Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.15. ДОГОВІР

Агентський договір - це договір, за яким одна особа (агент) здійснює юридичні або фактичні дії за дорученням, за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала).

Українському законодавству донедавна «агентський договір» невідомий, а застосовні до нього в принципі норми ЦК про договори доручення та комісії не надали будь-якого впливу на термінологію. У практиці договори з торговими представниками, як правило, іменуються агентськими угодами. Саме це найменування, так само як і позначення сторін такої угоди «агент» і «принципал» - результат запозичення досить вкоріненою в міжнародній практиці термінології англійського права.

Агентські угоди можна розділити на три види:

угоди, в яких агент приймає на себе зобов'язання укладати від імені та за рахунок підприємства угоди з третіми особами - договір доручення;

угоди, в яких такі угоди агент зобов'язується укладати від свого імені, але за рахунок принципала - договір комісії;

угоди, за якими в обов'язки агента входить не укладання угод , а вчинення різних фактичних дій (наприклад, надання клієнту сприяння в подисканіі контрагентів) - це угоди з агентами - простими посередниками, які підлягають врегулюванню за аналогією з нормами договору доручення і комісії.

Відносини, що виникають при здійсненні комерційного посередництва (агентської діяльності) у сфері господарювання, регулюються Господарським кодексом, іншими прийнятими відповідно до нього норма-тивно-правовими актами, що визначають особливості комерційного посередництва в окремих галузях господарювання .

У частині, не врегульованою зазначеними нормативно-правовими актами, до агентських відносин можуть застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України, якими регулюються відносини доручення.

Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання регулює глава 31 Господарського кодексу України. Господарський кодекс України визначає загальні правила комерційного посередництва у сфері господарювання.

Особливості комерційного посередництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами. Наприклад, агентування на транспорті здійснюється відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України (ст.ст. 116-119), Умовами та правилами здійснення агентування і фрахтування морського торговельного флоту та контролю за їх дотриманням, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 17.05.94 р. № 247.

Згідно ст. 295 ХК комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє.

Комерційним агентом може бути суб'єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє, стосовно себе особисто.

Законом можуть бути встановлені обмеження або заборона здійснення комерційного посередництва в окремих галузях господарювання.

Агентські відносини виникають у разі:

надання суб'єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;

схвалення суб'єктом господарювання , якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.

Відповідно до ст.297 ХК за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.

Договором повинна бути передбачена умова про територію, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою сторін. У разі якщо територія дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України.

Агентський договір укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень (представництва) комерційного агента.

Комерційний агент повідомляє суб'єкта, якого він представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду.

Угода, укладена від імені суб'єкта, якого представляє комерційний агент, без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії комерційного агента . Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.

Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право довірити комерційне посередництво також іншим суб'єктам, повідомивши про це агента, а агент має право здійснювати комерційне посередництво також для інших суб'єктів господарювання, якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент.

При монопольних агентських відносинах комерційний агент, що представляє суб'єкт господарювання, не має права здійснювати комерційне посередництво для інших суб'єктів у межах, передбачених агентським договором.

Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб'єктом, якого він представляє.

Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.

Ст. 301 ГК передбачає взаєморозрахунки в агентських відносинах.

Відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє.

Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірами і термінами, передбаченими договором сторін.

Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг про всі угоди, за які йому належить агентська винагорода.

Умови виплати винагороди комерційному агенту за угоди, укладені після закінчення договірних відносин, а також інші умови, що стосуються розрахунків сторін, визначаються договором.

Згідно ст.303 ХК комерційний агент несе відповідальність у повному обсязі за шкоду, заподіяну суб'єкту, якого він представляє, внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків, якщо інше не передбачено агентським договором.

Якщо інше не передбачено договором, комерційний агент не гарантує суб'єкту, якого він представляє, виконання третіми особами зобов'язань за угодами, укладеними за його посередництва.

У разі порушення агентського договору суб'єктом, якого представляє комерційний агент, останній має право на одержання винагороди у розмірах, передбачених агентським договором, а також на відшкодування збитків, понесених ним внаслідок невиконання або неналежного виконання договору другою стороною .

Ст. 304 ХК регламентує припинення агентського договору.

Агентський договір припиняється за угодою сторін, а також у разі: відкликання повноважень комерційного агента суб'єктом, якого він представляє, або відмови комерційного агента від подальшого здійснення комерційного посередництва за договором, укладеним сторонами без визначення строку його дії ; вибуття однієї із сторін договору внаслідок її припинення або смерті; виникнення інших обставин, що припиняють повноваження комерційного агента або суб'єкта, якого він представляє.

У разі відкликання повноважень комерційного агента суб'єкт, якого представляє комерційний агент, повинен повідомити його про припинення договору не менш ніж за один місяць, якщо триваліший строк не передбачено договором.

При усуненні (закінчення) обставин, що призвели до зупинення повноважень комерційного агента, ці повноваження за згодою сторін можуть бути поновлені.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.15. ДОГОВІР "
 1. Форма авторського договору
  договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 2. Особливості реалізації прав при колективному управлінні ними
  агентського типу або розширене колективне управління. Далі наведено приблизний перелік областей, в яких в тій чи іншій формі колективне управління здійснюється або, як слід очікувати, здійснюватиметься найближчим часом. Зрозуміло, існують такі області, в яких колективне управління не застосовується ні в якій формі, наприклад книговидання, створення
 3. Оформлення договору
  договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку, надалі разом іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 4. Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
  договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 5. Різновиди договору найму
  договору найму: договір прокату, договір найму (оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди , договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або
 6. Умови про території в авторському договорі
  договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 7. Припинення договору доручення
  договір доручення припиняється на загальних підставах припинення договору, а також у разі: 1) відмови довірителя або повіреного від договору; 2) визнання довірителя або повіреного недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім ; 3) смерті довірителя або повіреного. Довіритель або повірений мають право відмовитися від договору
 8.  7.2. ДОГОВІР ПОСТАВКИ
    7.2. ДОГОВІР
 9.  7.6. Договір найму (оренди)
    7.6. ДОГОВІР НАЙМУ
 10.  7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
    7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ
 11.  Умова про винятковість прав, переданих за авторським договором
    договорі слід вказувати, які права по ньому передаються - виключні або невиключні. Формулювання при передачі виключних прав може бути простою. Права передаються правонаступникам на винятковій основі. Або дещо більш складною: Стосовно зазначених у цьому договорі способів використання Творів Права передаються правонаступникам на винятковій основі,
 12.  Перевезення і транспортні договори
    договори, різні за правовою природою та змістом. Загальні положення про перевезення визначені в главі 64 ЦК. Згідно ст.908 ГК перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором перевезення. Загальні умови перевезення визначаються Цивільним кодексом, іншими законами, транспортними кодексами (статутами), іншими нормативно-правовими актами, що видаються відповідно з ними