Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Попова І. М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997 - перейти до змісту підручника

Ключові поняття

1. Функції соціології - основні способи, форми eoi-депствія соціології на суспільне життя, що визначають призначення соціології, її роль у суспільстві. Доцільно виділяти такі основні функції соціології: пізнавальну, освіти, соціально-критичну, прикладну, ідеологічс ську.

259 РОЗДІЛ 4 лютого.

Прикладна соціологія - практична социологичес кая робота і соціологічні проблемно орієнтовані ис проходження, що проводяться з метою отримання знання, необхідного для вирішення соціально-практичних завдань. 3.

Професіоналізація соціології - означає інсти-туционализации соціологічної освіти, підготовку у вищих навчальних закладах дипломованих фахівців-со соціологів. Підготовка соціологів ведеться на підставі Держ стандарту, відповідно до якого визначається, що поділ дружин знати соціолог, що він повинен вміти і на яких должнос тях може працювати.

4. Соціально-інженерна діяльність - вид соціаль-\

ио-практичної діяльності, за допомогою якої соціально-наукове (зокрема соціологічне) знання трансформується в безпосередню преобразовательно-практичну діяльність. Соціально-інженерна діяльність здійснюється на базі соціального проектування і соціальних технологій. Вона проводиться на різних рівнях: окремих підприємств, на регіональному та державному (для перетворення соціальних інститутів). Соціально-інженерна діяльність передбачає використання соціальних показників.

5. Соціальне проектування - заснована на соціаль но-науковому (зокрема соціологічному) знанні діяч-.

J ниєш щодо створення образу майбутнього стану соціального об'єкта. На сучасному рівні розвитку суспільної науки

та соціальної практики соціальне проектування (як і соціальні технології) часто виступає як компонент соціально-інженерної діяльності. 6.

Соціальна технологія - науково обгрунтовані способи реалізації соціального проекту, досягнення проектованого стану соціального об'єкта. Характерними рисами зі ціальної технології є: масовість, простота, гинув кістка, канонізація принципів, стандартизація рекомендацій. Технологізація є необхідною передумовою соціально-інженерної діяльності незалежно від того, в яких масш табах (на якому рівні) вона проводиться. 7.

Соціальна показник - якісно-кількісна характеристика об'єкта, яка свідчить про ступінь при наближення його стану до належного, нормального. Вико-

260

СОЦІОЛОГІЯ І ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ

вання соціальних показників - необхідний спосіб здійснення соціально-інженерної діяльності. 8.

Гуманізація соціологічної діяльності - озна чає таке її здійснення, при якому (і в разі прове дення досліджень, і при виконанні практичної соціологи чеський роботи) в центрі уваги знаходяться інтереси людей, є об'єктом докладання соціологічних зусиль. Гу маністіческая соціологічна діяльність передбачає бажання соціолога допомогти людям вирішити нагальні для них проблеми. 9.

Етика соціологічної діяльності - сукупність моральних принципів, якими повинен керуватися соціолог під час своєї діяльності.

Ці принципи є справою його совісті, проявом моральної позиції. Вони, однак, не повинні бути перешкодою для отримання об'єктів тивного, неупередженого знання.

10. Професійний кодекс соціолога - сукупність-ність правил, що регламентують різні види социологичес кой діяльності. Правила виробляються і приймаються громадськими та державними соціологічними органі заціями і товариствами.

Контрольні питання

1. Які функції соціології в суспільстві? Що означає кожна з функцій, як вони пов'язані один з одним? 2

Що таке "прикладна соціологія", яка її специфіка і місце в системі соціологічного знання? 3

Що розуміється під професіоналізацією соціологічного знання, коли вона стала здійснюватися? Які соціологічні професії відомі?

4.

Соціальне проектування, соціальні технології та соціаль но-інженерна діяльність - що це таке? Коли вони стали возможни7 Чи шкодять вони людям або можуть надати помощь9 5.

Опозиція "соціально-критичного" і "сциентистского" на правлінь в західній соціології. Що лежить в основі даної опозиції, в якій мірі вона виправдана? 6.

