Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

4.5.2. Розробка математичної моделі вилуговування

За результатами дослідних даних зроблена вибірка на рівні значень приватних функцій Yb Y2, Y3, Y4, Y5 відповідно від факторів Я-Х2, Х3, ХД, Х $ визначено середнє значення функцій, побудовані точкові графіки ча-ки функцій і криві їх апроксимації (рис. 19).

У табл. 46 наведені емперіческіх формули, підібрані для опи-сания точкових даних і значення приватних функцій вилучення молібдену в продуктивний розчин, розраховані за ним. Про близькому відповідно ал-гебраіческіх залежностей точковим графіками свідчить незначну-тельное відміну середніх розрахункових значень всіх функцій від загального середовищ-нього, рівного 81,84.

Таблиця 45

Розрахункові значення приватних функцій вилучення молібдену

в продуктивний розчин

1 2 3 4 Травня СР У, = -48,48 / Х1 +76,74229 +0,24143 Х; 74,31 79,15 82,37 85,19 87,84 181,77 У2 = Х2 / (0,0018 +0,0115 Х2) 75 , 41 и 80,81 82,78 83,80 84,43 81,45 Уг = 33,192 / Х, +70,11-Ю, 29Х3 76,34 78,43! 81,43 84,67 87,99 81,77 У * = 0,0669 Х4-ь79, 16 80,50 181,17 81,83 82,51 83,17 81,84 81,84 У5 = 0,903 Х5 - 0.337 78 , 22 січня 80,03 и 81,84 83,64 85,45

Значимість отриманих функцій встановлюємо, користуючись коефіцієнтом нелінійної множинної кореляції R і його значущістю tR, рас-ліченим за формулами 4.1 і 4.2 відповідно. Результати розрахунків наведено в табл.

46.

В результаті визначення коефіцієнта кореляції R і його значимо-сті tR для приватних функцій встановлено, що функція Y4 (залежність від температури) незначущі, тобто зміна температури розчинника НЕ ??ока-викликають істотного впливу на витяг окисленого молібдену н про-дуктивность розчин.

Для опису багатофакторних залежностей використана формула (3.1). У нашому випадку з урахуванням незначущості функції \ А рівняння, що зв'язує зміна вилучення молібдену в продуктивний розчин з досліджуваними факторами, буде мати вигляд:

Yn =-LVJL (4.7)

Підставляючи в рівняння (4.7) значення приватних функцій, отримуємо:

(-48,48 / X. + 76,74229-t-0,24143 Х.) {Х1 / (0,0018 - г 0,011 SX,) 8Ш '(ЗЗД «/ ЛГ2 + 70fll + 0e29AP,) -, (0,903 Jr4 -0,337)"'

(4.8)

Помилка рівняння, обчислена але формулою (4.5), склала 6,82%,

що свідетельствуег про адекватність отриманого рівняння.

Виходячи з реальних умов процесу вилуговування і на підставі приватних функцій, встановлено оптимальний режим вилуговування: -

концентрація сірчаної кислоти - 40 г / л; -

тривалість вилуговування - 48 годин; -

ставлення Т: Ж - 1:3; -

крупність матеріалу 93% кл. -0,074 мм.

Без урахування темпераіурноїт) фактора пропюзіруемое витяг окислен-ного молібдену в продуктивний розчин в оптимальних умовах складе:

%

_ Yx? Y2 - Y3 - Y5 _ 85,19 - 84,43 - 81,43 - 85,45 _ П1, Л

_, /

81,84 '

? cp (49)

Контрольні досліди, проведені в оптимальних умовах, підтвер-дили прогнозоване витяг молібдену (табл.

47).

