НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Головна → 
Економіка
ЕКОНОМІКА
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с. 2005

Розглянуто загальні питання економічної теорії, питання мікро-та макроекономіки. Особливу увагу приділено світовій економіці.

Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, стажистів, фахівців в області економіки, а також для тих, хто цікавиться економічними проблемами.

А. В. Мілов, В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус Економічна кібернетика 2004

Економічна кібернетика як наука про управління складними динамічними соціально-економічними системами ставить перед як перед теоретиком, так і перед практиком, в якості основних задачі аналізу та синтезу композиції об'єкта управління і системи управління ним.

В.Н. Щукові Економічний потенціал регіонів Росії і ефективність його іспользованіяУчебное посібник Іваново 2002 2002

Потенціал господарських систем є матеріальною основою їх функціонування. Однак він не знайшов належного відображення в економічній науці.
У пропонованій роботі ставитися завдання подолання цього недоліку. Особливе значення категорія потенціалу грає в територіальній організації виробництва, в функціонування регіонального господарства. У посібнику розглядаються питання змісту та структури економічного потенціалу: дається поняття і характеристика еколого-економічного (природно-ресурсного) потенціалу, наводяться показники виробничого потенціалу. Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також трудовому (кадровому) і освітньому потенціалу. У роботі досліджується вплив використання потенціалу на рівні соціально-економічного розвитку країни та регіонів, на якість життя населення.
Книга призначена для студентів економічних спеціальностей, а також і інших спеціальностей, які вивчають регіоналістики.

І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с. 2002

У монографії розглянуто методологію управління ресурсами розвитку регіону на прикладі Тамбовської області на базі соціально-економічної теорії та діалектичного методу пізнання.
Призначена для фахівців з регіонального управління якістю продукції, процесів і послуг, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей університетів та інших вищих навчальних закладів.

Нікітов В. А. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с. 2000

У книзі розглядаються проблеми, концептуальні положення, методи і засоби створення автоматизованих систем інформаційного забезпечення органів влади і управління, показані практичні результати впровадження в їх діяльність нових інформаційних технологій , аналізуються світові тенденції розвитку цієї життєво важливої ??сфери.

Робота представляє величезний інтерес не тільки для фахівців, що займаються інформаційним забезпеченням органів влади, а й для управлінців, державних службовців, політологів, студентів і аспірантів.

Дралін А. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с. 2006

У навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків.
Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям з зовнішньоекономічних зв'язків.

Н. Н. Любимов МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 1957

Ця монографія, пропонована увазі читача, призначена для широких верств громадськості, які цікавляться проблемами зовнішньої політики і міжнародних економічних відносин. Вона може також слугувати навчальним посібником з питань міжнародних економічних відносин і політичної економії.

Тарханова О.О. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с. 2004

У монографії дано аналіз змісту поняття «стійкість комерційного банку», виявлено та систематизовано фактори, що впливають на стійкість банку, конкретизовано їх зміст, наведено класифікацію. Уточнена видова структуризація економічної стійкості комерційного банку.

Запропоновано методику експрес-оцінки фінансової стійкості комерційних банків на основі обгрунтування критеріїв сталого функціонування банків.

Виявлено проблеми розвитку комерційних банків регіону, а також обгрунтовані і систематизовані пропозиції щодо підвищення їх стійкості в сучасних економічних умовах.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також для працівників банківської сфери.

енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка