Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Динаміка конфлікту

Важливою характеристикою конфлікту є його динаміка. Динаміка конфлікту як складного соціального явища знаходить своє відображення у двох поняттях: етапи конфлікту і фази конфлікту.

Типи конфліктних ситуацій

Таблиця 2.2 Характер до ОЕіфлі; ктной ситуації Прояви Ні> бросовест н ос виконання обов'язків НарушСні З ірудовой дисципліни Ьрак в роботі Hey ДО ВЛСГВОр П ТЗ. "] ьний Стиль управління Помилки в підборі і расс тановке кадрів Помилки в Організації конірОля Прорахунки в плануванні Порушення етик і спілкування Неадек ватяну іредста вление про конкретні ситуації Неправильні оцінки, судження про дії друшх суб'єктів соціально ні взаємодії (Помилки у висновках огнОСітСльнО конкретних ситуацій Індивідуально- н СіхОЛО] ічССкіе особливе "! І приватне 1 І НарушСні З нріііятьіх в соціальній іруїіпе правил взаємовідносин Порушення етик і спілкування Низька професійна іюді оіовка Ьрак в роботі

Нездатність мршшть адекватне

pLL [J [LLEI ilLL Основні етапи конфлікту

1. Виникнення і розвиток конфліктної ситуації. Конфліктна ситуація створюється одним або кількома суб'єктами соціальної взаємодії і є передумовою конфлікту.

Етапи конфлікту відображають суттєві моменти, що характеризують розвиток конфлікту від його виникнення і до дозволу. Тому знання основного змісту кожного з етапів конфлікту важливо для його прогнозування, оцінки і ви бору технологій управління цим конфліктом. 2.

Усвідомлення конфліктної ситуації хоча б одним з учасників соціальної взаємодії і емоційне переживання ним цього факту. Наслідками і зовнішніми проявами подібного усвідомлення і пов'язаних з ним емоційних переживань можуть бути: зміна настрою, критичні і недоброзичливі висловлювання на адресу свого потенційного противника, обмеження контактів з ним і т .

д. 3.

Початок відкритого конфліктної взаємодії. Цей етап виражається в тому, що один з учасників соціальної взаємодії, яка усвідомила конфліктну ситуацію, переходить до активних дій ( у формі демаршу, заяви, попередження і т. п.), спрямованим на нанесення шкоди «противнику». Інший учасник при цьому усвідомлює, що дані дії спрямовані проти нього, і, в свою чергу, робить активні дії у відповідь проти ініціатора конфлікту. 4 .

Розвиток відкритого конфлікту. На цьому етапі учасники конфлікту відкрито заявляють про свої позиції і висувають вимоги. Разом з тим вони можуть не усвідомлювати власних інтересів і не розуміти суті і предмету конфлікту. 5.

Вирішення конфлікту. Залежно від змісту, вирішення конфлікту може бути досягнуто двома методами (засобами): педагогічними (бесіда, переконання, прохання, роз'яснення і т. п.) і адміністративними (переклад на іншу роботу, звільнення, рішення комісій, наказ керівника, рішення суду і т. п.).

Фази конфлікту безпосередньо пов'язаний и з його етапами і відображають динаміку конфлікту насамперед з точки зору реальних можливостей його дозволу.

Основними фазами конфлікту є: 1)

початкова фаза; 2)

фаза підйому; 3)

пік конфлікту; 4)

фаза спаду.

Важливо пам'ятати, що фази конфлікту можуть повторюватися циклічно. Наприклад, після фази спаду в 1-му циклі може початися фаза підйому 2-го циклу з проходженням фаз піку і спаду, потім може розпочатися 3-й цикл і т. д. При цьому можливості вирішення конфлікту в кожному наступному циклі звужуються. Оп ісанний процес можна зобразити графічно (рис. 2.3).

Таблиця 2.

3

Співвідношення фаз і етапів конфлікту фага конфлікту Етап конфлікту Воегажвостн вирішення конфлікту (%) Початкова фща Виникнення і розвиток конфліктної Ситуації; усвідомлення конфліктної Ситуації ... Фаза підйому Початок відкритого конфліктної взаємодії 46% 11ік конфлікту Розвиток огкрипп про конфлікту Менше 5% Фаза еоада Близько 20%

Джерела для поглибленого вивчення теми 1.

