Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

Критерії оцінки якості навколишнього середовища

Оцінка навколишнього середовища передбачає порівняння її стану з певними нормами. В якості критеріїв можуть виступати показники природного, непорушеного стану природних комплексів, фонові параметри середовища. Вчені розробляють нормативні показники, що характеризують міру можливого впливу людини на природне середовище. Нормативні показники встановлюються на основі спеціальних досліджень або в результаті експертних оцінок. Так як економічно і технологічно практично неможливо виключити викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище, вводяться ГДК шкідливих речовин.

Гранично допустима концентрація - це максимальна кількість шкідливої ??речовини в одиниці об'єму (повітря, води або рідин) або маси, яке при щоденному впливі протягом необмежено тривалого часу не викликає в організмі яких патологічних відхилень, а також несприятливих спадкових змін у потомства. Для встановлення ГДК використовують розрахункові методи, результати біологічних експериментів, а також матеріали динамічних спостережень за станом здоров'я осіб, які зазнали впливу шкідливих речовин. Існуючі норми ГДК являють собою компроміс між допустимим і реально існуючим рівнем забруднення навколишнього середовища. Залежно від об'єкта забруднення розрізняють ГДК в повітряному, водному середовищі, грунті.

Для більш повної оцінки якості середовища відносно недавно стали використовувати інший критерій - ПДЕН - гранично допустима екологічна навантаження. Для води - це ПДС - гранично допустимий скид, г / с; для повітря - ПДВ - гранично допустимий викид, г / с. Ці величини характеризують навантаження, яку надають підприємством на навколишнє середовище в одиницю часу, і повинні обов'язково входити в екологічний паспорт підприємства.

Контрольні питання 1.

Які фактори навколишнього середовища впливають на здоров'я людини? У чому проявляється їх дію? 2.

Який вплив справляють важкі метали на організм людини? 3.

Що ви розумієте під охороною природи? Які принципи, напрями лежать в її основі? 4.

У чому полягає економічний механізм охорони навколишнього природного середовища? 5.

Назвіть глобальні екологічні проблеми сучасності, їх особливості. 6.

У чому полягає сутність парникового ефекту? Які його наслідки? 7.

Як утворюються кислотні опади? Який вплив вони чинять на живу природу? 8.

Назвіть фактори, що призводять до руйнування озонового екрану Землі. Чому небезпечно зменшення товщини озонового шару? Які вживаються заходи щодо його захисту? 9.

На які види поділяються відходи виробництва і споживання? Якими способами можна домогтися зменшення кількості відходів в промисловості? 10.

Яку частину площі суші займають ліси? Які екологічні функції лісу? 11.

У чому проявляється антропогенний вплив на гідросферу? 12.

Назвіть методи очистки стічних вод та наслідки забруднення гідросфери. 13.

Перерахуйте критерії оцінки якості навколишнього середовища. ГЛАВА 15 Безпека трудової діяльності 15.1.

Охорона праці як безпека життєдіяльності в умовах виробництва

Людина завжди існував в оточенні різних небезпек. На зорі людської цивілізації ці небезпеки були пов'язані з причинами природного характеру, основними з яких були залежність людини від кліматичних факторів, недостатній рівень харчування, боротьба з хижаками та ін

З початком економічного прогресу (XVIII в. ) бурхливо розвиваються промисловість, будівництво, сільське господарство. Тепер поряд з природними небезпеками все більшу загрозу стали представляти небезпеки, пов'язані з діяльністю людини, - техногенні.

Проблеми безпеки людини розглядалися ще з часів Аристотеля (384-322 рр.. Дон. Е..). Цим питанням присвячували свої праці Парацельс і М. В. Ломоносов. Значний внесок у розвиток теорії безпеки внесли російські вчені: В. Л. Кирпичов (1845-1913), А. А. Прес (1857-1930), В. А. Левицький (1867-1936), А. А. Скочинського (1874 -1960), С. І. Каплун (1897-1943) та ін Проблемам безпеки техносфери присвячені праці академіка В. А. Легасова. 15.1.1.

