Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

Абрахам Маслоу (1908-1970) Гуманістична психологія. Мотиваційний підхід. Теорія особистості

1.

Людина народжується з потенційно закладеними по потребами в добрі, моральності, доброзичливо сти ... які він повинен реалізувати. 2.

У процесі індивідуального розвитку людини після довательно формується ієрархія потреб. Формиро вання і розвиток такої ієрархії протягом життя утворює

187

основу особистості (від потреб потреби до потреб розвитку): -

потреби фізіологічні (органічні): голод, спрага, статевий потяг та ін

; -

потреби в безпеці; -

потреби в приналежності і любові: належати до спільноти, бути разом з людьми, бути прийнятим і при визнаним; -

потреби в повазі і визнання: бути компетент вим, успішним і отримати схвалення, придбати авто ритет; -

пізнавальні потреби: пізнавати, вміти, розуміти; -

естетичні потреби: гармонія, симетрія, поря док, краса; -

потреба в самоактуалізації: реалізація своїх пози тивних цілей і здібностей, розвиток власної лич ності.

3.

Для формування більш високих рівнів потребно стей протягом життя необхідна задоволеність по требностей на нижележащих рівнях. 4.

Основна людська потреба - потреба в са моактуалізаціі, яка в міру індивідуального розвитку може набувати функціональну автономність (неза мость від ступеня задоволення інших потреб).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Абрахам Маслоу (1908-1970) Гуманістична психологія. Мотиваційний підхід. Теорія особистості "
 1. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу неповноцінності А. Лодер. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. Концепція «екзистенціальної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного розвитку Е. Еріксона. Мотиваційні конфлікти за К. Левіну. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгер. Теорія
 2. Кон Ігор Семенович (р. 1928)
  психологія, теорія особистості, соціальні та психологічні проблеми юнацького віку, соціологія та етнографія дитинства, сексологія. Основні праці: «Позитивізм в соціології» (М., 1964), «У пошуках себе» (М., 1984), «Особистість і соціальна структура» / / Американська соціологія. М.,
 3. Глава 9 Теорії емоційних явищ. Теорії мотиваційної та вольової регуляції
  мотиваційної та вольової
 4. Запитання для самопідготовки
  психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте
 5. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета
 6. 9.1. Мотиви людини та їх формування
  гуманістичних теоріях мотивації присутні гіпотези про наявність «основних, базових, власне людських» мотивів. Наприклад, у К. Роджерса головним мотивом поведінки людини є вроджене прагнення до самоактуалізації. У В. Франкла (екзистенційний напрям) головним мотивом поведінки людини є вроджене прагнення до пошуку сенсу свого життя, свого існування. У А.
 7. СПИСОК
  особистість художника. - М.: Знание, 1988. Бахтін М.М. Естетика словесної творчості. - М.: Мистецтво, 1979. Буров О.І. Естетика: проблеми та суперечки. - М.: Мистецтво, 1975. Бичков В.В. Естетика Аврелія і Августина. - М.: Знание, 1984. Бояджиев Г.Н. Душа театру. - М.: Молода гвардія, 1974. Венкердорф В.Г. Фантазії про мистецтво. - М.: Мистецтво, 1977. Віппер Б.Р. Статті про мистецтво. - М.: Мистецтво,
 8. 7.2. Теорія особистості в діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ А. Н. Леонтьєв Теорія розвитку особистості в людській діяльності
  психологічному рівні: - за співвідношенням діяльностей формуються і изменя ються співвідношення мотивів; - ієрархія мотивів утворює основу особистості - сферу лич ностних смислів. 4. Основу індивідуальних особистісних особливостей че ловека становить ієрархічна організація Потребност-но-мотиваційної сфери людини, яка визначає сферу індивідуальних особистісних смислів.
 9. 12. суспільна сутність особистості
  психологія особистості. Особистість знаходиться також у сфері дії ідеологічних відносин. Ідеологія, або система ідей про суспільство, формує психологію особистості, її світогляд, соціальні установки. Оволодіння суспільними науками допомагає особистості правильно орієнтуватися у суспільних подіях і усвідомити своє місце і роль в суспільному розвитку. Товариство надає
 10. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  психології початково закладалися в роботах І. М. Сєченова та І. П. Павлова. Слід особливо підкреслити, що якщо в концепції Сеченова початково були присутні прагнення вивести психічні явища зі складних відносин між організмом і середовищем, то в теоріях Павлова (і особливо у його послідовників-фізіологів) присутній неявне прагнення звести складні психічні явища до рефлекторних зв'язків
 11. Кулі Чарльз Хортон (1864-1929)
  психолог, автор теорії «дзеркального Я», один з основоположників теорії малих груп. Кулі ввів розрізнення первинних груп (йому належить і сам термін) і вторинних суспільних інститутів. Первинні групи (сім'я, сусідство, дитячі групи, місцеві громади) є, по Кулі, основними суспільними осередками і характеризуються інтимними, особистісними зв'язками, безпосереднім спілкуванням,
 12. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Двомірна модель Томаса-Кілмен стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е. Личко і ін Конфліктна особистість демонстративного і ригидного типу. Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна особистість
 13. 5. Принципи, структура і завдання психології
  психології знаходить своє вираження і в тому, що вони завжди вивчаються як властиві соціально та історично певної особистості. Структура психології. Психологічна наука на сучасному етапі розвитку являє собою складну і розгалужену систему наукових дисциплін. Окремі галузі психології тісно пов'язані між собою. Можна виділити наступні галузі психології (в основу
 14. 17.5. МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
  психолог К.Б.Мадсен виділяє 19 основних мотивів, які він поділяє на чотири групи : I - органічні мотиви: голод, спрага, статевий потяг, материнське почуття, відчуття болю, відчуття холоду (самозбереження), відчуття спеки, анальні потреби (виділення), потреба дихати; II - емоційні мотиви: страх, або прагнення до безпеки, агресивність або бійцівські
 15. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  мотиваційним станом - «драйвом» (си-уе), яке залежить від потреби, первинної потреби (пеее). 2. Існує сукупність вроджених первинних по требностей: голод, спрага, уникнення болю, потреба у продовженні роду і т. д. 3. Всі нові форми спрямованої предметної активно сти - вторинні потреби - живі організми прид-207 тануть на основі научения в