Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

23.2. СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ. ВИДИ ПОДАТКІВ

Сутність податків. Податки являють собою обов'язкові збори, здійснювані на основі державного законодавства. Вони виникли разом з товарним виробництвом і появою держави і виражають обов'язок юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, брати участь у формуванні державних фінансових ресурсів. Таким чином, сутність податків полягає у вилученні державою певної частини валового внутрішнього продукту у вигляді обов'язкового внеску на користь суспільства.

Податки виконують три найважливіші функції: фіскальну (розподільну), регулюючу і соціальну. Фіскальна функція забезпечує надходження в державну скарбницю коштів, які зосереджуються у бюджетній системі та позабюджетних фондах та забезпечують фінансування державних витрат. Регулююча функція здійснюється через систему диференційованих податкових пільг. Вона може бути спрямована, по-перше, на стимулювання або стримування розвитку окремих галузей і видів діяльності. У цьому випадку податки регулюють пропозиція продукції (послуг). По-друге, за допомогою системи податків держава може скорочувати або збільшувати сукупний попит. Соціальна функція податків спрямована на згладжування нерівності між доходами різних соціальних груп населення та реалізується за допомогою диференційованого оподаткування.

Фінансисти виділяють ще і контрольну функцію податків, яка дозволяє кількісно відобразити податкові надходження і зіставити їх з потребами держави у фінансових коштах. Крім того, за допомогою цієї функції можна оцінити ефективність податкового механізму, контролювати рух фінансових ресурсів, виявити необхідність внесення змін у податкову систему і податкову політику.

Сукупність податків, принципів і методів побудови, а також способів їх справляння утворює податкову систему держави. З з-трансформаційних змін форм державного устрою змінюється і податкова система.

Залежно від ступеня поділу влади всередині держави існує двох-і тризначна податкова система. Наприклад, у Німеччині та США вона діє на державному, регіональному та місцевому рівнях.

У систему оподаткування мають бути закладені певні принципи, дотримуючись яких можна домогтися впливу на суспільне відтворення, його динаміку, структуру, стан науково-технічного прогресу.

Чотири основних принципи оподаткування були сформульовані англійським економістом А. Смітом. 1.

Піддані держави повинні брати участь в утриманні уряду відповідно доходу. 2.

Податок, який зобов'язується виплачувати кожна окрема особа, повинен бути точно визначений. 3.

Вид податку, термін сплати і спосіб платежу повинні бути зручні платнику. 4.

Кожен податок має бути так задуманий і розроблений, щоб він брав з кишені народу і утримував якомога менше понад те, що він приносить казначейству государства1.

Принципи оподаткування. Сучасна система оподаткування включає наступні принципи: 1)

справедливості, нейтральності по відношенню до всіх платників. Він полягає у загальності оподаткування і залежності рівня податкової ставки від рівня доходів і реалізується через диференційовані податкові ставки; 2)

визначеності, простоти і доступності. Він вимагає, щоб сума, спосіб і час справляння були заздалегідь відомі платникам; 3)

однократності оподаткування, що передбачає стягування різних видів податків з одного джерела доходів як на національному, так і на міжнародному рівні; 4)

гнучкості оподаткування, що полягає у створенні через систему пільг бажаних умов розвитку для окремих напрямків діяльності відповідно з економічною політикою держави; 5)

стабільності і стійкості нормативних ставок податкових платежів , а також порядку обчислення податкових внесків до бюджету; 6)

обов'язковості сплати податків.

Елементи оподаткування. Відповідні законодавчі акти встановлюють методи побудови і стягування податків, тобто визначають їх елементи:

1) суб'єкт податку - це платник податку, юридична або фізична особа, на яку законодавчо покладено обов'язок платити податок;

хСміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів.

