Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяCоціологія різних країн → 
« Попередня Наступна »
Н. І. Лапін. ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ. Навчальний посібник., 2004 - перейти до змісту підручника

Акцент на социопсихологической системі

Даний підхід не означає, що при будь-яких обставин потрібно детально дослідити всі три виміри. Однак у ньому підкреслюється необхідність при вивченні якогось одного аспекту виробничої сис-

1 Дисонанс між властивостями системи може бути уподібнений когнітивного дисонансу, описаному Фестінгер (Festinger L. A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston, III .: Row, Peterson & Co., 1957), проте проведення такого роду зіставлень виходить за рамки даної книги.

304

2. Англійська емпірична соціологія

теми враховувати особливості і ступінь взаємозалежності всіх її вимірів. У описуваному тут дослідженні вугільної промисловості акцент робився на вивченні социопсихологической системи. Адже саме люди, що складають цю систему, успішно чи неуспішно реалізують технічне та економічне зміни. Для ефективного здійснення змін необхідно розуміти, як функціонує соціопсихологічна система на явному і латентному уровнях1.

Соціопсихологічних систему можна досліджувати на різних рівнях організації (причому це стосується не тільки вугільної, а й інших галузей промисловості): на рівні робочої бригади, пласта, шахти, басейну, регіону або Національного управління вугільної промисловості [ Великобританії] - іншими словами, на рівні підприємства як єдиного цілого слід брати до уваги всі його широке економічне, політичне та соціокультурне оточення. Проте одиницею дослідження в даній роботі є первинна робоча група. Це найменша за чисельністю група, члени якої виконують весь спектр операцій у вугільному забої, складових один закінчений цикл. Межі даної соціальної одиниці визначаються технологічно - тобто з точки зору виконуваного нею робочого цікла2. Точно так само, як технічна система вугільного вибою є частиною більш великої системи (вугільного пласта) і повинна бути інтегрована в неї для забезпечення ефективності роботи, первинна робоча група - циклова група [cycle group] - є частиною більш великої соціальної системи.

Таким чином, дослідження торкається не тільки рівень бригад, які утворюють групу, що виконує повний цикл робіт, але і рівень інших індивідів і груп даного пласта, з якими ці бригади вступають в безпосередні відносини і які складають навколишній їх "пластовий товариство" [seam society] 3.

На рівні циклової групи варіації технологічного, економічного і соціопсихологічного вимірювань можливі тільки в тій мірі, в якій ця група здатна надавати модифікуючий вплив на систему в цілому. У технологічній площині можливі тільки самі незначні модифікації, оскільки рішення, що стосуються вуглевидобутку, ред-

1 Merton RK Social Theory and Social Structure. Glencoe, III.: Free Press; 1949. (Rev. ed., 1957); Jaques E. The Changing Culture of a Factory. L.: Tavistock Publications, 1951; Blau P. The Dynamics of Bureaucratic Structure: A Study of Interpersonal Relations in Two Government Agencies. Chicago: University of Chicago Press, 1955.

2 Див у Берталанфи про необхідність опису, поряд із системними константа-Мі, проміжних обмежуючих умов (у даному випадку - технології), що по лить показати, як відкрита система приходить до стабільного стану (fiertalanffy L. v ° n. The Theory of Open Systems in Physics and Biology / / Science. 1950. Vol. 3, 23).

3 Про важливість розгляду систем, зверху і знизу примикають до тієї, що Цікавить нас в першу чергу (пор.: Lev / in К. Field Theory in Social Science. NY; Li Harper: Tavistock Publications , 1951).

305

Хрестоматія

ко приймаються нижче рівня шахти і часто передбачають участь вищого менеджменту. В економічній площині можливостей для змін трохи більше, хоча і тут вони досить обмежені: наприклад, на локальному рівні можна почати переговори з приводу принципів або розмірів оплати праці.

При цьому повинна вестися жорстка бухгалтерія в рамках вже існуючих угод (це можуть бути "ціни", прийняті в пласті, або угоди на рівні вугільного басейну); при цьому на ранньому етапі будь-яку пропозицію слід розглядати також з позицій угод на рівні графства і держави. Найбільше можливостей для формальних і неформальних змін на рівні циклової групи дає соціопсихологічна система - тут можна змінити, наприклад, модель організації робочої групи.

