Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій

Чарльз Дарвін, 1872

Емоції як продукт еволюційного процесу 1.

Емоції виникають у процесі еволюції як життєво необхідні механізми, що сприяють адаптації жи вотного до умов проживання. 2.

Емоції включаються до складу інстинктивних дейст вий, виконуючи сигнальну функцію і мобілізуючи організм на вирішення певних пристосувальних завдань. 3.

Пов'язані з емоційними станами тілесні зміни, міміка і рухи у людини представляють со бою рудименти минулого біологічно необхідних ві-дотіпічних адаптивних реакцій організму.

Петро Кузьмич Анохін Біологічна теорія емоцій

1.

Емоції виникають у процесі еволюції як життєво важливі пристосувальні механізми, що сприяють адаптації тварини до умов проживання.

219

2. Емоції охоплюють весь організм і здійснюють б струмінь інтеграцію та узгодження всіх функцій організму з метою досягнення біологічно корисних результатів і задоволення потреб. -

Позитивні емоційні стани виникають в тому випадку, коли інформація про результати виконаних дейст вий точно збігається з прогнозованими результатами, кото риє фіксовані в акцептор дії. У разі несовпаде ня виникають негативні емоційні стани (див.

: П. К. Анохін, теорія функціональних систем). -

Позитивні емоції фіксують і закріплюють визначений ні форми функціональної організації живого організму, що забезпечують досягнення біологічно корисних резуль татів. Негативні емоції фіксують біологічно шкоду Цінні та небезпечні фактори і способи функціонування.

