Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Договір транспортного експедирування

На відміну від раніше діючого ЦК, не передбачав регулювання договору експедирування, новий ЦК містить главу 64 «Транспортне експедирування».

Договір транспортного експедирування - це договір, за яким одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок іншої, сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів (ч. 1 ст.929 ЦК).

Договором можуть бути встановлені: обов'язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням.

Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу (перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата митних зборів, мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо).

Положення глави 64 поширюються також на випадки, коли обов'язки експедитора виконуються перевізником.

Умови договору транспортного експедирування визначаються за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом, іншими нормативно-правовими актами.

Предмет договору транспортного експедирування - послуги по безпосередньому відправленню або одержання вантажів та виконання інших допоміжних операцій, що сприяють реалізації цієї мети.

За договором експедирування виконується цілий комплекс допоміжних, додаткових робіт, пов'язаних із забезпеченням роботи транспорту.

Договір транспортного експедирування укладається у письмовій формі. Клієнт повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона необхідна для виконання його обов'язків (ст.930 ЦК).

Письмова форма договору обумовлена ??складністю прав і обов'язків сторін за договором, можливістю внесення до нього додаткових умов щодо виконання цілого ряду фактичних дій.

Договори на транспортно-експедиційне обслуговування можуть укладатися на разове експедиційне доручення і на тривалий термін.

Сторони у договорі транспортного експедирування - експедитор і клієнт. Коло осіб, які виступають на стороні експедитора або клієнта, не обмежений.

Звичайно як експедитора виступає суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, правоздатність якого спрямована на транспорті-експедиційне обслуговування. Експедиторами можуть бути і громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

Обов'язки сторін. Основний обов'язок експедитора складається у відправці вантажів залізничним, водним чи іншим видом транспорту або отриманні прибулого на адресу клієнта вантажу. При цьому їм оформляються товарно-транспортні документи і разом з вантажем пред'являються до перевезення. Якщо вони заповнені клієнтом, експедитор перевіряє правильність їх заповнення, оплачує за клієнта провізні платежі, оформляє перевізні документи на який прибув на адресу клієнта вантаж, бере участь в необхідних випадках у складанні комерційного акта.

За договором транспортного експедирування експедитор може також взяти на себе виконання дій, пов'язаних з надсиланням або отриманням вантажів (упаковка, маркування, навантаження, вивантаження і т.п.). Вони входять в предмет договору експедиції, оскільки спрямовані на забезпечення нормального виконання обов'язків з відправлення та одержання вантажів і носять допоміжний характер.

При виконанні договору експедирування експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб. У цьому випадку він відповідає перед клієнтом за порушення договору.

Основними обов'язками клієнта є надання експедитору вантажів, які підлягають відправці, прийняття прибулих на його адресу вантажів, а також сплата експедитору обумовленої плати та інших витрат, понесених ним при відправленні або отриманні вантажів.

Розмір плати експедитору встановлюється договором транспортного експедирування, якщо інше не встановлено законом. Якщо розмір плати не встановлений, клієнт повинен виплатити експедитору розумну плату.

Крім цього, клієнт зобов'язаний надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, встановлених договором.

Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти - вимагати у клієнта необхідну додаткову інформацію. У разі ненадання клієнтом документів та необхідної інформації експедитор має право відкласти виконання своїх обов'язків за договором транспортного експедирування до надання документів та інформації в повному обсязі.

Відповідальність за договором експедирування. Відповідальність сторін за договором експедирування визначається загальними нормами ЦК, нормами транспортних кодексів і статутів, а також договором. Обов'язковою умовою настання відповідальності є вина сторони в порушенні договору. Відповідальність настає за неподання транспортних засобів і контейнерів під навантаження, неправильну навантаження, несвоєчасну доставку, втрату, псування, пошкодження, нестачу вантажу, невикористання поданих транспортних засобів і контейнерів, затримку їх під навантаженням або вивантаженням, несвоєчасну оплату та ін

Відповідальність сторін за договором експедирування, залежно від характеру порушення, наступає у вигляді неустойки (штрафу, пені) і відшкодування завданих збитків. У кожному конкретному випадку вид санкції, її розмір, нормативно-правовий акт, який визначає цю відповідальність і яким слід керуватися, залежить від фактичних обставин за договором і характеру порушеною обов'язки. Так, за неправильне оформлення документів, неправильну навантаження, несвоєчасну доставку вантажу, незабезпечення його збереженості, затримку транспортних засобів і контейнерів під навантаженням або вивантаженням відповідальність настає відповідно до транспортних кодексами чи статутами.

За порушення обов'язків за договором транспортного експедирування експедитор відповідає перед клієнтом відповідно до глави 51 ЦК.

Клієнт або експедитор має право відмовитися від договору транспортного експедирування, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. Сторона, яка заявила про таку відмову, зобов'язана відшкодувати іншій стороні збитки, завдані їй у зв'язку з розірванням договору (ст.935 ЦК).

Закон України «Про транспортно-експедиційної діяльності» від 01.07.2004 р. визначає правові та організаційні засади транспорт-но-експедиційної діяльності в Україні і спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення.

