Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Горно-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний- економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Міжрегіональні економічні взаємодії


Сучасна теорія міжрегіональних економічних взаємодій (або взаємодії регіональних економік) включає в себе приватні теорії розміщення виробництва і виробничих факторів, міжрегіональних економічних зв'язків , розподільних стосунків. Вона використовує результати теорії загальної економічної рівноваги та міжнародної економічної інтеграції. Математичної базою теорії є багатоцільова оптимізація, теорії кооперативних ігор, групового вибору та ін
Слід підкреслити доцільність досить широкої теоретичної платформи, застосовної як для аналізу взаємодій регіонів всередині однієї національної економіки (республіки колишнього СРСР, регіони сучасної Росії), так і для аналізу переходу до взаємодії нових національних економік (країни СНД і Балтії як колишні регіони СРСР), а також для аналізу трансформації регіонів національних економік в регіональні економіки міждержавних союзів (регіони Європейського союзу). Іншими словами, мова йде про якусь метатеоріі, що включає якісні трансформації поняття "регіон": від регіону країни до держави і від регіону національної економіки до регіону міждержавного союзу. У системному аналізі міжрегіональних взаємодій найважливішу роль грають три фундаментальних поняття: оптимум Парето, ядро, економічну рівновагу.
Оптимум Парето в багаторегіональної системі - це безліч варіантів розвитку економіки, які не можна поліпшити для одних регіонів, не погіршуючи становища інших. Але різні оптимальні за Парето варіанти неоднаково вигідні для окремих регіонів. Існує також можливість, що які-небудь регіони, діючи самостійно або в коаліції з іншими регіонами, можуть досягти більш вигідних для себе станів. Більш сильним вимогою, до вибору взаємовигідних варіантів для регіонів є умова приналежності до ядра.
Ядро багаторегіональної системи - це безліч таких варіантів розвитку, в здійсненні яких зацікавлені всі регіони в тому сенсі, що їм невигідно виділятися із системи, утворюючи коаліції. Ядро, якщо воно існує, складається тільки з оптимальних за Парето варіантів.
Поняття економічна рівновага в багаторегіональної системі допускає багато модифікацій. Наприклад, якщо кожен регіон знаходить оптимальне рішення виходячи з інтересів свого населення, то за яких умов спільного ринку (цінах обміну, тарифах, податки і т . п.) поєднання регіональних рішень дає збалансоване рішення для всієї системи регіонів? Природний випадок економічної рівноваги в системі регіонів - коли для кожного з них сальдо міжрегіональної обміну, вимірюваного в цінах рівноваги, дорівнює нулю.
Для обчислення розглянутих вище оптимальних станів і ефектів міжрегіональних взаємодій використовуються багаторегіональної багатогалузеві моделі. Вимірювання впливу міжрегіонального товарообміну на показники регіональних економік здійснюється за допомогою спеціальних експериментів на цих математичних моделях.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Міжрегіональні економічні взаємодії "
 1. Модель економічної взаємодії регіонів
  міжрегіональних економічних взаємодій, що розглядалися у підрозділі. МЕВР являє собою систему оптимізаційних моделей окремих регіонів, пов'язаних між собою умовами рівноваги попиту та пропозиції на національному ринку (рис. 2). Рис. 2 Схема міжрегіональної взаємодії Територія країни ділиться на т регіонів. Кожен регіон вирішує свою оптимізаційну задачу (наприклад,
 2. Фінансово-кредитна інфраструктура
  міжрегіональному взаємодії. Серед різних аспектів інтеграційних міжрегіональних процесів особливе значення має економічна інтеграція. Розвинена і конституційно оформлена економічна інтеграція регіонів складає основу єдиного економічного простору країни і сприяє, з одного боку, розвитку ринкових відносин на базі вільного руху ресурсних і товарних потоків, а з
 3. 1.2. Механізми реалізації
  міжрегіональний характер і вимагають на державному рівні комплексного підходу, формування єдиного економіко-правового простору, відповідальності органів влади та керівників за результативність і наслідки прийнятих ними управлінських рішень. Практична діяльність по забезпеченню безпеки будується на базі ряду основоположних принципів, в тому числі: Принцип пріоритету
 4. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  міжрегіональні та регіональні програми. По багатьох з них вже виконані унікальні розробки, отримані конкретні результати. Механізм часткового фінансування довів свою ефективність і стає з використанням контрактної системи важливою складовою частиною програм соціально-економічного розвитку регіонів, у тому числі, у вирішенні регіональних проблем безпеки. У федеральному бюджеті
 5. Нові парадигми та концепції регіону
  міжрегіональних економічних відносин (наприклад, в рамках міжрегіональних асоціацій економічної взаємодії) забезпечують функціонування регіональних економік у системі національної економіки. Регіон як квазікорпорації являє собою великий суб'єкт власності (регіональної і муніципальної) і економічної діяльності. У цій якості регіони стають учасниками
 6. Схема функціонування економіки регіону
  міжрегіональних економічних процесів необхідно розглянути їх структурний положення. Структура регіону може розглядатися, з різних точок зору: економічної, соціальної, духовної, природно -ресурсної, інституційної і т.д. поліструктурності, тобто множинність структурної організації, є якісним властивістю регіону. Навіть якщо ми концентруємо увагу тільки на
 7. 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  міжрегіональної системи ресурсних потоків відповідно до принципів необхідної забезпеченості ресурсами і "чесної ціни". На основі вивченого теоретичного матеріалу і проведених досліджень автор пропонує наступну послідовність дій при створенні механізму управління ресурсами розвитку регіону: Опис сутнісних характеристик механізму формування ресурсної бази регіону і
 8. § 1. Внутрішньополітичне становище Росії навесні-влітку 1917 р.