Анцупов А. Я., Шипілов А. І. Конфліктологія. - М.: ЮНИТИ, 1999. - Разд. IV. 2.

Гришина Н. В. Психологія конфлікту. - СПб.: Питер, 2000. 3.

Конфліктологія / За ред. А. С. Карміна. - СПб.: Лань, 1999. -

Гол. 2. 4.

Самигин С. І., Столяренко Л. Д. Психологія управління: Навчальний посібник. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 1997.

Контрольні питання

1. Дайте визначення конфлікту. 2.

Сформулюйте необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. 3.

Чим характеризується протиборство суб'єктів соціальної взаємодії? 4.

Зобразіть графічно структуру конфлікту. 5.

Дайте визначення основних структурних елементів конфлікту: «сторони конфлікту», «предмет конфлікту», «образ конфлікт ної ситуації», «мотиви конфлікту», «позиції конфліктуючих сторін». 6.

Наведіть класифікацію конфліктів. 7.

Дайте визначення причин конфлікту. 8.

Наведіть класифікацію причин конфлікту. 9.

Дайте визначення понять: «конфліктна ситуація» і «інцидент». 10.

Перерахуйте типи конфліктних ситуацій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Динаміка конфлікту "
 1. СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
  динаміку суспільних процесів XX в.: індустріалізація, науково-технічний прогрес, загострення соціальних і національних конфліктів, екологія, соціокультурна динаміка і ін Формаційний (одноваріантного) і цивілізаційний (поліваріантний) підходи до оцінки якісного стану суспільної системи. Шляхи подолання пережитків соціологічного натуралізму. Роль політики, економіки, ідеології,
 2. ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ. Західноєвропейські СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА XIX-XX ст.
  Динаміка. Соціальний прогрес і соціальна гармонія у вченні Конта. Політична концепція Конта. Сутність концепції еволюції Г. Спенсера. Биологизаторского підхід до аналізу суспільних явищ. Основні поняття соціологічної теорії Г. Спенсера. Соціальна інтеграція та соціальна диференціація як вираження внутрішньої динаміки і різноманітності форм життєдіяльності суспільства. Натуралістичні
 3. 5. 4. 3. Конфлікт
  конфлікт »об'єднуються ті ситуації, в яких інтереси індивідів не збігаються, і, захищаючи ці інтереси, вони стикаються один з одним. Конфлікти зустрічаються на всіх можливих рівнях, починаючи з рольового конфлікту індивіда до міжнародного державного конфлікту. Промисловий конфлікт - це драматичне розбіжність в інтересах між двома найважливішими сторонами індустріального
 4. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 5. ТЕМА 4. ЕКОЛОГІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  динаміка, перспективи. М., 1991. Іванов В.Г. Конфлікт цінностей і розв'язання проблем екології. М., 1991. Кравченко І.І. Екологічна теорія в сучасних теоріях суспільного розвитку. М., 1992. 10. Кобилянський В.А. Природа і суспільство: Специфіка, єдність і взаємодія. Красноярськ, 1990. Лось В.А. Взаємодія суспільства і природи. М., 1990. Сафонов І.А. Філософські проблеми єдності людини
 6. Конфлікт на озері Хасан
  конфлікту послужили дії загону радянських прикордонників з охорони сопок Заозерной і Безіменній, вжиті 9-10 липня 1938 р. по наказом командування у відповідь на проведення японськими військами в цьому районі фортифікаційних робіт і розвідувальних заходів. Цей конфлікт носив локальний характер і не викликав далекосяжних наслідків. Важливо відзначити те, що з боку Японії бойові дії
 7. Соціальна сім'я
  динаміки, яка підкріплює організаційні процеси. Напруга тут близько 6 вольт, на відміну від 110 і 220, що відзначалися в попередніх випадках. Згуртовані воєдино одинадцять футболістів або команда з двох тенісистів служать наочним свідченням того, що ціле - більше, ніж просто сума складових його частин, що кожен член команди не тільки вносить свій внесок в союз, а й
 8. КОНФЛІКТ МОРАЛЬНИЙ
  конфлікт це результат такого вибору, вчинку, який призводить до порушення моральних норм. Ш f Конфлікт моральний - аномалія в моральних відносинах, або фатальна неминучість. Етично грамотна особистість не провокує себе та інших на конфлікт, але опинившись в конфліктній ситуації не посилює її, але шукає шляхи нейтралізації причин міжособистісної напруженості. НРАВСТСТВЕННАЯ ОСОБИСТІСТЬ ЖИВЕ
