Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Ерккі Калев Асп . Введення в соціологію, 256 c., 2000 - перейти до змісту підручника

4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціолог використовує у своїх дослідженнях інформацію, придбану різними способами. Він повинен звертатися до своїх спостережень, здогаду або здоровому глузду, але власне наукових знань він може досягти тільки за допомогою обгрунтованої методології дослідження. Під методологією розуміється система різних правил, принципів і заходів, керуючих науковим дослідженням. Поряд зі своєю власною методологією соціологія керується також наступними загальними критеріями наукового дослідження. - Систематичність при проведенні спостережень, обробці матеріалу і розгляді результатів. - Всеосяжність: дослідник прагне виявити загальні закономірності, інваріантності, а не задовольняється описом однократних і одиничних випадків. Чим більше всеосяжно пояснення якогось явища, тим імовірніше прогнозування його прояву. - Точність у вимірі ознак, а також у використанні й визначенні понять. Від методів і результатів вимірювання потрібні надійність і валідність. - Вимога простоти, тобто економічності наукового дослідження. Прагнення до досягнення цілей з можливо малою кількістю основних понять і зв'язків. Результати дослідження повинні бути чіткі і визначені. - Об'єктивність. Детальний і точний виклад питання дасть можливість перевіряти і контролювати дослідження. - Публічність. Опублікування результатів дослідження, можливість відкритої критики. Методологія соціології визначає способи і методи збору соціологічного матеріалу для отримання (узагальнено кажучи) відповідей на питання, чому ті чи інші явища і події відбуваються в певний час і в певному місці. Методологія вказує, які саме методи дослідження можна й рекомендується застосовувати в кожному випадку. Соціологічні питання - це такі питання, на які можна відповісти за допомогою спостережуваних або підтверджуваних фактів. Найпоширенішими з методів збору інформації для соціологічного дослідження є експеримент, опитування та інтерв'ю, спостереження, а також використання статистики і документів. Експеримент. Ситуація експерименту дозволяє в спеціально контрольованих умовах вивчати вплив досліджуваної змінної в експериментальній групі. Для з'ясування впливу проводиться замір до і після експерименту в певних ситуаціях як в експериментальної, так і в контрольній групах. При складанні експериментальних і контрольних груп прагнуть, за винятком експериментальної змінної, до можливо великий однаковості. При соціологічному дослідженні часто важко створити контрольовану експериментальну ситуацію, тому необхідно вдаватися до різних ситуацій, схожим на експериментальну обстановку. З таких, мабуть, найпоширенішим є використання даних «ex post facto», тобто на підставі вже відбулися фактів складаються експериментальні та контрольні групи, причому висновки робляться тільки після подій, що мають значення з точки зору досліджуваного питання. Опитування та інтерв'ю. Опитування та інтерв'ю називаються методом «survey». Це - загальне висвітлення питання, після чого дані піддаються статистичним узагальненням.
Опитування є, може бути, самими частотними методами збору інформації, особливо з тих пір, як вони стали поширюватися, крім соціології, і в інших галузях науки. Поштові опитування дозволяють зручно і з відносно маленькими економічними витратами дійти до великої кількості респондентів, але цей метод має також багато недоліків. Для опитувань підходять найкраще стислі анкети. Інтерв'ю дає, завдяки своїй багатосторонності, гарні вихідні положення для вельми грунтовного дослідження соціальної поведінки, різних суспільних відносин, думок і т. п. Успішність інтерв'ю багато в чому залежить від формулювання питань, від інтерв'юера, опитуваного особи і ситуації інтерв'ю і, зрозуміло, також від актуальності досліджуваної проблеми для опитуваного. Інтерв'ю є досить результативним, але методологічно складним методом збору інформації. Методи опитування та інтерв'ю включають в себе багато різних варіантів. Такими є, зокрема, групові опитування й телефонні інтерв'ю, які придатні в певних випадках. Спостереження. Соціологу часто доводиться у своїх дослідженнях прибігати до спостереження для доповнення та уточнення інформації, отриманої за допомогою інших методів. Причому саме спостереження також являє собою метод збору інформації, так як шляхом що бере участь (включеного) і неучаствующіе (невключенного) спостереження можна систематично й надійно збирати відомості про явища, до яких інші методи не підходять. Як приклад бере участь спостереження можна навести дослідження тюремної спільності, проведене І. Галтунг, який сам перебував у в'язниці як пацифіст; неучаствующіе спостереження - дослідження К. Брууна про норми і звичаї вживання алкогольних напоїв (що не зробила автора шанувальником Вакха). Статистика й документи. Різні види статистики надають багатобічні можливості для соціологічних досліджень. В офіційній і неофіційній