Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

9.1.2. Діяльний підхід до пояснення процесів мотивації В. А. Іванніков

1. Потреба слід розуміти не як внутрішня властивість самого організму, а як характеристику відносин живої істоти з умовами життя в навколишньому середовищі

(нужду організму в зовнішніх предметних умовах).

- Природні вроджені потреби - це результат еволюційного розвитку живих організмів, приспособ лення їх до мінливих умов навколишнього середовища.

213

- Людські потреби - результат історичного формування та розвитку людських форм діяльності і людських взаємин. 2.

Певні умови життєдіяльності стають для організму потребами, коли в міру розвитку (фі логенетіческого або онтогенетичного) живого організму формується: а) програма збереження та підтримки своєї цілісності б) в нових непостійних або неопреде лених умовах існування. 3.

Відносини живої істоти з умовами навколишнього середовища складаються на різних рівнях, які определя ють різні рівні існування потреб.

- Базові потреби і відповідні їм механізми підтримки життєдіяльності: -

відносини «організм - біохімічна і біофізі чна середовище» забезпечуються базовими програма ми фізіологічного самозбереження і самовосста новления живої істоти ; -

відносини «вид живих організмів - інші види й екологічна ніша» забезпечуються базовими про грамами підтримки виду.

- На основі базових потреб і відповідних їм програм підтримки життєздатності формуються похідні потреби, мотиви і якісно нові механізми їх задоволення: -

відносини «природний суб'єкт - природне Етол- гическое (поведінкове) поле його дій »; -

відносини« соціальний, культурний суб'єкт - ти інші люди, простір життя суспільства »; -

відносини« особистість, моральний суб'єкт - про странство моральних і ціннісних відносин з іншими особистостями ».

4. Потреба може мати складне «вертикальне» будова і бути представлена ??одночасно на декількох рівнях.

214

А, Н. Леонтьєв

1. Джерелом формування і розвитку мотивацією - ної сфери людини є зміни в його діяльності. Формування нового мотиву одночасно є возникно вение нової діяльності.

- Мотив - «опредмеченная потреба» - предмет (вос приймається, представлений), який задовольняє потребу і на який направляється діяльність.

2. Розвиток мотиваційної сфери людини підкоряється ряду закономірностей.

- Початково до активності суб'єкта спонукають природні потреби, які запускають вроджені форми не спрямованого пошукового поведінки.

Видимість предметів, що задовольняють потреби, веде до перетворення потреб у мотиви, які надалі починають спрямовувати діяльність.

- У людському суспільстві нові мотиви формуються і розвиваються через оволодіння за допомогою інших людей різноманітними видами людських дій і діяч-ностей, через оволодіння способами виробництва различ них предметів і способами їх використання.

3. Мотиви виконують спонукальну, спрямовуючу і сенс ообразующую функції. -

Процес діяльності спрямовується певним мотивом і реалізується за допомогою ряду дій, кожне з яких підпорядковується проміжної мети. -

Будь-яке дію і всяка мета можуть розглядатися: а) в об'єктивних зв'язках і відносинах - як значення, б) по відношенню до мотивів (з боку мотивів) людини - як особистісний сенс.

-

По відношенню до будь-якому поточному дії людини різні мотиви вибудовуються в ієрархічні відно сини і зв'язку один з одним.

215

4. Мотиваційний значення предметів, дій, соби тий для суб'єкта (особистісний сенс) не завжди усвідомлюється, але завжди представлено у формі позитивних чи отрица тільних емоційних переживань. 5.

Принаймні оволодіння суб'єктом певними действи ями самі дії, їх окремі результати і цілі можуть набувати для людини самостійний особовий сенс. Такі цілі та дії перетворюються в самостоятель ний мотив - формується нова діяльність (механізм зсуву мотиву на ціль). 6.

