НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологія → 
Дослідження в психології
ДОСЛІДЖЕННЯ В ПСИХОЛОГІЇ
Загвязинский В. І., Атаханов Р. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». 2005

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання дослідно-пошукової та експериментальної роботи в школі та ін-ших освітніх установах, починаючи від визначення проблематики-ки, вибору теми, уточнення вихідних фактів і теоретичних положе-ний до апробації та літературного оформлення роботи. У посібнику оха-характеризувати прийоми висування гіпотези, процес виникнення ідеї та задуму психолого-педагогічного дослідження, охарактеризувати-вани основні методи та методики пошукової а також способи апробації та інтерпретації результатів дослідження, умови розвитку творчості та дослідницьких умінь педагогів.

Для студентів педагогічних вузів, що навчаються за спеціальністю 031000 - Педагогіка та психологія.

Образцов П. І. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»). 2004

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання проведення психолого-педагогічного дослідження в школі, вузі та інших освітніх установах. Розкриваються методологія, сучасні методи та методика проведення дослідження, даються методичні рекомендації з обробки та інтерпретації отриманих результатів, обгрунтовуються шляхи їх впровадження в педагогічну практику, наводяться стандарти з оформлення наукових робіт. Навчальний посібник розрахований на студентів педагогічних вузів, які навчаються за спеціальностями педагогіки і психології, а також фахівців, що працюють в галузі підготовки науково-педагогічних кадрів, здобувачів наукового ступеня кандидата психологічних і педагогічних наук. Даний посібник надасть практичну допомогу викладачам вузів, методистам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, а також науковим співробітникам, провідним дослідницьку роботу в галузі психології та педагогіки.

Василюк Ф. Е. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Смисл.-240 с. 2003
У монографії розглядаються три рівня методологічного аналізу в психології. На першому рівні фокусом методологічного уваги стає окрема категорія, на другому - психологічна концепція, на третьому - наукова ситуація. Кожен з рівнів представлений у книзі зразками коротких методологічних досліджень, матеріалом для яких послужили концепти і концепції таких авторів, як І.П. Павлов, Г. Сельє, Б.Ф. Скіннер, А.Н. Леонтьєв, НА. Берн-штейн, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев та ін
Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова Психічне здоров'я і захисні механізми особистості 2000

Навчальний посібник присвячено аналізу підходів до розуміння психічного здоров'я особистості та факторів його детермінують. Даються нові визначення психічного здоров'я та психологічної культури особистості. Розглядаються захисні механізми особистості - теорія, функції, види, типологія. Наводяться приклади деструктивного розвитку особистості, опосередкованого, зокрема "психологічними захистами", представлені шляхи "зняття" або "ослаблення" впливу психологічних захистів.

К. М. Гуревч, Є. М. Борисова Психологічна діагностика: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО. 2000
Сучасна психологічна діагностика визначається як психологічна дисципліна, що розробляє методи виявлення і вивчення індивідуально-психологічних та індивідуально-психофізичних особливостей людини. Метою її є збір інформації про особливості людської психіки. Психодіагностика включає в себе також і область психологічної практики, роботу психолога з виявлення різноманітних якостей, психічних і психофізіологічних особливостей, рис особистості.
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка