Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7.13. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ

Договір доручення - це договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки довірителя (ст. 1000 ЦК).

У главі 68 ГК, регулюючої доручення, однією з істотних новел є те, що договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, в межах якої є чинним виключне право повіреного.

Договір доручення спрямований на здійснення повіреним прав довірителя, набуття, зміну і припинення для нього суб'єктивних прав і обов'язків шляхом вчинення юридичних дій.

Фізичні та юридичні особи, виступаючи учасниками цивільного обороту, нерідко з тих чи інших причин не мають можливості самостійно здійснювати юридичні дії (укладати угоди, виконувати інші правові дії), тому доручають їх вчинення іншим особам, укладаючи з ними договір доручення. За договором доручення юридичні дії повіреного породжують правові наслідки для довірителя.

Останнім часом сфера застосування договору доручення розширюється, тому що це зручна форма здійснення посередницьких послуг за участю комерційних структур - брокерських контор, торгових будинків, агентів з сбьпу продукції.

Договір доручення є однією з підстав представництва, а на регульовані їм відносини поширюються загальні норми про представництво. Цей договір регулює тільки взаємини довірителя і повіреного, але не їх взаємозв'язку з третіми особами. Для інших осіб, з якими повірений вступає у відносини за дорученням довірителя, має значення лише належне оформлення правочинів повіреного, що дає можливість встановити обсяг даних йому довірителем повноважень.

Дії повіреного по відношенню до третіх осіб, вчинені в межах його повноважень, створюють, змінюють і припиняють права та обов'язки безпосередньо для довірителя (яку представляють).

Повірений як представник не набуває прав і обов'язків з угод та інших юридичних дій, скоєних з третіми особами. Таким чином, повірений не є учасником угоди, укладеної ним з третьою особою від імені та в інтересах свого довірителя.

Для виконання договору доручення довіритель, як правило, видає повіреному довіреність, яка виражає повноваження повіреного, певне умовами цього договору. Довіреність може охоплювати як всі юридичні дії, зазначені в договорі доручення, так і їх частину. При виникненні спору між довірителем і повіреним слід керуватися договором доручення.

Хоча договір доручення має цивільно-правовий характер, однак за допомогою його на повіреного можуть бути покладені обов'язки не тільки у сфері цивільних, а й інших правовідносин (процесуальних, трудових та ін.) Так, на підставі договору доручення здійснюється цивільне процесуальне представництво на ведення справи в суді, доручення на отримання заробітної плати довірителя і т.д.

Характеристики договору - це договір консенсуальний і двосторонній. Як правило, він БЕЗОПЛАТНО, якщо інше не встановлено договором або законом.

Представництво від імені іншої особи - основна ознака, що дозволяє відрізняти договір доручення від подібних з ним договорів - договору комісії та договору підряду, в яких сторона, яка надає послуги або виконує роботу, завжди виступає від свого імені. По предмету (юридичні дії) він відрізняється від договорів підряду та експедиції, предмет яких складають, в основному, фактичні дії (або сукупність юридичних і фактичних дій).

Сторони у договорі доручення - довіритель і повірений. Ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Предмет договору - юридичні дії, що тягнуть правові наслідки. До них відносяться не тільки угоди, а й інші юридичні дії (підписання документів, приймання товарів і робіт, організація та ведення претензійної роботи, представництво в суді). Ці дії можуть мати одноразовий (одержання грошового переказу довірителя) або багаторазовий характер (управління майном довірителя).

Однак не всякі юридичні дії можуть бути предметом договору доручення. В якості таких не виступають неправомірні юридичні дії, а також такі юридичні дії, за якими перед-ставництва не допускається в силу їх строго особистого характеру або прямої законодавчої заборони. Такі дії, які не можуть бути предметом договору доручення, особливо поширені в області особистих немайнових прав (укладання та розірвання шлюбу, укладання та розірвання трудового договору, визнання батьківства, складання заповіту та ін.)

Виконання договору доручення у ряді випадків супроводжується вчиненням окремих фактичних дій, а саме, оглядом купується речі, її упаковкою, перевезенням і т.п. Фактичні дії мають допоміжне значення для договору доручення і не становлять його предмета. Вони не змінюють суті договору доручення та підпорядковані його основної мети - вчинення юридичних дій. Фактичні дії, підлеглі мети виконання юридичних дій, слід розглядати в якості не самостійного предмета договору доручення, а умови його належного виконання.

Конкретизація предмета договору залежить від угоди сторін і може стосуватися, наприклад, способів або порядку здійснення відповідних юридичних дій, визначення можливих контрагентів по операціях і т.п.