Дисципліна праці

Будь спільна діяльність людей потребує певного узгодження. Особливе значення впорядкування набуває при об'єднанні працівників для виробництва. Ось чому ст. 2 Кзо Г РФ однією з основних обов'язків працівника називає дотримання трудової дисципліни, тобто обов'язкових для нього правил поведінки в процесі праці.

Найважливішою передумовою дотримання працівником цих правил є найбільш раціональна організація роботодавцем процесу праці. Тому, відповідно до за-

відно до КЗпП РФ (ст. 129), адміністрація зобов'язана правильно організоватьтруд

працівників.

Конкретизуючи обов'язки відповідно до сторін трудового договору (контракту), ст. 1 про КЗоГ РФ передбачає, що працівник зобов'язується: а) виконувати трудову функцію (тс) є роботу з певної спеціальності, посади або кваліфікації): б) підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку; роботодавець зобов'язується: а) виплачувати працівникові заробітну плату; 6) забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Таким чином, дисципліна праці як правова категорія носить двосторонній характер. Вона включає та обов'язки роботодавця правильно організувати працю працівника не тільки прийняттям обов'язкових для останнього правил поведінки, а й (це головне!) Фактичним створенням працівникові нормальних умов праці. Викладене дозволяє зробити висновок, що під дисципліною праці розуміється обов'язок роботодавця створити працівникові умови праці, необхідні йому для найбільш ефективного здійснення трудової функції, і обов'язок працівника неухильно дотримуватися в процесі праці правила поведінки, встановлені в актах держави і на їх основі роботодавцем. 15.1.2.

Умови праці

З точки зору вимог міжнародних трудових стандартів держави повинні прагнути до встановлення 40-годинного робочого тижня (Конвенція № 47 та Рекомендація Міжнародної організації праці (МОП) № 116).

Годинники, опрацьовані понад тривалість робочого часу, акти МОП розглядають як понаднормові, які допускаються лише в певних випадках і межах і які повинні оплачуватися додатково (не менше ніж на 25% вище, ніж за роботу нормальної тривалості ). Компетентні державні органи в кожній країні повинні встановлювати граничну кількість понаднормових робіт, яке може бути опрацьовано протягом певного періоду часу, за винятком випадків непереборної сили.

З недавнього часу об'єктом міжнародно-правового регулювання праці стало неповний робочий час.

Згідно Конвенції № 175 (1994 р.). держави зобов'язані встановити рівний захист та рівну охорону праці осіб, зайнятих неповний і повний робочий час. Національне законодавство має виключити зни-ження базисної заробітної плати (тарифних ставок) працівників тільки нє-за того, що вони зайняті неповний робочий час. Грошова винагорода не повністю зайнятих має визначатися пропорційно робочому часу або вироблення. Держави повинні забезпечити добровільність переходу з повного робочого часу на неповне і навпаки.

Відносно часу відпочинку встановлені міжнародні стандарти тривалості щотижневого відпочинку, оплачуваних відпусток для відпочинку, оплачуваних навчальних відпусток. Основним актом МОП про щорічні оплачувані відпустки є Конвенція № 135. згідно з якою тривалість відпустки

повинна «. 'залишати неменш трьох тижнів за кожний рік роботи, Мінімальний норн»' *! роботи, гавкаючий право на відпустку, становить (»місяців. Воскрес енье та святкові дні, а також час хвороби у відпустку не включаються. За час відпустки повинні виплачуватися відпускні, рівні, принаймні, середню заробітну плату. Поділ відпустки на частини дозволяється, але при атом тривалість кожної частини не може бути менше 2 тижнів.

Працівник, який пропрацював мінімальний період, необхідний / (Ля надання відпустки, і звільняється з роботи, має право після припинення роботи отримати оплачувану відпустку, пропорційний тривалості його роботи, або грошову компенсацію. Угода про відмову від щорічної оплачуваної відпустки або про невикористання такої відпустки із заміною грошовою компенсацією визнається недійсним або забороняється. Національне законодавство може встановлювати спеціальні правила щодо тих випадків, коли працююче-по цаіму особа займається в період відпустки оплачуваною діяльністю, що суперечить меті відпустки, го є відпочинку, відновленню сил.

