Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Світоглядні та філософсько-методологічні підстави інноваційного розвитку сучасного суспільства: Білорусь, регіон, світ. Матеріали міжнародної наукової конференції, м. Мінськ, 5 - 6 листопада 2008; Інститут філософії НАН Білорусі. - Мінськ: Право і економіка. - 540 с., 2008 - перейти до змісту підручника

АНТРОПОТЕХНІЧЕСКІЕ ПІДСТАВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Чуміла Е.А.


Один з підходів до розгляду культури зв'язується з її розумінням як технології людської діяльності, як способу накопичення і передачі людського досвіду, а також його оцінки та осмислення. Природно, процес культуротворчества пов'язаний з людиною. Створюючи матеріальні і духовні культурні цінності, вносячи корисні і гуманні, новаторські і творчі рішення в різні сфери діяльності, людина стверджує культурний прогрес у суспільстві. Фізична культура і спорт також є продуктом історичного розвитку суспільства. У цьому контексті фізична культура розглядається не тільки як культура тіла, але і як сукупність матеріальних і духовних цінностей. Розвиток теорії фізичної культури (ФК) і спорту, дослідження багатогранних проблем духовних і фізичних можливостей сучасної людини, а також засобів і методів (технологій), спрямованих на його психофізичний вдосконалення, спираються на багаторічний досвід розвитку наукового знання, в тому числі і філософського.
Тому найважливішим філософсько-методологічною проблемою є розробка категорій, принципів, критеріїв і показників, за допомогою яких розвивається теорія і практика ФК і спорту, що й сприяє всебічному використанню філософської методології в конкретному пізнавальному процесі і в практичній діяльності. Для розуміння аксиологической значущості теорії і практики ФК слід враховувати її специфіку. Специфічне тут те, що об'єктом і суб'єктом пізнання є сама людина. Причому людина не просто як суб'єкт пізнання, а як індивід, бажаючий бути здоровим, фізично розвиненим і прагне реалізувати свої здібності.
В умовах науково-технічного прогресу важливого значення набуває адаптація людини до умов зовнішнього середовища і виробництва. У ході соціально-економічних і технічних перетворень людина відтворює "другу середу" - штучну життєве середовище, істотно відрізняється від природного (природного). Можна сказати, що розвиток техносфери йде більш швидкими темпами, ніж розвиток фізичного і духовного світу людини.
У зв'язку з цим виникає проблема прийняття людиною безпомилкових рішень, пов'язаних з сучасними виробничими умовами - оперативна оцінка ситуації, швидка реакція. При автоматизації виробничих процесів змінюється система включеності людини у виробничий процес, підвищуються вимоги до потенціалу людини, істотно посилюється роль координаційної компоненти в його виробничих операціях.
Для поліпшення своєї діяльності в побуті, в рекреаційних заняттях і у виробництві людина здавна створював і застосовував різні технічні засоби (ТЗ). У ході еволюції ці кошти безперервно ускладнювалися і удосконалювалися. Те ж саме відбувалося і з створенням спортивного інвентарю та тренажерів. На певних етапах розвитку ФК і спорту були тренувальні засоби зіграли свою позитивну роль, але надалі вони мало сприяли поліпшенню фізичної підготовленості та зростання спортивних досягнень. Відбувався складний пошук нових, більш досконалих, засобів і методів з метою оптимізації умов тренувальних занять. При конструюванні пристроїв і тренажерів залучаються нові знання з ергономіки, біомеханіки, інженерної психології, дизайну. В даний час дозріла необхідність у формуванні нових наукових напрямів, які вивчали б людину і його діяльність в умовах виконання фізичних вправ із застосуванням технічних засобів. Розвиток таких наукових напрямів може забезпечити великий спектр логіко-обчислювальних та управлінських функцій у підвищенні рівня кондиційних якостей і оволодінні руховими навичками. Сучасна спортивна техніка виступає невід'ємною компонентою системи «навколишнє середовище - людина». Підпорядковується ця система єдиним механізмам управління і взаємодії для досягнення бажаного результату в спортивному тренуванні і підтримки працездатності людини в космосі, під водою, в екстремальних географічних регіонах і в звичайної трудової діяльності. До факторів, що визначає соціально-економічну ефективність ФК, слід віднести: зниження захворюваності і продовження життя, підвищення продуктивності праці, успішність у колективі, продовження працездатного віку, фізичне виховання (ФВ) учнів і студентів, досягнення високих спортивних результатів, поліпшення якостей рекреаційних та реабілітаційних посттравматичних занять.