  економічної і культурної відсталості країни. Меншовики орієнтувалися на досвід західноєвропейських буржуазних революцій і II Інтернаціоналу. Есери, що спиралися на селянство, відстоювали ідею «особливого шляху» Росії до соціалізму. Обидві партії виступали за парламентську республіку «з реформами для робітників і селян», на підтримку Тимчасового уряду «з умовою, щоб воно виконувало угоду з
 9. § 4. Радянський Союз напередодні війни
  економічні заходи. На Уралі, в Сибіру, ??Середньої Азії прискореними темпами розвивалася паливно-енергетична база. Велике значення мало створення «другого Баку» - нового нафтовидобувного району між Волгою і Уралом. Особлива увага зверталася на металургійну промисловість - основу військового виробництва. Був розширений і модернізований Магнітогорський металургійний комбінат,
 10. § 4. Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни. Радянський тил в роки війни
  економічний потенціал зіграв вирішальну роль не тільки в забезпеченні фронту озброєнням, а й у відновленні народного господарства районів, звільнених від німецької окупації. Важливий внесок радянського селянства у справу перемоги. Більшість чоловічого населення села було мобілізовано в армію. У народному господарстві переважної стала частка жінок (з 37% до 53% від загальної чисельності працюючих). Вони
 11. Етапи художньої творчості
  економічні відносини, змінюється соціальна структура суспільства, змінюється духовний склад індивідів, виникає інший зміст життя і потрібна інша форма духовних взаємин людей. В суспільстві не можна відокремлювати соціальні та об'єктивні умови життя. Соціальні відносини і є прояв тих об'єктивних умов, в яких живе дане товариство. Взаємозв'язок елементів художньої форми.
 12. 1.1. Концепція
  економічних і політичних заходів. Перехід від концепції «абсолютної» безпеки до концепції «прийнятного» ризику, визначив появу принципово нового підходу до управління розвитку суспільства, що складається в тому, що задоволення матеріальних і духовних потреб населення має здійснюватися при дотриманні обов'язкової вимоги щодо забезпечення безпеки людини та навколишнього його
 13. Економічні механізми
  економічна складова. І справа навіть не в тому, щоб правильно порахувати або спрогнозувати збиток від аварій та катастроф, хоча це, звичайно, необхідно вміти робити. Набагато важливіше побудувати і ввести в дію ефективні економічні механізми стимулювання практичної діяльності з попередження виникнення надзвичайних ситуацій та залучення потрібних для цього чималих
 14. Теорія безпеки
  економічних структур від нормальних (штатних) до аварійних і катастрофічних станам; якісний і кількісний опис складних нелінійних механізмів взаємодії зазначених систем, об'єктів і структур на різних стадіях виникнення і розвитку аварійних та катастрофічних станів та їх наслідків в тимчасовій і просторової кінетичної постановці; створення наукових основ
 15. Тема: ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
  економічного і соціального прогресу суспільства. Суперечливий характер людської історії, наявність і взаємодія в ній об'єктивних і суб'єктивних факторів, її єдність і різноманіття обумовлюють неоднозначність і нелінійність історичного процесу, його варіативний характер. З цим пов'язана і можливість реалізації в історії різних моделей суспільства, утвердження різних його структур і