статистиці зібрана інформація про суспільство і суспільних явищах в такій мірі, що в них можна знайти матеріали для розгляду найрізноманітніших проблем. Різні газети і журнали, теле-і радіопрограми, кінофільми, книги і письмові матеріали взагалі - прекрасні вихідні пункти для розгляду багатьох соціальних явищ і проблем методом розбору змісту. Поширений в даний час діскурсіонний аналіз також успішно використовується для інтерпретації соціальних відносин і соціальних явищ. Статистика й документи в значній мірі забезпечують об'єктивність і науковість соціологічних досліджень. Вибірка. Об'єкт соціологічного дослідження буває настільки широкий, що практично неможливо проводити дослідження цього об'єкта в цілому, досліджуючи кожну одиницю певної генеральної сукупності. Єдиною альтернативою залишається робити висновки на основі вибіркової сукупності, що репрезентує генеральну сукупність. За допомогою різних методів вибірки, розроблених статистикою, з генеральної сукупності вибирається якась частина оптимальних параметрів (тобто добір), яка і піддається дослідженню та вивченню. Отримані таким чином результати дозволяють робити висновки про генеральної сукупності в цілому.
До найпоширеніших методів вибірки ставляться імовірнісна вибірка за допомогою випадкових чисел і систематична вибірка з рівним інтервалом чисел. Коли генеральна сукупність складається з різних груп, мабуть, найбільш зручно використовувати роздільну вибірку, причому відбір береться з кожної групи. У дослідженнях, що охоплюють всю країну, можливо застосовувати групову вибірку, у якій об'єкти дослідження спочатку розділяються на групи, з яких беруться відбори. Наприклад, коли генеральною сукупністю є учні 1-4 класів сільських громад, відбираються спочатку досліджувані громади, потім школи, класи і, нарешті, учні. Такий метод називається чотириступінчастої груповий вибіркою. Модель дослідження. Нижче представляється у вигляді резюме хід емпіричного дослідження крок за кроком. Даються ті загальні лінії, якими (з деякими їх варіювання) керуються дослідники: 1. Постановка проблеми. Природно, що проблема дослідження є його вихідним пунктом і сутністю. 2. Ознайомлення з раніше опублікованими дослідженнями і літературою на дану тему. 3. Висування гіпотези. Проблема дослідження повинна піддаватися експериментування та перевірці. Для цього потрібно придатне до перевірки твердження, яке на перших порах визначає взаємозв'язок змінних. Отже, гіпотеза - це науково обгрунтоване припущення по суті досліджуваної проблеми. 4. Вибір методу збору інформації та аналізу даних. 5. Збір інформації. 6. Обробка матеріалу, аналіз результатів. Власне дослідна робота: з'єднання, класифікація, порівняння і статистична перевірка інформації, складання таблиць за отриманими даними і т. п. для перевірки, спростування або підтвердження висунутої гіпотези і для знаходження відповідей на поставлені питання. 7. Висновки. Представлення результатів дослідження, вказівка ??знахідок і недоглядів, нез'ясованих пунктів, оцінка виконання завдання дослідження, обгрунтування теоретичного та практичного значення отриманих результатів; визначення в першому наближенні перспективних досліджень, що випливають з результатів даного, і т. п. Названі питання повинні викладатися в опублікованому рапорті дослідження . Вище розглядалися переважно кількісні методи, тобто методи, засновані на різних вимірах. Поряд з ними в соціологічних дослідженнях застосовуються також методи, які можуть бути названі якісними, що використовують так звані «м'які» матеріали (напр, документи, щоденники, листи). У них можливо використовувати складні статистичні рішення, але насамперед різні методи інтерпретації, умовиводи і філософську трактування. Все це пов'язано з мовним вираженням. Сучасне соціологічне дослідження є поліметодіческім, тобто воно використовує одночасно різні способи і методи для вирішення проблем і забезпечення можливо більшої надійності результатів. Соціологічне дослідження являє собою, спрощено кажучи, пошук відповідей на проблеми, обрані самим дослідником або задані йому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ "
 1. Теорія безпеки
  матеріалів, органічна та неорганічна хімія, біохімія); біології та фізіології (генетика, екологія, нейрофізіологія, еволюційна морфологія); геології (комплексні методи геології, геофізики і геохімії, океанології); суспільствознавства (основи держави і права, філософії, соціології, економіки). У теорії безпеки прийнята певна система класифікації аварій та катастроф: з причин і
 2. Тема: ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
  матеріальної реальності, що протистоїть людині і дана в його відчуттях на основі яких формується предмет вивчення науки. Рефлексія - соціальний феномен, що позначає самоосмислення і самопізнання різними суб'єктними утвореннями власного змісту попередньо відчуженого, з метою управління процесом саморозвитку. У специфічному викладі це здатність людини думати про
 3. 3. Емпіризм і його представники: Ф. Бекон і Т. Гоббс.
