Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.19. Договір комерційної концесії

Комерційну концесію регулює глава 36 Господарського кодексу та глава 76 Цивільного кодексу України.

Необхідність законодавчого закріплення договору комерційної концесії обумовлена ??широким поширенням цього договору як у закордонній, так і у вітчизняній підприємницької діяльності.

Зокрема, широко використовують комерційну концесію (франчайзинг) всесвітньо відомі підприємства громадського харчування (наприклад ресторан «Макдоналдс»), готелі (готель «Хілтон») та ін

Цей договір регулює відносини, що складаються між правовла-ділкам (суб'єктом підприємницької діяльності зі сформувавши-шейся і широко відомою діловою репутацією) і користувачем (суб'єктом підприємництва) у зв'язку з платним придбанням користувачем права на використання належних правоволодільцеві засобів індивідуалізації вироблених товарів, виконуваних робіт або послуг, а також комерційну інформацію (ноу-хау).

Особливість цього договору в тому, що він може використовуватися виключно у сфері підприємницької діяльності, тому є підприємницьким договором.

Згідно ст.366 ХК за договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, що належать правовласнику, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.

Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності.

Договір комерційної концесії - це договір, за яким одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або ) продажу певного виду товарів і (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК).

Характеристики договору - консенсусний, відшкодувальний, двосторонній.

Відносини, пов'язані з наданням права користування комплексом прав, регулюються Цивільним кодексом та іншим законом.

Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація. Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. При, недотриманні письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним.

Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

Якщо правовласник зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який здійснив державну реєстрацію користувача.

У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту його державної реєстрації.

Сторони у договорі - правовласник і користувач. Ними можуть бути фізична та юридична особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності.

Предмет договору. Згідно ст. 1116 ЦК предметом договору комерційної концесії є право на використання об'єктів права интеллек-туапьной власності (торгових марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери цивільного обороту.

Договір комерційної субконцесії. Згідно ст.1119 ЦК у випадках, передбачених договором комерційної концесії, користувач може укласти договір комерційної субконцесії, за яким він надає іншій особі (субкористувачу) право користування наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу прав на умовах, погоджених із правоволодільцем або визначених договором комерційної концесії.

До договору комерційної субконцесії застосовуються положення про договір комерційної концесії, встановлені ЦК або іншим законом, якщо інше не випливає з особливостей субконцесії.

Користувач і субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду солідарно.

Визнання недійсним договору комерційної концесії має наслідком недійсність договору комерційної субконцесії.

Обов'язки правовласника. Правовласник зобов'язаний передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних із здійсненням цих прав.

Правовласник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором комерційної концесії: 1)

забезпечити державну реєстрацію договору; 2)

надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників; 3)

контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем на підставі договору комерційної концесії (ст.1120 ЦК).

Обов'язки користувача передбачені ст. 1121 ЦК. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний: 1)

використовувати торговельну марку та інші позначення правовласника зазначеним у договорі способом; 2)

забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем; 3)

дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем; 4)

надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товари (роботи, послуги) безпосередньо у правоволодільця; 5)

інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії ; 6)

не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Особливі умови договору комерційної концесії. В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема: 1)

обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території , 2)

обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням наданих правовласником прав; 3)

обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця; 4)

обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), передбачених договором, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Нікчемними є: 1)

умова договору, відповідно до якого правовласник має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню рівень цієї ціни; 2)

умова договору, відповідно до якого користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

Правовласник несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред'являються до користувача у зв'язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем.

За вимогами, що пред'являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Користувач, який належним чином виконував свої обов'язки, має право на укладення договору комерційної концесії на новий строк на тих же умовах.

Законом можуть бути передбачені умови, за яких правовласник може відмовитися від укладення договору концесії на новий строк.

Зміна договору. Договір комерційної концесії може бути змінений відповідно до положень глави 53 ЦК.

У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту державної реєстрації цієї зміни відповідно до ст.1118 ЦК, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.

Припинення договору комерційної концесії. Згідно ст.1126 ЦК кожна зі сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону не менше ніж за шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.

Розірвання договору комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК.

