Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.3.2. Визначення впливу плотностних режимів подрібнення на результати флотації молібденіту

З метою зниження механічної активації глинистих шламів прове-ден експеримент по зміні щільності пульпи при подрібненні як ме-тод, альтернативний методу обесшламливания допомогою виводу тонкого класу з операції подрібнення . Зниження щільності пульпи при подріб-чении глинистих руд сприяє більш швидкому просуванню глинисто-

го матеріалу через млин, що може забезпечити зменшення ступеня з-мельченной, а, отже, і механічною активації мінералів глини, присутніх у молібден-аргіллізітовой руді.

Для визначення впливу щільності пульного при подрібненні моліб-ден-аргіллізітовой руди на технологічні показники подальшої фло-тації проведений експеримент, включає подрібнення руди в різних плотностних режимах і подальше збагачення флотації. Результа-ти експерименту представлені в табл. 53.

Таблиця 53

Результати флотаційного збагачення молібден-аргіллізітовой руди

після подрібнення при різної щільності Найменування продуктів збагачення Вихід, и Се ** »» »» 0.

Молібдену,

/ о 1% Витяг молібдену,% Щільність пульпи при подрібненні,% твердого Концентрат Хвости Вихідна руда 5,62 94,38 100 1,169 0,0247 0,089 73,82 26,18 100 75 I Концентрат Хвости

j Вихідна руда 5,56 94,44 100 1,192 0,023 0,088 75,29 24,71 100 70 \ Концентрат 1 Хвости Вихідна руда 5, 75 94,25 100 1,189 0,0187 0,086 79,53 20,47 100 65 | Концентрат j Хвости Вихідна руда 6,15 93,85 100 1,206 0,0158 0,089 83,34 16,66 100 60 1 Концентрат Хвости Вихідна руда 6 , 03 j 1,233 93,97 | 0,01353 100 1 0,087 85,43 14,57 | 100 55

1

Як видно з таблиці, витяг молібдену в чорновій концентрат флотації класу -0,1 мм зливу млини, відібраного при вмісті твердого 55%, склало 85,43% замість 73,82% при флотації такого ж класу, відібраного з слива млина при щільності 75% твердого. Ре-зультати проведеного експерименту показують, що додаткова пода-

ча води сприяє найбільш швидкому просуванню глинистого ма-ла через млинок, тим самим, зменшуючи ступінь його подрібнення і як наслідок - механічну активацію каолініту, присутнього в моліб-ден-аргіллізітовой руді.

Таким чином, встановлено, що в процесі подрібнення молібден-аргіллізітовой руди відбувається механічна активація глинистих мине-ралов, що викликає підвищення їх сорбційної здатності. Активізується-ванні таким чином глинисті шлами поглинають флотаційні реагентів ти з пульпи при флотації, в результаті чого і відбувається значне зниження технологічних показників збагачення при переробці моліб-ден-аргіллізітовой руди. Крім того, встановлено, що зменшення від'ємного впливу глинистих шламів на технологічні показники флоту-ції може бути досягнуто шляхом виведення з процесу подрібнення глини-стій фракції. Для промислових умов запропонований метод зміни плотностних режимів подрібнення, що дозволяє значно підвищити ос-новні технологічні показники збагачення молібден-аргіллізітових