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: транспортно-експедиційна діяльність - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиційних послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів;

транспортно-експедиційна послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з організацією та забезпеченням перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за договором транспортного експедирування;

експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиційних послуг, визначених договором транспортного експедирування;

клієнт - споживач послуг експедитора (юридична або фізична особа), яка за договором транспортного експедирування самостійно або через представника, що діє від його імені, доручає експедитору виконати чи організувати або забезпечити виконання визначеного договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плаггу експедитору;

перевізник - юридична або фізична особа, яка прийняла на себе зобов'язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного їй вантажу, перевезення вантажів та їх видачу (передачу) вантажовідправнику або іншій особі, зазначеній у документі, що регулює відносини між експедиторів і перевізником;

учасники транспортно- експедиційної діяльності - клієнти, перевізники, експедитори, транспортні агенти, порти, залізничні станції, об'єднання та спеціалізовані підприємства залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового або морського транспорту, митні брокери та інші особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезенні вантажів.

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають при транспортному експедируванні вантажів всіма видами транспорту, крім трубопровідного.

Положення цього Закону поширюються також на випадки, коли обов'язки експедитора виконуються перевізником.

Відносини в сфері транспорту-експедиційної діяльності регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про транспорт», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транзит вантажів», Законом «Про транспорт-експедиційної діяльності », транспортними кодексами та статутами, а також іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до них.

Транспортно-експедиційна діяльність здійснюється суб'єктами господарювання різних форм власності, які для виконання доручень клієнтів чи відповідно до технологій роботи можуть мати: склади, різні види транспортних засобів, контейнери, виробничі приміщення тощо

Експедитори для виконання доручень клієнтів можуть укладати договори з перевізниками, портами, авіапідприємствами і т.п., які є резидентами або нерезидентами України.

Транспортно-експедиційну діяльність можуть здійснювати як спеціалізовані підприємства (організації), так і інші суб'єкти господарювання.

У ст.8 Закону визначено види транспортно-експедіціоіних послуг.

Експедитори надають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав, територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, зазначених у правилах здійснення транспортно-експедиційної діяльності, а також інші послуги, визначені за згодою сторін у договорі транспортного експедирування.

Транспортно-експедиційні послуги надаються клієнту при експорті з України, імпорті в Україну, транзиті територією України чи іншими державами, внутрішніх перевезень територією України.

Експедитори за дорученням клієнтів:

забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів), укладених згідно з вимогами Міжнародних правил тлумачення термінів «Інкотермс»;

фрахтують національні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечують їх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єкти для своєчасного відправлення вантажів;

здійснюють роботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;

ведуть облік прибуття та відправлення вантажів з портів , залізничних станцій, складів, терміналів або інших об'єктів;

організовують охорону вантажів під час їх перевезення, перевалки і зберігання;

організовують експертизу вантажів;

здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю;

надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиційної діяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;

забезпечують виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що прийшли в некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, нестандартній упаковці або яка не відповідає вимогам перевізників; здійснюють страхування вантажів та своєї відповідальності; забезпечують підготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно з вимогами нормативно-правових актів про діяльність відповідного виду транспорту;

забезпечують оптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника до вантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат;

здійснюють розрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку, зберігання вантажів;

 оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; 

 надають підготовлений транспорт, який має додаткове обладнання згідно з вимогами, передбаченими законодавством; 

 надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиційні послуги, передбачені договором транспортного експедирування і не суперечать законодавству. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Договір транспортного експедирування"
 1.  Різновиди договору найму
    договору найму: договір прокату, договір найму (оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або
 2.  Перевезення і транспортні договори
    договори, різні за правовою природою та змістом. Загальні положення про перевезення визначені в главі 64 ЦК. Згідно ст.908 ГК перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються Цивільним кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно з ними
 3.  СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
    договір) 69 Контрактні ціни 73 Коефіцієнт управління джерелами коштів 65 Коефіцієнти ліквідності 64 Коефіцієнти рентабельності 65 Коефіцієнти управління активами 64 Кредитування 35 Лізинг 35 Лізинг 84 Міждержавні договори 68 Міжнародна торгівля 30 Міжнародні стандарти 54 Міжнародний бізнес 29 Накладна автодорожньої перевезення 96 Забезпечуючі виробництво документи 94 Обмін
 4.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    договорів у сфері підприємництва значне число суперечок виникає у зв'язку з укладенням та виконанням договорів оренди, тому в спеціальні підрозділи виділені договори оренди державного та комунального майна і договір оренди землі. Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового
 5.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    договори. Структура, значення та застосування Віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів. Контракти: сутність, види і механізм дії, зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС - 2004: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Особливості
 6.  ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
    договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені важливі питання захисту права власності та відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних організацій. Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний
 7.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    договори. Віденська конвенція про міжнародну купівлю-продаж товарів. Контракти: сутність, види і механізм дії. Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу: зміст основних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11.
 8.  Форма авторського договору
    договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 9.  Оформлення договору
    договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 10.  Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
    договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 11.  Договори перевезення пасажира, багажу і пошти
    договір, за яким одна сторона (перевізник) зобов'язується перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення і видати його особі, яка має право на одержання багажу, а пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу - також за його провезення (ч. 1 ст.910 ЦК). Укладення договору перевезення
 12.  Умови про території в авторському договорі
    договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 13.  Договір перевезення вантажу
    договір, за яким одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення і видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (ст.909 ГК ). Характеристики договору. На відміну від договорів на організацію перевезення договір перевезення вантажу, як
 14.  7.2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ
    7.2. ДОГОВІР