Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Державна підтримка інвестиційної діяльності


Обласна Дума і адміністрація області заохочує інвестиційну діяльність, сприяє розширенню інформаційного поля в інтересах інвесторів, забезпечує вільний доступ до нього, розвивають правову базу для здійснення інвестиційної діяльності, приймають передбачені чинним законодавством заходи для усунення недобросовісної конкуренції і можуть приймати на себе, в межах своєї компетенції, гарантії за зобов'язаннями інтересів, що випливають з їх відносин з приводу інвестиційної діяльності на території області.
Компетенція обласної Думи у сфері інвестиційної діяльності. До компетенції обласної Думи у сфері інвестиційної діяльності відноситься:
прийняття законів та інших нормативних правових актів, які створюють правові та економічні умови для залучення коштів інвесторів;
твердження обласних цільових програм ;
затвердження переліку галузей, виробництв, видів діяльності та територій, що мають пріоритетне значення для економіки області;
встановлення суб'єктам інвестиційної діяльності пільг і переваг, в тому числі податкових, по платежах до обласного бюджету;
твердження квоти, що надається в обласному бюджеті під гарантії інвестиційних проектів, визнаних особливо важливими;
надання адміністрації області права виступати фінансовим гарантом за зобов'язаннями інвесторів ;
недопущення, в межах своїх повноважень, незаконних обмежень діяльності суб'єктів інвестиційної діяльності;
інші повноваження відповідно до федеральним і обласним законодавством.
Компетенція адміністрації області у сфері інвестиційної діяльності. До компетенції адміністрації області у сфері інвестиційної діяльності відноситься:
розробка та подання в обласну думу проектів законів та інших нормативних правових актів, які створюють правові та економічні умови для залучення коштів інтересів;
визначення переліку галузей, виробництв, видів діяльності та територій, що мають пріоритетне значення для економіки області;
розробка та реалізація обласних цільових програм розвитку регіону;
надання відповідно до чинного законодавства інвесторам у власність, а також їх вилучення;
організація та розвиток інфраструктури, що сприяє становленню та розвитку інвестиційної сфери;
сприяння в отриманні візової підтримки іноземним підприємцям, виявляє інтерес до інвестування в економіку області;
встановлення порядку проведення та проведення експертиз інвестиційних проектів;
затвердження положення про інвестиційному конкурсі;
привласнення інвестиційним проектам статусу особливо важливих;
надання фінансових гарантій за зобов'язаннями інвесторів;
недопущення, в межах своїх повноважень, незаконних обмежень діяльності суб'єктів інвестиційної діяльності;
прийняття відповідно до чинного законодавства Російської Федерації рішень про призупинення або припинення інвестиційної діяльності;
інші повноваження відповідно до федеральним і обласним законодавством.
Стимулювання інвестиційної діяльності. З метою стимулювання інвестиційної діяльності обласна Дума і адміністрація області в межах своїх повноважень можуть здійснювати такі заходи:
в області оподаткування:
встановлювати податкові пільги в частині платежів, що зараховуються до обласний бюджет; надавати відстрочку сплати податків до обласного бюджету;
у фінансовій області:
надавати гарантії під залучені інвестиції.
Підприємства, які отримали гарантію адміністрації області під залучення інвестицій, передають частину своїх активів, на суму наданої гарантії, на період до закінчення терміну її дії, в довірче управління органу, уповноваженому адміністрацією області; інші заходи, передбачені статтями 10 і 11 Закону "Про державну підтримку інвестиційної діяльності на території Тамбовської області". Інвестиційний конкурс.
По особливо важливих інвестиційним проектам інвестори мають право на отримання державних гарантій, відповідно до чинного законодавства Російської Федерації і Тамбовської області.
Визначення інвесторів для реалізації особливо важливих інвестиційних проектів здійснюється шляхом проведення інвестиційного конкурсу. При цьому умови організації та проведення інвестиційного конкурсу не повинні передбачати яких би то не було оплат, мит, зборів, що накладаються на які беруть у ньому участь інвесторів, крім застави, внесення якого сприяє своєчасному виконанню інвестиційного договору.
Форма, розмір та умови внесення застави встановлюються Положенням про інвестиційному конкурсі, затверджуваному головою адміністрації області та узгодженим в обов'язковому порядку з органами місцевого самоврядування.
Порядок оформлення договору про інвестиційну діяльність. На підставі рішення адміністрації області про надання інвестиційному проекту статусу особливо важливого, уповноваженим нею органом складається угоду з інвестором про гарантію області або надану пільгу, яка повинна містити вид гарантії та пільги, умови і порядок вирішення спорів, порядок припинення дії державної гарантії або додаткової пільги у разі невиконання або неналежного виконання інвестором зобов'язань, передбачених договором про інвестиції, інші санкції.
В цілому, законодавча база повинна являти собою гармонійну, збалансовану багаторівневу систему законодавчих і нормативних актів.
