НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес та заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

43. ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Показники структури капіталу (Gearing ratios), звані також показниками платоспроможності, характеризують можливості підприємства забезпечувати погашення довгострокових зобов'язань, зберігаючи свої довгострокові активи. Достатній рівень платоспроможності підприємства забезпечує захищеність його від банкрутства. Для розрахунку показників цієї групи використовуються середні значення даних балансу за період.

Сума зобов'язань до активів (total debt to total assets) показивет, яка частка активів підприємства фінансується за рахунок позикових коштів незалежно від джерела, і дорівнює відношенню суми довгострокових та поточних зобов'язань до сукупних активів: Сума зобов'язань по активам = (Довгострокові зобов'язання + Поточні зобов'язання) / Сукупні активи.

Ставлення довгострокових зобов'язань до активів (Long? Term debt to total assets) показує, яка частка активів підприємства фінансується за рахунок довгострокових позик:

Довгострокові зобов'язання до активів = Довгострокові зобов'язання / Сукупні активи. Коефіцієнт фінансової незалежності (total debt to equity), або квоти власника, характеризує залежність фірми від зовнішніх позик і дорівнює відношенню суми довгострокових та поточних зобов'язань до власного капіталу: Фінансова незалежність == (Поточні зобов'язання + Довгострокові зобов'язання) / Власний капітал.

Чим вище значення коефіцієнта, тим більше величина кредиторської заборгованості компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Високе значення коефіцієнта вказує на потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів. Для інтерпретації цього показника потрібно враховувати його середній рівень в інших галузях, а також доступ компанії до додаткових джерел фінансування.

Коефіцієнт покриття відсотків або коефіцієнт захищеності кредиторів {Times interest earned) характеризує ступінь захищеності кредиторів від невиплати відсотків за наданий кредит і показує, скільки разів протягом звітного періоду компанія заробила кошти для виплати відсотків по позиках. Він дорівнює відношенню прибутку до виплати відсотків і податку на прибуток до відсотків по кредиту.

Покриття відсотків = Операційний прибуток / Сума відсотків по кредиту.

Цей показник також дозволяє визначити допустимий рівень зниження прибутку, що використовується для виплати відсотків.

44. ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

Коефіцієнти рентабельності (Profitability ratios) показують, наскільки прибуткова діяльність компанії.

Коефіцієнт рентабельності валового прибутку (Gross profit margin) показує частку валового прибутку в обсязі продажів підприємства і обчислюється за формулою

Рентабельність валового прибутку = Валовий прибуток / / Виручка.

Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту про фінансові результати за період.

Коефіцієнт рентабельності операційної прибутку (operating profit margin) показує частку операційного прибутку в обсязі продажів і обчислюється за формулою

Операційна рентабельність = Операційний прибуток / Виручка. Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту про фінансові результати за період.

Коефіцієнт загальної рентабельності (маржа чистого прибутку) (Net profit margin) показує частку чистого прибутку в обсязі продажів і обчислюється за формулою Загальна рентабельність = Чистий прибуток / Виручка.

Для розрахунку використовуються підсумкові значення даних звіту про фінансові результати за період.

Рентабельність оборотних активів (Return on current assets) демонструє можливості підприємства в забезпеченні обсягу річного прибутку по відношенню до середньорічної суми оборотних коштів компанії. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються оборотні кошти.

Рентабельність оборотних активів = Чистий прибуток / Оборотні активи. Для розрахунку за місяць, квартал або півріччя сума прибутку множиться відповідно на 12, 4 або 2. При цьому використовується середня за розрахунковий період величина оборотних активів.

Рентабельність необоротних активів {Return on fixed assets) демонструє здатність підприємства забезпечувати достатній обсяг річного прибутку по відношенню до середньорічної вартості основних засобів компанії. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим ефективніше використовуються основні кошти.

Рентабельність необоротних активів = Чистий прибуток / Необоротні активи.

Для розрахунку за місяць, квартал або півріччя сума прибутку множиться відповідно на 12, 4 або 2. При цьому використовується середня за розрахунковий період величина необоротних активів.

45. ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

Інвестиційні показники (Investment ratios) характеризують вартість і прибутковість акцій підприємства. Показники цієї групи розраховуються за підсумками року.

Прибуток на акцію (Earning per ordinary share) показує, яка частка чистого прибутку припадає на одну звичайну акцію в обігу. Акції в обігу визначаються як різниця між загальним числом випущених звичайних акцій і власними акціями у портфелі. Якщо в структурі капіталу компанії є привілейовані акції, з чистого прибутку попередньо має бути вирахувано сума виплачених за ними дивідендів. Необхідно відзначити, що цей показник має суттєвий вплив на ринкову вартість акцій компанії:

Прибуток на акцію = (Чистий прибуток - Дивіденди за привілейованими акціями) / / Число звичайних акцій. Дивіденди на акцію (Dividends per ordinary share) - цей показник визначає суму дивідендів, що припадають на кожну звичайну акцію, і дорівнює відношенню суми дивідендів по звичайних акціях до кількості звичайних акцій: Дивіденди на акцію = Сума дивідендів / Кількість звичайних акцій.

Коефіцієнт покриття дивідендів (ordinary dividend coverage) демонструє можливості підприємства виплачувати дивіденди з прибутку. Він вказує, скільки разів можуть бути виплачені дивіденди з чистого прибутку підприємства.