Спорт - історично сформована змагальна форма розвитку, порівняння і прояву здібностей, а ТС дають можливість моделювати рекордні локомоторні акти, формувати і освоювати рекордну биомеханическую структуру спортивних рухів. Застосування програмованого навчання за допомогою ТС розширює можливості викладача, підвищуючи при цьому якість навчання і не знижуючи індивідуального підходу до навчання і тренуванні. Створюються умови контрольованого взаємодії при виконанні фізичних навантажень в умовах регламентованої структури вправ. Разом з тим, завдяки можливостям, пов'язаним із застосуванням комп'ютеризованих тренажерних систем, тренеру (викладачеві) вже не потрібно вести облік і проводити аналіз виконуваної роботи, він може зосередитися на творчій стороні педагогічного процесу і здійснювати індивідуалізацію в заняттях. До того ж слід враховувати, що в ФК і спорті процес навчання - це не просто передача інформації, а складний психолого-емоційний процес. Антропотехніка в ФК розширює інструментарій образовательнога простір, покращує тренувальні умови і надає нові можливості для задоволення моторних потреб людини. Щоб осмислено інтегрувати антропотехніка в навчально-тренувальний процес, потрібне оптимальне розвиток технічних ідей і, таким чином, все в більшій мірі надання свободи свідомого вибору привабливих для індивідуума фізичних вправ (зрозуміло, в поєднанні з традиційними).
Аналіз філософських питань антропотехнікі в ФК і спорті дозволяє висловити припущення про те, що має місце становлення нового напрямку досліджень і розробок, яке дає можливість комплексно поглянути на роль і значення фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві, а також конструктивно оцінити перспективи техніко-технологічних новацій у забезпеченні здоров'я людини і розкритті його резервних можливостей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АНТРОПОТЕХНІЧЕСКІЕ ПІДСТАВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Чуміла Е.А. "
 1. Круглий стіл за темою «Методологічний стагус синергетики в комунікативному просторі сучасного природознавства» Питання для обговорення 1.
  Антропотехніческіх комплексів. 8. Протогенез і сутність інформаційно-комп'ютерної революції. 9. Віртуальна реальність як соціокультурний феномен інформаційного суспільства. 10. Інформаційно-комп'ютерна революція в соціальному контексті. Інформатизація, медіатизація сучасного суспільства і соціальний контроль над
 2. Програма. Семінар «Культура як соціальне явище»
  розвитку інших аспектів культури (мистецтва, науки, філософії, політики, освіти і т.д.). 3. Функції культурних цінностей: утилітарна, естетична, інформаційна, символічна. Їх місце і значення у соціально-історичному розвитку суспільства і особистості. 4. Типи культур: субкультури, контркультури. Культурний релятивізм. 5. Поняття культурного розвитку та культурної
 3. 12.5. Організація людини
  розвиток духовних здібностей людини. Тим часом навчання-освіта має ділитися навпіл на заняття фізичного і духовного порядку. Під фізичною культурою слід розуміти всі, що зміцнює фізичне здоров'я, що розвиває і вдосконалює тілесні здібності людини. Це і танці, і біг, і загартовування, і гімнастика, і різні види бойових мистецтв, і ще багато іншого. Тіло мстить
 4. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
  підстави для залишення документів, поданих для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, без розгляду зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстави для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи-підприємця, передбачених Законом. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації
 5. Запитання для самопідготовки
  розвитку цивілізації. У чому полягало підвищення ролі культури? Які універсальні елементи національних культурних систем виділили соціологи? Яка суб'єктна структура культури суспільства? Опишіть різні моделі взаємодії культур. Які функції культура виконує у суспільстві? Які умови здійснення культурної селекції та культурної асиміляції? Чи сприяють російські соціокультурні
 6. Тема 5. Естетична культура у професійному становленні майбутнього фахівця
  розвитку людини. Особливої ??уваги заслуговує визначення ролі фантазії (творчої уяви) у здійсненні професійних функцій представників різних спеціальностей. Це бажано ілюструвати конкретними прикладами. Слід звернути увагу на засоби, форми і методи естетичного виховання та самовиховання під час навчання в
 7. ТЕМА 7. ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА І ОСОБИСТОСТІ
  розвитку. Комп'ютерне мистецтво. Мистецтво і віртуальна
 8. ТЕМА 7 Соціальна культура
  фізичну культуру, міську та сільську, етнічну та молодіжну, які описують ціннісний світ людей значно краще найбільш вдумливих соціологів. Ми користуємося термінами: економічна культура, політична культура, релігійна культура, оскільки за ними стоїть особливий стиль мислення, поведінки та оцінки того, що відбувається в суспільстві і в світі. Для соціологів поняття «культура» несе особливий
 9. 3.4. Основні парадигми у розвитку природничо-наукового знання (тема 15).
