Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Вильковский М. . Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010 - перейти до змісту підручника

IV. АРХІТЕКТУРНІ КОДИ

1. Що таке код в архітектурі

IV.1.1. Архітектурний знак з його денотатом

і конотаціями, архітектурні коди і можливості

їх історичного «прочитання», поведінка архітектора

у зв'язку з різноманітністю причетний і превратностями

комунікації, має метою проектування спо-

собних до трансформації первинних функцій і від-

критих вторинних, природно , відкритих непредска-

зуемое кодам. Все вищезазначене припускає,

що нам вже відомо, що таке код в архітектурі. Усі

було ясно, поки ми говорили про словесної коммуника-

ції: існують мову-код і певні коннотат-

ві лексікоди . Коли ми заговорили про візуальних ко-

дах, нам довелося розмежувати рівні кодифікації

від іконічного до іконологічні, але для цього

знадобилося внести цілий ряд уточнень в поняття

коду і тих типів комунікації, які він передбачають-

ривает. Ми також прийшли до фундаментального висновку

про те, що елементами артикуляції того чи іншого коду

можуть бути синтагми коду більш аналітичного або ж

синтагми того чи іншого коду суть не що інше, як еле-

менти першого або другого членування коду більш синте-

тичного.

Говорячи про архітектурні кодах, все це слід

мати на увазі, тому що інакше ми можемо приписати

348

ЕКО УМБЕРТО.

ФУНКЦІЯ І ЗНАК

(семіологія АРХІТЕКТУРИ)

архітектурному коду артикуляції, властиві більш

аналітичним кодам.

IV.1.2. Той, хто займався архітектурою з точки

зору комунікації, переглядаючи виділені

архітектурні коди, неодмінно запитає,

про які, власне , кодах йдеться, синтаксичних

або семантичних, іншими словами, чи маються на увазі

правила артикуляції означають незалежно від того,

які означуваним можуть бути з ними співвіднесені, або

правила артикуляції певних структур означаю-

щих, яким вже відповідають ті, а не інші, означаючи-

емие. Далі, такі вирази як «семантика архитек-

тури» спонукають деяких бачити в архітектурному

знаку еквівалент слову словесного мови, наділеному

точним значенням, т.e. співвідносними з якимсь референ-

тому, тоді як нам відомо, що код найчастіше може

наказувати тільки правила синтаксичної артику-

ляции .

Таким чином, слід з'ясувати, чи допускає

архітектура чисто синтаксичну кодифікацію (це

необхідно, зокрема, для опису об'єктів, функ-

ція яких залишається для нас неясною - таких як мен-

Гіри, дольмени, Стоунхендж та ін.)

IV.1.3. Нарешті, в архітектурі ми будемо відрізняти

коди прочитання (і будівництва) від кодів прочитання

та розробки проекту, займаючись в даному випадку прави-

лами прочитання об'єкта архітектури, але не архітектур-

ного проекту. І дійсно, коли незабаром установле-

ни правила інтерпретації об'єкта, правила фіксації

проекту з них випливають, будучи конвенціональними

правилами записи якогось мови (точно так транскріп-

ція словесного мови розробляється на основі пра-

вил письмової фіксації таких елементів слова як

фонеми і Монем). Це не означає, що семіологія

проекту зовсім не представляє інтересу для дослід-

349

ДОДАТКИ

вання, адже проект використовує різні системи запису

(план будівлі та її розріз кодуються по-різному) 14, кро-

ме того, в цих різних системах записи одночасно

представлені іконічні знаки, діаграми, індекси,

символи, квалісігнуми, сінсігнуми і т.

д., т. e. фактіче-

скі вся Пірсова класифікація знаків.

IV.1.4. Коли мова заходить про архітектурні кодах,

найчастіше мають на увазі типологічні коди (відкритий-

венно семантичні), підкреслюючи, що в архітектурі

є такі конфігурації, які відкрито вказують

на своє значення: церква, вокзал і т.д. Про типології-

чеських кодах нам ще належить вести мову, але вдосконалення-

шенно ясно, що вони являють собою тільки одну,

причому найбільш очевидну, з використовуваних систем

кодифікації.

IV.1.5. Намагаючись подалі відійти від настільки очевид-

але історізірующего коду (ясно, що архітектурний

образ церкви знаходить конкретні обриси в кон-

кретной історичну епоху), ми змушені шукати ба-

зові складові архітектури, фігури її «другого

членування» в елементах геометрії Евкліда.

