НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Вильковский М. . Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010 - перейти до змісту підручника

1. Архітектура і теорія архітектури з точки зору різних теоретичних концепцій соціології

Насамперед розглянемо вже проведені ним-

пліцітние аналізи, що мають значення для соціо-

логії архітектури. Вальтер Беньямін аналізує

в традиціях марксистської соціології образ мрії

капіталістичного суспільства на основі паризьких

вуличок (пасажів) XIX століття. Архітектура при цьому яв-

9

Fischer Joachim, Makropoulos Michael: Potsdamer Platz. Soziologische Theorien zu

einem Ort der Moderne. - M? Nchen 2004.

10

Про програмування подібного підходу до соціології архітектури -

Delitz Heike. Architektur als Medium des Sozialen. Ein Vorschlag zur Neu egr? Ndung der

Architektursoziologie, in: Sociologia Internationalis, Heft 1/2006.

506

Хейкі ДЕЛІТЦ.

АРХІТЕКТУРА

У соціальному вимірі

ляется «найважливішим свідченням прихованої міфоло-

гии» даного суспільства - в пасажах зберігається сучас-

менное минуле з можливостями майбутнього 11. Так як

дослідник відвідує пасажі в той час, коли вони

вже пережили свою епоху, він визначає їх як архео-

логічну знахідку сучасності - як місце, збереженні-

нившиеся історію більш раннього суспільства. Тут метушні-

кают нові соціальні типи, які так чи інакше

досі впливають на сучасне суспільство завдяки

своєї «умиротвореною атмосфері »: який прогулював-

ся по продуманим пасажів повільно пробирається

крізь джунглі товарів. Потреби, міровоспрія-

ток та образ руху споживчого товариства ме-

няются під дією цієї особливої ??архітектури пасу-

жей між вулицею і домом. Зігфрід Кракауер побачив

у берлінських пасажах «мармурову братську могилу»

буржуазного суспільства 12. А Ернст Блох, з однієї сторони

ни, побачив в тенденції будувати будівлі у формі корабля

кінець архітектури буржуазного суспільства, а з іншого

боку, визначив архітектурні фантазії як соці-

ально ефективні реальні утопії 13. Всі ці автори

дотримувалися традиції марксистської критики идео-

логії та історичного матеріалізму, властивих «Кри-

тичної теорії франкфуртської школи» , яка рас-

сматривать архітектуру як прояв буржуазного,

в інструменталістіческом сенсі тільки зароджується-

щегося суспільства пізнього капіталізму. Відповідно-

але, погляди на функції панування в архітектурі й тео-

11

M., 1991.

12

Benjamin Walter: Das Passagen-Werk. Gesammelte Schriften. Bd. V, - Frankfurt /

Kracauer Siegfried: Stra? En in Berlin und anderswo. - Berlin 1987; Volk Andreas

(Hg.): Siegfried Kracauer: Frankfurter Turmh? User. Ausgew? Hlte Feuilletons 1906-30. -

Z? Rich, 1997.

13

Bloch Ernst: Das Prinzip Hoffnung, 2. Bd. - Frankfurt / M., 1959.

507

ДОДАТКИ

рію архітектури були ідеологічно-критичними,

історичними - на епоху заходу «дизайну» та матеріа-

лістіческое - на прихований економічний сенс б-

ку в архітектурі аналізованого суспільства. Мішель

Фуко вивчав социльно-психологічний вплив архі-

тектури в'язниць, виправних установ, фабрик

і казарм 14, застосовуючи французьку « постструктуралі-

стическими »традицію аналізу продуктів« влади », ко-

торая сформувалася під впливом навчань Ніцше.

Він описав модель переходу від «карального загально-

ства» до «суспільства дисциплінарному». Особливо

ідея Бентама про паноптикумі, архітектурі, заснованої

на принципі «побачити, не будучи побаченим», стала для

нього відправним пунктом в описі Индивидуализа-

ції суб'єктів, їх самоконтролю і усвідомлення неминуче-

ності як характерних рис сучасного суспільства,

підтримуваних архітектурою. При цьому підході

мова йде про владу суспільства, яка, в першу оче-

редь, міститься в архітектурі, а також про вплив ар-

хітектури, що впливає на психіку, і, за допомогою

діскурсіонного аналізу.

