Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.2. 1. Експериментальні дослідження сорбційної здатності каолініту

Досліджувана проба № 3, як встановлено у другому розділі, є молібден-аргіллізітовой, мінерали глини якій представлені Каола-нітом (див. табл. 9). Глинисті шлами, як було зазначено вище, мають зна-ве питому поверхню, а подрібнення каолініту, присутствую-ного в молібден-аргіллізітовой руді, сприятиме подальшому збільшенню значень питомої поверхні глинистих мінералів. Таким чином, глинисті мінерали стають більш активними, тобто відбувається їх механічна активація. Враховуючи те, що всі глини, в т.ч. і каолініт

володіють сорбційною здатністю, можна припустити, що за рахунок їх механоактінаціі при подрібненні значно підвищується здатність глинистих шламів сорбировать флотаційні реагенти з пульпи, що і може погіршувати технологічні показники флотації молібденіту. У свя-зи з цим проведено експеримент з дослідження сорбційної здатності поверхні глинистих мінералів в неподрібненому і подрібненому со-стояння.

В якості глинистого матеріалу використовувався каолинит, відібраний-ний на Жірекенском родовищі.

Для встановлення зміни сорбції-ційної здатності каолініту в результаті збільшення його питомої поверх-ності вироблено послідовне подрібнення каолініту в млині МШ-ЗМ протягом 5, 10, 15 і 20 хвилин з наступним контактом измель-ченной глини з 10%-м розчином бутилового ксантогенату калію (БКК), ши-роко вживаного як збирача при флотації молібденових руд (контакт БКК з каолінітом здійснювався протягом 5 хвилин). Для порівняй-котельної оцінки результатів контакт БКК проводився також і з неізмель-чеіним каолінітом. Відфільтрований розчин досліджений на фотоелектрі-зації концентраційному колориметрі КФК-2МП, налаштованому на довжину хвилі X = 750 нм на предмет визначення його оптичної щільності. За попередньо побудованому калібрувальним графіком визначено вимірюв-ня концентрації БКК. Результати експерименту представлені в табл. 50.

Таблиця 50

Результати експерименту з дослідження сорбційної здатності каолініту

Тривалість

подрібнення j каолініту, хв Тривалість контакту каолініту з БКК, хв Оптична Концентрація J

щільність БКК,% 1 - 0,8 10 0 5 0,7 8,75 5 5 0,04 0,80 10 5 0, 03 0,50 15 0,02 0,38 20 5 0,01 0,25 Як показують результати експерименту (табл.

50), каолініт, не під-Вергал подрібненню, незначно впливає на зміну концентра-ції ксантогенату (пониження на 1,25%), а подрібнений вже протягом п'яти хвилин каолинит сприяє значному зниженню концентрації БКК - з 10 до 0,8%, зі збільшенням тривалості подрібнення каолініту відбувається подальше зменшення концентрації реагенту.