Якщо архітектура - це мистецтво організації про-

странства 15, то кодифікація архітектурного простору

ства може бути тією, що розробив Евклід у своїй

геометрії. У такому випадку, одиницями першого члені-

ня будуть просторові одиниці, або Хорем 16,

14

При неправильному застосуванні коду можна переплутати план з раз-

різом і навпаки; см. на цей рахунок кумедні випадки, описані в Кеніга - Koenig.

Invecchiamento dell'architettura moderna, Firenze, 2a ed., 1967, pag 107, nota 17. Див

також Analisi del linguaggio architettonico, cit, capitolo 8.

15

Послідовне і документоване поглиблення в тему см. Bruno

Zevi. Architettura in Nuce. - Venezia-Roma, 1960, a також більш раннє Saper vedere

l'architettura. - Torino, 948.

16

Від «хору» (простір, місце). Про стойхея як елементах пространствен-

них мистецтв, включаючи архітектуру, см. спостереження Мондріана і комментіарій P. де

Фуско, cit. - C. 143-145.

350

ЕКО УМБЕРТО.

ФУНКЦІЯ І ЗНАК

(семіологія АРХІТЕКТУРИ)

а одиницями другого членування евклідовскіе stoicheia

( елементи класичної геометрії), що складаються

в більш-менш складні синтагми.

Наприклад, одиницями другого членування, позбавлений-

вими власного значення, але наділеними диф-

диференціальних значенням, будуть: кут, пряма, кри-

вая; одиницями ж першого членування будуть: квадрат,

трикутник, паралелепіпед, еліпс аж до більш

складних неправильних фігур, піддаються опису

за допомогою різних рівнянь, тоді як поєднання

двох прямокутників, при якому один поміщається

всередині іншого, буде явно синтагматическим освітньої-

ням (наприклад, вікно в стіні), що ж стосується більш

складних синтагматических утворень, то такі-

ми можна вважати куб (тривимірний простір) або

різні типи будівель, в основі яких закладена

на форма грецького хреста. Зрозуміло, співвідношення

планіметрії і просторової геометрії наводить

на думку про можливість виділення одиниць третього

членування. Відповідно, підключення неевклідової

геометрії сильно ускладнило б кодифікацію.

Само собою зрозуміло, геометричний код свій-

відно, не тільки архітектурі, без нього не обійтися

при аналізі живопису, причому не тільки геометричних

ської (Мондріан), але також і фігуративного, в якій

будь-яке зображення, в кінцевому рахунку, може бути

зведено до поєднанню, нехай досить складного, еле-

ментарной геометричних фігур. Але той же самий

код використовується при письмовій фіксації або уст-

ном описі геометричних феноменів у споконвічно-

ном сенсі поняття ( землемерие) та інших зйомках

місцевості (топографічної, геодезичної і т.

д.).

І нарешті, в принципі він мав би збігтися

з гештальт-кодом - основоположним кодом восприя-

ку елементарних форм. А це означає, що ми маємо

351

ДОДАТКИ

справу з типовим випадком коду, який вимальовуючи-

ється і набуває обрисів, коли ми задаємося метою

описати елементарні одиниці (першого і другого чле-

нения) якогось іншого «мови», і здатний служити

метамовою для більш синтетичних кодів.

IV.1.6. Стало бути, нам слід залишити без ува-

ня такого роду коди, на зразок того, як словесний

мову залишає без уваги можливість опису

окремих фонем в позиційних термінах, властивий-

них більш аналітичному коду, наприклад, коду морської

сигналізації. Втім, не слід нехтувати і цієї

можливістю аналізу в тих випадках, коли необхідно

співвіднести архітектурний феномен з чимось, що коди-

руется по-іншому, знаходячи метамова, придатний для опи-

сания обох явищ. Це той випадок, коли потрібно поди-

скать код, припустимо, для якого-небудь пейзажу,

щоб потім вписати в нього відповідне архитек-

турное рішення. Та обставина, що для виявлення

структури пейзажу використовують стійкі елементи

геометричного коду (піраміда, конус і т.д.), вказує

на те, що вирішуючи проблему вписування архітектурних

споруд у відповідний контекст, має сенс

описувати ці споруди за допомогою того ж геомет-

рического коду, використовуваного як метамова 17. Але той

факт, що архітектура опісиваема допомогою геомет-

рического коду, зовсім не означає, що архітектура як

така базується на геометричному коді.