  Матеріалів, який доставляє досвід. Це шлях «бджоли», що сполучає в собі всі достоїнства «шляху павука» і «шляху мурашки». Необхідно зібрати всю сукупність фактів, узагальнивши їх (поглянути на проблему «зовні»), а, використовуючи можливості розуму, заглянути «всередину» проблеми, зрозуміти її сутність. Т.ч. найкращим шляхом пізнання, за Беконом, є емпіризм, заснований на індукції (збору та узагальнення
 4. § 2. Сполучені Штати Америки в 1945 - 1990-ті р.
  матеріали . Здійснювалася масова автоматизація виробництва. Глибокі зміни відбулися в розвитку авіації та суднобудування. Державно-монополістичне регулювання економіки, соціально-реформістська діяльність держави надали економічному розвитку стабільність. Змінилася галузева структура економіки США, успішніше вирішувалися проблеми зайнятості населення. У перші повоєнні
 5. НАУКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ (конецXIV-середина XVII ст.)
  матеріальним носієм інформації служили рукописи. Матеріалом для них служили глина, береста. Використовувався і пергамент - особливим чином оброблена шкіра телят і овець . Єгипет у другій половині II тис. до н.е. ввів у вживання самий зручний матеріал для письма - папірус (матеріал з тростини). Олександрійська бібліотека представляла собою зібрання рукописів на папірусі. На нього писали і
 6. ТРІУМФ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ (XIX ст.)
  матеріалізму та усунення обмеженості механіціз-ма; в фор ме идеа Чи Стіч ско го ис толко ван ня праця але стей на шляху пізнання навколишнього світу. В рамках другого напрямки про-ис хо дить ре ши ний по во рот фі ло соф ської думки в сто ро ну від світогляду французьких матеріалістів і досвідченого природознавства. На чолі цього руху виступали представники німецької кла че ської фі
 7. некласичного і постнекласичного НАУКА (кінець XIX - XX ст.)