руд-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 5.3.2. Визначення впливу плотностних режимів подрібнення на результати флотації молібденіту "
 1. Висновки 1.
  Вплив на тих нол отческому показники збагачення важкозбагачуваних молібден-аргіллізітовой руди робить наявність в ній глинистого матеріалу. Встановлено залежність вилучення молібдену в концентрат флотації від змісту аргіллізіта у вихідній руді, що підкоряється рівнянню прямої з кутовим коефіцієнтом 4,14. 2. Фотокалоріметріческімі дослідженнями встановлено, що в про-процесі
 2. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  визначення технологічних показників колективної флотації виконувався хімічний аналіз проб (на молібден), відібраних спів-ками відділу технічного контролю Жірекснской збагачувальної фабрики. Отримані результати промислових випробувань наведені в табл. 54. Проведені промислові випробування розробленого режиму з-мельченной при переробці молібден-аргіллізітових руд на
 3. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  подрібнення. З цією метою в лабо-торним умовах проведений експеримент за відмиванням класу крупності -0,074 мм (в якому знаходиться переважно глинистий маїсріал) НЕ-ред подрібненням (рис. 25). Навішування роздробленої руди піддавалася забезпе-шламліванію мокрим способом з використанням сита 0,074 мм, після чого подавалася на подрібнення. Попереднє вивчення розподілу мо-
 4. Висновки
  вплив на отримання кондиційного молібденового кон-центрата надає витрата сірчистого натрію, що використовується як де компресора супутніх молібденіту сульфідів - висока його концентра - ція в пульпі призводить до часткової депресії молібденіту. 3. Доведення молібденового концентрату за розробленою технологією дозволяє отримати концентрат марки КМФ-3 з вмістом в ньому
 5. 5.2. 1. Експериментальні дослідження сорбційної здатності каолініту
  визначення його оптичної щільності. За попередньо побудованому калібрувальним графіком визначено вимірюв-ня концентрації БКК. Результати експерименту представлені в табл. 50. Таблиця 50 Результати експерименту з дослідження сорбційної здатності каолініту Тривалість подрібнення j каолініту, хв Тривалість контакту каолініту з БКК, хв Оптична
 6. 3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту
  режим збагачення руди Жірекенского родовища. Технологічна схема включає в себе ос-новного колективну флотацію сульфідів з доізмельченнимі концентрату контрольної колективної флотації та промпродукту перший колективної перечистки, доведення молібденового і мідного концентратів з доізмельче-ням концентратів першій і третій молібденових перечісток і хвостів се-лекції. Основні
 7. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  вплив на отримання кондиційного молібденового концентрату надають шлами, тому для їх пептізаціі був підібраний витрата пірофосфату натрію в перші три пере-чістние флотації спільно з рідким склом, комбінована дія яких дозволило поліпшити показники доведення концентрату. Схема до-горілки молібденового концентрату наведена на рис. 13, результати досвіду представлені в табл.
 8. 5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
  визначення впливав-ня реагентів-модифікаторів на зміну концентрації ксантогенату проведений експеримент за визначенням оптичної щільності БКК після його контакту з каолінітом, подрібненим у присутності іірофосфата натрію. Результати експерименту представлені графіком на рис.23. Як видно з графіка (рис. 23), із збільшенням тривалості подрібнення каолініту
 9. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  подрібнення матеріалу, що піддається вилуговування (табл.42). Таблиця 42 Рівні досліджуваних факторів Фактори 1 2 3 4 й 5 Я-концентрація, г / л 10 20 30 40 50 Хг ^ родолжітельность, годину 12 (24 +36 +48 +60 Х \, розрідження пульпи 1] 2 3 4 5 Хі, температура, ° З 20 30 140 50 60 Х5, ступінь подрібнення,% 87 89 и 91 93 j 1 95 Значення факторів Xj,
 10. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  флотації, якій піддані хвости сульфидного циклу. По-перше, за рахунок жирнокислотного флотації значно зменшує-ся обсяг матеріалу, який передбачається піддати вилуговування, а отже, і витрата реагентів. По-друге, істотно поліпшується якість вихідного продукту для вилуговування , тому що в пінний продукт жирнокислотного флотації витягує-ся понад 80
 11. 3.5. Встановлення впливу якості оборотної води на колективну флотацію
  впливу оборотної води на колективну флотацію проводилася напрацювання води за такою методикою: пульпою заповнювався відстійник, що імітує хвостосховище, іредстав: іяющій собою суміш зливів концентратів, пром. продуктів, хвостовий пульного. Наповнення від-стойніка проводили на 15 наважках (але 1 кг кожна) за схемою, представлений-ної на рис . 13, що брали за один оборотний цикл.
 12. 5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
  впливу глинистого матеріалу на технологічні показ-ники флотації здійснено в лабораторних умовах на основі експериментальних досліджень. Навішування вихідної руди з вмістом в ній молібдену 0,092%, дроб-Оленою на валкової дробарці до 2 мм, перемішувалася з різним кількістю-ством каолініту - одного з основних глинистих мінералів , присутствую-щих в рудах
 13. 5.2. Вивчення впливу подрібнення гліністоїч) матеріалу на його активність
  режимів і схем, що дозволяють зменшити шламообразованіе і персізмсльченіе. Схильність руд до переізмельченію і шламообразованіе призводить до того, що вже після дроблення вони зазвичай містять значну кількість первинних
 14. Висновки
  впливу глинистих мінералів на технологи-етичні показники збагачення молібден- аргшішзітовой руди з метою усо-вершенствования технологічних режимів при їх переробці.
 15. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  визначення оптімальної про режиму основного циклу флотації проведені експериментальні дослідження з використанням методики ра-ционального планування багатофакторного експерименту. План експери-мента складений за шести факторам на п'яти рівнях. Дослідження проведе-ни в лабораторних умовах за технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4).
 16. 1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд
  певний відбиток і на технологію їх збагачення: з-потяг молібденіту з усіх молібденсодержащіх руд здійснюється, в принципі, одним способом - флотацією. Однак це не виключає нерідко дуже істотних розходженні в деталях. Визначальне значення при розробці раціональної схеми збагачення молібденових руд має їх мине-ральний склад (наявність в рудах промислово