Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

39. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Видами експериментального дослідження є: 1) лабораторний експеримент; 2) природний експеримент.

Лабораторний експеримент - дослідницька стратегія, яка заснована на моделюванні діяльності індивіда в спеціальних умовах. Провідною ознакою лабораторного експерименту є забезпечення відтворюваності досліджуваної характеристики та умов її проявів. Зазвичай він проводиться у спеціально обладнаних приміщеннях і на випробовуваних, які свідомо беруть участь в експерименті, хоча можуть і не знати про справжнє призначення експерименту. Недолік лабораторного експерименту полягає в тому, що в штучних лабораторних умовах практично неможливо моделювати реальні життєві обставини, а лише відтворити окремі їх фрагменти.

Природний експеримент, основи якого закладені А. Ф. Лазурський (1910 р.), являє собою експеримент, що проводиться в умовах, близьких до звичайної діяльності випробуваного, який не знає, що бере участь у дослідженні. За рахунок цього досягається велика чистота експерименту.

Побудова природного, експерименту

передбачає ряд етапів: 1) функціональний аналіз діяльності, в якій бере участь випробуваний (в аспекті її вимог від виконавця), 2) фіксація ряду спостережень за діяльністю випробуваного; 3) аналіз результатів і складання характеристики особистості.

Основними методами є спостереження і бесіда з випробуваним, результати чого якісно обробляються.

Варіантом природного експерименту є психолого-педагогічний експеримент, або експериментальне навчання, де вивчення психічних особливостей школяра, що підлягають формуванню, здійснюється в процесі навчання і виховання.

Однією з форм природного експерименту є виробничий експеримент, який здійснюється в звичайних для випробуваного умовах його професійної діяльності. При цьому про проведення виробничого експерименту сам працівник може і не знати. В інших же випадках він стає активним учасником експерименту, що важливо, наприклад, при зміні структури трудової діяльності.

Ще однією з форм природного експерименту є навчальний експеримент, який став застосовуватися у вітчизняній психології в кінці 1930-х рр.. і який характеризується тим, що вивчення тих чи інших психічних процесів відбувається при їх цілеспрямованому формуванні. За допомогою даного методу виявляється й не так наявне стан знань, умінь, навичок, скільки особливості їх становлення. У його рамках випробуваному спочатку пропонується самостійно оволодіти новим дією або новим знанням (наприклад, сформулювати закономірність), потім, якщо це не вдалося, йому виявляється строго регламентована і індивідуалізована допомогу. Весь цей процес супроводжується констатирующим експериментом, завдяки якому вдається встановити різницю початкового, «актуального» рівня і кінцевого, відповідного «зоні найближчого розвитку». Навчальний експеримент використовується не тільки в теоретичній психології, але і для діагностики розумового розвитку, зокрема в патопсихології.

Лонгитюда (від англ. Longitude - «довжина») - це експериментальна стратегія, яка являє собою вивчення певних індивідуальних особливостей одних і тих же дітей протягом декількох років, в якому можуть бути використані методи спостереження, експерименту і тестування. Початок розвитку даної дослідницької стратегії поклали різні щоденники спостережень за розвитком дитини в сім'ї '- В. Штерна, В. Прайєр, А. Н. Гвоздєва.

Стратегія зрізів, спочатку розроблена А. Гезеллом, являє собою експериментальну процедуру дослідження розвитку якої психічної функції за допомогою порівняння показників цієї функції в групах дітей, які відрізняються за віком, а всі інші показники максимально зрівняні. При цьому зрізи, що робляться для ранніх віків, повинні бути більш частими.

Близнюковий метод, розроблений Ф. Галь-тоном в 1875 році, являє собою психогенетический метод, який орієнтований на аналіз впливу генетичних факторів і факторів середовища, на варіативність досліджуваного ознаки. Він заснований на порівнянні психологічних якостей монозиготних близнят, що мають ідентичний генний набір, і дизиготних, що мають у середньому 50% однакових генів.

У силу цього ознаки, варіативність яких істотно визначається генотипом, тобто спадковістю, повинні бути більш схожими у монозиготних, ніж у дизиготних близнюків. Передумовою виступає судження, що средовое вплив, який чиниться на близнюків, може бути приблизно рівним.

Цессов, який являє собою спостереження власних психічних процесів,, без використання будь-яких інструментів або еталонів. Види: 1) аналітична інтроспекція, 2) систематична інтроспекція; 3) феноменологическое самоспостереження.

Аналітична інтроспекція розроблена в школі Е. Титченера. Характеризується прагненням повного розчленування чуттєвого образу на складові «елементи», що не редукує до параметрів подразника.

Систематична інтроспекція розроблена в Вюрцбургской школі. Характеризується орієнтацією на відстеження основних стадій процесу мислення на основі ретроспективного звіту.

Феноменологічний самоспостереження розроблено в гештальтпсихології. Характеризується орієнтацією на опис психічних феноменів у їх безпосередності і цілісності «наївним випробуваним». Цей мет Про тод, що знаходить свої витоки в методі «внутрішнього витті-п ємства», розробленому Ф. Брентано, продуктивно застосовувався в описовій психології В. Дільтея, а потім у рамках гуманістичної психології.

Опитування являє собою метод, при використанні якого людина відповідає на ряд поставлених йому питань.