Термін договору. Згідно ст. 1001 ЦК договором доручення може бути визначений строк, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя.

Він визначається характером доручення і може встановлюватися точною календарною датою або проміжком часу, протягом якого воно має бути виконане. Як правило, тривалість договору доручення визначається терміном дії довіреності чи іншого документа, що підтверджує правомочності повіреного.

Форма договору доручення підпорядковується загальним правилам про форму угод.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.13. ДОГОВІР "
 1. передмові до другого видання
  договорів у сфері підприємництва значне число суперечок виникає у зв'язку з укладенням та виконанням договорів оренди, тому в спеціальні підрозділи виділені договори оренди державного та комунального майна і договір оренди землі. Зовнішньоекономічні договори (контракти) викликають істотні труднощі в підприємницькій практиці, у зв'язку з чим аналіз їх правового
 2. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  договір) 69 Контрактні ціни 73 Коефіцієнт управління джерелами коштів 65 Коефіцієнти ліквідності 64 Коефіцієнти рентабельності 65 Коефіцієнти управління активами 64 Кредитування 35 Лізинг 35 Лізинг 84 Міждержавні договори 68 Міжнародна торгівля 30 Міжнародні стандарти 54 Міжнародний бізнес 29 Накладна автодорожньої перевезення 96 Забезпечуючі виробництво документи 94 Обмін
 3. Договір підряду на проведення проектних та вишукувальних робіт
  договору не було врегульовано раніше діючим ЦК, а регулювався тільки підзаконними нормативно-правовими актами колишнього СРСР, оскільки вони не суперечили законодавству України. У новому ЦК (§ 4 глави 61) цей договір отримав детальну регламентацію. Договір підряду на проведення проектних та вишукувальних робіт - це договір, за яким підрядник зобов'язується розробити за завданням
 4. Договір транспортного експедирування
  договору експедирування, новий ЦК містить главу 64 «Транспортне експедирування ». Договір транспортного експедирування - це договір, за яким одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату і за рахунок іншої, сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажів (ч.1 ст.929 ЦК). Договором можуть бути встановлені: обов'язок
 5. Форма авторського договору
  договір повинен укладатися в письмовій формі. У деяких випадках Закон допускає укладення авторського договору в усній формі або шляхом застосування особливого порядку укладання договорів. Крім того, згідно загальним правилом, передбаченим російським цивільним законодавством, відсутність письмової форми договору не тягне його недійсність, а тільки позбавляє сторони у разі звернення до
 6. 4.2. ПОРЯДОК І ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПІДПРИЄМЦЯМИ
  договору на розрахунково-касове обслуговування. Договір повинен містити реквізити сторін, умови відкриття і закриття рахунків, види послуг, які виявляються банком, обов'язки сторін та відповідальність за їх невиконання, а також умови припинення договору. Щодо форм розрахунків глава 74 ЦК передбачає, що розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб,
 7. Поняття страхування, основні страхові поняття
  договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України. Страхувальники мають право укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Застраховані особи можуть набувати прав і обов'язків страхувальника згідно з договором страхування.
 8. Оформлення договору
  договір укладено між: 1) ___ (далі - Правовласник), з одного боку, і 2) ___ (далі - Правонаступник), з іншого боку , далі спільно іменуються Сторони. Зрозуміло, замість слова «правовласник» залежно від ситуації можна використовувати будь-які інші слова для позначення передавальної права сторони договору - «автор», «спадкоємець»,
 9. Договори про створення твору (авторські договори замовлення)
  договором не буде передбачено ніяких умов про передачу прав, то особа, яка замовила портрет, зможе володіти його оригіналом на праві власності, але для створення копій і навіть для показу створеної картини на виставці буде потрібно отримувати додаткову згоду у художника або того, кому він передасть свої права на створений ним твір. Зрозуміло, особа, яка замовила створення твору і
 10. Різновиди договору найму
  договору найму: договір прокату, договір найму (оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди , договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або
 11. Умови про території в авторському договорі
  договором дозволяється здійснювати використання творів, доцільно якомога точніше визначати в самому договорі. Правда, як і для термінів передачі прав, стосовно території чинне законодавство містить доповнюю норму, згідно з якою «за відсутності в авторському договорі умови про територію, на яку передається право, дія переданого за договором права
 12. 7.2 . ДОГОВІР ПОСТАВКИ
  7.2. ДОГОВІР
 13. 7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
  7.8. ДОГОВІР ОРЕНДИ