 9. Дарендорф Ральф Густав (р. 1929)
  конфлікту »як творчого початку суспільного життя (і життя взагалі), джерела свободи в суспільстві;« впорядкування конфлікту »повинно здійснюватись за допомогою наукового прогнозування і раціональної організації державного апарату і політичного життя. За Дарендорфу, суб'єктом конфлікту не є класи в марксистському їх розумінні (які поступово «розмиваються» і вростають в
 10. Конфлікт в районі р.. Халхин-Гол
  конфлікт, подібно конфлікту на о. Хасан, виник як черговий прикордонний інцидент у зв'язку з розбіжностями сторін у визначенні лінії проходження кордону. Формально конфлікт був чотиристороннім (МНР та СРСР проти Маньчжоу-Го та Японії), але фактично це було збройне зіткнення між СРСР і Японією. Радянську армійську группи-ровку очолював майбутній маршал СРСР Г.К. Жуков. Перші відкриті
 11. 1.6. Прикордонні конфлікти з Японією
  конфліктів. В липні 1937 р. Японія почала великомасштабну агресію проти Китаю. В результаті бойових дій протягом двох років японська армія захопила основні промислові та сільськогосподарські райони Північного Китаю. Погіршення становища Китайської Республіки посилило її контакти з СРСР. У серпні 1937 СРСР і Китай уклали договір про ненапад, відразу ж після це СРСР зробив
 12. Просування в еліту.
  динаміки відзначив італійський соціолог В. Парето, який писав, що соціальні зміни пов'язані з появою нової еліти. Вона «проростає» з нижніх шарів, коли спільності починають виштовхувати «на поверхню» (у найбільш привілейовані і водночас найбільш впливові шари) своїх представників. Товариства, управління якими відбувається у формах представницької демократії, фактично
 13. Алгоритми соціальної мобільності
  динамік елементів спільноти. При цьому, як правило, індивід на відміну від координованої діяльності групи не може сформувати суспільну потребу, тобто замість корекції власних соціальних установок змінити своє координатне простір. Для російських еліт актуальний вибір стратегічних пріоритетів між підвищенням економічної або політичної позиції з метою нарощування загального
 14. Зміни динаміки невротичної депресії
  динаміки тривожності. Тривожність розглядається з точки зору обумовлення і мотивації, що мають місце в кожному індивідуальному випадку. Тому не можна, діагностування у невротичну депресію, лікувати її за схемою "з підручника", використовуючи у всіх випадках, скажімо, когнітивну терапію. Замість цього слід підбирати індивідуальні лікувальні процедури для кожного пацієнта, залежно від
 15. Удосконалення моделювання економіки регіону
  динаміки, зокрема структурних і циклічних змін. Це передбачає перехід від статичних моделей до динамічних. розглядалося вище економетричні моделі та модель функціонування економіки регіону містять деякі елементи динаміки у вигляді рекурентних співвідношень між змінними різних моментів часу. Подальша динамизация моделей вимагає в першу чергу більш повного
 16. ПРО ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРА ПОСЛУГ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ А. А. Сафронов
  динаміка віддачі від трудових ресурсів (вироб-водительности праці) повинна бути порівнянною з динамікою віддачі від капіталу (продуктивності капіталу). Структура валової доданої вартості (ВДВ) Республіки Карелія в поточних цінах в 19962004 рр.. (рис. 1) була така, що питома вага сектора послуг перевищував 50-ти відсотковий рівень, за винятком проміжку часу 1999-2001 рр.. -
 17. ТЕМА 2. СУБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  конфлікт, соціальний консенсус. Джерела та література: Барулин В.С. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 8. Гобозов І.А. Введення в філософію історії. М., 1999. Гол. 16. Рузавин Г.І. Основи філософії історії. М., 2001. Гл . 5, 9. Грехнев В.С. Варіант лекції на тему «Суб'єкти історії» / / Філософія і суспільство. 1998. № 3. Штомпка П. Соціологія соціальних змін. М., 1996. Гол. 18, 19. Арон Р.