НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиОснови філософії
ЗМІСТ:
Байдаєвих Ф.Б.. Філософія. Короткий курс лекцій. Навчальний посібник / Складання та загальна редакція к.філос.н., Байдаєвих Ф.Б. - М.: МГУП, 2009. 96с., 2009
У навчальному посібнику міститься необхідний мінімум професійних відомостей з філософії, викладений весь діапазон філософського знання, що дозволяє навчаються скласти компетентне і повне уявлення про філософів і різноманітних філософських проблемах, вивчення яких передбачається за курсом «Філософія» в вузах. Структура посібника, забезпеченого іменним покажчиком, списком літератури (до якого включено матеріал з періодичної літератури з актуальних філософських проблем), запитаннями та завданнями для самоконтролю, словником термінів сприяє зручності його використання і дає можливість успішно підготуватися до іспиту. Навчальний посібник призначений для студентів нефілософських спеціальностей і всіх, хто цікавиться проблемами філософії.
ВЕДЕННЯ
Історія філософії
Тема 1. Поняття і структура світогляду. Основні типи світоглядів.
Місце і роль філософії в культурі людства
Тема 2. Антична філософія Зародження філософії в стародавній Греції та культурно-історичні передумови виникнення філософії
Загальна характеристика і періодизація античної філософії
Матеріалізм і детермінізм атомістичної концепції Левкіппа і Демокріта
Елліно-римський період античної філософії: епікурейці; стоїки; скептики; еклектики; неоплатоники
Тема 3. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження.
Основні етапи середньовічної філософії. Патристика і схоластика
Філософія епохи Відродження: антропоцентризм і гуманізм, натурфілософські орієнтація в знанні
Тема 4. Філософія Нового часу.
Особливості філософії Нового часу
Томас Гоббс про природу людини. Теорія "суспільного договору" і походження держави
Характерні риси розвитку філософії в епоху французького Просвітництва (1730-1780: Жан Жак Руссо, Франсуа Вольтер, Дені Дідро, Клод Адріан Гельвецій, Жюльєн Офре Ламетрі і Пауль Гольбах та ін
Тема 5. Німецька класична філософія.
Особливості розвитку Німеччини в 18-19 століттях, загальна характеристика німецької класичної філософії
Об'єктивний ідеалізм Г. Гегеля. Його логіка і діалектика
Формування філософських поглядів К.Маркса
Тема 6. Західна філософія двадцятого століття
Основні напрямки західної філософії двадцятого століття і її особливості
Проблеми людини в філософії
Релігійна філософія
Тема 7. Російська філософія
Формування та основні етапи розвитку російської філософії
Російська релігійна філософія дев'ятнадцятого століття
Філософія російського космізму
Російська філософія двадцятого століття
Деякі ключові проблеми філософії
Тема 8. Буття. Матерія. Свідомість.
Поняття буття, види буття, їх співвідношення
Походження свідомості
Філософська та наукова картина світу. Проблеми біосфери та екології в картині світу
Тема 9. Поняття діалектики і метафізики . Універсальні зв'язки буття.
Поняття діалектики. Діалектика і метафізика як два протилежні погляди на розвиток. Основні принципи діалектичного та метафізичного підходу до пояснення сущого
Категорії діалектики як поняття універсальних зв'язків буття: одиничне - загальне; явище - сутність; форма - зміст і т.д
Праця - підстава для розуміння людини і суспільства. Суспільні відносини. Процес виробництва; продуктивні сили; людина як предмет праці. Стимули, мотиви і засоби діяльності. Екологічна діяльність і екологічні відносини
Співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості. Структура і форми суспільної свідомості
Суспільство як складна система. Його духовна, економічна, громадянська і політична підсистеми
Історичний характер суспільного життя. Екологічна складова історичного процесу. Суспільний прогрес і його критерії
Співвідношення і основні відмінності понять «цивілізація» і «суспільно -економічна формація »
Тема 11. Суспільство і природа.
Фізична і духовна еволюція людини. Праця як спосіб взаємодії людини і природи. Екологічні аспекти праці.
Біосфера, як область взаємодії суспільства і природи, характеристика історичних періодів цієї взаємодії
Тема 12. Феномен людини.
Людина як предмет філософії. Теорії походження людини. Біологічне, соціальне і психологічне в людині
Якість життя. Параметри життя
Тема 13. Пізнання. Наука. Техніка.
Процес пізнання. Чуттєве пізнання та його форми. Раціональне пізнання і його форми
Суб'єкт і об'єкт пізнавальної діяльності. Єдність пізнання і практики. Суб'єкт і об'єкт
Поняття «техніка ». Етапи розвитку техніки. Значення науки і техніки в екологічних процесу
Тема 14. Норми. Цінності. Ідеали. Етичне, естетичне і релігійне в свідомості людини.
Ціннісне свідомість людини і ставлення до дійсності з позиції належного (цінностей, норм та ідеалів)
Специфіка релігійної свідомості. Роль і функції релігії. Релігійна ситуація в сучасному світі
Поняття мистецтва . Роль і функції мистецтва. Естетика як філософія прекрасного
Література
Основи філософії:
  1. Ліницькою П. І.. Основні питання філософії . Про умогляді і ставленні умоглядного пізнання до досвіду - 455 с. - 2012 рік
  2. Наталя Балаклеец, В'ячеслав Фаріта. ПРАКТИКУМ ПО ФІЛОСОФІЇ. Навчально-методичні вказівки - 2011 рік
  3. Балакшин А.С., Владимиров А.А.. Короткий курс лекцій з філософії: Навчально-методичний посібник / А.С. Балакшин, А.А. Владимиров. - Н. Новгород: Изд-во ФГТУ ВПО ВГАВТ, 2006. - 136 с. - 2006
  4. Балашов Л. Е.. Цікава філософія: Навчальний посібник. М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2005. - 128 с. - 2005 р.
  5. В.А. Ацюковскій. Діалектичний та історичний матеріалізм і сучасність. М.: «Петіт», 2005, 142 с. - 2005 р.
  6. Р.А. Волкова. ОСНОВИ ФІЛОСОФСЬКИХ ЗНАНЬ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО КУРСУ «ФІЛОСОФІЯ». Для студентів заочного відділення - 2002 рік
  7. В.А. мейдеров. Практикум з філософії: (Завдання і вправи) - Волгоград: Изд- під ВолДУ. - 96 з - 1999 рік
  8. Абрамов М.Л.. Догми і пошук (сто років дисскусий про діалектику в англійській філософії). - М., 1994. - 210 с. - 1994 рік