Договір комерційної концесії припиняється при: 1)

припинення права правоволодільця на торговельну марку або інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом-2)

оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

Перехід виключного права на об'єкт права інтелектуальної власності, визначений у договорі комерційної концесії, від правовласника до іншої особи не є підставою для зміни або розірвання договору комерційної концесії.

У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців з дня відкриття спадщини зареєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або передасть свої права і обов'язки особі, яка має право займатися підприємницькою діяльністю.

Здійснення прав і виконання обов'язків померлої особи до переходу їх до спадкоємця або іншій особі здійснюється особою, яка управляє спадщиною і призначається відповідно до ст. 1285 ЦК.

У разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правовласника, права на використання яких входять у комплекс прав, наданих користувачеві за договором комерційної концесії, цей договір зберігає чинність щодо нового позначення правоволодільця, якщо користувач не зажадає розірвання договору та відшкодування збитків.

При продовженні дії договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати.

Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право, користування яким надано за цим договором, дія договору не припиняється, крім тих його положень, що стосуються припинилася права, а користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати, якщо інше не встановлено договором.

У разі припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення настають наслідки, передбачені ч.З ст. 1126 або ст.1128 ЦК.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.19. Договір комерційної концесії "
 1. Тарханова О.О.. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с., 2004

 2. 7.15. ДОГОВІР
  договір - це договір, за яким одна особа (агент) здійснює юридичні або фактичні дії за дорученням, за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала). Українському законодавству донедавна «агентський договір» невідомий, а застосовні до нього в принципі норми ЦК про договори доручення та комісії не надали будь-якого впливу на термінологію. У практиці договори з
 3.  ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
    договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені важливі питання захисту права власності та відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних організацій. Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про вексельний
 4.  Припинення договору доручення
    договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі: 1) відмови довірителя або повіреного від договору; 2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім; 3) смерті довірителя або повіреного. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору
 5.  Права виконавців
    договорами, які на практиці часто відсутні або містять незаконні положення, у тому числі кабального характеру. Частина прав виконавців автоматично, в силу встановлених Законом презумпцій переходить до виробників фонограм або виготовлювачам аудіовізуальних творів. Так, право на здачу в прокат опублікованій в комерційних цілях фонограми, на якій записано виконання, при
 6.  Додаток № 6. Розподіл комерційних банків за величиною коефіцієнта достатності капіталу
    комерційних банків% +1 01.01.99г. 01.01.00г. 01.01.01г. 0-10% 1 2 2 10-30 9 11 17 30-50% 15 12 Жовтня 50-100% 6 Липня 4> Додати 100% 2 1 0 Разом: 33 33 33 1 Cameron Rondo International private banking from the Middle Ages to the midniteenth Century / / Banchi pubblici, banchi privati ??c monti di pieta nell, Europa preindustriale: Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici. Atti del Convengo, Genova,
 7.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 8.  Форма авторського договору
    договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 9.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    договори. Структура, значення та застосування Віденської конвенції про міжнародну купівлю-продаж товарів. Контракти: сутність, види і механізм дії, зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС - 2004: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Особливості
 10.  7.13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
    договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя (ст. 1000 ЦК). У главі 68 ЦК, що регулює доручення, однією з істотних новел є те, що договором доручення може бути
 11.  Особливості охорони творів, створених у період існування СРСР
    договорів з юридичними особами не звільняє від необхідності отримання дозволів у авторів, які, згідно з раніше діючим законодавством зберігали авторські права на твори, що увійшли у фільм або використані при його створенні. Неврегульованість відносин у даній області призводить до виникнення конфліктів між різними організаціями, які претендують на правонаступництво,
 12.  СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
    договір) 69 Контрактні ціни 73 Коефіцієнт управління джерелами коштів 65 Коефіцієнти ліквідності 64 Коефіцієнти рентабельності 65 Коефіцієнти управління активами 64 Кредитування 35 Лізинг 35 Лізинг 84 Міждержавні договори 68 Міжнародна торгівля 30 Міжнародні стандарти 54 Міжнародний бізнес 29 Накладна автодорожньої перевезення 96 Забезпечуючі виробництво документи 94 Обмін
 13.  Оформлення договору
    договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,