Покриття дивідендів = (Чистий прибуток - Дивіденди за привілейованими акціями) / Дивіденди по звичайних акціях. Співвідношення ціни акції і прибутку {Price to earnings) показує, скільки грошових одиниць згодні платити акціонери за одну грошову одиницю чистого прибутку компанії.

Співвідношення ціни акції і прибутку = Ринкова ціна за одну акцію / Прибуток на одну акцію.

Значення ринкової вартості звичайної акції розраховується діленням власного капіталу на число звичайних акцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43. ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ "
 1. Додаток № 4 Окремі показники діяльності кредитних організацій Тюменської області станом на 1 січня 2002
  капітал (зарегістр.) (збитки) 1 . Сібнефтебанк 123,9 52,0 2 499,7 24,8 2. Юганскнефтебанк 112,6 50,0 1 401,1 22,9 3. Тюменпрофбанк 158,6 56,7 962,4 64,9 4. Приполярний 6,1 2,5 156,2 1,6 5. Пріоб'е 48,8 15,7 214,9 22,7 6. Листопадовий міський банк 96,2 25,7 1 766,1 17,3 7. Капітал 345,4 10,3 2 478,9 186,3 8. Сургутнефтегазбанк 1 594,3 633,0 64 417,6 256,5 9. Тюменський міський банк 165,3 38,0
 2. 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  структура Зведеного переліку (кодификатора) Найменування Код показника Вид інформації Періодичність Ознака показника Примітка показника і представлення одиниці виміру даних Рис. 15 б. Єдина структура абонентських переліків інформаційних даних звернення, товарообіг, житлово-комунальне господарство, народна освіта і культура, матеріально-технічне постачання, зовнішня
 3. 14.4. ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
  капіталу дає уявлення про власний капітал. Зміни у власному капіталі являють собою прибуток або збиток, але вони не дають уявлення про динаміку виникнення господарського підсумку. Для отримання уявлення про динаміку власний капітал розглядається з точки зору різних видів доходів. Узагальнення руху доходів і витрат здійснюється в звіті про прибутки та
 4. 40. ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ
  структурі активів. Коефіцієнт термінової ліквідності {Quick ratio) визначається як відношення найбільш ліквідної частини оборотних активів (грошових коштів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень) до короткострокових зобов'язань (у відсотках). Термінова ліквідність = (Оборотні активи - ТМЗ) / / Короткострокові зобов'язання, де ТМЗ - товарно? Матеріальні запаси.
 5. Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  капітал потенціалу фірми Капіталовкладення Виробничі потужності База НДДКР Число зайнятих 2. Аналітичні коефіцієнти Аналітичні коефіцієнти являють собою співвідношення показників різних статей звітності. Першим етапом є оцінка фінансових показників зарубіжної фірми. На другому етапі необхідно провести порівняльну характеристику отриманих фінансових
 6. До § 243
  капітал, тим більше розширюються з його допомогою підприємства і тим меншим прибутком може задовольнитися власник капіталу, а це в свою чергу збільшує капітал. Те ж відбувається і в землеробстві. У римлян, наприклад, земля в остаточному підсумку виявилася зосередженою в руках небагатьох власників. При зростанні бідності капіталіст знаходить багато людей, згодних працювати за нікчемне винагороду; тим
 7. Табель про ранги (із змінами та доповненнями 18 - початку 20 ст.).
  Капітан (з 1884) Штабс-ротмістр (з 1884) подосавул (з 1884) 10-й Капнтан-поручик (no 1798) Колезький секретар подосавул (по 1884) Штабс-капітан (1797-1884 ) Мічман (після 1884) Штабс-ротмістр (1797-1884) Поручик (з 1884) Сотник (с1884) 11-й Поручик (по 1884) Корабельний секретар (спочатку морської чин) (по1834) Сотник (no 1884) 12-й Поручник (з 1884)
 8. 20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. Динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД
  Система результативних показників. Показники результатів будь-якого виду праці займають певне місце в його характеристиці, оскільки є відправною точкою для визначення ступеня досягнення мети. Діяльність оцінюється на будь-якому рівні виробництва, будь то індивідуум, фірма, організація або національна економіка в цілому. Результати функціонування на національному рівні прийнято
 9. Структура інформаційних об'єктів і показників Інтегрованої первинної бази даних ІКС
  структуру - додаткові ознаки (відповідні використовуваним класифікаторами), що описують їх властивості і використовувані як при вибірці даних, так і при їх обробці та оформленні вихідних документів. Склад і число ознак (класифікаторів) різному для різних об'єктів (показників). Класифікатор ознаки - це не просто список значень: на ньому можуть бути задані структури
 10. 5.3. Засоби водопостачання
  Таблиця 5.3-1 Тканинної-вугільний фільтр ТУФ-2ОО Показники Значення Продуктивність, л / год 200 Час на розгортання при позитивних температурах (до отримання чистої води), ч 1-1,5 Час на згортання, ч 0,5 Розрахунок, чол. 2 Тривалість роботи на запасі реагентів і сорбентів при очищенні води від природних забруднень і хвороботворних мікроорганізмів, ч 40 Маса комплекту в упаковці, кг
 11. 81. Вплив навчання на інтелектуальний розвиток дорослих
  структура пам'яті виявилася схожою із структурою пам'яті періоду ранньої зрілості (8-25 років), тобто віку, який характеризується найвищими-ми показниками розвитку пам'яті. Активна розумова діяльність у процесі засвоєння знань сприяє збереженню функцій пам'яті. У навчаються в порівнянні з нездібних виявлені більш високі показники розвитку вербально-