Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

25.1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ, НАПРЯМКИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Соціальна політика держави являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення потреб, підвищення добробуту і створення системи соціальних гарантій. Оскільки в будь-якому суспільстві кінцевою метою виробництва є задоволення потреб людей, забезпечення певного рівня споживання населення - основна мета соціальної політики. Слід враховувати, що в суспільстві є люди, які потребують підтримки держави, тобто ті, хто не має чинників виробництва (непрацездатні - діти, люди похилого віку, інваліди та незаможні) і не може застосовувати свою працю (безробітні) та ін

Рівень споживання членів суспільства визначається такими факторами, як розмір сім'ї, співвідношення кількості працюючих і утриманців у родині, стан здоров'я, географічні та кліматичні умови і т.д. При цьому в умовах ринкової економіки інфляція, кризи ведуть до збільшення безробіття і падіння рівня життя населення. Цілями соціальної політики є нейтралізація негативних наслідків ринкової економіки та забезпечення сприятливих умов життя для всіх членів суспільства. На забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення працездатним населенням свого добробуту за рахунок праці, регулювання доходів має бути спрямована діяльність держави. Держава створює умови і для зростання рівня життя, підвищення доходів малозабезпечених членів суспільства, допомоги по безробіттю та багатодітним сім'ям.

Соціальна політика держави здійснюється по декількох напрямках.

Перший напрямок передбачає, що частина доходів, одержуваних населенням, залежить від кількості і якості праці. З боку держави необхідно враховувати тенденції в галузі зайнятості, пов'язані з скороченням загальної чисельності зайнятих в країні, перерозподілом зайнятих між державним і недержавними секторами економіки, посиленням процесів трудової міграції.

Другий напрямок пов'язаний з регулюванням доходів, призупиненням соціального розшарування, зниження рівня життя, бідності. Це визначає пріоритети в соціальній політиці, пов'язані зі стабілізацією рівня життя, боротьбою з малозабезпеченістю.

Особливістю третього напрямку є те, що проведені соціальні виплати незаможним верствам населення не мають зв'язку з працею даного працівника. Тут важливого значення набуває проблема визначення категорій населення, які мають право на соціальну допомогу.

При цьому держава зобов'язує підприємців виплачувати працівникам заробітну плату не нижче певного мінімуму; представляє безкоштовні послуги освіти та охорони здоров'я. Так, в США в післявоєнні роки на частку трансфертних платежів (допомоги з безробіття, виплати по соціальному забезпеченню, державні пенсії тощо) припадало не менше 60% витрат федерального бюджету і 15% валового національного продукту. Зарубіжний досвід державного регулювання доходів населення показує, що втручання держави в перерозподіл доходів збільшується.

Таким чином, соціальна політика вирішує завдання, що забезпечують створення умов для зростання добробуту кожної людини і суспільства в цілому, формування економічних стимулів людей для участі в суспільному виробництві, відтворення оптимальної структури суспільства, створення умов для всебічного розвитку людини, задоволення його потреб.

Слід враховувати взаємозв'язок між соціальною політикою і рівнем економічного розвитку суспільства. Так як рішення завдань соціальної політики визначається економічним розвитком країни, то вона виступає як фактор економічного розвитку, пов'язаний з реалізацією творчого потенціалу трудових ресурсів суспільства. Тому межі соціальних виплат повинні бути узгоджені з фінансовими можливостями держави, його бюджетом. Якщо соціальні виплати перетворюються на один із чинників бюджетного дефіциту та інфляції, то перерозподіл замінюється інфляційним підвищенням номінальних доходів. У такому випадку межі участі держави в реалізації соціальної політики визначаються насамперед станом економіки. Так, наприклад, за дев'ять місяців 1997 видатки державного бюджету республіки на фінансування соціальної сфери та заходів щодо соціального захисту населення становили 32 893 900 000 000 руб., Або 13,2% до ВВП і 43,6% від загальної суми витрат. При визначенні обсягів і термінів соціальних виплат необхідно враховувати негативні наслідки. Так, наприклад, при соціальної допомоги безробітним важливо встановити обсяг посібників і терміни їх виплати, щоб не послабити у них прагнення до пошуку робочих місць.

