НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБізнес і заробітокБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів, видавництво: РИОР. Бізнес? Планування: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

40. ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує здатність компанії погашати короткострокові зобов'язання:

Поточна ліквідність = Оборотні активи / / Поточні зобов'язання. Коефіцієнт поточної ліквідності {current

ratio) розраховується як відношення оборотних коштів до короткострокових зобов'язань (у відсотках). При розрахунку використовуються середні значення балансових показників за розрахунковий період. Цей коефіцієнт показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані для погашення короткострокових зобов'язань. У міжнародній практиці нормальним значенням коефіцієнта ліквідності вважається величина від 100 до 200% (іноді до 300%). Нижня межа зумовлена ??тим, що оборотних коштів повинне бути, щонайменше, досить для погашення короткострокових зобов'язань. Перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж у три рази також є небажаним, оскільки може свідчити про нераціональну структуру активів.

Коефіцієнт термінової ліквідності {Quick ratio) визначається як відношення найбільш ліквідної частини оборотних активів (грошових коштів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень) до короткострокових зобов'язань (у відсотках).

Термінова ліквідність = (Оборотні активи - ТМЗ) / / Короткострокові зобов'язання,

де ТМЗ - товарно? Матеріальні запаси.

При розрахунку використовуються середні значення балансових показників за розрахунковий період. Нормальне значення коефіцієнта повинно перевищувати 100%. Однак у практиці російських підприємств оптимальним значенням прийнято вважати 70-80%.

Чистий оборотний капітал (Networking capital) дорівнює різниці між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями (в грошових одиницях):

Чистий оборотний капітал = Оборотні активи - Поточні зобов'язання .

При розрахунку використовуються середні значення балансових показників за розрахунковий період.

Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства, оскільки перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Оптимальна суммачістого оборотного капіталу залежить від особливостей діяльності компанії, зокрема від масштабів її діяльності, обсягів реалізації продукції, швидкості оборотності матеріальних запасів і дебіторської заборгованості. Недолік оборотного капіталу свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов'язання.

Значне перевищення чистого оборотного капіталу над оптимальною потребою свідчить про нераціональне використання ресурсів підприємства.

41. ПОКАЗНИКИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Показники ділової активності (Activity ratios) дозволяють оцінити ефективність використання коштів підприємства.

Період оборотності матеріально? Виробничих запасів {Stock turnover) відображає швидкість реалізації запасів в днях:

Оборотність МПЗ = (МПЗ / Виробничі витрати)? 365.

Він розраховується як середньорічне значення суми запасів, віднесене до величини щоденних виробничих витрат. Остання визначається як результат ділення суми прямих виробничих витрат за поточний рік на 365 днів. В цілому, чим вище показник оборотності запасів, тим менше коштів пов'язано в цій найменш ліквідній групі активів. Особливо актуально підвищення оборотності і зниження запасів при наявності значної заборгованості у пасивах компанії.

У деяких випадках, коли коефіцієнт прив'язують до виручки, період оборотності запасів розраховується як середньорічне значення суми запасів, віднесене до виручки підприємства за аналізований період, помножене на 365 днів.

У разі обчислення цього та інших аналогічних показників за період менше одного року застосовується наступний прийом. Використовувані у формулі підсумкові значення за період розрахунку місяць, квартал або півріччя множаться на коефіцієнт відповідно 12, 4 або 2. Середньорічні величини замінюються середніми за період розрахунку.

Період оборотності дебіторської заборгованості (Average collection period) показує середнє число днів, необхідну для стягнення заборгованості:

Оборотність дебіторської заборгованості = (Дебіторська заборгованість / Виручка) х 365. Він розраховується як відношення середньорічної суми дебіторської заборгованості до величини щоденної виручки. Щоденна виручка визначається як результат ділення суми виручки від реалізації продукції, одержаної протягом року, на 365 днів. Високе значення коефіцієнта може свідчити про труднощі, що виникли при стягненні коштів по рахунках дебіторів.

Період оборотності кредиторської заборгованості (creditor / Purchases ratio) вказує середня кількість днів, яке потрібно компанії для оплати її рахунків:

Оборотність дебіторської заборгованості = (Кредиторська заборгованість / Сума щоденних закупівель)? 365.

Він розраховується як відношення середньорічної кредиторської заборгованості до суми щоденних закупівель. Остання визначається як результат ділення прямих виробничих витрат (витрати на сировину, матеріали та комплектуючі вироби, за винятком відрядної заробітної плати), вироблених протягом року, на 365 днів.

В ідеальному випадку підприємству бажано стягувати заборгованість за рахунками дебіторів до того, як виникає необхідність виплачувати борги кредиторам.

42. Коефіцієнт оборотності РОБОЧОГО КАПІТАЛУ, ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, АКТИВІВ

Коефіцієнт оборотності робочого капіталу {Networking capital turnover) дорівнює відношенню сумарної виручки від реалізації продукції за рік до середньорічного значенням чистого робочого капіталу NWO.

Оборотність робочого капіталу = Виручка / / Чистий робочий капітал.

Цей показник демонструє, наскільки ефективно компанія використовує інвестиції в оборотний капітал і як це впливає на зростання продажів. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим ефективніше використовується підприємством чистий оборотний капітал.

Коефіцієнт оборотності основних засобів {Fixed assets turnover) дорівнює відношенню сумарної виручки від реалізації продукції за рік до середньорічного значенням суми основних засобів. Оборотність основних засобів = Виручка / / Основні засоби.