Створювані мотиви упорядковуються в ієрархи чний систему, яка утворює основу особистості людини і якій підпорядковуються поведінку і діяльність суб'єкта (див. вище: теорії особистості).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1.2. діяльних підхід до пояснення процесів мотивації В. А. Іванніков "
 1. 9.1. Мотиви людини та їх формування
  діяльність ». Так, в психодинамических, теоріях присутні гіпотези про інстинктивної та вродженої природі потреб і мотивів. Наприклад, у У. Макдаугалла в основі різних мотивів лежать інстинкти. При цьому наголошується, що кожному інстинкту відповідає: а) певна емоція, складова «ядро інстинкту», б) певна схильність до виборчого сприйняття різних
 2. Арон Раймон (1905-1983)
  підхід як нову, «неідеологічних» теорію суспільства, оскільки ця теорія вивчає «те, що є насправді». Арон вніс значний внесок у розробку концепції деідеологізації. Праці російською мовою, що рекомендуються для читання: Етапи розвитку соціологічної думки. М.,
 3. 29. Види діяльності
  діяльності: гру, навчання і працю. Вони розрізняються за кінцевими результатами (продукту діяльності), з організації, за особливостями мотивації. Основним видом діяльності людини є праця. Кінцевий результат праці - створення суспільно значущого продукту. Це може бути урожай, вирощений фермером, сталь, виплавлена ??сталеваром, наукове відкриття вченого, урок, проведений
 4. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  підходи до пояснення психічних
 5. 3.3. Основні методологічні принципи вітчизняної психології
  діяльності (принцип єдності свідомості і діяльності): психіка являє собою орієнтовно-дослідницькі компоненти (складові) дій живого організму, результатом яких виступає постійно удосконалюється образ навколишнього світу. У міру розвитку образ світу, в свою чергу, виступає орієнтовною основою для планування та організації все більш складних форм поведінки і
 6. § 43. Воління. Закон мотивації
  процесу. Внутрішня сторона таких процесів залишається для нас таємницею, бо ми завжди перебуваємо поза ними. Ми бачимо, що дана причина з необхідністю тягне за собою така дія, однак, як вона досягає цього, чт6 при цьому відбувається всередині, ми не дізнаємося. Ми бачимо, що механічні, фізичні, хімічні дії, а також дії, викликані роздратуванням, кожен раз слідують за
 7. Джадц Мармор СУТНІСТЬ ДИНАМІЧНОЇ ПСИХОТЕРАПИИ
  діяльності і афективної сфері часто виникають в результаті отримання суперечливою або недостатньої інформації; що досвід, отриманий в ранньому дитинстві, особливо важливий для формування сприйнять і реакцій в подальшому житті. Подібним чином психоаналітичні уявлення про способи захисту та адаптації, за допомогою яких психіка людини справляється з тривогою і конфліктами, разом з такими
 8. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  Мотиваційним станом - «драйвом» (си-уе), яке залежить від потреби, первинної потреби (пеее). 2. Існує сукупність вроджених первинних по требностей: голод, спрага, уникнення болю, потреба у продовженні роду і т. д. 3. Всі нові форми спрямованої предметної активно сти - вторинні потреби - живі організми прид-207 тануть на основі научения в
 9. ФОРМУВАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЯК чинником підвищення конкурентоспроможності РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В. Н. Бунге
  діяльності в рамках існуючої регіональної інноваційної системи (рис. 1). Від ефективності регіональної інноваційної системи багато в чому залежить забезпечення інноваційного характеру соціально-економічного розвитку. Сучасне уявлення національної інноваційної системи формувалося в 80-і роки 20 століття рядом авторів: Б. Лундваллом, К. Фріменом, Р. Нельсоном (3). Загальновизнаними
 10. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  мотивації. 11. Зміна соціальної та кратической структури сучасного виробництва. 12. Проблеми бюрократизації
 11. 17.5. МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
  діяльності, спрямованої на досягнення цілей фірми або суспільства в цілому. Розуміння мотивів дає ключ до пояснення всіх видів організованої діяльності, насамперед підприємництва. Данська психолог К.Б.Мадсен виділяє 19 основних мотивів, які він поділяє на чотири групи: I - органічні мотиви: голод, спрага, статевий потяг, материнське почуття, відчуття болю,
 12. § 4.3. Остаточний аргумент на користь наукового реалізму
  пояснення успішності науки знаходить відображення в здатності теорій висувати прогнози, що перевіряються (слідства), які, в свою чергу, свідчать про правдоподібність теорії. Пророцтва істинної теорії завжди є істинними (звичайно, в тому випадку, якщо реконструкція правильна), тому, оцінюючи пророкування конкретної теорії на підставі успішності її пророкувань, ми можемо зробити