Норберт Еліас досліджував придворні «структу-

ри житлових будівель як показник громадських струк-

тур» в рамках своєї фигурационного соціології, метою

якої було вивчення процесів становлення ціві-

лізації 15. Тут мова йде про процеси становлення ци-

вилизации і про вдосконалення традицій реакції

на свої власні і зовнішні спонукання. У цій

роботі він, перш за все, аналізує процеси, кото-

рие відбуваються в дворянських придворних колах са-

14

Foucault Michel:? erwachen und Strafen. Die Ge urt des Gef? Ngnisses. -

Frankfurt / M., 1976.

15

Elias Norbert: Die h? Fische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des

K? Nigtums und der h? Fischen Aristokratie. - Frankfurt / M., 1969.

508

Хейкі ДЕЛІТЦ.

АРХІТЕКТУРА

У соціальному вимірі

модержавной Франції. Архітектура тут відіграє роль

розкішної сцени, що відтворює відносини вла-

сти; відповідно, аналізу піддаються не в'язниці,

школи, богадільні , а палаци і замки французької арі-

стократ, які сприймаються в їх гро-

ної функції з урахуванням різниці в поколіннях і підлогах.

Слідом за цим Петер Глейхманн створив «Житло з урахуванням

тілесних потреб», - роботу, описую соці-

альное вдосконалення традицій в області гігієни

і сексуального життя крізь призму архітектури 16. Ци-

вілізаціонная і фигурационного соціологія перейняли

багато чого з навчань Еліаса і досліджували архітектурну

планування з точки зору вираження нею особливостей

суспільства, що проходить етапи становлення цивилиза-

ції і засновує взаємозалежні зобов'язання,

починаючи з придворного життя, потім за часів буржу-

азного суспільства і організованого модернізму початку

XX століття, включаючи сучасність.

Говорячи про теорії архітектури, потрібно згадати,

що Дірк Беккер під впливом навчань Нікласа Лумана

та у співпраці з ним запропонував диференційно -

теоретичний аналіз семантики, який зобов'язаний

своєю появою системно-теоретичного направ-

лению 17. У системній теорії розглядається (при пер-

воначально вивченні тієї чи іншої дисципліни игно-

ріруется просторовість сучасного суспільства) не сама архітектура, а архітектура як комунікація.

Цей підхід відповідає методичним підходом в со-

циологии науки, яка займається аналізом текстів,

16

Gleichmann Peter: Die Verh? uslichung k? rperlicher Verrichtungen, in:

Materialien zu Nor ert Elias 'Zivilisationstheorie, hg. von Peter Gleichmann u. a. -

Frankfurt / M., 1979.

17

Baecker Dirk: Die Dekonstruktion der Schachtel. Innen und au? En in der

Architektur, in: Un eo acht are Welt. ? er Kunst und Architektur, hg. von Dirk Baecker,

Friedrich Bunsen und Niklas Luhmann. - Bielefeld, 1990.

509

ДОДАТКИ

створених суспільством, і сприймає їх як самонаб-

людний (наприклад - самоопис), а соціологія,

в свою чергу, розглядає таке самоопис як

«спостереження за спостереженням». Породжене системно-

теоретичним підходом, семантичне вчення сво-

їй метою ставить історичний аналіз суспільства, ис-

ходячи з гіпотези про кореляції соціальної структури

і її семантики. Теорія архітектури, з точки зору

її диференціальних функцій, розглядається в све-

ті ознак автономізації, пов'язаної з результатами

процесу пізнання , що відповідає особливостям

складного суспільства. І нічого іншого про суспільство че-

рез архітектуру осягнути неможливо, окрім як його

комплексність (складність). Відповідно до цього погляду,

архітектурою не притаманні функції, естетика і значи-

мость. Диференційно-теоретичний підхід раз-

розробляє поняття «архітектура», приймаючи за осно-

ву принцип «огорожі (захисту) в просторі».