  матеріал об'єднав Норберт Вінер (1894-1964), який опублікував в 1948 р. свою знамениту книгу «Кібернетика». Людвіг фон Берталанфі (1901 - 1972) висунув першу в сучасній науці узагальнену системну концепцію (1968), завданнями якої, на його думку, є розробка математичного апарату опису різних типів систем, встановлення ізоморфізму законів в різних областях знання і пошук
 8. 1.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
  матеріалознавство). У зв'язку з цим необхідна науково обгрунтована державна стратегія інноваційної діяльності з виділенням пріоритетних напрямків НТП. У 1998 р. урядовою комісією виділені 8 пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, поряд з фундаментальними дослідженнями передбачено реалізацію семи критичних технологій федерального рівня (41 конкретне
 9.  Фінансова сфера
    матеріалами ряду соціологічних досліджень, доходи населення від вкладів у банки та інші фінансові інститути вкрай низькі - всього 1,1% сукупного доходу населення Росії. Це говорить про недовіру, викликаному кризою ще 1998 Тому на тлі заходів, спрямованих на досягнення спільної економічної стабілізації в регіоні та активізацію діяльності фінансово-кредитних інститутів можливо
 10.  Фінансово-кредитна інфраструктура
    матеріали, що надійшли від федеральних і регіональних органів виконавчої влади (табл. 5). За даними комплексної оцінки до 2002 прогнозується підвищення рейтингу Тамбовської області серед суб'єктів Російської Федерації і її переміщення з 54 на 52 місце. На підставі вище викладеного, можна зробити висновок про те, що спрощений підхід до проблем соціально-економічної сфери області
 11.  3.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    матеріалами, що характеризують ресурсну базу з точки зору забезпеченості та достатності. Система використовуваних показників являє собою складну ієрархічну структуру з безліччю приватних показників, в яку залежно від завдання управління можуть включатися критерії, що відображають соціальний, економічний, містобудівна та інші ефекти варіанти розвитку. У загальному випадку система
 12.  4.3. ТЕОРІЯ
    матеріалізм і марксистська соціологія. М., 1971. Jyrinki Erkki. Kysely ja haastattelu tutkimuk-sessa (Опитування та інтерв'ю в дослідженні). Hame-enlinna, 1974. Kloss Robert Marsh & Ron E. Roberts & Dean S. Dorn. Sociology with a Human Face. Sociology as if people mattered. The C. V. Mosby Company, Saint Louis, 1976. Liedes Matti & Pentti Manninen. Otantame-netelmut (Методи
 13.  6. 3. Постіндустріального суспільства
    матеріалів Службовець, який працює з інформацією, знаннями, символами Управлінська група, що з'єднує ресурси Господар, власник Підприємець, професійний керівник Дослідник, фахівець, провідний адміністратор Основна виробнича одиниця Сім'я Підприємство, завод, фабрика Дослідницький інститут, сервісний офіс Вищий рівень потреб Основні побутові потреби
 14.  6. 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
    матеріальних є пусковою силою розвитку і формування сучасного суспільства. Заснована на мікропроцесорах обчислювальна техніка прискорила становлення інформаційного суспільства. Під обчислювальною технікою маються на увазі технічне обладнання, системи і методи, за допомогою яких придбавається, обробляється і зберігається інформація. Причому передача інформації можлива як з
 15.  6.2 Побудова Спенсером еволюційної соціології за допомогою системи фактів історії
    матеріали розподілялися за трьома великим відділам: 1) нецивілізовані суспільства; 2) цивілізовані суспільства, вже згаслі або прийшли в занепад; 3) цивілізовані суспільства, існуючі в даний час. Матеріали видавалися окремими випусками під загальною назвою "Описова соціологія". У 1871-1880 рр.. з'явилися вісім випусків: "Англія", "Нижчі раси", "Африканські народи", "Азіатські
 16.  Глава третя Особливості позитивного методу в його застосуванні до вивчення соціальних явищ
    матеріали зустрічаються в достатку. Це залежить від того, що експеримент ще менш, ніж просте спостереження, може обходитися без керівництва раціональністю теорією для того, щоб принести дійсну користь. Самі згубні політичні експерименти повторюються в історії, хоча перші спроби мали б вказати на безсилля і небезпека їх. Я знаю, яке тут вплив потрібно приписати пристрастям,
 17.  Дослідницький звіт (Франція 1957-1959)
    матеріали щодо робочої сили, але все було розпливчасто. Отже, в процесі планування дослідження доводилося стикатися з методичними труднощами, які потрібно було долати, насамперед, щоб отримати достатньо достовірні результати. Насамперед нам доводиться констатувати, що поняття автоматизація до теперішнього моменту мало багато визначень. Навіть сам
 18.  Д. Гласі та ін Соціальна мобільність у Великобританії
    матеріалі, який був доступний на той мо мент, воно неминуче виявилося повним серйозних упущень, особливо щодо ° писання процесу рекрутування "середніх класів". 2 Carr-SaundersA.M., Wilson P.A. The Professions. Oxford, 1933. 275 Хрестоматія діяльності "середнього класу" і перенесення професійного престижу на інші сфери діяльності; диференціації всередині "середніх