Акти МОП з питань заробітної плати присвячені переважно процедурою і принципам встановлення державного мінімуму заробітної плати та забезпечення її збереження в цілях зашиті матеріальних інтересів працівників. Передбачено , що утримання із заробітної плати повинні бути обмежені межею, необхідним / VI «забезпечення утримання працівника і його сім'ї. Сума таких утримань має бути помірною і не перевищувати вартості заподіяної шкоди.

Максимальні терміни виплати заробітної плати: ?

для трудящих з погодинним, поденним або потижневим обчисленням заробітної плати - не рідше двох разів на місяць через проміжки часу, що не перевищують 16 днів;?

для службовців - не рідше одного разу г, місяць;?

для працівників-сделицнков - не рідше двох разів на місяць через проміжки часу, що не перевищують 16 днів.

При КЇІЖДОЙ виплаті заробітної плати трудящих необхідно інформувати про загальну суму заробленого, про всі удержаниях, про суму заробітної плати, належної до видачі. 15.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Критерії оцінки якості навколишнього середовища"
 1. 2. Якість і моніторинг навколишнього природного середовища 2. 1. Оцінка якості природного середовища
  критерій для населення на все життя 35 бер за 70 років (0,5 х 70 років = 35 бер). Радіаційний фон в середній смузі Росії з урахуванням природної радіації становить 10 20 мкр / год (потужність випромінювання кольорового телевізора-30 - 40 мкр / ч, в салоні літака на висоті 10 км-00 мкр / год). Граничний рівень електромагнітного впливу, також вимоги щодо розміщення об'єктів, що створюють електромагнітне
 2. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  критеріям. Так, якщо застосовуються механізми плати за ризик, то критерієм оцінки служить сумарна величина витрат підприємств за умови забезпечення необхідного рівня безпеки (ця величина характеризує додаткове навантаження на підприємства на забезпечення безпеки виробництва). У механізмі квот основним критерієм ефективності є оптимальність установлення квот з позицій сумарних
 3. КРИТЕРІЙ МОРАЛЬНОСТІ (грец. kriterion - мірило для оцінки).
  критеріях оцінки моральності - найважливіше питання етики, так як люди з різних позицій і по-різному визначають добро і зло. Дійсним підставою (і природним критерієм) моральності є об'єктивна історична необхідність, певним чином переломлює у потребах і інтересах людей, класів, соціальних груп. Ці потреби та інтереси в свою чергу, відображаються в
 4. Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
  довкілля та зменшення шкоди народному господарству. Відповідно цьому були визначені її головні завдання. З грудня 1994 основоположним документом, що регламентує і визначальним загальні для РФ організаційно-правові норми в області захисту громадян, всього земельного, водного і повітряного простору, об'єктів виробничого та соціального призначення, а також навколишнього природного
 5. 2. КРИТЕРІЙ ІСТИНИ
  критерій істини - справа важка і вельми складне. Пошуки такого критерію приводили до різних концепціям в науці і філософії. Одні оголошували критерієм істини взаємна згода вчених (конвенціоналізм), т.е . вважати критерієм істини те, з чим усі згодні, інші оголосили критерієм істини корисність, треті-діяльність самого дослідника і т.д. Маркс як основний критерій висунув
 6. 4.3 Вибір критеріїв оптимізації.
  критерію оптимізації залежить від загальної організації виробничого процесу в частині утилізації теплової енергії. При багаторазовому використанні енергії відпрацьованого сушить повітря витрата теплової енергії на її початковий нагрів Cap0VaT - не може вважатися тепловтрат. У таких випадках перевага віддається критеріями (4.2) або (4.4). При одноразовому використанні активного середовища перевагу
 7.  1. Поняття аварії, катастрофи
    навколишнього середовища. Такі НС виникають, як правило, на потенційно небезпечних виробництвах. До них належать в першу чергу хімічно небезпечні, радіаційно-небезпечні, вибухо - і пожежонебезпечні, а також гідродинамічно-небезпечні об'єкти. В останні роки зросла небезпека аварій і катастроф на транспорті. Основними причинами техногенних НС є: - порушення правил технології
 8.  Державне регулювання оціночної діяльності
    критеріями: - кількісний склад повинен налічувати не менше 250 оцінювачів; - 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні здійснювати оціночну діяльність у будь-якій формі, визначеної ст. 4 Закону, у складі суб'єктів оціночної діяльності; - наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю за якістю оцінки майна, яка
 9.  2.4. Комплексні нормативи якості
    оцінки якості навколишнього природного середовища: моніторинг та контроль. Моніторинг - система спостереження, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенного впливу. Моніторинг не виключає завдання управління якістю навколишнього середовища, тоді як контроль передбачає не тільки спостереження і отримання інформації, але управління станом середовища. Види моніторингу
 10.  ВИСНОВОК
    оцінками, РФ витрачає на охорону навколишнього середовища близько 2 відсотків ВВП, включаючи витрати на управління, що вкрай мало на загальносвітовому фоні. Реально ці витрати включають кошти федерального, регіональних та місцевих бюджетів, екологічних фондів і підприємств. На вирішення екологічних проблем витрачається менше одного відсотка федерального бюджету. Ці гроші йдуть на вирішення проблем Забруднення
 11.  1.1. Концепція
    оцінку стану складних технічних та природних систем, моніторинг та прогноз аварійних і катастрофічних ситуацій, здійснення інженерних та технічних заходів з підвищення надійності, продовження ресурсу безаварійної експлуатації обладнання, облік людського фактора, професійну підготовку спеціалістів та керівників органів управління та особливо небезпечних виробництв. Ключову роль тут
 12.  Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору В Розчинах / Дисертація, 2005

