Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.3. ДОГОВІР контрактації сільськогосподарської продукції

Державна закупівля сільськогосподарської продукції у її виробників здійснюється за договорами контрактації, які укладаються на основі державних замовлень.

Згідно ст.272 ГК України за договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції (далі - виробник) зобов'язується передати заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству чи організації (далі - контрактанту) вироблену ним продукцію у строки, кількості, асортименті, передбачених договором, а контрактант зобов'язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної продукції, прийняти і оплатити її.

Контрактація сільськогосподарської продукції опосередковується відповідним договором, передбаченим § 4 глави 54 ЦК.

Договір контрактації, що є однією з різновидів договору купівлі-продажу, регулює відносини, пов'язані із закупівлею сільськогосподарської продукції, вирощеної чи виготовленої сільськогосподарськими виробниками.

Відносини, пов'язані з реалізацією продукції, виробленої в сфері сільськогосподарського виробництва, відрізняються значною специфікою, що, зокрема пов'язано зі значним впливом природних факторів і сезонним характером виробництва.

Договір контрактації сільськогосподарської продукції - це договір, за яким виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити визначену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту) або виразно-му ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію і оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

До договору контрактації застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено договором або законом.

Законом можуть бути передбачені особливості укладення та виконання договорів контрактації сільськогосподарської продукції (ст.713 ЦК).

Характеристики договору - двосторонній, консенсуальний, відшкодувальний.

Відплатність відносин виражається в оплаті закуповується.

Характер розподілу прав і обов'язків у договорі контрактації дає підставу віднести його до двостороннім. Це означає, що обидві сторони взаємно беруть на себе обов'язки і у кожної з них відповідно виникає право вимоги до іншої сторони.

Договір контрактації має плановий характер. Він укладається на основі та на виконання державних замовлень, приписи якого обов'язкові для обох сторін. Державне замовлення може визначати правовідносини сторін по закупівлі, структуру договірних зв'язків, основні умови договору.

Відносини, пов'язані з державним замовленням, регулюються Законом України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.

12.95

р. і Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок формування та розміщення державних замовлень на поставки продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням» від 29.02.96

р. № 266.

Державні замовники, виходячи з інтересів держави, укладають з виконавцями державного замовлення державний контракт (договір), самостійно визначаючи його умови, крім тих, які випливають з державного замовлення або передбачені чинним законодавством.

Відповідно до Закону України «Про поставки продукції для державних потреб», особливості, що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства регулюються окремими актами законодавства України.

Сторони у договорі контрактації - виробник сільськогосподарської продукції та заготівельник (контрактант). В якості виробника можуть виступати державні, акціонерні сільськогосподарські підприємства, фермерські та інші господарства. Заготівельники (контрактан-ти) - організації, на які в установленому порядку покладено Функції державної закупівлі сільськогосподарської продукції (міністерства, відомства, підприємства та організації, яким надані такі повноваження, наприклад, організації споживчої кооперації).

Зміст договору - це сукупність встановлених нормативно-правовими актами, плановими завданнями і сторонами умов про предмет, строк і порядок доставки закуповуваної продукції, місці її здачі, ціною, характері допомоги виробнику та взаємної відповідальності сторін у разі невиконання або неналежного виконання договору.

У договорі контрактації, зокрема передбачаються такі істотні умови як кількість (за видами продукції), якість, строки, порядок і умови доставки та місця здачі сільськогосподарської продукції.

Кількість яка підлягає продажу продукції встановлюється сторонами виходячи з плану державних закупівель. Якість продукції, що закуповується визначається відповідними стандартами, технічними умовами, вимогами правил ветеринарного та санітарного нагляду, до яких відсилає договір контрактації.

Здача продукції здійснюється в передбачені договором терміни у відповідності з термінами, встановленими в планах закупівель, а також з урахуванням біологічних термінів дозрівання культур, вирощування худоби, умов виробництва та зберігання продукції.

Місця здачі-приймання продукції визначаються угодою сторін і нормативно-правовими актами.

Порядок здачі-приймання продукції за кількістю та якістю визначається спеціальними інструкціями (правилами), технічними умовами.

У договорі контрактації повинна бути передбачений обов'язок заготівельника (контрактанта) своєчасно прийняти продукцію і оплатити її за встановленими цінами, а також строки і розміри видачі грошових авансів її виробникам.

На заготівельника (контрактанта) покладається обов'язок щодо прийняття продукції в місцях її виробництва і вивезення своїми засобами, якщо інше не передбачено договором.

Якщо згідно умов договору прийняття продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника (контрактанта) або іншому зазначеному ним місці, заготівельник не має права відмовитися від прийняття продукції, яка відповідає умовам договору та передана заготівельникові в обумовлений договором термін.

Важливе значення мають обов'язки заготівельника (контрактанта) з надання допомоги сільськогосподарським виробникам в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства.

