Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія культури → 
« Попередня Наступна »
Мінюшев Ф. І.. Соціологія культури. Навчальний посібник. Москва, 2003 - перейти до змісту підручника

3.Духовность і світогляд.

Нещодавно для багатьох було гранично ясно: духовність-область релігії, світогляд - сфера філософсько-соціологічного пізнання життя. Однак, актуалізація нині точок їх взаємопроникнення потребує впорядкування і в цій області.

Світогляд так чи інакше проявляється в основному в ідейно-політичному житті, стосується влаштування світобудови і суспільного життя, так чи інакше пов'язане з соціально-політичним ладом суспільства і політичним режимом. Зрозуміло, що в умовах свободи слова, політичного плюралізму ідейно-політичне життя різнорідна: ліберальні ідеї, ідеї фашизму, монархізму, демократії і соціалізму утворюють складний калейдоскоп, в якому пересічній людині розібратися важко, що і створює можливості для корисливої ??маніпуляції масовою свідомістю. Але цей же момент створює і поле напруженості в ідеологічному просторі, що й сприяє загалом розвитку суспільної свідомості, правда, обертається з часом, як говорить історія, і трагедіями мільйонів.

Представляється, що світогляд і такі його «сателіти» як світосприйняття і світовідчуття, є похідними від духовності суб'єкта життя, а «ідейність» виступає «представником» (індикатором) духовності людини у сфері ідеології.

Зміни у світогляді людини пов'язані з накопиченням його знань, що відображають мінливий реальний світ. Поява нових реальностей веде до переосмислення поглядів, виникнення іншого світосприйняття, формуванню елементів нового для індивіда світогляду. При цьому міра пов'язаності, чуттєвої «зрощеними» ідейності людини з його духовністю визначає ступінь напруженості боротьби його інтелекту з «серцем», з засвоєними смисловими цінностями, породили свого часу відповідну світовідчуття. Людині при цьому здається, що відбувається щось трагічно - необоротне, що приводить до розпачу, до відчуття безглуздості свого подальшого існування.

У Росії, нині рухається від соціалізму до капіталізму, такий стан зазнали й відчувають багато. Причому необхідно підкреслити, що чим більше особистих зусиль вклав людина в творіння громадських досягнень, тим болючіше він переживає процес ломки своїх світоглядних уявлень, побуждавших раніше його до такої соціальної активності. Мабуть, ця залежність універсальна.

Отже, ціннісно-нормативний світ людини, розвиваючись в потоках об'єктивної і суб'єктивної реальностей, знаходить якісний стан в силу впливу на нього системи смислових цінностей, досить віддалених від «суєти» реальності. Цим досягається стійкість внутрішнього світу людини в його життя в мінливому реальному світі. Духовність людини при цьому - «серцевина» душі людини, всі інші ідейно-духовні його руху є так чи інакше похідними від неї. Тому глибина і характер духовності зумовлює вибір людиною своєї стійкої і вірної (на його погляд) позиції в динамічному світі.

Проісходяшіе зміни, пов'язані з реставрацією в Росії приватновласницьких відносин, призвели і призводять до ослаблення духовних орієнтацій мас, пов'язаних з ідеями соціальної справедливості і рівності. Переосмислення системи цінностей особистістю проходить зазвичай болісно, ??супроводжується душевними страданіямі161.

Ми живемо також у ситуації глобалізації всіх сфер життєдіяльності, ведучих не тільки до подальшого розвитку людини та її світу, а й до розмивання локально - територіальних смислових цінностей, що веде до втрати ряду важливих рис самобутності рідної культури . В умовах виникають і часом умножающихся викликів і загроз військово-політичного, кримінального та екологічного характеру формування і закріплення духовності як вітчизняного якості менталітету у народу, особливо у молоді, є, думається, людським сенсом діяльності інститутів високою (спеціалізованої) культури: науки, мистецтва, освіти і релігії.

Контрольні питання

1.Укажите на причинно-наслідкові зв'язки між архетипом культури, менталітетом, масовим і суспільною свідомістю.

2.Попробуйте своїми словами визначити «духовність»

3.Чи Ви дати характеристику російської ментальності? Згадайте у зв'язку цим характеристику російської ментальності, дану теоретиками євразійської культури?

4.Какова структура переконливого впливу

Література

Аронсон Е., Праткінс Е.Епоха пропаганди. Механізми переконання. Повсякденне використання і зловживання. М., СПб.2002.

Дубровський Д.І. Обман. Філософсько-психологічний аналіз. М., 1994.

Гайденко П.П., Давидов Ю.Н. Історія і раціональність. М., 1991.

Грушин Б.А. Масове сознаніе.М., 1987.

Гуревич П.С. Соціальна міфологія. М., 1983.

Гуревич П.С. Відроджений чи містицизм? М., 1984.

Динаміка цінностей населення реформованої Россіі.М., 1996.

Кардаш Сергій. Змінені стану сознанія.М., 1998.

Крисько В.Г.Секрети псіхологіченской війни. Мінск.1999.

Теофраст; Ж.Лабрюер. Парадокси душі. Сімферополь. 1998.

Філософська енциклопедія. Світогляд. М., 1965.т.3.

