Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

22.3. Спеціальні методи дослідження трудових операцій та діяльності

Профсссіографія - це «галузь знань, предметом якої є світ професій» [144, с. 15]. Профессиография - «частина профессіологіі, мета якої - опис (складання професії-сіограмм) і класифікація існуючих професій за різними (технологічним, економічним, педагогічним, медичним та психологічним) критеріям. Особливу увагу профессиография приділяє медичним і психологічним протипоказань до роботи поданої професії, фіксується у професіограмі і психограма »[285, с. 109].

У контексті експериментальної психології професіограм-фію слід розглядати як метод дослідження різних видів професійної діяльності з метою: 1) систематизації професій і спеціальностей; 2) розробки системи вимог (психологічних, медичних, виробничо-технічних) до професіями та виконавцям. Ці системи вимог вдягаються у форму професійної характеристики (профессио-грами).

Профессиограмма може бути комплексною або парціальної. У першому випадку вона містить всі істотні характеристики роботи, у другому - тільки частково характеризує її з точки зору однієї наукової дисципліни. Якщо профессиограмма дає всебічний опис роботи, на підставі якого кожна наукова дисципліна, що має відношення до даного виду діяльності, може черпати з неї інформацію, то таку професії-сіограмму називають універсальною. Професіограма називається спеціальної, якщо спрямована на конкретні цілі, складена для узкопрактические використання.

Зрозуміло, що психологічно головним змістом професії-сіографіі є зіставлення структури даної професії з індивідуальними структурами особистості. Звідси для психології найважливішим елементом професіограми є психограмма, тобто документ, в якому формулюються вимоги професії до особистості працівника, тобто перелік необхідних психологічних здібностей до цієї професії та перелік психологічних протипоказань до неї.

Якщо якості, необхідні працівнику, виражені кількісно, ??то будують так званий кваліфікаційний профіль (аналогом такого профілю служить профіль особистості, одержуваний при використанні ГОЛ).

Коли класифікація і порівняння професій проводяться з метою профорієнтації та взаємного пристосування людини і професії, то говорять про порівняльну профессіографіі [287, с. 252; 368, с. 551].

Аналіз профдіяльності являє собою цілеспрямований і організований процес, в якому виділяють три етапи: 1) збір інформації про діяльність; 2) обробка та узагальнення інформації - складання професіограми; 3) дослідження професіограми для вирішення практичних або теоретичних завдань (класифікація професій, вибір критеріїв успішності діяльності, підбір тестів для оцінки і прогнозування і т. д.).

Інформація про професійну діяльність може бути отримана з різних джерел. Головні з них: 1) література і документація, що регламентує діяльність (інструкції, повчання, керівництва і т. д.); 2) спостереження за роботою фахівців (як стороннє, так і включене спостереження), 3) бесіди і опитування фахівців і керівників; 4) об'єктивна реєстрація діяльності (фотографія, кінозйомка, аудіозаписи, хронометраж і ін), 5) самоспостереження психолога, який виконує роботу за відповідною професією і посади.

Узагальнення даних профессіографіі у вигляді профессиограмм може здійснюватися в різних формах. Найпростіша - описова характеристика професійної діяльності. У ній відбиваються загальні особливості даної діяльності, основні дії та їх операції, їх послідовність і взаємозумовленість, необхідні спецпідготовка, знання та навички, режим праці та відпочинку, характерні психофізіологічні стану (монотония, стомлення, напруженість, тривога, ентузіазм і т. д.) , обсяг і характер інформації, фізичні навантаження, санітарно-гігієнічні умови, технологічні особливості та технічне обладнання. Головні недоліки описової характеристики: суб'єктивізм описів; трудність виділення даних для складання професійних вимог і вибору методик оцінки та прогнозування успішності профдіяльності.

Переважно кількісна характеристика діяльності, яка доповнює описову форму.