М., 1962. Кн. 5. Гол. 2. С. 588-589. 2)

носій податку - особа, фактично сплачує податок. Виділення цього елемента пояснюється тим, що податковий тягар іноді фактично перекладається з суб'єкта податку на споживача продукції через механізм цін (при сплаті податку на додану вартість, акцизу та ін.) Найчастіше суб'єкт і носій податку збігаються; 3)

об'єкт податку - це дохід або майно, з якого нараховується податок: прибуток і дохід, вартість певних товарів, додана вартість на продукцію, роботи, послуги, майно юридичних та фізичних осіб, передача майна (дарування, спадкування), операції з цінними паперами і т.д.; 4)

джерело податку - це дохід суб'єкта, за рахунок якого сплачується податок: прибуток, заробітна плата , відсоток, рента; 5)

ставка податку - величина податку на одиницю оподаткування об'єкта; 6)

одиниця оподаткування - одиниця вимірювання з об'єкта податку (рублі, метри, літри та ін.)

Класифікація податків. Для того щоб дати оцінку справедливості і рівності справляння податків з платників податків, у країнах з ринковою економікою використовується поняття прогресивності оподаткування, тобто відносини суми, стягнутої у вигляді податку з доходу, до величини доходу. У зв'язку з цим у системі оподаткування виділяють: пропорційний (вказує на те, що абсолютна сума податку пропорційна доходу працівника), регресивний (означає зростання податку в процентному відношенні в міру зниження доходу працівника) і прогресивний (вказує на те, що в процентному відношенні податок встановлюється тим вище, чим вище дохід) податки.

З точки зору способу стягнення податки поділяються на прямі і непрямі. Перші виплачуються з доходів та майна юридичних і фізичних осіб (податки на прибуток, на доходи, на нерухомість) і прямо пропорційні платоспроможності платника податків; другий встановлюються у вигляді надбавок до ціни (тарифу), збільшуючи її (ПДВ, акцизи, мита).

По сфері поширення податки поділяються на загальнодержавні та місцеві. До загальнодержавних відносять податки, що надходять до державного бюджету та формують його на 90% (податки на експорт та імпорт, митні збори, більша частина податку на прибуток і доходи). До місцевих податків належать податки, що надходять до місцевих бюджетів, що формують його в середньому на 70% (земельний податок, податок з власників будівель, частина податку на додану вартість, на доходи і прибуток).

З точки зору використання коштів, що надійшли виділяють загальні та специфічні податки. Загальні податки не мають конкретного призначення в плані їх використання. Вони йдуть на фінансування капітальних і поточних витрат як державного, так і місцевого бюджету. Специфічні призначені для використання їх в суворо визначених цілях (Надзвичайний податок з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відрахування в пенсійний фонд та ін.)

Основну частину стягнутих податкових сум дає прибуткове оподаткування. Прибутковий податок стягується з фізичних та юридичних осіб, є функцією наявного доходу і носить прогресивний характер. Даним видом податку оподатковується не весь валовий дохід платника (сукупний дохід з різних джерел), а тільки оподатковуваний дохід, отриманий після законодавчо обумовлених вирахувань з нього. До обчислюватись відносять виробничі, рекламні, відрядні, транспортні та деякі інші витрати, а також ряд податкових пільг (неоподатковуваний мінімум, знижка з доходів осіб, які мають утриманців, інвалідів, допомоги по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню, аліменти, пенсії і т.д. ).

Система прибуткового оподаткування виконує свої функції, якщо вірно визначена податкова ставка. Це надзвичайно важлива і важка задача. Американський економіст А.Лаффер розробив кореляційну залежність між доходом бюджету, величиною податкової ставки і неоподатковуваної частиною ВНП (податкової бази). На підставі кривої Лаффера (рис. 23.1) встановлено, що зростання податкової ставки до певного критичного рівня призводить до зростання доходів бюджету, не підриваючи при цьому підприємницького стимулу. За межами цього рівня починається так звана "заборонна зона" шкали оподаткування. Податки, стягнуті за шкалами цієї зони, пригнічують приватну ініціативу, ведуть до скорочення інвестицій.