Тести є спеціалізованими методами психодіагностичного обстеження, застосовуючи які, можна отримати кількісну чи якісну характеристику досліджуваного явища.

Специфіка експерименту (від лат. Experimentum - «проба, досвід») як метод психологічного дослідження полягає в тому, що в ньому цілеспрямовано і продумано створюється штучна ситуація, в якій досліджуване властивість виділяється, виявляється і оцінюється найкраще.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ "
 1. 3? б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
  Експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток), Коефіцієнти А]
 2. 37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I
  експериментальна страті-'гія, яка представляє собою дослідження певних характеристик того чи іншого процесу, має метою виявлення його інваріантних ознак, без активного включення в сам процес. Спостереження може бути орієнтоване на реєстрацію ак-I тов поведінки і фізіологічних процесів і, як правило, виступає в якості попереднього етапу перед плануванням і
 3. 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  експериментальних методів, що прийшли на зміну інтроспекції, і формування особливого предмета психології людини, основними ознаками якого стали діяльнісна активність і присвоєння суспільно-історичного досвіду. Психологія як самостійна наука утвердилася лише наприкінці XIX в., Після того як отримала експериментальну базу і природничо-наукову фізіологічну основу. Згодом,
 4. 2. Становлення вікової психології як науки
  експериментальної психології. Період накопичення емпіричних даних про розвиток дитини (В. Прейер, В. Штерн, Ж. Піаже, Н. А. Рибніков та ін) змінився періодом експериментального дослідження розумового розвитку дітей. Вже з 908 р. починається тестове обстеження дітей, з'являються вимірювальні шкали розумового розвитку. Наступний етап у розвитку вікової психології пов'язаний із спробою
 5. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  експериментальні дослідження з використанням методики ра-ционального планування багатофакторного експерименту. План експери-мента складений за шести факторам на п'яти рівнях. Дослідження проведе-ни в лабораторних умовах за технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4). Рис. 4. Технологічна схема проведення експерименту
 6. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  експериментальний результат; Yt - теоретичний (розрахунковий) результат; Yep - середнє експериментальне значення; R - коефіцієнт нелінійної множинної кореляції. Результати розрахунку коефіцієнта кореляції і його значущості за даними табл. 3 і точковим графіками наведено в табл. 38. Як бачимо, всі приватні залежності виявилися значущими. Використовуючи формулу (3.1),
 7. Чи можлива експериментальна перевірка теорії струн?
  Експериментальну перевірку, необхідні нові успішні передбачення, проте їх досить складно зробити, враховуючи комплексний характер теорії. Можна сказати, що теорія струн ще не вийшла з «дитячого віку», за висловом Бартона Цвейбаха, «не так-то просто зробити прогноз, грунтуючись на теорії, яка сама ще не закінчена і не володіє прийнятої інтерпретацією». Проте чисто
 8. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  експериментальні, експертні та «життєві» критерії. а) Експериментальна валідність. Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами опитувальника, використовуючи окремі шкали інших опитувальників: опитувальника А. Я. Варги і опитувальника PARI. На вибірці 55 людина отримані
 9. 3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту
  експериментальних досліджень по встановленню режиму основного циклу флотації позабалансовому руди Жірекенского місце-народження використана методика раціонального планування многофак-торного експерименту
 10. 1. 9 Короткі висновки.
  Експериментальних спостережень, а також є певний досвід в управлінні сушильними установками, що дозволяє проводити різні дослідження, покращувати роботу існуючих установок і конструювати більш досконалі системи управління. Незважаючи на те, що дослідження, присвячені математичному моделюванню барабанних сушильних 58 установок, спрямовані на те, щоб якомога
 11. 1.6 Моделі для коефіцієнта теплової передачі.
  Експериментальних досліджень з тим, щоб удосконалити співвідношення для об'ємного коефіцієнта теплової передачі. Співвідношення, отримані в ході цих досліджень, все ще широко використовуються. Як стверджує МакКормік [2 9] більшість відносин, що виражають розглянутий коефіцієнт, може бути зведене до формули: Uv = ^ Gn, (1.7) де G - швидкість маси сушить повітря, кг / год * м2; D
 12. 1.7. Висновок
  експериментальному, гак і в теоретичному плані. Як вже зазначалося, молекулу білого фосфору в реакціях полімеризації можна порівняти з етиленом. На користь цього порівняння говорять подібні значення констант «нульового зростання» (табл. 1.2) при полімеризації фосфору і етилену в різних середовищах, а також наявність напружених зв'язків у цих молекулах-мономерах. Проведення полімеризації етилену в іонних
 13. 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  експериментальній групі. Для з'ясування впливу проводиться замір до і після експерименту в певних ситуаціях як в експериментальної, так і в контрольній групах. При складанні експериментальних і контрольних груп прагнуть, за винятком експериментальної змінної, до можливо великий однаковості. При соціологічному дослідженні часто важко створити контрольовану
 14. Як диференціюються наукові знання?
  Експериментальних досліджень, що дозволяють перевіряти прогнози, що випливають з сформульованих гіпотез, в) інтерпретація отриманих даних, на основі яких робиться висновок про підтвердження або спростування гіпотез. Підтвердилися гіпотези набувають статусу наукових теорій. У точних науках (математика, геометрія, логіка) використовується аксіоматичний метод пізнання, який заснований на