  Антропотехніческіх комплексів. Віртуальна реальність як соціокультурчиГ феномен інформаційного суспільства. Проблема інтелектуальної власності Комп'ютерна революція в соціальному контексті. Інформатизація, медіатизація сучасного суспільства і соціальні "! Контроль над людиною. Інформація і знання. Філософське осмислення проблеми штучного інтелекту. Комп'ютерна
 10. ТЕМА 20 Візантія
  культурі. Переважання грецької культури в органічному сплаві різних культур. Специфіка і відкритість впливу культур народів, виразний східний колорит. Традиційність. Типологічна однорідність. Нікейський період. «Палеологовское відродження». Феодор Метохит. Мануїл Хрісолор. Віссаріон Нікейський. Пліфон. «Гуманісти». «Ісихасти». Симеон Богослов. історіописання камніновского часу.
 11. Тематичний план курсу.
  розвитку російського суспільства. 98-107 Розділ III. Соціодинаміка культури. Тема 9. Російська інфраструктура наукової творчості. 108 -118 Тема 10.Сістема народної освіти: історична еволюція; проблеми реформування. 119-131 Тема 11.Соціальное
 12. Хронологічні рамки і періодизація середньовічної культури. Генезис середньовіччя. Християнство як культуросозидающую принцип середньовічної європейської цивілізації. Суперечливість і багатошаровість середньовічної культури. Людина в культурі середньовіччя.
  культури. Генезис середньовіччя. Християнство як культуросозидающую принцип середньовічної європейської цивілізації. Суперечливість і багатошаровість середньовічної культури. Людина в культурі
 13. Питання 42. Статистика соціального забезпечення
  розвитку системи охорони здоров'я:? мережу і діяльність закладів охорони здоров'я; їх розміщення, стан та оснащеність;? кадри лікарів, середнього, молодшого медичного персоналу (розподіл за спеціальністю, підлозі). Статистика Фізичної культури та спорту вивчає '.? кількісні характеристики розвитку мережі спортивних споруд;? їх розміщення;? кадри;? чисельність
 14. Універсалії культури
  фізичні життя, наповнені культурним сенсом, стають значними, а деяких творчих людей, «які увійшли в культуру» і спіткали гармонії устрою світу, вона робить
 15. Тема 3. Взаємодія культур. Духовна практика східних культур.
  культур. Духовна практика східних
 16. ТЕМА 6. КУЛЬТУРА
  основи нової соціологічної парадигми) / / Суспільні науки і сучасність. 2002 № 6. Перепьолкін Л.С. , Стельмах В.Г. Екокультурная безпека Росії: суспільні виклики та державна політика / / Суспільні науки і сучасність. 2003. № 3. Шляхи Євразії: російська інтелігенція і долі Росії. М., 1992. Соловйов Е.Ю. Минуле тлумачить нас: Нариси з історії та філософії культури. М.,