Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону


Вирішення глобальних проблем подолання глибокої інвестиційної кризи, що переживається Росією, має йти одночасно з всебічним дослідженням суперечливого процесу функціонування регіональної економіки в період її трансформації. Становлення нових економічних відносин в Росії викликає необхідність видозміни механізму державного регулювання процесами розвитку. Ситуація обумовлює актуальність розробки державної та регіональних стратегій подолання низької інвестиційної активності.
Перехід на ринкові відносини докорінно змінив умови, в яких функціонувала економіка регіону. Ускладнилося становище господарюючих суб'єктів у системі економічних зв'язків, а конкуренція веде до необхідності оновлення технологій, освоєння нових видів продукції, пошуку ринкових ніш, оптимізації інвестиційних процесів на рівні суб'єкта господарювання та регіону, їх активізації.
Таким чином, загострення економічної і фінансової ситуації в країні, серйозні деформації в російській економіці, інвестиційний криза підводять до неминучості переосмислення процесу економічних реформ. Очевидною стає необхідність пошуку нових інструментів державного та регіонального регулювання сфери реалізації програм розвитку, створення сприятливого клімату для вкладення вільних фінансових коштів. Можна оскаржувати принципи і методику планування, але не планомірність, реалізовану в рамках цього процесу. Повернення до планування стає необхідністю, особливо у сфері реалізації програм розвитку регіону та співвіднесення її з наявними ресурсами для виконання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону "
 1. зміст
  підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм формування ресурсної бази розвитку регіону 42 Класифікація ресурсів розвитку регіону 56 Інвестиційні ресурси Тамбовської області, їх
 2. 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  концептуально розглянути основні методологічні питання організації цього процесу. У розглянутій сфері до методологічних, на думку авторів, можна віднести питання: вироблення концептуального підходу, принципів і методів організації ефективного використання в межах регіону всіх видів ресурсів, особливо їх непоправною частини; розробка концепції та основних складових системи
 3. Класифікація ресурсів є однією з основних методологічних завдань поряд з виробленням общейконцепціі та концептуальних підходів вишукування та мобілізації економічних ресурсів для реализацииструктурообразующих програм розвитку регіону.
  Концептуального підходу побудови системи управління ресурсами розвитку регіону, яка покликана вирішувати розглядаються в цій роботі завдання має бути покладена сукупність принципів, використовуваних для розгляду проблем використання і відтворення різних груп економічних ресурсів. До таких принципів, насамперед, відносяться: достатність ресурсів; оптимізація їх структури;
 4. Фінансово-кредитна інфраструктура
  концептуальна посилка в цьому випадку - збільшення терміну використання при збереженні активної економічної діяльності. Про методи вирішення цього завдання дуже багато говорилося і писалося в 80-і рр.. минулого сторіччя. Вибудовувалася досить глибоко опрацьована система, наріжним каменем якої були режим економії, комплексне використання сировини, впровадження безвідходних технологій, зростання
 5. Новела про організацію виробництва.
  Концептуальних виводу. Перший констатує, що в індустріальну епоху, тобто «У минулому», як передбачає дослідник, «лідируючі позиції країни у світовій економіці залежали від першості в техніці та технології» *, в той час як «одна з найпотужніших в економічному відношенні держав поточного сторіччя - Японія - не виявлено пріоритетних позицій ні в однієї галузі науки і техніки, що не
 6. 1.2. Механізми реалізації
  підходу, формування єдиного економіко-правового простору, відповідальності органів влади та керівників за результативність і наслідки прийнятих ними управлінських рішень. Практична діяльність по забезпеченню безпеки будується на базі ряду основоположних принципів, у тому числі: Принцип пріоритету безпеки життя і здоров'я людей. Принцип інтегральної оцінки небезпек.