До кого адресується соціолог і з якою метою? Які засоби

популяризації соціології

261

РОЗДІЛ 4

7. Що собою являє етика соціологічної діяльності? Чи існують протиріччя між професійним і громадянським обов'язком соціолога?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ключові поняття "
 1. 6. Основне питання філософії.
  Зрозумілих явищ Вульгарний матеріалізм - зводить ідеальне до матеріального, свідомість ототожнює з матерією - матерія виробляє свідомість як «печінка жовч» (Фохт, Молешотт, Бюхнер). Згідно ідеалізму первинно духовне начало (Бог, дух, ідея або індивідуальну свідомість), матерія виникає з духу і підпорядковується йому. Ідеалізм також неоднорідний: Об'єктивний ідеалізм проголошує незалежність
 2. 4. Філософські ідеї Аристотеля.
  Ключове поняття Аристотеля. Саме форма робить предмет тим, чим він є. Бронзовий кулю і бронзова статуя єдині за матерії, але різні за формою. Матерія - це можливість буття, а форма є здійснення цієї можливості, дійсність. Одиничне буття (предмет) є з'єднання двох причин буття: формальної та матеріальної. Всього їх 4: формальна, - сутність речі; матеріальна -
 3. 5. Філософія епохи еллінізму і Стародавнього світу. Кініки. Вчення Епікура і його життєві ідеали. Етична концепція стоїків. Скептицизм.
  Ключове поняття в етиці Аристотеля? Чи правильним є твердження, що епікуреїзм передбачає прагнення до чуттєвих насолод? Чи може людина змінити своє життя, згідно
 4. 4.Основние напрямки і проблеми філософії епохи Відродження (Х1У-ХУ1 ст.)
  Поняття (як це робили схоласти), а намагаються зрозуміти самі явища природи і суспільства, спираючись на досвід і розум, а не на інтуїцію і одкровення. Мішель де Монтень. Основна робота - «Досліди». Часто вдається до авторитету античних мислителів. Проте головний авторитет для нього - розум людини. Все, що відноситься до природи - справа розуму, все, що відноситься до релігії - справа віри. Монтень висловлюється
 5. 4.Філософія епохи Просвітництва: специфіка та напрямки.
  Поняття і слова: раціоналізм, емпіризм, індукція, дедукція, субстанція, вроджені ідеї, монада, дуалізм, громадянське суспільство, «ідоли печери», «ідоли печери», «ідоли роду», «ідоли площі »і« ідоли театру », causa sui, істини розуму, істини факту, Левіафан. Контрольні завдання і запитання: У чому новизна і особливості філософії Нового часу? Поясніть значення термінів «емпіризм» і «раціоналізм».
 6. 2. Діалектичний та історичний матеріалізм К.Маркса і Ф.Енгельса.
  Ключовими поняттями є економічний базис і політична надбудова. Базис - це сукупність виробничих відносин (відносин з приводу виробництва, розподілу, обміну матеріальних благ). Надбудова це ідеологічні відносини, пов'язані з ними погляди і теорії, а також організації (держава, партії і т.д.). Надбудова закріплює і підтримує інтереси панівного класу
 7. З.Основние філософські напрямки ХХ в.: Позитивізм, екзистенціалізм, герменевтика.
  Зрозуміти, що рухає рукою автора; вивчення змісту, структури тексту не може привести до тих же результатів. Інший німецький філософ В.Дильтей розглядав герменевтику як основу будь-якого гуманітарного знання. Він протиставив методи гуманітарних і природничих наук: розуміння для перших і пояснення для других. Для Дільтея як і для Шлейермахера розуміння може бути досягти тільки в
 8. З.Научное пізнання. Методи і форми.
  Поняття і слова: гносеологія, пізнання, емпіричний рівень, раціональний рівень пізнання, відчуття, сприйняття, уявлення, поняття, судження, умовивід, гносеологічний оптимізм, скептицизм і агностицизм, класична концепція істини, істина, абсолютна істина, відносна істина, наука, теорія, гіпотеза, наукова проблема, експеримент, спостереження. Контрольні питання і завдання:
 9. 2.Проблеми соціальної екології.
  Поняття і слова: природа, ноосфера, екологія, екологічна криза, парниковий ефект. Контрольні питання і завдання: Як змінювалося ставлення людини до природи протягом всієї історії людства? У чому полягає суть «екологічної кризи»? Що розумів В.Вернадський під
 10. 5.Формаціонний і цивілізаційний підходи.
  Поняття «цивілізація», що має кілька значень: тріумф і розповсюдження розуму не тільки в політичній, а й моральної та релігійної області, освічене суспільство на противагу дикості і варварству країна (народ) в розвиненому стані Більшість філософів історії сходяться в одному, що кожна цивілізація заснована на якийсь вихідної духовної передумові, «великої ідеї», сакральної
 11. 4. Діяльність та її основні види.
  Поняття і слова: людина, індивід, індивідуальність, особистість, гедонізм, аскетизм, утилітаризм, прагматизм, етика боргу, діяльність, потреба, целерациональное дію, ціннісно-раціональне дію, афективний дію, традиційне дію. Контрольні питання і завдання: 1. У чому полягає різниця биологизаторского і социологизаторского підходів? Назвіть і охарактеризуйте відомі
 12. 1.2. РАННЯ СОЦІОЛОГІЯ
  поняттями Монтеск'є серед іншого є факти, дійсність, а також демографічні та територіальні фактори. Другий французький представник ранньої соціології Жан-Жак Руссо (1712-1778) відомий своєю теорією, згідно з якою людина хороший спочатку, по своїй натурі, але товариство «псує» його. На думку Руссо, суспільний договір (contrat social) повинен зробити спільну
 13. 2. 1. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ
  ключовим поняттям Дюркгейма відноситься поняття соціального факту. Під цим мається на увазі, наприклад, приналежність людей до різних груп, релігійним об'єднанням і політичним партіям; в цих групах людина знаходить свою соціальну реальність. Психічні факти є у власній свідомості індивіда, затосоціальние факти відносяться до соціальної дійсності. На думку Дюркгейма, саме
 14. 5. 1. СОЦІОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ
  ключових понять Теодора Каплова (Theodor Caplow, 1971). 1. Соціальна система 2. Функція 3. Інтеграція 4. Група 5. Організація. 6. Суспільство 7. Культура 8. Інститут 9. Цінність 10. Ставлення. 11. Норма 12. Відхилення 13. Соціальна взаємодія. 14. Роль 15. Соціалізація
 15. Попова И.М.. Соціологія. Вступ до спеціальності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Тандем. - 287 с, 1997
  ключових понять розділу, а також контрольними питаннями У кожному розділі містяться "Матеріали для читання", що представляють собою витяги з робіт, знайомство з якими з значною мірою допоможе студентам оволодіти викладеним в розділах матеріалом, а також поглибити розуміння досліджуваних проблем Для студентів вищих навчальних