Точно так само, якщо ми погоджуємося з тим, що идео-

грама китайської мови і складається з фонем слово

італійської мови при радіопередачі одно можуть

17

Christian Norberg Schulz. Il paesaggio e l'opera dell'uomo, in «Edilizia moderna»,

n 87-88. Втім, вся вже згадувана робота Шульца (Intenzioni in Architettura,

cit.) Видається важливою для наших досліджень. Див, зокрема, глави про вос-

прийнятті, символізації і техніці.

352

ЕКО УМБЕРТО.

ФУНКЦІЯ І ЗНАК

(семіологія АРХІТЕКТУРИ)

бути переведені в категорії децибелл, частот або

борозенок на диску, то звідси зовсім не випливає, що ки-

тайська та італійська мови базуються на одному

і тому ж коді.

Звідси випливає лише те, що при необхідності

перекодування фонетичних явищ в цілях переду-

чі і записи обидві мови можуть бути проаналізовані

в одній системі транскрипції. Зрештою, будь-яке

фізичне явище може бути зведене до молекуляр-

ному або атомному кодами, але це жодним чином не від-

змінює необхідності використовувати різні засоби

при аналізі якогось мінералу або «Джоконди».

Отже, подивимося, що являє собою соб-

ственно архітектурний код, відштовхуючись від різних

«семантичних» або «семиологическая» причетний

архітектури.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " IV. АРХІТЕКТУРНІ КОДИ "
 1. 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  коди, що характеризують значення показників (звітні дані, планові завдання, нормативно-довідкові, сезонні дані і т. д.). У графах 8-13 позначалася періодичність планованих і звітних даних - добова, тижнева, декадна, місячна, квартальна, річна, негайна. У графі "Ознака показника" поміщалися коди ознак, що характеризують надходять в ІТТ від абонентів дані: за
 2.  3. Твори архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва.
    архітектурних ідей в натурі, а лише його архітектурна частина. Далі, авторським правом охороняються як твори архітектурної графіки і пластики: ескізи, фасади, перспективи, проекти забудови, розміри, малюнки, плани озеленення, моделі, макети і т. п., так і власне твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва в вигляді будівель, споруд, кварталів забудови,
 3.  VI. ЗОВНІШНІ КОДИ
    архітектурні коди у власному розумінні слова відкривають деякі віз-можности розвитку, втім обмежені, і що вони асоціюються не стільки з мовою, скільки з Ритори-тичними лексікодамі, класифікуючими вже гото-ші повідомлення-рішення, в) отже, спираючись на ці коди, архитек-турное повідомлення знаходить пропагандистський і охра-Передачі
 4.  § 4. Підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт Стаття 758. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
    архітектурної діяльності, Містобудівний кодекс РФ, Законі про інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень. У визначенні взаємовідносини сторін за даним договором велику роль відіграють БНіП, наприклад, СНиП 11-01-95 "Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд", прийняті
 5.  VII. ВИСНОВОК
    архітектурного проектування, максимально вільного у прийнятті рішень, Бразиліа була затія-на за рішенням політиків буквально з нуля і задумана як місто, покликаний втілити новий стиль життя і водночас зробитися посланням людству, го-38 Рішуче спростовує цю ілюзію Вітторіо Греготті. Il territorio dell architettura, cit. 383 ДОДАТКИ
 6.  77. МИСЛЕННЯ
    коди мови, стає здатним відображати складні зв'язки, відносини, формувати поняття, робити висновки і вирішувати складні теоретичні завдання. Більш того, людське мислення неможливе без мови, в яких би формах воно не здійснювалося. Для словесно-логічного мислення характерне використання понять, логічних конструкцій, ко-л? Торие іноді не мають прямого образного
 7.  СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.
    архітектурна споруда. Це - досугово-видовищне будівля (цирк, театр, місце для битви гладіаторів. {Foto32} Функціональні аспекти давньоримської архітектури. Римляни були прекрасними будівельниками доріг, акведуків, аквенкумов (басейнів), терм (лазень), тожественних храмів. {Foto33} Пантеон в Римі. Інтер'єр (125 р.). Пантеон - місце поховання праху (у вазах і кубках) найзнаменитіших