 7. Взаємозв'язок державної та регіональної науково-технічної політики
  концептуальних і нормативних документів проблемам регіональної науково-технічної політики, підготовка та контроль за ходом реалізації угод між державними органами управління та адміністраціями суб'єктів Федерації з науково-технічного співробітництва; створення в регіонах інфраструктур наукової діяльності, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки; підготовка
 8. Економічні механізми
  концептуальні підходи держави до проблем безпеки . Розробка і використання імовірнісних моделей розвитку суспільства і основних виробничих процесів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних аварій і катастроф стає одним з головних умов забезпечення гарантованого рівня безпеки життєдіяльності та прийнятного ризику аварій і катастроф. При цьому
 9. 2.2. Інтегральна оцінка ризику
  підхід, при якому надзвичайна ситуація має кілька варіантів (сценаріїв) розвитку. Кожен варіант реалізується з деякою вірогідністю і характеризується певним вектором ущербов. Зрозуміло, що в даному випадку ущерби різних типів не є незалежними випадковими величинами. Нехай число можливих сценаріїв одно m, а ймовірність j-го варіанту дорівнює Pj. У цьому випадку для кожного
 10. § 4 Методологічні висновки та рекомендації для освоєння матеріалу 1 розділу
  концептуальної чистоті вивело за моральні дужки "матеріальні схильності" як склад життя; Кант субстанціалізірует не об'єкт спрямованості "доброї волі", а саме устремління, апріорно міститься в розумі. На місце "життя" постає свобода як нізвідки не виводиться абсолют, а "сенс життя" виявляється поняттям, що не пройшли горнила критичної процедури розуму, але зберігає практичне
 11. Укрупненная модель функціонування економіки регіону
  підхід, що забезпечує непогіршення в часі кожного з виділених індикаторів. Інша схема використання системи регіональних індикаторів при побудові та виборі найкращих шляхів розвитку регіону грунтується на принципі мінімальних соціальних стандартів. Передбачається, що задаються нижні рівні соціально значущих показників розвитку регіону можуть бути сформульовані в термінах індикаторів
 12. Дія механізму планування програм розвитку регіону на основі базових елементів державноїполітики
  підхід до побудови моделі оцінки ефективності інвестицій також ставить перед необхідністю врахування такої ситуації, коли невеликі зміни в навколишньому середовищі викликають великі варіації у вихідних даних і переносять проект розвитку з класу бажаних в клас небажаних. Тому теорія раціональних рішень в рамках реалізації програм розвитку регіону набуває все більшого значення. У цій
 13. 2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  підходи до використання ресурсів на рівні регіону, а також врахувати в цих підходах інтереси всіх власників ресурсів. У такій класифікації грошові ресурси виступають у вигляді інфраструктурних, що дозволяють здійснити оптимальне їх розподіл до процесу реальних інвестицій. На відміну від цього підходу в даний час грошові ресурси розглядаються як основний вид, повністю визначає
 14. 3.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  підходів до побудови організаційної системи управління ресурсами регіону, яка повинна стати органічною складовою управлінської структури регіону, що відповідає за реалізацію програм розвитку та задовольняє інформаційно-аналітичні потреби органів влади і господарюючих суб'єктів території. Регіональний рівень займає лише четверте місце в загальній системі державного
 15. СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
  концептуальну) і емпіричну (валідність за критерієм). Влада - здатність нав'язувати свою волю іншим і мобілізовувати ресурси для досягнення мети. Вибірка - частина населення (популяції), строго відображає особливості і співвідношення всіх елементів генеральної сукупності (досліджуваного співтовариства в цілому). Вибірка випадкова - вибірка, складена таким чином, що кожен елемент структури
 16. 1. Соціологія як наука, її поліпарадігмальний характер Рівні соціологічного аналізу
  концептуальне осмислення реалій соціального життя. І знову-таки підкреслимо, подібне вичленовування напрямків умовно. Спроби відокремити або протиставити ці напрямки один одному, створити на цій основі самостійні науки успіху не мали. Реальне прирощення соціологічного знання можливе лише на основі взаємодії, взаємозбагачення емпіричного і теоретичного знань.
 17. 3.1.3. Узгодження методологічних стратегій. Плюралізм або синтез?
  Концептуальної (понятійної) схеми, що лежить в основі побудови багатьох теорій15. Призначення соціальних інститутів, як прийнято в багатьох соціологічних теоріях, що відносяться до макросоціології, - постачати зразки поведінки, деякі шаблони, відповідно до яких діють індивіди і групи. Причому кожен інститут (сім'я, освіта тощо) містить в собі зразки певного типу,
 18. Матеріали для читання
  концептуальної взаємозв'язку між структурними категоріями і лежачими в їх основі класами соціальних процесів. Для вирішення цієї проблеми символічний інтеракціонізм запропонував масу цікавих концепцій. По-друге, мак-росоціологіческое теоретизування традиційно було відірване від процесів соціального світу, осмислити які воно було при-203 РОЗДІЛ 3 звано. Багато в чому це пояснюється
 19. § 1. Громадсько-політичне життя
  підходу до старих фахівцям було відношення до них В.І.Леніна, який невпинно підкреслював їх цінність і необхідність використання їх