Цей показник, званий також коефіцієнтом фондовіддачі, характеризує ефективність використання підприємством основних засобів. Чим вище значення коефіцієнта, тим ефективніше підприємство використовує основні засоби. Низький рівень фондовіддачі свідчить про недостатній обсяг продажів або занадто високою величиною капітальних вкладень. Слід зауважити, що даний коефіцієнт має сильно виражену галузеву специфіку. Крім того, значення цього показника багато в чому залежить від способів нарахування амортизації і практики оцінки вартості активів. Цілком можлива ситуація, при якій підприємство, що використовує зношені основні засоби, має коефіцієнт фондовіддачі більш високий, ніж модернізоване підприємство.

Коефіцієнт оборотності активів (Total assets turnover) дорівнює відношенню сумарної виручки від реалізації продукції за рік до середнього значення суми всіх активів:

Оборотність активів = Виручка / / Сукупні активи .

Показник характеризує ефективність використання компанією всіх наявних у розпорядженні ресурсів незалежно від джерел їх залучення і показує, скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить ефект у вигляді прибутку. При розгляді цього показника слід враховувати галузеву специфіку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 40. ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ "
 1. 14.4. ПРИБУТОК І РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
  ліквідну форму в процесі трансформації: ROI = (Ро - Ок) / 100. де Ок - оборотність капіталу. На підприємстві фінансову рівновагу має місце, коли стан фінансів не створює перешкод для функціонування підприємства. Це забезпечується дотриманням таких умов: підприємство має, використовуючи наданий йому капітал, як мінімум покривати витрати (умова покриття
 2. Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  ліквідності. Коефіцієнти управління активами. Коефіцієнт управління джерелами коштів. Коефіцієнти рентабельності. Показники фінансової стійкості. Аналіз тенденцій. 1. Джерела інформації для фінансового аналізу Періодичні випуски фінансових бюлетенів спеціалізованих рейтингових фірм, наприклад Moody's Investors Service (Moody's) - Публікації різних асоціацій Біржові
 3. 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  Цей перелік містив економічні та соціальні показники наступних розділів: промисловість, сільське господарство, лісове господарство, транспорт, зв'язок, капітальне будівництво, геолого-розвідувальні роботи, працю і кадри, фінанси і грошовий Найменування показника і одиниці вимірювання Код показника Вид інформації Абоненти Періодичність подання даних Ознака показника Вид
 4. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  ліквідності 64 Коефіцієнти рентабельності 65 Коефіцієнти управління активами 64 Кредитування 35 Лізинг 35 Лізинг 84 Міждержавні договори 68 Міжнародна торгівля 30 Міжнародні стандарти 54 Міжнародний бізнес 29 Накладна автодорожньої перевезення 96 Забезпечуючі виробництво документи 94 Обмін товарами в речової формі 31 Обставини непереборної сили (Форс-мажор ) 76 Загальні умови
 5. 20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД
  Система результативних показників. Показники результатів будь-якого виду праці займають певне місце в його характеристиці, оскільки є відправною точкою для визначення ступеня досягнення мети. Діяльність оцінюється на будь-якому рівні виробництва, будь то індивідуум, фірма, організація або національна економіка в цілому. Результати функціонування на національному рівні прийнято
 6. 5.3. Засоби водопостачання
  Таблиця 5.3-1 Тканинної-вугільний фільтр ТУФ-2ОО Показники Значення Продуктивність, л / год 200 Час на розгортання при позитивних температурах (до отримання чистої води), ч 1-1,5 Час на згортання, ч 0,5 Розрахунок, чол. 2 Тривалість роботи на запасі реагентів і сорбентів при очищенні води від природних забруднень і хвороботворних мікроорганізмів, ч 40 Маса комплекту в упаковці, кг
 7. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  ліквідності кредитних організацій ». 19. Короткострокові економічні показники. Російська Федерація. - М.: Держкомстат РФ, випуски 1996-2000 рр.. 20. Поточні тенденції в грошово-кредитній сфері, ЦБ РФ, випуски 19952001 рр. . 21. Росія в цифрах. - М.: Держкомстат РФ, випуски 1995-2001 рр.. 22. Російський статистичний щорічник. - М.: Держкомстат РФ, випуски 19952001 рр.. 23. Бюлетень
 8. Вплив терапії на перебіг захворювання
  Афективні психози Нуллер Ю. Л., Михаленко І. Н. Практично важливим є вивчення впливу антидепресивний та профілактичної терапії на перебіг МДП. У тій же роботі К. Fukuda і співавт. ( 1983) порівняння показників перебігу МДП 1955-1959 і 1960-1965 рр.., тобто в «епоху ЕСТ» і «епоху антидепресантів», не виявило істотних відмінностей. Нами було досліджено вплив тривалого лікування
 9. СВОБОДА моральності
  є показником вираження справжньої людської
 10. Додаток № 4 Окремі показники діяльності кредитних організацій Тюменської області станом на 1 січня 2002
  млн. руб. № Найменування Капітал Статутний Активи Прибуток п / п банку капітал (зарегістр.) (збитки) 1. Сібнефтебанк 123,9 52,0 2 499,7 24,8 2. Юганскнефтебанк 112,6 50,0 1 401,1 22,9 3. Тюменпрофбанк 158,6 56,7 962,4 64,9 4. Приполярний 6,1 2,5 156,2 1,6 5. Пріоб'е 48,8 15,7 214,9 22, 7 червня. Листопадовий міський банк 96,2 25,7 1 766,1 17,3 7. Капітал 345,4 10,3 2 478,9 186,3 8. Сургутнефтегазбанк 1
 11. 3.2. Система показників стійкості комерційних банків: методологічний підхід
  ліквідність банку, структура і якість доходів банку, а також його менеджмент і стратегія. Загалом, на російському ринку банківських рейтингів можна виділити чотири основні напрямки: рейтинги, які на професійній основі складають спеціалізовані агентства, з використанням досвіду зарубіжних рейтингових агентств; рейтинги, засновані на кількісному, формальному аналізі