 13.  8.5.Международное співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
    якості виробничого середовища. ІФАС координує розробки з усього комплексу питань, пов'язаних з безпекою праці. МОРБОТ - з питань прогнозування ризику та створення засобів захисту. В останні роки успішно розвивається співробітництво і взаємодію сил цивільної оборони (ЦО) країн-членів НАТО і особливо країн-членів Європейського економічного співтовариства. У НАТО для
 14.  3. Екологічна експертиза, паспортизація та відповідальність за екологічні правопорушення
    оцінку впливу використання природного ресурсу (скидання або викиду продуктів відходу) на стан навколишнього природного середовища або інших природних ресурсів. Незалежність і позавідомчої екологічної експертизи покликані забезпечити свободу укладення еколого-експертної комісії з результатами роботи, Вона повинна керуватися тільки фактами, науковими принципами їх обгрунтування і
 15.  1.1. Характеристика надзвичайних ситуацій
    критеріями інформації про НС, затвердженими наказом МНС Росії від 8 липня 2004р. № 329). Статистика щорічної загибелі людей в Російській Федерації - в ДТП - більше 30 тис. чоловік; - на пожежах - 13 - 18 тис. чоловік; - на водоймах - понад 17 тис. чоловік; - унаслідок суїциду - до 30 тис. чоловік; - харчові отруєння - 50 тис. чоловік; - отруєння спиртовмісними рідинами - 40
 16.  Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
    оцінки умов праці, новий вид показників - показники важкості і напруженості трудового процесу. Важкість і напруженість трудового процесу характеризуються ступенем функціонального напруження організму. Воно може бути енергетичним, залежних від витрат потужності - при фізичній праці, і емоційним - при розумовому працю, коли має місце інформаційне перевантаження. Відповідно
 17.  Петро Якович Гальперін Психічні явища як орієнтовні складові дій та діяльності
    критеріями оцінки і визначитися у своїх відносинах до кола перед метов і засобів такого задоволення; в) усвідомити необ ходимость своєї приналежності до суспільства, яка породжує нелінійне відношення не тільки до предметів потреб, але й до самих потребам, умовам їх виникнення та задоволення; - орієнтовні та виконавчі складові чоло веческих дій
 18.  2. Шкідливі фактори виробничого середовища та їх вплив на організм людини
    середовища та їх вплив на організм