Державі необхідно так здійснювати соціальну політику, щоб зробити її ефективною і не допускати інфляційного знецінення соціальних витрат, утворення дефіциту заощаджень, зростання безробіття. Соціальна політика базується на таких принципах:

загальність в поєднанні з диференційованим підходом до різних соціально-демографічними верствам і групам населення; гнучкість системи соціальних гарантій; наявність ресурсного забезпечення соціальної політики. Практична реалізація цих принципів здійснюється за допомогою формування ефективної системи соціального захисту. Основними елементами цієї системи є формування, підтримання розвитку та реалізація здібностей людини, контроль суспільства за рівнем доходів, компенсація та індексація поточних доходів населення, дотримання соціально обгрунтованих нормативів використання трансфертних виплат.

Функції соціальної політики проявляються у сприянні розвитку відносин рівності і справедливості в суспільстві, створенню умов для зростання добробуту всіх членів суспільства, системи соціального захисту населення; регулювання доходів і зайнятості працездатного населення.

Соціальна політика здійснюється на різних рівнях. В умовах ринкової економіки особливого значення набуває соціальна політика фірм, корпорацій, різних організацій, в тому числі і благодійних. На макрорівні здійснюється загальнодержавна і регіональна соціальна політика.

На інтеруровне реалізується міждержавна соціальна політика, пов'язана з вирішенням глобальних економічних проблем, подоланням соціально-економічної відсталості окремих країн.

Розглянемо деякі приклади реалізації соціальної політики в індустріально розвинених країнах. Так, наприклад, Американська модель соціальної підтримки населення, заохочуючи підприємницьку активність, зменшує соціальну напруженість малозабезпечених груп населення за допомогою забезпечення прийнятного рівня життя за рахунок часткового перерозподілу національного доходу. У США склалося два незалежних напрямки соціального забезпечення: державне і приватне. Держава відповідає за підтримку мінімального рівня допомоги та її високу доступність. Бізнес представляє соціальні послуги в більшому обсязі і кращої якості. Соціальна допомога здійснюється по двох важливих напрямках, пов'язаних зі стимулюванням зростання зайнятості, перепідготовкою, збільшенням числа робочих місць і державним страхуванням, що передбачає збільшення соціалізованих виплат по старості, інвалідності, при втраті годувальника і т.д.

Шведська модель характеризується високим рівнем соціальної захищеності всього населення.

В умовах наростаючої інфляції в цілях запобігання зниження доходів населення державою використовуються компенсація, адаптація та індексація їх поточних доходів.

Компенсації припускають передачу державних дотацій на збиткову продукцію від виробника до споживача при підвищенні цін на цю продукцію. Наприклад, дотації на товари дитячого асортименту передаються сім'ям з дітьми. При цьому систему компенсацій треба побудувати таким чином, щоб, з одного боку, захистити незаможні верстви, а з іншого - пов'язати компенсаційні виплати з трудовим внеском кожного.

Поняття адаптації пов'язано з підвищенням фіксованих виплат (пенсій, допомог, стипендій, мінімальної заробітної плати) у міру зростання цін. Адаптація дозволяє домогтися стабільності в співвідношенні між певними стандартами рівня життя і гарантованою забезпеченістю непрацездатних.