У наші завдання не входило спеціальне дослідження таких аспектів економічної системи, як капітал, її дія, підтримання, дослідження витрат, пов'язаних з виплатою зарплати, аналіз рівня зарплати і відрядних розцінок. Проте характер системи заробітної плати робить значний вплив на структуру і функціонування социопсихологической системи, і в цьому контексті його слід приймати за увагу. Нашим основним завданням було дослідити той аспект соціо-технологічного цілого, в рамках якого первинна робоча група володіє відносно широкими можливостями формування різних способів організації праці в рамках нав'язуваних їй технологічних та економічних кордонів, - тобто соціопсихологічний аспект. Для опису соціопсихологічного вимірювання потурбувалися сформулювати ряд понять, які потім можна адаптувати також і для опису технологічного виміру.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Акцент на социопсихологической системі "
 1. 1. Концепція сучасності загальнометодологічною кризу
  акцент робився на пошуку універсальних підходів. На думку Гидденса, слабкість подібного розуміння сучасності полягала в тому, що соціальна реальність мислилася як єдине ціле, характерне для всього світу, або як сукупність певних єдиних принципів соціального розвитку. У цьому соціолог вбачав одномірність в трактуваннях процесу трансформації традиційного суспільства в
 2. Етапи художньої творчості
  акценти, пропуски. В архітектурі моделювання ідеалів, уявлень, світовідчуття відбувається в стійкій, традиційній системі основних фігур художньої ритміки. Зміна ритмів в мистецтві пов'язана з переломом тематичного руху. Виникає контраст. Ритмічний повтор поглиблює сенс, дає нашарування нового сенсу, нового його відтінку. Антитеза - співвідношення контрастних начал. І відмінність, і
 3. ВСТУП
  акцентів? Зрозуміло, можливі техногенні катастрофи повинні бути в полі зору, але вони не повинні затуляти інші, може бути, ще більш серйозні проблеми. Вихлопні гази автомобілів, наприклад, не сприймаються зазвичай як щось першочергове. Тим часом ця проблема поступово переростає у великих містах в колосального монстра, підриває здоров'я населення і набирає таку інерцію, що,
 4. Тема: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  акцент зміщується з самих речовин на принципи їх організації та рухи. Поступово, в обговоренні переходів від одних речовин до інших починає вгадуватися деяка постійна величина, міра переходу, яка не залежить від конкретних речовин, прихована від нашого чуттєвого сприйняття. Це - якась вічна основа світу, яка наділена тими ж атрибутами, що й олімпійські боги - безсмертям, постійністю.
 5. Тема: ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ
  акцент на індивідуальний пошук, на прагнення і можливості особистості знайти власний шлях до мети, порятунок і звільнення для себе. Ортодоксальні філософські доктрини давньої Індії були тісно пов'язані з соціальною варновой і кастової системою. Буддизм став релігією і філософією нового типу, яка подолала умовності кастової нерівності, але в результаті виявилася витісненої за межі
 6. 4.Основние напрямки і проблеми філософії епохи Відродження (Х1У-ХУ1 ст.)
  акцент на його богоподобии. Розум, творчість, краса, свобода - ці риси не притаманні людині самі по собі, вони - відображення Бога в ньому. Тут не темне, а світле сприйняття людини всередині однієї християнської традиції. Головна риса філософії епохи Відродження - антропоцентризм має глибоко християнські корені. Людина вихваляється і гранично височить - він вершина світобудови, покликаний до
 7. 1.Сущность людини. Біологічне і соціальне у розвитку людини.
  Акцент на генетичної спадковості. Поведінка людини так само, як і тварини, генетично визначено і ніхто не може подолати вплив своєї спадковості, якою б вона не була - поганою або хорошою (суспільство тут теж не помічник). Расистські концепції, заявляють про перевагу одних людей над іншими за ознакою приналежності до «вищих» або «нижчим» расам, що яскраво проявилося в
 8. § 6. Федеративна Республіка Німеччина в 1949 - 1990-ті р.
  акцент був зроблений на підтримку базових галузей промисловості через державні кредити і субсидії. У 60-ті роки збільшилися державні капіталовкладення у формі прямих інвестицій в науку і освіту. Значні асигнування на інфраструктуру сприяли прискоренню темпів економічного зростання, якісному розвитку соціальної сфери. Життєвий рівень населення швидко зростав. Успіхи
 9. Створення Радянської держави
  акцент: від ставки на революційні маси переходять до жорстких, силових, репресивних методів керівництва. На весну 1918 р. шляхом залякування віддачею під суд, конфіскацією майна їм вдалося зломити саботаж чиновництва, яке стало пропонувати свої послуги радянській державі. 7 грудня 1917 була створена, за висловом Д.Волкогонова, «російська гільйотина революції» - Все-російська
 10. Зовнішня політика СРСР у передвоєнні роки
  акцентів зовнішньої політики СРСР, що було в повній мірі оцінено Гітлером. Радянсько-німецькі контакти відразу активізувалися. 30 травня німецьке керівництво дало зрозуміти, що готове до поліпшення відносин з СРСР. СРСР продовжував ще переговори з Англією і Францією. Але взаємної довіри сторін не було: Сталін після Мюнхена не вірив в готовність англійців і французів чинити опір, вони теж не довіряли
 11. § 4 Методологічні висновки та рекомендації для освоєння матеріалу 1 розділу
  акцент був зроблений на повинність як субстанциальной характеристиці моралі. При цьому, "чи можу я зробити те, що повинен?" - Це питання П.Д.Юркевича залишився позбавленим уваги багатьох зарубіжних і вітчизняних мислителів. Модальність належного визначила етичні шляху дослідження смисложиттєвої проблематики у російських філософів кон.Х1Х-поч.ХХ ст. (А.І.Введенскій, Н.Я.Грот, Н.И.Кареев,
 12. § 1 Проблема сенсу моралі як можливості здійснення належного
  акцентує дослідне рух не від моралі до людини, а від людини до моралі, тобто більш практично орієнтоване і виявляє належне як суще: «Таким чином, ідею ми повинні знаходити в дійсності як щось дане, позитивне, відкрите і пізнаване» 'Практичний сенс моралі і розкривається в точці перетину всіх трьох етичних модальностей: сенс моралі - це
 13. § 3 метафізика-етичний діалог совісті та відповідальності як феномен сенсу життя людини
  акцентує свої рестріктівние функції (порушення норм і заборон проявляється як "докори сумління"), то позитивний поклик сумління повною мірою виявляється на рівні моральної праведності, і тут дозволено говорити про "чистої совісті", яку А. Швейцер заперечував, маючи на увазі, напевно, побутової план існування моралі. ( Звичайно, як розум є "містика" для розуму, так праведність є