Таким чином, встановлено, що саме в процесі подрібнення про-виходить механічна активація поверхні каолініту, за рахунок чого різко зростає його сорбційна здатність, зокрема, каолініт поглотать ксантогенат з пульпи, в результаті чого зменшується концентрація реагентів та, що й сприяє зниженню технологічних показників збагачення молібден-аргіллізітовой руди.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.2. 1. Експериментальні дослідження сорбційної здатності каолініту "
 1. 5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
  експериментальних дослід-ваний показують чітку назад пропорційну залежність основ-них технологічних показників збагачення молібден-аргіллізітовой ру-ди від вмісту в ній глинистого
 2. 5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
  каолінітом, подрібненим у присутності іірофосфата натрію. Результати експерименту представлені графіком на рис.23. Як видно з графіка (рис. 23), із збільшенням тривалості подрібнення каолініту спостерігається зменшення концентрації ксантоі ^ ена-та. Однак результати досвіду з добавкою модифікатора в подрібнення поки-зали, що концентрація БКК знижується незначно, в
 3. 3? Б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
  Експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток), Коефіцієнти А]
 4. Висновки 1.
  Дослідженнями встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею
 5. ВСТУП
  експериментальні дослідження із застосуванням лаборатор-іях, напівпромислових і промислових установок при флотаційних і хімічних методах збагачення; методи статистичної обробки та мате-автоматично моделювання. На захист виносяться наступні наукові положення: 1. Ефективне флотационное витяг окисленого молібдену з змішаних молібденових руд досягається за допомогою
 6. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  експериментальні дослідження з використанням методики ра-ционального планування багатофакторного експерименту. План експери-мента складений за шести факторам на п'яти рівнях. Дослідження проведе-ни в лабораторних умовах за технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4). Рис. 4. Технологічна схема проведення експерименту
 7. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  Зменшення механічної активації їліністьіх шламів може бути лос и ні нуго п \ тим виведення їх з операції подрібнення. З цією метою в лабо-торним умовах проведений експеримент за відмиванням класу крупності -0,074 мм (в якому знаходиться переважно глинистий маїсріал) НЕ-ред подрібненням (рис. 25). Навішування роздробленої руди піддавалася забезпе-шламліванію мокрим способом з
 8. Висновки
  досліджень молібденових руд п'яти верх-них горизонтів (925-885) Жірекенского родовища дозволяє заклю-чить: - найбільше поширення мають руди з вмістом загального мо-молібдену 0,03-0,06%; середній вміст молібдену загального становить 0,056%; - руди родовища характеризуються досить нерівномірним рас-пределенія в них молібдену (коефіцієнтом варіації від
 9. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  експериментальний результат; Yt - теоретичний (розрахунковий) результат; Yep - середнє експериментальне значення; R - коефіцієнт нелінійної множинної кореляції. Результати розрахунку коефіцієнта кореляції і його значущості за даними табл. 3 і точковим графіками наведено в табл. 38. Як бачимо, всі приватні залежності виявилися значущими. Використовуючи формулу (3.1),
 10. Чи можлива експериментальна перевірка теорії струн?
  експериментальну перевірку, необхідні нові успішні передбачення, проте їх досить складно зробити, враховуючи комплексний характер теорії. Можна сказати, що теорія струн ще не вийшла з «дитячого віку», за висловом Бартона Цвейбаха, «не так -то просто зробити прогноз, грунтуючись на теорії, яка сама ще не закінчена і не володіє прийнятої інтерпретацією ». Проте чисто
 11. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  сорбционная здатність але відношенню до застосовуваних реагентів. Дослідження з вивчення впливу плотностних режимів проводилися при переробці молібден-аргіллізітовой руди Жірекенского месторожде-ня з вмістом молібдену 0,08-0,1%. Схема проведення промислових випробувань рекомендованого режиму подрібнення зображена на рис. 27. Щільність пульпи при подрібненні
 12. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  експериментальні, експертні та «життєві» критерії. а) Експериментальна валідність. Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами опитувальника, використовуючи окремі шкали інших опитувальників: опитувальника А. Я. Варги і опитувальника PARI. На вибірці 55 людина отримані
 13. 2.3. Встановлення речового складу важкозбагачуваних руд Жірекенского родовища
  експериментальних досліджень в лабораторних умовах досліджених три технологічні проби руди Жірекенского родовища (Додатки 1, 2), кожна з яких являє собою певний тип важкозбагачуваних руди. Проба JY2 1, відібрана на кар'єрі № 2, горизонт 935 характеризує за-балансові окислені руди, складові 1,8% від усіх запасів категорії В і СЛ.
 14. 1.6 Моделі для коефіцієнта теплової передачі.
  Експериментальних досліджень з тим, щоб удосконалити співвідношення для об'ємного коефіцієнта теплової передачі. Співвідношення, отримані в ході цих досліджень, все ще широко використовуються. Як стверджує МакКормік [2 9] більшість відносин, що виражають розглянутий коефіцієнт, може бути зведене до формули: Uv = ^ Gn, (1.7) де G - швидкість маси сушить повітря, кг / год * м2; D
 15. 1. 9 Короткі висновки.
  Експериментальних спостережень, а також є певний досвід в управлінні сушильними установками, що дозволяє проводити різні дослідження, покращувати роботу існуючих установок і конструювати більш досконалі системи управління. Незважаючи на те, що дослідження, присвячені математичному моделюванню барабанних сушильних 58 установок, спрямовані на те, щоб якомога
 16. 1.7. Висновок
  експериментальному, гак і в теоретичному плані. Як вже зазначалося, молекулу білого фосфору в реакціях полімеризації можна порівняти з етиленом. На користь цього порівняння говорять подібні значення констант «нульового зростання» (табл. 1.2) при полімеризації фосфору і етилену в різних середовищах, а також наявність напружених зв'язків у цих молекулах-мономерах. Проведення полімеризації етилену в іонних
 17. 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  експериментальній групі. Для з'ясування впливу проводиться замір до і після експерименту в певних ситуаціях як в експериментальної, так і в контрольній групах. При складанні експериментальних і контрольних груп прагнуть, за винятком експериментальної змінної, до можливо великий однаковості. При соціологічному дослідженні часто важко створити контрольовану
 18. А. Кетле Соціальна фізика, або досвід дослідження про розвиток людських здібностей
  дослідження про розвиток людських
 19. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  Отриманий в результаті жирнокислотного флотації пінний продукт був підданий Чанов сернокислотному вилуговування з метою максимального вилучення з нього окисленого молібдену. Досліди по вищелачі-ваїшю для пошуку оптимальних умов проводилися з використанням ме-Тодика раціонального планування багатофакторного експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в
 20. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Експериментальних даних видно [9], що 1-й етап сушки являє собою процес, де швидкість сушіння практично не залежить від часу. Цей етап, як показують експерименти, є найтривалішим за часом і являє собою власне сушку, тобто випаровування вологи з матеріалу (див. п.п. 1.1). Грунтуючись на припущенні про незмінність швидкості сушіння в часі і застосуванню