По-перше, ця система законодавчих актів повинна бути узгоджена, взаємопов'язана з федеральним законодавством (по вертикалі), доповнювати його, конкретизувати в умовах регіону.
По-друге, регіональні акти повинні бути узгоджені між собою (по горизонталі), представляючи самодостатню систему, що охоплює сфери економіки, екології, культури, соціальної та регіональної державної політики, управління регіоном, з верховенством статуту області .
По-третє, система регіонального законодавства повинна враховувати вимоги міжнародних інвестиційних та фінансових інститутів, для акредитації регіонів при них і для участі в міжнародних проектах і програмах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Державна підтримка інвестиційної діяльності "
 1. Нормативно-правові засади функціонування Суррей
  державних пенсійних фондах" та "Про пайових інвестиційних фондах" (в стадії розробки). По-четверте, закони, що стосуються умов здійснення інвестицій, що встановлюють податковий режим, що визначають організаційно-правову форму підприємств - одержувачів інвестицій. Наприклад, Федеральний закон "Про іпотеку (заставу нерухомості)", Земельний кодекс РФ. Іншим істотним елементом правової
 2. Список літератури
  державного управління у сфері інформатизації в Російській Федерації. М.: "МАУП", 1997. Акофф Р., Сасіені М. Основи дослідження операцій. М.: Изд-во "Світ" , 1971. Афанасьєв В.Г. Системність і суспільство. М.: Политиздат, 1980. Бакітджанов А., Філін С. Інфраструктура державного управління як складова частина інвестиційної інфраструктури / / Інвестиції у Росії. 2001. № 9. С. 18 - 26 .
 3. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  державної безпеки. Були створені партійний суд, політичні відділи, дублюючі найважливіші державні відомства, система дочірніх громадських організацій (для молоді , жінок, інтелігенції тощо) і професійних корпоративних союзів. Зміна іміджу НСДАП знову привернуло до неї увагу підприємницьких кіл. Уряд Брюнінга здавалося ненадійним через відсутність
 4. Державна інноваційна політика
  державних, приватних та іноземних інвестицій інноваційної діяльності. В якості фінансово-кредитних форм державної підтримки пріоритетних напрямів і критично важливих технологій з безпеки перспективні для використання: звільнення від Н.Д.С., податку на прибуток та інших податків усіх робіт, які фінансуються в рамках критично важливих технологій; кредитний механізм
 5. § 6. Федеративна Республіка Німеччина в 1949 - 1990-ті р.
  державних капіталовкладень, пов'язаний з відновленням зруйнованого виття - ної житлового фонду. З початку 50-х років у структурі капіталовкладень зростала частка непрямих державних інвестицій. Основний акцент був зроблений на підтримку базових галузей промисловості через державні кредити і субсидії. У 60-ті роки збільшилися державні капіталовкладення у формі прямих
 6. Укрупненная модель функціонування економіки регіону
  державні доходи і витрати (федерального і регіонального бюджетів, позабюджетних фондів); основні балансові співвідношення; індикатори соціально-економічного розвитку регіону. Виробництво товарів і ринкових послуг. Блок виробництва. В моделі використовуються "класичні" виробничі функції, що показують залежності обсягів випусків від факторів виробництва (функції Кобба - Дугласа): X
 7. Дія механізму планування програм розвитку регіону на основі базових елементів державноїполітики
  державних, регіональних і місцевих властей. При розробці стратегії розвитку території належить визначити пріоритети розвитку економіки, вивірити статус державних, регіональних, муніципальних цільових програм. Це супроводжується визначенням оптимального співвідношення між інвестиційним, фінансовим, природно-ресурсним, податковим та іншими компонентами. Системний підхід до побудови
 8. Механізми, що визначають цільові напрямки діяльності адміністрації області в рамках реалізації програм розвитку
  державної підтримки економіки можуть бути серйозні потрясіння. Тут ведеться часткове державне фінансування у формі допомоги і підтримки. "Потенційно дотаційні" райони (це північ області, сільські райони), володіючи високим природно-ресурсним потенціалом (великий інвестиційною ємністю), не в змозі себе профінансувати навіть за нормативами поточного бюджету. Головна мета
 9. Аналіз і обгрунтування програм розвитку регіону на основі оптимального фінансового планування
  державної власності в комерційних підприємствах 1.3 Інші джерела фінансування - Доходи від здачі в оренду будівель, приміщень, основних фондів, що належать фонду обласної власності. Інші фонди, що утворюються на різних етапах спільної діяльності (амортизаційні відрахування, виручка від реалізації вибулого майна, мобілізація вторинних ресурсів, стійкі пасиви)
 10. 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  державної точки зору, так і в розрізі конкретного регіону. Державне регулювання процесу реалізації програми розвитку покликане не скасовувати принципи і механізми ринкового господарювання і не замінювати їх директивним управлінням а, навпаки, сприяти створенню сприятливих умов для активізації діяльності господарюючих суб'єктів на основі ринкового механізму. На