В рамках досягнутого таким чином рівня абстрак-

ції робляться спроби вивчення архітектури

новими засобами, намагаючись отримати відповіді на во-

тання, що залишаються білими плямами в теорії архитек-

тури. Отже, системно-теоретичний підхід вивчає

теорію архітектури, з одного боку, як самоопі-

сание суспільства з огляду на її суспільної (підвищувальної

рівень складності) функції, її незалежною від інших

логічних систем (економіка, політика) програми,

забезпечує, проте, можливість зв'язків з ними,

а з іншого боку, спостерігає за автономізацією загально-

жавної субсістеми архітектури (в рамках теорії ар-

хітектури).

Інституційна теорія соціології рассмат

ривает архітектуру як «інституційний меха-

низм», міцно встановлює соціальний порядок

над індивідуумами і при цьому дозволяє крик-

510

Хейкі ДЕЛІТЦ.

АРХІТЕКТУРА

У соціальному вимірі

щать архітектурні ідеї 18. У містобудуванні і ар-

хітектура, зокрема, в різниці місць перебування

жінок і чоловіків в центрі і на периферії, дослід-

Ватель гендерного спрямування соціології знайшли

підтвердження викладеним в їх теорії принципам

поділу праці та ієрархії за статевою ознакою 19.

Культурологічні дослідження підкреслювали, що

крім процесів, пов'язаних з відносинами влади,

певними Фуко, існує ймовірність спроби

перевороту, спрямованого проти культури, проти

домагань на владу, що відображаються в архітектурі 20.

Крім вищевказаних підходів до теорії архі-

тектури, які були розвинені вченими, існують

та інші підрозділи соціології, цікаві для рас -

смотрения стосовно до архітектури. Так, напри-

заходів, з точки зору структуралізму, архітектуру можна

було б розглянути як систему знаків, аналогічну

мови ( з урахуванням теорії архітектури), значення кото-

рій виникає в ній самій, в системі синтагматических

і парадигматичних зсувів. Постструктуралізм

в традиції П'єра Бурдьє, поряд з діскурсіонним ана-

лізом, міг би вказати на культурологічний продукт со-

циального відмінності , на культурний, соціологічний

капітал, який створюється архітектурним смаком, ар-

буді знаннями, «правильним» архітектором,

« правильної »середовищем і« правильним »архітектурним

18

Rehberg Karl-Siegbert: Weltrepr? sentanz und Verk? rperung. Institutionelle Ana-

lyse und Sym oltheorien - Eine Einf? Hrung in systematischer A sicht, in: Institutionali-

sierung und Sym olisierung: Verstetigungen kultureller Ordnungsmuster in Vergangen-

heit und Gegenwart, hg. von Gert Melville. - K? Ln u. a., 2001.

19

Наприклад, тут - D? Rh? Fer Kerstin: Sym olische Geschlechterzuordnungen

in Architektur und St? Dte au, in: Differenzierungen des St? dtischen, hg. v. Martina L? W,

 Opladen, 2002. 

 20 

 De Certeau Michel: Die Kunst des Handelns. Gehen in der Stadt, in: 

 Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung, hg. von Karin H? rning 

 u. Rainer Winter & - Frankfurt / M., 1999. 

 511 

 ДОДАТКИ 

 утворенням, а також на зовнішність, властивий визначений- 

 вим архітектурним напрямами і відтворений 

 ними. А теорія раціонального вибору виходила б з ис- 

 чисельний і кошторисів, які переховуються в будь-яких інвестиціях, 

 з розрахунків прибутку, які, в кінцевому рахунку, со- 

 ставляют основу торгівлі і пояснюють її суть. 

 « Попередня

 Наступна »  = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Архітектура і теорія архітектури з точки зору різних теоретичних концепцій соціології "
 Вильковский М.. Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010
 1.  Якісні характеристики видів мистецтв і їх взаємодія