Як вже зазначалося, зростання інфляції припускає введення індексації поточних доходів населення. У світовій практиці для обліку рівня життя населення використовується показник індексу вартості життя, який відображає зміну індексу цін і тарифів фіксованого набору товарів і послуг, що входять у споживання середнього жителя країни. Він відображає цінові зміни основних елементів споживчих доходів. Для обчислення індексу вартості життя проводиться визначення структури сімейних витрат ("споживчого кошика") і виведення на цій основі товарних коефіцієнтів. Через швидке зміни даних про структуру споживчих витрат в багатьох країнах світу вони щорічно переглядаються за результатами обстеження сімейних бюджетів. Перегляду підлягає і набір товарів, що враховуються при визначенні індексу вартості життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25.1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ, ЦІЛІ, НАПРЯМКИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ "
 1. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  політики на федеральному та регіональному рівнях, як основної складової процесу управління в рамках спеціалізованого механізму регулювання, сукупності його елементів, ступеня їх взаємообумовленості і взаємозалежності. Як вже зазначалося авторами, в даний час в ході здійснюваних реформ неможливий ефективний розвиток економіки в режимі автоматичного саморегулювання.
 2. Основні соціальні функції мистецтва
  функціонально. Перерахуємо і дамо коротку характеристику функцій мистецтва, які взаємопов'язані, у зв'язку з тим, що твори мистецтва існують як цілісний феномен. суспільно-перетворююча та компенсаторна функції (мистецтво як діяльність і як розрада); пізнавально-евристична функція (мистецтво як знання та просвіта); художньо-концептуальна функція (мистецтво як
 3. СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗНАННЯ
  соціальних явищ. Рівні соціологічного знання: фундаментальні соціологічні теорії, спеціальні (приватні) теорії, конкретні (емпіричні) соціологічні дослідження. Наукове і буденне соціологічне знання. Світоглядна, пізнавальна, прогностична, ідеологічна та прагматична функції соціології. Поняття суспільного ідеалу , соціального проектування, соціального
 4. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  соціальної дії. Поняття структури, функції, адаптації, цілепокладання, інтеграції, ціннісного зразка, соціальної рівноваги в концепціях структурно -функціонального напряму. Соціологічна концепція соціального конфлікту і «контрольованої еволюції» (Л. Козер, Д. Белл, К. Боулдинг). Гуманістичний напрямок американської соціології. Поняття відчуження, повсякденної реальності,
 5. Програма. Семінар «Культура як соціальне явище»
  соціально-історичному розвитку суспільства і особистості. 4. Типи культур: субкультури, контркультури. Культурний релятивізм. 5. Поняття культурного розвитку та культурної
 6. 6.2. Кліматичний фактор ее стратегіях національно »безпеки та соціально-економічного рал пиття
  соціально-економічного розвитку. Друшмі її принципами є: комплексність, припускаю-щая НЕ альтернативність, а збалансованість і взаємодоповнюваність заходів зі скорочення техногенного впливу на клімат і заходів щодо адаптації економіки до вказаних змін, а також економічна ефективність цих заходів, що припускає отримання максимально можливих (з урахуванням найкращих технологічних
 7. ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ Е. В. Мантер
  соціальне партнерство. Воно виступає в якості переговорного майданчика для забезпечення гармонізації цілей усіх зацікавлених суб'єктів та їх конструктивної взаємодії, що базується на принципах рівноправності всіх учасників партнерства, взаємного доповнення (коли кожен займається тим, що він найкраще вміє), та дольової участі (Савельєв, Шишкін, 2003; Соціальні цілі розвитку регіонів,
 8. Запитання для самопідготовки
  соціальна нерівність? У чому воно проявляється? 2. Розкрийте поняття «соціальна позиція». 3. Що таке статус? Чим різняться аскриптивних і який досягається статуси? 4. Які соціальні стани описує соціальна стратифікація? 5. У яких напрямках можуть відбуватися індивідуальні переміщення і в яких - групові? 6. Які кількісні і якісні методи дослідження соціального
 9. 23.1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА
    соціального, майнового та особистого страхування, валютні резерви держави, грошові кошти підприємств, організацій, фірм, різні спеціальні грошові фонди. Розрізняють систему державних (централізованих) і муніципальних (нецентралізованих) фондів. До перших відносять фінанси держбюджету, державного майнового і особистого страхування, державного соціального
 10.  ТЕМА 8. КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ І ЧАСУ ЯК СПОСОБИ структурування СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
    соціального простору і його роль у філософському аналізі суспільства, особистості, культури. Поняття соціального часу: особливості та евристичні можливості. Основні поняття: соціальний простір, соціальний час, соціальний континуум. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов TX Xрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 233-250. Кемеров В.Є. Введення в соціальну філософію.
 11.  Міжвідомча координація
    політики, діють в рамках своїх функціональних обов'язків, у тому числі: Минпромнауки Росії організовує і фінансує роботи по підпрограмі «Безпека», здійснює через відповідні механізми та форми державну підтримку пріоритетним дослідженням з проблем безпеки, побудови та експлуатації складних технічних систем, створення сучасної нормативно- законодавчої
 12.  Введення
    соціально-економічного розвитку особливо важливою представляється проблема ресурсного забезпечення цього завдання. Темпи розвитку економіки будь-якої країни безпосередньо залежать від ефективності використання інвестованих в неї ресурсів. При стабільній і розвинутій ринковій економіці, активно використовує інноваційні рішення та інформаційні технології, такі завдання вирішуються на основі ринку як
 13.  Франкфуртської школи
    соціально-критичної функції соціології (концепція одновимірної людини Г. Маркузе, теорія відчуження і «втечі від свободи» Е. Фромма). Сучасна гілка школи в Німеччині. Проблематика комунікації в працях Ю.
 14.  Питання для самопідготовки
    соціальне управління? Які його об'єкти, суб'єкти і методи? 2. Які особливості «кризового управління»? 3. Чим відрізняється соціальне управління від самоврядування? 4. Спробуйте типологизировать соціальні системи залежно від типів управління. 5. Що таке інноваційне управління? Чи завжди воно пов'язане з кризою в керованій системі? 6. Дайте характеристики відомих Вам