Таблиця 47

Результати контрольних дослідів

1 Найменування продуктів оп.) Вихід,

% Вміст Мо окисл.,% Витяг Мо окисл.,% Продуктивний розчин Кек вилуговування Вихідна руда 5,71 94,29 100 1,321 0 , 0083 0,0832 90,65

9,35

100 2 Продуктивний розчин Кек вилуговування Вихідна руда 5,53 94,47 100 1,376 0,0077 0, 0834 91,24

8.76

100 3 Продуктивний розчин Кек вилуговування Вихідна руда 5,24 94,76 100 1,440 0,0080 0,0831 90,83 9, 17100 Аналіз результатів показав, що отримане узагальнене рівняння це математична модель процесу і її можна використовувати для вибору оптимального режиму вилуговування окисленого молібдену. Технологи-чна схема, рекомендована для вилучення окисленого молібдену з хвостів сульфідної флотації при переробці змішаних молібденових руд> приведена на рис. 20.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.5.2. Розробка математичної моделі вилуговування "
 1. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  вилуговуванні концентрату жирнокислотного фло-тації, може бути досить ефективним. Відмінною особливістю пропонованого комбінованого методу є наявність операції жирно-кислотного флотації, якій піддані хвости сульфидного циклу. По-перше, за рахунок жирнокислотного флотації значно зменшує-ся обсяг матеріалу, який передбачається піддати вилуговування,
 2. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  вилуговування з метою максимального вилучення з нього окисленого молібдену. Досліди по вищелачі-ваїшю для пошуку оптимальних умов проводилися з використанням ме-Тодика раціонального планування багатофакторного експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому стані поміщають лась в фарфоровий стакан і заливалася витравлюють розчином визна-
 3. Висновки 1.
  математична модель процесу сер-нокіслотного вилуговування позволяет1 оптимізувати процес вищелачі-вання ; проведені коїггрольїше досліди з використанням даної моделі підтверджує прогнозоване витяг молібдену в продуктивний рас-твор на рівні більше 90
 4. Основні моделі управління розвитком регіону
  розробці прогнозів, імітації наслідків здійснення соціально-економічних заходів на регіональному рівні, обгрунтуваннях параметрів фінансово-економічних механізмів та ін Сфера ефективного застосування математичного моделювання обмежується, головним чином, можливостями формалізації соціально-економічних ситуацій і станом інформаційного забезпечення розроблених моделей.
 5. 3.5 Ідентифікація коефіцієнтів математичної моделі.
  математичну модель процесу сушіння в барабанної сушильної установки, входять звичайні лінійні диференціальні рівняння виду [44]: XZ bJJ>, (3.3) і = 0 У = 0 де х ^ ^ - і-я похідна функції x (t), - у-я похідна функції> (7 ^, тобто x (i) = d (i) x / dt (iKy (j)
 6. 2.3 Короткі висновки.
  математичної моделі, що дає адекватне аналітичне рішення у вигляді функціональних залежностей, є завданням третього
 7. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  математичної моделі, що пропонується у даній роботі, засноване на поділі процесу сушіння на два етапи - стаціонарний і нестаціонарний. З експериментальних даних видно [9], що 1-й етап сушки являє собою процес, де швидкість сушіння практично не залежить від часу. Цей етап, як показують експерименти, є найтривалішим за часом і являє собою власне сушку,
 8. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  математичних моделей, отриманих на основі базової шляхом введення різних припущень, 2. Представлено математичну модель сушильної установки, заснована на новому підході до розгляду процесу сушіння - поділ на стаціонарний і нестаціонарний режими. Модель адекватна реальним процесам сушки і зручна для управління. 3. Знайдено загальне аналітичне рішення запропонованої
 9. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 10. 1.4 Загальні підходи до моделювання процесу сушіння.
  розробці моделі, визначають її точність, правильність і складність. Незважаючи на те, що існує досить велика кількість досліджень в області моделювання явища сушки, відносно невелике їх число пов'язане безпосередньо з сушильними установками барабанного типу. Пов'язано це, швидше за все, з тим фактом, що сушка в обертовому барабані - процес дуже складний, що включає в