Так, на думку Лаффера, ставка податку г, рівна 50%, дає максимальну суму податкових надходжень до бюджету ГА І є оптимальною податковою ставкою. У міру її росту податкові надходження до бюджету зменшуються, що пояснюється зниженням підприємницької активності. Таким чином, податкова ставка буде оптимальною, якщо, з одного боку, зможе забезпечувати максимальні надходження до бюджету, а з іншого - стимулювати (щонайменше не стримувати) підприємницьку активність суб'єктів господарювання.

Визначити конкретну оптимальну ставку дуже важко, так як в оцінці її економічної доцільності важливу роль відіграють національні, психологічні та інші чинники. Вважається, що вища податкова ставка прибуткового оподаткування повинна знаходитися в межах 50-70%.

Починаючи з 1986 р. уряди г>% США і Великобританії більше ува-100 А манія стали приділяти питанню перетворення неефективних податкових систем. Мета цих реформ полягала у зменшенні вищих податкових ста-га 50 вок і стимулювання інвестиційної діяльності. Так, у короткостроковому періоді зниження податкової ставки зменшило суму податкових надходжень до бюджету; в довгостроковому в

результаті підвищення ділової актив-Р і с. 23.1. Крива Лаффера

ності абсолютні податкові надходження до бюджету стали зростати. Однак політикам не можна забувати про те, що така схема ускладнює реалізацію соціальних програм.

Прибутковий податок з фізичних осіб відноситься до прогресивних податках: податкова ставка зростає в міру зростання доходу. Об'єктом оподаткування є особистий дохід громадян, скоригований з урахуванням відрахувань. До останніх відносяться ряд податкових пільг (допомоги по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню, пенсії, аліменти, пільги, обумовлені в законі) і індексація неоподатковуваного мінімуму. В даний час відбувається перехід до прогресивного оподаткування сукупного доходу громадян на основі загального декларування доходів.

Відповідно до Закону Республіки Білорусь від 20 грудня 1991 р. "Про податки і збори до бюджету РБ" підприємства незалежно від форм власності обкладаються наступними видами податків.

Прибутковий податок з юридичних осіб (податок на прибуток і доходи) носить прогресивний характер і є прямим податком. Оподатковуваний дохід формується після вирахування з валового доходу фірми виробничих, транспортних, рекламних, відрядних витрат. Крім того, до обчислюватись відносять неоподатковуваний мінімум, пільги підприємствам у вигляді прискореної амортизації та деякі інші. Суб'єктами податку на доходи і прибуток є всі підприємства. Цей податок орієнтує на виконання стимулюючої функції системи оподаткування.

Податок на додану вартість (ПДВ) - другий за значимістю податок. Він є порівняно новою формою оподаткування і впливає на економічну поведінку виробників і споживачів. Додана вартість включає заробітну плату, амортизацію, прибуток, відсоток за кредит, витрати на електроенергію. ПДВ - непрямий податок, який включається до оптову ціну, в результаті чого носієм його є покупець. У зв'язку з цим він носить регресивний характер для кінцевого споживача. Ставки ПДВ коливаються від 10 до 20%.

Акцизом обкладається продукція, що має за своєю специфікою монопольні ціни і стійкий попит. Це непрямий податок, який включається в ціну товару, збільшуючи її. За способом вилучення акцизи діляться на індивідуальні (на тютюнові, винно-горілчані вироби, бензин тощо) і універсальні (податок з обороту). Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації продукції, носієм акцизу - покупець. Акцизні ставки диференціюються за видами товарів.

Податок на нерухомість відноситься до прямих податків і сплачується за користування виробничими та невиробничими фондами, об'єктами нового і незавершеного виробництва. Бюджетні організації даним видом податку не обкладаються.