Франц Александер, Шелтон Селесник. Людина та її душа: пізнання і лікування від давнини до наших днів. М., 1995.

Фундаменталізм. Відп. ред. Левін З.І. М., 2003.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.Духовность і світогляд. "
 1. 18. Світогляд та ідеали особистості
  світоглядом розуміють систему поглядів на природу, суспільство і людське мислення. Світогляд у вузькому сенсі слова - це система поглядів на суспільне життя, тобто морально-політичні принципи, що відображають суспільне буття людей. Слід розрізняти світогляд суспільства і світогляд окремої особистості, що належить до цього товариства. Світогляд суспільства виражається в
 2. ІДЕАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  духовно-діяльному освоєнні суспільного буття. Дане філософське положення, що виражає цілісний світогляд, зіграло у вітчизняній психології особистості вирішальну роль. Громадська
 3. 2. Філософія і світогляд.
  Світогляду, по-друге, як наука. Під світоглядом розуміється сукупність поглядів і переконань, оцінок і норм, ідеалів і установок, які визначають ставлення людини до світу. Основні питання світогляду: Що таке людина і світ? Звідки він відбувся? Куди і навіщо рухається його доля? Який сенс в існуванні людини і суспільства? В історії людства існує три основні форми
 4. Громов М. Н., Козлов Н. С.. Російська філософська думка X-XVII століть: Учеб. посібник.-М.: Изд-во МГУ. - 288 с., 1990

 5. Ранні світогляду: архаїчне, магічне, міфічне
  духовними аспектами. Див главу 11.
 6. Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ
  духовній культурі людства. Література Введення у філософію: Підручник для вузів: У 2 ч. / За ред. І.Т. Фролова. М., 1989. Ч.1. С. 20 - 73. Гуревич П.С. Філософія культури. М., 1994. С. 40-46. Золотухіна-Аболина Є.В. Країна Філософія (книга для школярів і студентів). Ростов-на-Дону, 1995. С.3-25. Зотов А. Ф. Феномен філософії: про що говорить плюралізм філософських знань
 7. Велика революція постмодерну
  світоглядів? КУ: Головна теза досить простий: різні стадії зростання свідомості дають різні уявлення про світ. Світ виглядає по-різному - є різним - на кожній стадії. Оскільки виникають і розвиваються нові механізми пізнання, Космос созерцается абсолютно різними людьми, і вони бачать зовсім різні речі. Для зручності я називаю ці світогляду архаїчним, чарівним,
 8. Подолання і придушення
  світогляду над іншим? КУ: Новий світогляд долає і включає в себе попереднє. Оскільки виникають і розвиваються більш високі стадії свідомості, вони включають в себе основні компоненти більш раннього світогляду, потім додають до них своє власне нове і більш складне сприйняття. Оскільки вони є більш змістовними, вони більш адекватні. Тому більш ранні
 9. Естетика класицизму.
  Духовне начало робить зовнішнє, матеріальне прекрасним. Але для нього духовний початок - раціо, розум. Краси поза істини немає. Сувора визначеність жанрів мистецтва, скажімо, в драмі принцип єдності часу, місця і дії, виходить з розуміння того, що розумність - насамперед організованість, згідно з логікою розуму, чітких логічних форм. Яскравим прикладом такого розуміння мистецтва служить
 10. африканських і латиноамериканських РАКУРС
  духовного минулого. Національна філософська традиція - це типологічне поняття, конструюються методом послідовної змістовної експлікації найбільш істотних вихідних установок національного світогляду і способів їх передачі. Виходячи з багатоаспектного підходу до історії філософії К. Ясперса, можна розділити вихідні установки національного світогляду на три види: форми думки,
 11. РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  духовної структури особистості, відмежовує значуще, істотне для даної людини від незначного, несуттєвого. Ідеї ??- ідеальні сутності, що знаходяться поза конкретних речей (Платон). Це ставлення до того, що лежить за межами особистого досвіду - до позамежності. Інакше кажучи, це форма осягнення в думці вищих цінностей, форма проектування людини, її цілей. Діалектика - це вчення про
 12. Йоганн Фрідріх Шиллер (1759-1805)
  світогляд Шиллера склалося під впливом ідей Руссо, Г. Лессінга, Шефтсбері. Етичні концепції Шиллера викладені в соч.: «Про грації і гідність» (1793), «Про естетичному вихованні людини» (1795), «Про моральної користь естетичних моралі»
 13. Тема 39. НАУКОВА РЕВОЛЮЦІЯ І ФІЛОСОФІЯ 1.
  Світогляду Нового часу від світогляду попередніх епох. Наукова революція стверджувала принципово новий світогляд з усіма перевагами і недоліками, суть яких вам і необхідно розкрити. У висновку першого питання поясніть сенс крилатої фрази: "Знання сила" і назвіть її автора. У другому питанні продовжите характеристику філософії Нового часу в більш конкретній
 14. 70. Моральне розвиток підлітка
  світогляд, який представляє собою систему переконань, що призводить до якісних зрушень у всій системі потреб і прагнень підлітка. Під впливом розвивається світогляду відбувається ієрархизація в системі спонукань, в якій провідне місце починають займати