 2.   архітектура зародилася в глибокій старовині. Як область мистецтва архітектура оформляється в культурах Дворіччя і Єгипту, вона досягає розквіту і отримує авторство в Стародавній Греції і Римі. У трактаті архітектора Вітрувія «Десять книг про архітектуру» народжується теоретичне знання про цю сферу людської творчості. Домінуючим видом мистецтво стає в епоху Середньовіччя. В епоху
   СКЛАДОВІ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ.
 3.   архітектура і скульптура відрізняються витонченістю строгістю ліній. Римська скульптура урочисто звеличувала значимість римських полководців, цезарів. Класові принципи давньоримської етики та естетики. Амфітеатр Флафія в Римі (Колізей). 75-80 - і рр.. Колізей - багатофункціональне архітектурна споруда. Це - досугово-видовищне будівля (цирк, театр, місце для битви гладіаторів. {Foto32}
   ВА ЛЬТЕР Беньямін І СОЦІОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ
 4.   архітектурі, Беньямін рассуж-дає про її універсальності і вічності щодо інших мистецтв. Беньямін зазначає, що архітектура, поряд з епосом і, в даний час, з кіно, з древ-кро часів була мистецтвом колективного вос-ємства на відміну, наприклад, від живопису. Він пише, що архітектура «з давніх часів представляла про-тотіп твори
   СОЦІОЛОГІЯ АРХІТЕКТУРИ В. Глазичева
 5.   архітектури в першу чергу слід від-мітити роботи В.Л. Глазичева [242]. Найбільш близька до теми дослідження його стаття «Соціологія архитекту-ри - яка і для чого?» [41]. Автор правильно ставить питання про проблеми від-носіння соціології та архітектури. Соціальні проблеми архітектури залишаються «над» конкретними проектами при їх
   Явище деконструктивізму
 6.   архітектурою в со-поставлении з російським конструктивізмом (не раз-деляя, однак, російську громадську теорію). Со-радянським архітектори конструктивізму були захоплені сучасною технікою (пересування) і, більше того, космічним простором, можливістю повного «оволодіння простором» 46. У 1920 році в Радянському Союзі проектуються літаючі
   НІМЕЦЬКА ШКОЛА СОЦІОЛОГІЇ АРХІТЕКТУРИ
 7.   архітектури Все розглянуте вище не може бути вико-вано як основа соціології архітектури, але може розглядатися лише як окремі погляди на архитекту-ру різних соціологічних теорій. Важливим етапом у розвитку соціології архитек-тури як науки є цілий ряд розробок в рам-ках німецькій соціології. Німецький варіант свобод-ної
   ГОТИКА (від італ. Gotico, букв. - Готський, від назви германського племені готів)
 8.   архітектурним типом став міський собор: каркасна система готичної архітектури (стрілчасті арки спираються на стовпи; бічний розпір хрестових склепінь, викладених на нервюрах, передається аркбутанами на контрфорси) дозволила створювати небувалі по висоті і просторості інтер'єри соборів, прорізати стіни величезними вікнами з кольоровими вітражами. Устремління собору вгору виражено гігантськими
   Заліки ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
 9.   архітектурі. Готичний стиль в архітектурі. Естетика музичної культури. Естетика сценічного мистецтва. Естетика кіномистецтва. Естетика художньої літератури. Естетика вербальної (словесної) культури. Естетика презентації наукових відкриттів, досягнень. Естетика комедії. Над чим можна і над чим не можна сміятися? Естетика трагедії. Естетика мелодрами (Естетика опери. Естетика оперети).
   Архітектура Захі Хадід
 10.   архітектура порушує цей порядок, викликає реакцію. Ще в часи рада-ської революційної архітектури, щоб посилити цей «ефект», використовувалися кути зору як би нахилений-ної земної осі. Хадід розробила подальшу страте-енергію проектування: вона проектує будівлі з висоти пташиного польоту, як ніби вони не з землі виростають, а навпаки - на неї опускаються зверху.
   С. РОЗГЛЯД ПРИКЛАДІВ: АРХІТЕКТУРА Деконструктивізму
 11.   архітектурі авангарду 1920-х років, що в ній виражалося «прощання»: вона біс-свідомо зробила втечу від фашизму. «Сьогодні багато будівель виглядають так, ніби готові вирушити в дорогу. Хоча вони несмачні, а може якраз тому, в них виражено прощання. Усередині вони світлі і холод-ні як лікарняні палати, а зовні вони виглядають як коробки на
  архитектуре авангарда 1920-х годов, что в ней выражалось «прощание»: она бес- сознательно предприняла побег от фашизма. «Сегодня многие здания выглядят так, будто готовы отправиться в путь. Хотя они безвкусны, а может как раз поэтому, в них выражено прощание. Внутри они светлые и холод- ные как больничные палаты, а снаружи они выглядят как коробки на