Кількісний аналіз діяльності може вестися у двох напрямках: 1) відповідно до технології виробництва, 2) відповідно до загальної характеристикою здійснюваних дій і операцій (сприйняття інформації, прийняття рішень, спілкування, типові руху і т . д.). Другий підхід виїгришней, так як дозволяє виявити подібні дії та операції в різних професіях.

Прикладом успішної реалізації другого напрямку аналізу діяльності є широко поширений за кордоном опитувальник PAQ (Position Analysis Questionnaire). По ньому оцінюються 182 елемента діяльності, згруповані за такими категоріями: 1) вид пропонованої інформації (наприклад, друкований текст), 2) процес її обробки (кодування), 3) спілкування з колегами (мовна комунікація); 4) умови праці (рівень шуму ); 5) інші характеристики діяльності (наприклад, відповідальність за інших). Виразність елементів в конкретній професії оцінюється експертами за оціночними шкалами.

Популярний серед дослідників і практиків і такий метод отримання профессиограмм, як метод критичних інцидентів [442]. Сутність його в поданні фахівцями в даній професії реальних прикладів високої та низької ефективності діяльності, що залежать тільки від якостей працівника, а не від обставин. Ці приклади і називаються критичними інцидентами. Для простих видів діяльності набирають 50-100 випадків, для складних кілька сотень (до 4000). За результатами методу інцидентів формуються критерії успішності діяльності, складаються оцінні шкали і контрольні завдання (тести), виробляються рекомендації з навчання, вдосконалення обладнання та технологій.

Таким чином, професіограми можуть приймати вигляд: 1) описів; 2) переліку елементів; 3) набору завдань; 4) списку професійних вимог.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.3. Спеціальні методи дослідження трудових операцій та діяльності "
 1. 22.1. Загальне уявлення про праксіметріі
  спеціального навчання і кваліфікованого виконання. Так, руху пози і міміка - невід'ємна частина гри актора; локомоция (пересування) - основа хореографії та спортивної діяльності; артикуляція - професійні руху диктора, репортера, лектора, вчителя (особливо іноземних мов); багато семантичні рухи є специфічно професійними (наприклад, для регулювальника
 2. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  спеціально створених умовах, які забезпечують активний прояв досліджуваних психічних явищ. Створюючи певні умови, дослідник отримує можливість, по-перше, дуже чітко знати ті фактори, які діяли вмомент виникнення і протікання досліджуваного психічного явища. По-друге, встановлювати причини психічних явищ за рахунок розкриття впливу того чи
 3. 23.ВОЗНІКНОВЕНІЕ І РОЗВИТОК СВІДОМОСТІ
  трудового процесу. Людина починає жити у світі постійних знарядь праці, через які з покоління в покоління передаються трудові операції. Виготовлення найпростішого знаряддя праці неминуче вимагає таких свідомих дій, як попереднє уявлення його функцій, форми, властивостей матеріалу. Дії з виготовлення знаряддя повинні плануватися в певному порядку. Вони повинні
 4. Курт Фон Типпельскирх. Історія Другої світової війни «Типпельскирх К., Історія Другої світової війни»: АСТ; Москва, 1999