3. У людських, соціальних формах поведінки емо ції мають таке ж функціональне значення, як і в біо логічних формах поведінки (фіксують і виражають ре зультати діяльності та спілкування, що мають для суб'єкта соціально-позитивні чи соціально-негативні результати і наслідки).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій "
 1. 59. Поняття про емоції і почуття
  емоцій. В емоціях і почуттях виявляється також задоволеність або незадоволеність людини своєю поведінкою, вчинками, висловлюваннями, діяльністю. Емоції і почуття - це своєрідне особистісне ставлення людини до навколишньої дійсності і до самого себе. Почуття і емоції не існують поза пізнання і діяльності людини. Вони виникають в процесі діяльності та
 2. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА
  еволюційна етика »(1974), Г. Кієфер« Біоетика »(1979), а також етика філософів Римського клубу і західних
 3. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  емоцій (емоційна витримка; раціоналізація емоцій і підтриманий ие високої самооцінки) та їх застосування в переговорному процесі. Маніпулятивні технології в переговорному процесі. Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Типи стратегій: «виграш-виграш", "програш-виграш", "програш-програш", "виграш-виграш». Тактики переговорів: «видиме співпрацю», «дезорієнтація
 4. Колонцов А.А, Васильєв Д.А. КОРОТКА ІСТОРІЯ НАУКИ. Ульяновськ-2004, 2004
  біологічних наук Колонцовим Олександр Олексійовичем і професором Ульяновської державної сільськогосподарської академії, доктором біологічних наук Васильєвим Дмитром Аркадійовичем. Навчальний посібник складається з 3-х частин, в першій частині описана коротка історія всієї науки, в другій частині історія ветеринарії в Росії, в третин частини - історія мікробіології, вірусології, біотехнології. Посібник
 5. ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903)
  еволюційної етики. Спенсер виходить з ідеї всесвітньої еволюції, яка охоплює як природу, так і суспільство. Спенсер невідрізняв соціальну моральність від відносин у тваринному світі, розглядав її як окремий випадок поведінки, яка властива всім живим організмам, як найвищий результат еволюційного розвитку. «Ряд істин, званих вченням про моральність, по суті своєму однорідний з
 6. Колоквіум з теми« Фізика в сучасній науковій картині світу »Питання для обговорення 1.
  Біологічного пізнання. Основні стратегії пізнання живого, їх становлення і розвиток в сучасній науці. 2. Поняття «наукова революція» в методології сучасного біологічного пізнання. Сутність революції в сучасній біології. 3. Філософсько-методологічні проблеми молекулярної біології. 4. Сучасна теорія еволюції як предмет філософсько-методологічного осмислення. 5.
 7. ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ. Західноєвропейські СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА XIX-XX ст.
  Біологічного і психологічного редукціонізму в соціології. Сутність «соціологізму» Е. Дюркгейма. Концепція соціальної солідарності. Матеріалістичне розуміння історії К. Маркса. Визначальна роль способу матеріального виробництва в розвитку суспільства. Революційний принцип в соціології. Проблема соціального конфлікту і класової боротьби в марксистській соціології. М. Вебер - основоположник
 8. § 15. Індивід і суб'єкт.
  Біологічну масу, нездатну ні на відчування, ні на мислення. Людина, як біологічний організм, це не тілесне вмістилище душі, свого роду «темниця», а матеріальна система, організована так, що в ній народжується ідеальне. У цьому полягає концепт поняття «індивід» на відміну від поняття «суб'єкт», в якому акцент робиться на ідеальне в людині, яке абстрагується від
 9. КАТАРСІС
  емоцій та інтелекту , почуття і думки, суто особистого і громадського значущого, зовнішнього і внутрішнього, актуального та історичного. Катарсис можна класифікувати як вищу форму естетичного освоєння людиною художньої реальності. У естетично розвиненої особистості в її спілкуванні з мистецтвом потреба в катарсис стає
 10. П'єр Тейяр де ШАРДЕН (1881-1955)
  еволюційної етики і теорію «космогенеза». З позиції П'єра Шардена людина несе відповідальність перед собою і людьми за свій моральний вибір і свої діяння. Принципи етики П'єра Шардена викладені в соч. «Божественна середу» (1927), «Феномен людини»
 11. А. Н. Леонтьєв Теорія організації чуттєвого пізнання людини на основі формування образу світу
  біологічної еволюції. - У міру еволюційного розвитку у живих організмів сенсорних і перцептивних систем властивості об'єктивного світу починають проявлятися все в більшому діапазоні мо діяльностей. - Сенсорно-перцептивні системи еволюціонують: а) від контактних до дистантних форм чутливості, б) від сукцессивной до симультанного формам орієнтування в світі. 249 4. Які
 12. Контрольний тест
  емоцій, б) сукупність способів впливу на суперника, що дозволяють домогтися реалізації своїх цілей в конфлікті; в) вид психологічного впливу, майстерне виконання якого веде до прихованого порушення у суперника намірів, не збігаються з його актуально існуючими бажаннями; г) підтримання високої самооцінки в переговорному процесі, буд) спокійна реакція на
 13. Тема 1. Естетика як наука
  еволюційний процес формування естетики в надрах філософії і становлення естетики як науки. При аналізі предмета зверніть увагу на те, що він пов'язаний з природою естетичного пізнання. Слід проаналізувати загальні характеристики природи естетичного пізнання. По-друге, розкрийте зв'язок естетики з філософією і з іншими гуманітарними дисциплінами. Бажано показати, що естетика
 14. 66. Поняття про темперамент
  біологічною організацією індивіда, а тому виявляється досить рано і чітко у дітей у грі, заняттях і спілкуванні. Темперамент забарвлює всі психічні прояви індивіда, він позначається на характері протікання емоцій і мислення, вольової дії, впливає на темп і ритм мови. Разом з тим потрібно пам'ятати, що від темпераменту не залежать ні інтереси, ні інтереси, ні
 15. 9.2. Психологічні теорії емоційних явищ
  емоцій? Як пов'язані 216 емоційні та пізнавальні процеси? Перерахування таких питань може бути
 16. 4.1. Альтернативні теорії еволюціонування живих організмів
  біологічні теорії спрямовані на пояснення різноманіття відмінностей у формах живих організмів, а також способів їх пристосування до середовища проживання шляхом формулювання і вказівки передбачуваних причин і законів. У біології теорія еволюції Чарльза Дарвіна прийшла на зміну теорії Ж. Б. Ламарка. У подальшому теорія еволюції постійно конкретизувалася. До теперішнього часу не існує