З урахуванням пріоритетності інтересів виробника сільськогосподарської продукції в договорі передбачається обов'язок контрактанта по виробничому сприянню сільськогосподарським товаровиробникам.

Заготівельник (контрактант) зобов'язаний на умовах, передбачених договором, забезпечити сільськогосподарського товаровиробника основними матеріально-технічними ресурсами в рахунок авансів під закупівлю продукції (паливно-горючі матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту рослин тощо) .

У договорі також передбачається взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання ними обов'язків.

Відповідальність можлива у формі стягнення неустойки (пені, штрафу) і відшкодування завданих збитків. Сплата неустойки не звільнені-ет сторону від виконання договору. Виробник сільськогосподарської продукції звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за договором, якщо вони не виконані через стихійних лих чи інших несприятливих умов, або з вини заготівельника (контрактанта).

Договором контрактації можуть бути передбачені обов'язки заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробникові на його вимогу продукти переробки або відходи від переробки продукції з оплатою за цінами, визначеними договором контрактації.

Заготівельник (контрактант) має право контролювати виробництво і зберігання сільськогосподарської продукції відповідно до технологічних, санітарними та іншими правилами, спрямованими на захист здоров'я населення та охорону навколишнього природного середовища.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. ДОГОВІР контрактації сільськогосподарської продукції "
 1. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені важливі питання захисту права власності та відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних організацій. Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний
 2. Загальні положення
  договорами, а також виробництва кінцевої продукції. Кінцева продукція ПФГ - продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється ПФГ. Проміжна продукція ПФГ - продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, яка виробляється
 3. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері
  договору із споживачем, при цьому він несе відповідальність за включення недостовірних відомостей у декларацію згідно із законами України. Сертифікація в законодавчо нерегульованій сфері проводиться на добровільних засадах у порядку, визначеному договором між заявником (виробником, постачальником) та органом з сертифікації. При цьому підтверджується відповідність продукції, систем якості,
 4. Форма авторського договору
  договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 5. Додаток № 6. Розподіл комерційних банків за величиною коефіцієнта достатності капіталу
  продукції; виробництво (видобуток) найважливіших видів промислової продукції в натуральному вираженні; інвестиції в основні фонди; грошові доходи в розрахунку на душу населення; рівень безробіття. 1 Бюлетень банківської статистики. - Тюмень, 2002, с. 28.
 6. Види договору купівлі-продажу
  договору купівлі-продажу. Існує кілька видів договору купівлі-продажу, кожен з яких має певну специфіку. До них відносяться: договір роздрібної купівлі-продажу; договір купівлі-продажу на біржах та аукціонах; договір купівлі-продажу майна в процесі приватизації; деривативи (форвардний, ф'ючерсний і опціонний договори купівлі-продажу); зовнішньоекономічний договір
 7. 7.1. ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
  договору купівлі-продажу передують загальні положення про купівлю-продаж, які також поширюються на види купівлі-продажу: роздрібну купівлю-продаж, поставку, контрактацію, міну (бартер), поставку енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу (якщо інше не передбачено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін). Купівля-продаж є родовим поняттям
 8. 1.6. Прикордонні конфлікти з Японією
  договір про ненапад, відразу ж після це СРСР зробив масовані військові поставки, що допомогло останньому стримувати наступ японської армії. У боях на боці китайської армії брали участь радянські інструктори і «добровольці-льотчики» з радянських ВВС. Аж до 1939 р. СРСР надавав активну під-тримку Китаю, але після укладення радянсько-німецького пакту про ненапад від серпня 1939
 9. Оформлення договору
  договір укладено між : 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 10. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій
  договорі лізингу ремонт, обслуговування та страхування - за орендарем (і обладнання придбане винятково з метою здачі його в оренду) За орендодавцем Право власності за договорами Рентинг Короткострокова оренда (транспорту, туристських товарів) ; ціна зі співвідношення D - S, обслуговування за орендодавцем Хайринг Середньострокова оренда (транспорту, дорожніх і с / г ма-шин); ціна D - S,
 11. Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
  договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 12.  § 10. «Новий курс» Ф.Рузвельта в США
    договорів. На кошти держави були організовані громадські роботи, якими вдалося охопити близько 1/5 всіх безробітних. Проводилось реформування сільського господарства. Щоб підняти ціни на сільськогосподарську продукцію і зробити виробництво її вигідним, уряд видавало грошову винагороду тим фермерам, які скорочували посіви і поголів'я худоби. Надавалися
 13.  Умови про винагороду в авторському договорі
    договору обмежують себе вибором тільки між одноразово виплачуваної узгодженою сумою (паушальний платіж) і певними періодичними виплатами (роялті) або різним поєднанням цих двох способів. Закон, виходячи із зацікавленості автора в отриманні частини доходів від використання твору, пропонує визначати винагороду у вигляді відсотка від доходу, але не дуже
 14.  Умови про території в авторському договорі
    договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 15.  7.2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ
    7.2. ДОГОВІР