Екологічний податок стягується з підприємств за обсяг видобутку природних ресурсів та викиди в навколишнє середовище забруднюючих речовин. Податок диференціюється залежно від розміру перевищення обсягів видобутку та викидів понад встановлені ліміти і може стягуватися три-або п'ятикратному розмірі.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "23.2. СУТНІСТЬ І ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ. ВИДИ ПОДАТКІВ"
 1.  Механізми оподаткування
    оподаткування відносяться до групи механізмів стимулювання. Стимулююча дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням
 2.  3.3. У ПЛАТА ПДВ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ, перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та ЗВІТНОСТІ
    оподаткування, обліку та звітності (лист ДПАУ від 27.08.2001 р. № 11563/7/16-1117). Основоположними документами, які регламентують порядок оподаткування ПДВ операцій, що здійснюються суб'єктами підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, є: 1. Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99 «Про внесення змін до
 3.  Оподаткування та звітність результатів спільної
    оподаткування і звітність результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, є: Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р.; Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р.; Порядок ведення обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України
 4.  Оподаткування операцій, здійснюваних платниками єдиного податку, які не є платниками ПДВ
    принципом недопущення подвійного наюгообложенія. Зазначене апеляційний суд обгрунтовує також висновком про те, що законодавець не розмежовує поняття ПДВ при імпорті і ПДВ з операцій на митній території України. Оскаржуваним постановою Вищий господарський суд України постанову суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції залишив в силі, обгрунтувавши його
 5.  § 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТВОРІВ РОСІЙСЬКИХ АВТОРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗА КОРДОНОМ
    оподаткуванню. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються для цілей оподаткування в рублі за курсом Центрального банку Росії, що діє на дату отримання доходу. Для усунення подвійного оподаткування суми податку, сплачені відповідно до законодавства іноземних держав, враховуються при внесенні авторами (їх правонаступниками) прибуткового податку в Російській
 6.  Оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), здійснюваних платниками єдиного податку - платниками ПДВ
    оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунку коштами, регламентує порядок проведення розрахунків зазначеними суб'єктами підприємницької діяльності, але не змінює норм чинного законодавства щодо визначення податкових зобов'язань з ПДВ. А тому дата виникнення
 7.  7.5. Договором міни (бартеру)
    принципами такого регулювання. Якщо податкові органи за результатами документальних перевірок мають підстави для висновків щодо правомірності визначення рівня звичайних цін платником податку, ці органи мають право звернутися із запитом, а платник податку зобов'язаний за таким запитом надати обгрунтування рівня таких цін. Певні критерії та визначення поняття «звичайна ціна»
 8.  Механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
    оподаткування, а також пільгового кредитування заходів щодо підвищення рівня безпеки (зниження
 9.  Загальні положення
    оподаткування, і видається податковим органом за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності, то ліцензія є документом державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності (п. 6 роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 06.08.97 р. № 02 - 5/276 в редакції від 03.06.98 р. № 02-5/202). Вищий
 10.  Митне оформлення об'єктів лізингу (оренди), що переміщуються через митний кордон України
    оподаткування. Дія Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності в Україні, які переміщують через митний кордон України об'єкти лізингу (оренди) за відповідними зовнішньоекономічними договорами. Терміни лізинг, договір лізингу (лізинговий контракт), об'єкт лізингу, лізингодавець, лізингоодержувач, продавець лізингового майна (далі - продавець),
 11.  3.2. Спрощена система оподаткування, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
    оподаткування, обліку та звітності. Хоча в Законі України «Про державну під держке малого підприємництва» визначено загальні початку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва, вони не деталізовані у відповідних підзаконних нормативно-правових актах після видання Закону. Оскільки підзаконні акти, що регламентували цю систему в
 12.  Тема 4. Морфологія мистецтва
    принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів мистецтв, з'ясуйте, які фактори впливали на характер їх співіснування. Зверніть увагу на час виникнення того чи іншого виду мистецтв у певні епохи, історичні зміни соціальної потреби у всіх видах
 13.  Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником
    оподаткування відповідно до закону. При вивезенні підакцизних товарів, виготовлених з давальницької сировини, за межі митної території України акцизний збір не сплачується. Порядок звільнення від такого збору визначається законами України. Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, закупленої іноземним замовником на митній території України, і