 8.  Стаття 222. Самовільна споруда
    архітектурну діяльність в Російській Федерації "/ / Відомості Верховної. 1995. N 47. Ст. 4473; 2002. N 1 (ч. I) Ст. 2; 2003. N 2. Ст. 167; 2004. N 35. Ст. 3607 ; далі - Закон про архітектурну діяльність). 3. Порушення, що кваліфікується як самовільне будівництво, полягає у порушенні або норм земельного законодавства, що регулюють надання земельних ділянок під будівництво, або
 9.  II. ЗНАК В АРХІТЕКТУРІ
    архітектурного знака II.1.1. Раз встановлено, що архітектуру можна розглядати як систему знаків, в першу чергу слід охарактеризувати ці знаки. Сказане в попередніх розділах розташовує до того, щоб продовжувати використовувати ті семиологическая схеми, яких ми досі дотримувалися, одна-ко мало б сенс перевірити, наскільки до
 10.  Стаття 748. Контроль і нагляд замовника за виконанням робіт за договором будівельного підряду
    архітектурно-художнього вигляду об'єкта, порушення санітарно-гігієнічних, екологічних вимог до об'єкта. І, навпаки, такого обов'язку не виникає, якщо в процесі роботи будуть виявлені такі відхилення від технічної документації, які враховують більш високі інженерні, технічні, протипожежні, архітектурно-художні та інші вимоги до об'єкта. У ЦК не
 11.  ГОТИКА (від італ. Gotico, букв. - Готський, від назви германського племені готів)
    архітектурним типом став міський собор: каркасна система готичної архітектури (стрілчасті арки спираються на стовпи; бічний розпір хрестових склепінь, викладених на нервюрах, передається аркбутанами на контрфорси) дозволила створювати небувалі по висоті і просторості інтер'єри соборів, прорізати стіни величезними вікнами з кольоровими вітражами. Устремління собору вгору виражено гігантськими
 12.  СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ
    архітектурно-скульптурному комплексі Акрополя були храми Парфенон, Ерехтейон, а також скульптури на честь Ніки Аптерос, в честь Афіни і ін богів і богинь. Основне питання естетики - це питання про ставлення естетичної свідомості до дійсності. Давньогрецькі філософи Геракліт, Демокріт, Емпедокл, Арістотель, Епікур стверджували, що естетичне має свій початок в матеріальних властивостях,
 13.  42. Поняття інформації
    коди утворюються так званими триплетами, тобто комбінацією, яка складається з трьох нуклеотидів. Специфічність. Дана властивість полягає в тому, що триплети індивідуальні і можуть відповідати тільки однієї амінокислоті. Універсальність. Зміст даного властивості полягає в тому, що генетичний код є універсальним і для бактерій, і для ссавців. Дискретність.
 14.  Нормативні акти 1.
    архітектурну діяльність в Російській Федерації "від 17.11.95 № 169-ФЗ (в'ред. від 22.08.2004). 16. Закон РФ" Патентний закон Російської Федерації "від 23.09.92 № 3517-1 (в ред. від 07.02. 2003). 17. Федеральний закон "Статут залізничного транспорту Російської Федерації" від 10.01.2003 № 18-ФЗ (в ред. від 07.07.2003). 18. Повітряний кодекс РФ від 19.03.97 № 60-ФЗ (в ред. від 21.03.2005). 19.
 15.  Якісні характеристики видів мистецтв і їх взаємодія
    архітектурні стилі, як: бароко, рококо, ампір, класицизм і ін Саме з цього часу теорія архітектури стає провідною дисципліною в Академіях мистецтв Європи. У новій якості виступає архітектура в ХХ столітті. З'являються напрями і течії, пов'язані з появою нових типів будинків: адміністративних, промислових, спортивних і т. д. Все це вимагало від архітекторів нових рішень:
 16.  Архітектура та іконографія в Православної Церкви
    архітектурними формами церковних будівель і розташуванням ікон всередині церкви. Типове будівля православної церкви складається з великого приміщення з дуже високим куполообразним стелею і з амвоном (піднесена частина храму перед царськими вратами) посередині. На західній стороні знаходиться притвор, а на східній - іконостас, який відокремлює амвон від вівтаря. Іконостас по висоті своєї НЕ