Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.17. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Одним з нових договорів про надання послуг, передбачених в ЦК (глава 70), є договір управління майном.

Договір управління майном - це договір, за яким одна сторона (засновник управління) передає іншій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а інша сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах засновника управління або визначеної ним особи (вигодонабувача)

Договір управління майном може свідчити про виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно (ст.1029 ЦК).

Предмет управління - підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. Не можуть бути предметом договору управління майном грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом. Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна засновника управління та від майна управителя.

Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку.

Майно, набуте управителем у результаті управління майном, включається до складу отриманого в управління майна.

Форма договору залежить від його предмета. За загальним правилом, договір управління майном укладається в письмовій формі, а щодо нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Суб'єктами управління майном є засновник управління, керуючий, а у випадках, передбачених договором, - вигодонабувач.

Засновником управління є власник майна. Керуючим може бути суб'єкт підприємницької діяльності. Вигодонабувач не може бути управителем. Вигоди від майна, переданого в управління, належать засновнику управління. Засновник управління може вказати в договорі особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління (вигодонабувача).

Істотні умови договору: перелік майна, що передається в управління; розмір і форма оплати за управління майном.

Строк управління майном встановлюється у договорі управління майном. Якщо сторони не визначили термін управління майном, він вважається укладеним на п'ять років. При відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору після закінчення його терміну договір вважається укладеним на такий же термін і на таких же умовах.

Права і обов'язки керуючого. Управитель управляє майном відповідно до умов договору.

Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління.

Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, передане в управління, відповідно до ст.396 ЦК.

Він управляє майном особисто, крім випадків, встановлених ст. 1041 ЦК. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані з управлінням майном, зобов'язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна. В операціях щодо майна, переданого в управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені управителем. При відсутності такої вказівки управитель зобов'язується перед третіми особами особисто.

У ст. 1043 ЦК детально регламентована відповідальність керуючого.

Управитель, що не виявив при управлінні майном належної дбайливості про інтереси засновника управління або вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.

Він несе відповідальність за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача.

Керуючий несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління, якщо вартості майна, переданого в управління, недостатньо для задоволення вимог кредиторів. Така ж відповідальність керуючого настає при вчиненні правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь в угоді, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення повноважень або встановлених обмежень. Засновник управління може в цьому випадку вимагати від управителя відшкодування завданих ним збитків.

Підстави припинення договору управління: 1)

загибель майна, переданого в управління; 2)

заяву однієї із сторін про припинення договору у зв'язку із закінченням його строку; 3)

смерть фізичної особи-вигодонабувача, або ліквідація юридичної особи-вигодонабувача, якщо інше не встановлено договором; 4)

відмова вигодонабувача від одержання вигоди за договором; 5)

визнання управителя недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження його цивільної дієздатності або смерть; 6)

відмова керуючого або засновника управління від договору управління у зв'язку з неможливістю управителя здійснювати управління майном; 7)

відмова засновника управління від договору з іншої причини за умови виплати управителеві плати, передбаченої договором; 8)

визнання фізичної особи-засновника управління банкрутом.

При відмові однієї сторони від договору управління майном вона

повинна повідомити іншу сторону про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлено інший строк.

При припиненні договору майно, передане в управління, передається засновнику управління, якщо інше не встановлено договором (ст.1044 ЦК).

Особливості управління цінних паперами встановлюються законом.

Відповідно до чинного законодавства операції з довірчого управління майном здійснюють довірчі товариства.

Їх діяльність регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17.03.93 р. Відповідно до цього норма-тивно-правовим актом довірче товариство - це товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність в Відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Учасники довірчого товариства відповідають за його зобов'язаннями своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном у п'ятикратному розмірі до внеску кожного учасника.

Таким чином, особливістю довірчого товариства є предмет його діяльності, а також те, що розмір додаткової відповідальності учасників товариства у вигляді визначення кратності до внеску учасника визначається безпосередньо в законодавстві.

Майном довірителя є грошові кошти, цінні папери та документи, що засвідчують право власності довірителя.

Згідно ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України довірче товариство може здійснювати такі види операцій: -

для громадян - збереження та представницькі послуги для обслуговування майна довірителів; -

для юридичних осіб - розпорядження майном, агентські послуги, ведення рахунків для власників цінних паперів та управління голосуючими акціями, переданими довірчому товариству шляхом участі в загальних зборах акціонерів товариства.

