НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

4.5.1. Постановка експериментальних досліджень

Отриманий в результаті жирнокислотного флотації пінний продукт був підданий Чанов сернокислотному вилуговування з метою максимального вилучення з нього окисленого молібдену. Досліди по вищелачі-

ваїшю для пошуку оптимальних умов проводилися з використанням ме-Тодика раціонального планування багатофакторного експерименту [53].

Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому стані поміщають лась в фарфоровий стакан і заливалася витравлюють розчином визна-діленої концентрації при різному ставленні Т: Ж і витравлюють при температурі, що змінюється з перемішуванням Імпелери мішалкою протягом заданого часу .

Після цього отриманий продуктивний рас-твор фільтрувався через фільтрувальний папір. У фільтраті і в кекс ви-щелачіванія визначався зміст молібдену, за отриманими результа-там розраховувалася ступінь вилучення молібдену в продуктивний розчин.

Таким чином, сернокислотному вилуговування був підданий концентрат жирнокислотного флотації з вмістом в ньому молібдену окисленого 0? 085%.

В експерименті одночасно підбиралися оптимальні значення концентрації сірчаної кислоти, часу вилуговування, відносини Т: Ж, температури витравлюють розчину, ступеня подрібнення матеріалу, що піддається вилуговування (табл.

42 ).

Таблиця 42

Рівні досліджуваних факторів

Фактори 1 2 3 4 й 5 Я-концентрація, г / л 10 20 30 40 50 Хг ^ родолжітельность, годину 12 (24 +36 +48 +60 Х \, розрідження пульпи 1] 2 3 4 5 Хі, температура, ° С 20 30 140 50 60 Х5, ступінь подрібнення,% 87 89 и 91 93 j 1 95

Значення факторів Xj, X:, Х3, Х4, Х5 задавалися по матриці пятіфак-торного експерименту на п'яти рівнях (див. табл. 34).

Результату експерименту наведено в табл . 43 і 44.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.5.1. Постановка експериментальних досліджень"
 1. 3? б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
  експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток ), Коефіцієнти А]
 2. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  експериментальний результат; Yt - теоретичний (розрахунковий) результат; Yep - середнє експериментальне значення; R - коефіцієнт нелінійної множинної кореляції. Результати розрахунку коефіцієнта кореляції і його значущості за даними табл. 3 і точковим графіками наведено в табл. 38. Як бачимо, всі приватні залежності виявилися значущими. Використовуючи формулу (3.1),
 3. Чи можлива експериментальна перевірка теорії струн?
  експериментальну перевірку, необхідні нові успішні передбачення, проте їх досить складно зробити, враховуючи комплексний характер теорії. Можна сказати, що теорія струн ще не вийшла з « дитячого віку », за висловом Бартона Цвейбаха,« не так-то просто зробити прогноз, грунтуючись на теорії, яка сама ще не закінчена і не володіє прийнятої інтерпретацією ». Проте чисто
 4. 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  експериментальній групі. Для з'ясування впливу проводиться замір до і після експерименту в певних ситуаціях як в експериментальної, так і в контрольній групах. При складанні експериментальних і контрольних груп прагнуть, за винятком експериментальної змінної, до можливо великий однаковості. При соціологічному дослідженні часто важко створити контрольовану
 5. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  експериментальні, експертні та «життєві» критерії. а) Експериментальна валідність . Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами опитувальника, використовуючи окремі шкали інших опитувальників: опитувальника А. Я. Варги і опитувальника PARI. На вибірці 55 людина отримані
 6. 3. Рішення задачі ідентифікації (розпізнавання образів).
  Постановці полягає у визначенні оптимальної в деякому сенсі оцінки перетворення ф по реалізації вхідних х і вихідних у характеристик об'єкта. Формально це перетворення задається відображенням у: E ^ S, де S - оцінка реального стану, отримана на основі вимірювання вхідних і вихідних характеристик об'єкта. Іншими словами, певному виду стану об'єкта E перетворення
 7. 1.6 Моделі для коефіцієнта теплової передачі.
  Експериментальних досліджень з тим, щоб удосконалити співвідношення для об'ємного коефіцієнта теплової передачі. Співвідношення, отримані в ході цих досліджень, все ще широко використовуються. Як стверджує МакКормік [2 9] більшість відносин, що виражають розглянутий коефіцієнт, може бути зведене до формули: Uv = ^ Gn, (1.7) де G - швидкість маси сушить повітря, кг / год * м2; D
 8. 1. 9 Короткі висновки.
  Експериментальних спостережень, а також є певний досвід в управлінні сушильними установками, що дозволяє проводити різні дослідження, покращувати роботу існуючих установок і конструювати більш досконалі системи управління. Незважаючи на те, що дослідження, присвячені математичному моделюванню барабанних сушильних 58 установок, спрямовані на те, щоб якомога
 9. 1.7. Висновок
  експериментальному, гак і в теоретичному плані. Як вже зазначалося, молекулу білого фосфору в реакціях полімеризації можна порівняти з етиленом. На користь цього порівняння говорять подібні значення констант «нульового зростання» (табл. 1.2) при полімеризації фосфору і етилену в різних середовищах, а також наявність напружених зв'язків у цих молекулах-мономерах. Проведення полімеризації етилену в іонних
 10. 3.2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  постановки проблеми. З іншого боку системний аналіз є засобом вирішення проблеми. Система в цьому випадку визначається як сукупність інформаційних і матеріальних об'єктів, необхідних для вирішення проблеми, а також засобів і способів перетворення і використання інформаційних ресурсів і методів організації професійної діяльності фахівців-аналітиків. У методі системного
 11. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Експериментальних даних видно [9], що 1-й етап сушки являє собою процес, де швидкість сушіння практично не залежить від часу. Цей етап, як показують експерименти, є найтривалішим за часом і являє собою власне сушку, тобто випаровування вологи з матеріалу (див. п.п. 1.1). Грунтуючись на припущенні про незмінність швидкості сушіння в часі і застосуванню
 12. 3.1.2. Залежність оптичної щільності реакційних систем від часу
  досліджених систем (табл. 3.2.) Наведені в таблицях 3.3., 3.4. Ілюстрації електронних спектрів систем до і після реакції наведені на малюнках 3.53.10. Таблиця 3.2. Склад вихідних реакційних систем № Склад Концентрація системи реагентів, М 1 Бензол + Р4 + ДФПГ [Р4] = 3,0-10 "3 [ДФПГ] = 8,510 ~ 5 лютого ДМСО + Р4 + ДФПГ [Р4] = 1, зю-3 [ДФПГ] = 8,5-10 ~ 5 Таблиця 3.3. Залежність оптичної щільності
 13. Античний ідеал науки.
  експериментальне дослідження природи, в античній культурі створено не було. Для асиміляції ідеї експериментального пізнання природних об'єктів та їх відносин були потрібні інші уявлення про природу, суб'єкті пізнання, це лях і мотиви його діяльності. Ці уявлення і відповідні їм соціокультурні обставини формуються значно пізніше - в культурі Нового часу. Однак
 14. 4.5. Вимоги, що пред'являються до постановки питань
  постановці питань особі, допитуваному в судовому засіданні: 1. Кожне питання має випливати з матеріалів справи і допомагати отриманню повної інформації про обставини, що підлягають доказуванню. 2. Перед постановкою питання треба прогнозувати можливі відповіді на нього. 3. Задавати питання слід тільки тоді, коли є підстави отримати прогнозований відповідь, що містить