 5. Передмова *
  спеціальному дослідженні під соціально-політичним кутом зору, чому ми і обмежилися тут лише згадкою про ті явища в цій галузі, які мали безпосередній вплив на хід операцій обох сторін, не зачіпаючи питання в цілому. Н.
 6. ТЕМА 2 Правила соціологічного пізнання
  спеціальні та галузеві соціологічні теорії (табл. 1). Таблиця 1. Сучасна соціологія Самостійні соціологічні дисципліни Соціологічні наукові школи Спеціальні та галузеві теорії У міру свого становлення виробляють власні уявлення і про предмет, і про метод соціальної науки Формують власні уявлення про «правильних» або найбільш дієвих методах
 7. Запитання для самопідготовки
  методи соціологічного дослідження Ви знаєте? 7. Що таке методологія дослідження? 8. Яка роль вивчення контекстів соціальних дій, явищ, процесів? 9. Що Ви знаєте про значення інтерпретації результатів соціологічного дослідження? 10. Дайте визначення об'єкта і предмета сучасної соціології. 11. Що таке метод? 12. Дайте визначення науки соціології. 13. Назвіть і
 8. 52. ТРУД ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  трудової діяльності, мотиви праці. Таким чином, праця проявляється в громадському взаємодії людей і як наукова категорія є предметом аналізу суспільних наук. Предметом психологічного вивчення є не праця в цілому, а психологічні компоненти трудової діяльності. У праці розкриваються і формуються здібності людини, його характер, особистість у цілому. Вивчення умов,
 9. 3. Методи дослідження вікової психології
  спеціально створених умовах, з апаратурою) і природний експеримент (проводиться в звичайних умовах навчання, життя, праці, але зі спеціальною їх організацією, з вивченням резуль - татов). У психології використовують два методи зрізів: метод по-перцевого зрізу (у досить великих групах за допомогою конкретних методик вивчається певний аспект розвитку), лонгітюдний метод, або
 10. 1 травня. ЕЛЕМЕНТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  методи стимулювання і мотивації »знаходить відображення єдність діяльності вчителя і учнів: стимулів учителя і зміна мотивації школярів. кой паперу, тканини). Початкова школа готує учня до навчання в старших класах. Навчальна діяльність у середній школі вимагає від учня більшої відповідальності і свідомого ставлення до навчання. Насамперед, у зв'язку з предметним
 11. VI. Висновок
  дослідження уявити загальну картину професійної еволюції всієї промисловості, але вони є допоміжним матеріалом для інтерпретації безпосередньо спостережуваних фактів, показуючи, що випливають з них висновки пов'язані не тільки з особливими умовами на одному підприємстві або в окремо взятій промислової галузі. Ця інтерпретація ставить дві проблеми відносно структури і
 12. 49. ВЧЕННЯ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  трудової діяльності. Особливість навчальної діяльності полягає в тому, що вона прямо служить засобом психологічного розвитку індивіда. Навчальна діяльність - провідна діяльність шкільного віку, в рамках якої відбувається контрольоване привласнення основ соціального досвіду насамперед у вигляді інтелектуальних основних операцій і теоретичних понять. Розгорнутий аналіз навчальної
 13. Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
  трудового процесу та виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність людини. Організація і характер трудової діяльності справляють істотний вплив на зміну функціонального стану організму людини. Різноманіття форм трудової діяльності діляться на фізичну і розумову працю. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами можуть бути [114]:
 14. ВСТУП
  спеціальністю «Світова економіка» (код 080102), навчальна дисципліна «Зовнішньоекономічна діяльність» (ЗЕД) відноситься до дисциплін спеціалізації поряд з такими до-няющая її дисциплінами, як «Митне регулювання ЗЕД», «дер-жавного регулювання ЗЕД», «Міжнародні аспекти інтелектуальної власності» та ін Програма курсу базується на знанні наступних дисциплін:
 15. 84. Вік і праця
  спеціальні. Загальні здібності відповідають вимогам багатьох видів діяльності, до них відносять інтелект, мовні і вольові якості особистості. Спеціальні здібності - властивості особистості, що допомагають людині в досягненні високих результатів у конкретному виді діяльності (живопис, музика, конструювання та ін.) Між загальними і спеціальними здібностями існують взаємозв'язок і взаємодію.
 16. 17.2. Групова оцінка особистості
    спеціальні знання у своїй професії, загальна культура, інформованість про діяльність організації (підприємства) в цілому; 4) якості розуму: гнучкість, прозорливість, кмітливість, аналітичність, оригінальність; 5) організаторські вміння: створити трудову атмосферу, керувати, розбиратися в людях, переконувати ; 6) якості, що характеризують ставлення до людей: чесність, неупередженість,