Іншими спеціальними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність довірчих товариств, є Положення про порядок обліку та контролю за діяльністю довірчих товариств у ході розміщення приватизаційних паперів, затвердженого наказом Фонду державного майна України (ФДМУ) від 23.03. 94 р. № 153, Типовий договір на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затверджений наказами Національного банку України та ФДМУ від 24.01.93 р. та від 18.02.94 р. № 583/30, а також Типовий договір довірчого товариства з довірителем майна, затверджений наказом Фонду державного майна України, Міністерства фінансів України та Антимонопольного комітету України від 30.08.95 р. № 1116/143/7/Н.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.17. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ "
 1. § 2. Виникнення спільної власності
  договору (абз. 2 п. 4). Слід зазначити, що особливої ??ясності в специфіку підстав виникнення спільної власності наведена норма не вносить. Справа в тому, що підстави виникнення спільної власності - закон і (або) договір - залежать не від виду майна, а від виду спільної власності. Для вступу у спільну часткову власність будь-якого майна необхідно або вказівку
 2. Права та обов'язки сторін
  договором найму (ст.765 ЦК). Передача майна наймачеві має бути здійснена своєчасно, тобто у строк, передбачений договором, а якщо в договорі термін не визначено, то на першу вимогу наймача. Якщо наймодавець його не передає наймачеві майно, то наймач має право за своїм вибором: 1) вимагати від наймодавця передачі майна та відшкодування збитків, завданих
 3. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  управління. 3. Розвиток стратегічного управління. 4. Технократична філософія управління. 5. Гуманізація філософії і практики менеджменту. 6. «Соціальні технології» управління японців. 7. Соціальний менеджмент у виробництві Заходу. 8. «Економічне диво» як результат стратегічного інноваційного управління. 9. Управління персоналом: національні традиції та ефективність. 10. Розвиток
 4. Командитне товариство
  договору, який підписується усіма повними учасниками. Установчий договір командитного товариства крім відомостей, передбачених ст.88 ЦК, має містити відомості про: розмір та склад складеного капіталу товариства; розмір та порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі; сукупному розмірі вкладів вкладників. Правовий статус повних учасників
 5. Запитання для самопідготовки
  управління? Які його об'єкти, суб'єкти і методи? 2. Які особливості «кризового управління»? 3. Чим відрізняється соціальне управління від самоврядування? 4. Спробуйте типологизировать соціальні системи залежно від типів управління. 5. Що таке інноваційне управління? Чи завжди воно пов'язане з кризою в керованій системі? 6. Дайте характеристики відомих Вам управлінських
 6. РЕЧІ ЯК ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ І ОБ'ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ОБІГУ
  договором. Виняток у Цивільному кодексі РФ робиться тільки для майна, на яке встановлена ??іпотека, і для закладених товарів в обороті (абз. 2 п. 1 ст. 338). Ці види майна не передаються заставодержателю. Не випадково, як зазначав ще В. І. Синайський, "заставне право за своєю конструкцією належить до числа інститутів, найбільш спірних в сучасному праві. Спірність ця тісно
 7. ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
  договорами поставки, контрактації та довірчого управління майном. В розділ 16 включені важливі питання захисту права власності та відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних організацій. Значна увага в четвертому виданні приділяється аналізу нового законодавства, особливо законів України «Про захист економічної конкуренції »,« Про вексельний
 8. 7.13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ
  договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя (ст. 1000 ЦК). У главі 68 ГК, регулюючої доручення, однією з істотних новел є те, що договором доручення може бути
 9. Різновиди договору найму
  договору найму: договір прокату, договір найму (оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так , особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або
 10. Договір страхування
    договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору (ст.979 ЦК). Характеристики договору - консенсусний,
 11.  7.9. ДОГОВІР ЛІЗИНГУ
    договору, опосредствующего лізинг. На відміну від раніше діючого Цивільного кодексу, який не передбачав договір лізингу, в новому ЦК (ст.ст.806-809) містяться загальні правила щодо лізингу. Поняття договору. Згідно ст.806 ЦК договір лізингу - це договір, за яким одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачу) в
 12.  Поняття колективного управління майновими авторськими і суміжними правами
    договорів з авторами. Якщо ж згадати про права виконавців (співаків, музикантів, диригентів), виробників фонограм, перекладачів, аранжувальників, а також про те, що права цих осіб можуть переходити до їх спадкоємцям і іншим правонаступникам, то стає зрозуміло, що відповідна юридична навантаження виявиться непосильним навіть для самої процвітаючої організації мовлення.
 13.  § 5. Про речові права осіб, які не є власниками
    договором, не тільки власником, а й власником, який не є власником, вимог про застосування способів захисту, передбачених в ст. ст. 301 - 304 ГК, будь-кому, хто порушив його право володіння, навіть якщо порушником є ??сам
 14.  Форма авторського договору
    договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 15.  Види і форми страхування
    договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до Закону. Конкретні умови страхування визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства. Видами добровільного страхування можуть бути: 1) страхування
 16.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    договорів у сфері підприємництва значне число суперечок виникає у зв'язку з укладенням та виконанням договорів оренди, тому в спеціальні підрозділи виділені договори оренди державного та комунального майна і договір оренди землі. Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового
 17.  § 1. Неприпустимість застави речей, вилучених з обороту
    майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема вимог про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом "(п. 1 ст. 336 ГК РФ). Таким чином, в силу прямої положення Цивільного
 18.  Виробнича сфера
    управління в даному випадку - першорядне завдання. Здійснюватися воно повинно на основі стратегічної програми використання. За допомогою проведення "фінансової інвентаризації" необхідно оцінити існуючий стан справ з аналізом варіантів альтернативного використання. Наступний етап передбачає підготовку рішень щодо подальшої експлуатації, що включають в себе варіанти тактичної і
 19.  § 3. Відокремлення майна публічно-правових утворень від майна скарбниці
    договорів, інших підстав, відповідають тільки своїм майном, а не майном створених ними юридичних осіб. Дуже важливо, щоб законодавцем було закріплено, що в певних відносинах дане публічна освіта виступає не від свого імені, а від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти. Так, згідно з п. 5.37 Постанови
 20.  Товариство з обмеженою відповідальністю
    договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо товариство з обмеженою відповідальністю створюється кількома особами, ці особи при необхідності визначити взаємовідносини між собою про створення товариства укладають договір у письмовій формі, який встановлює порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності щодо створення товариства, розмір статутного