НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

22.2. ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ

Сутність зайнятості населення. Зайнятість виражає процес включення працівників в економічні відносини у відповідності з існуючим попитом на робочу силу. Рівень і певна структура зайнятості є основним результатом на ринку праці.

Зайнятість прийнято розглядати з кількісної та якісної сторони. Кількісний (екстенсивний) і якісний (інтенсивний) аспекти зайнятості за своїм змістом відповідають поняттям повної й ефективної зайнятості.

Ситуація, при якій надається можливість кожному бажаючому і здатному трудитися, займатися яким-небудь видом суспільно корисної діяльності, називається повною зайнятістю. При повній зайнятості пропозиція робочої сили дорівнює попиту на неї.

Якісна, або ефективна, зайнятість означає такий розподіл ресурсів праці з урахуванням спеціалізації, територіального та галузевого аспектів, яке дозволяє отримати найбільший приріст національного продукту.

Ефективна зайнятість досягається в процесі вільної ринкової діяльності господарських одиниць. Повна зайнятість є метою макроекономічної політики держави. Оптимальне поєднання повної та ефективної зайнятості називається раціональної зайнятістю.

Види і форми зайнятості. Структурні види зайнятості можна виділяти по:

характером діяльності - робота на підприємствах усіх видів власності, робота за кордоном, виконання державних і громадських обов'язків, служба в армії, індивідуальна трудова діяльність, особисте підсобне господарство;

приналежності зайнятих до визначеного класу або соціального прошарку - робітники, інженерно-технічні працівники і службовці, селяни, управлінський персонал, підприємці;

сферам народного господарства, галузями, субгалузей і підгалузей , з урахуванням міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій у розподілі трудових ресурсів;

територіальною ознакою;

рівнем урбанізації - за співвідношенням між чисельністю трудових ресурсів міста і села;

професійно-кваліфікаційним ознакою - розподіл працівників по групах з урахуванням їх кваліфікації, рівня освіти, стажу роботи, ступеня механізації праці і т.

д.;

половозрастному складу;

видам власності і форм організації праці.

Кожен вид зайнятості реалізується за допомогою організаційно-правових способів та умов використання робочої сили, характеризують форми зайнятості.

Залежно від форми організації робочого часу розрізняють повну (за умови повного робочого дня), неповну (на умовах скороченого робочого дня, тижня) і надомну зайнятість; від значимості для працюючого - первинну (основну), що є головним джерелом доходу для працюючого, і вторинну зайнятість, що приносить працівникові додатковий дохід; від ознаки стабільності - постійну і тимчасову зайнятість.

Проблеми зайнятості досліджують: класична, кейнсіанська і посткейнсіанскіх, в тому числі і неокласична, теорії.

Відповідно до класичної концепції рівновага попиту та пропозиції на ринку праці встановлюється при відповідною ставкою реальної заробітної плати. Вільна конкуренція на ринку праці призводить до єдиною рівноважної ставкою заробітної плати та рівнем зайнятості, який взаємопов'язаний з єдиним рівнем виробництва і доходу. Таким чином, класична функція пропозиції праці (рис. 22.2, а) заснована на припущенні про постійній підтримці повної зайнятості, якій відповідає обсяг виробництва продукту і доходу Q / f абсолютно не залежно від рівня цін.

На відміну від класичної концепції кейнсіанська припускає, що, по-перше, існує не один, а кілька рівнів реального доходу і зайнятості, по-друге, рівноважний рівень зайнятості визначається не конкуренцією на ринку праці, а рівнем доходу, який, у свою чергу, залежить від сукупного попиту на товари і послуги.

Функція пропозиції праці виглядає як горизонтальна лінія (рис. 22.2, б).

Р + б

AS

AS

Для розкриття неокласичної концепції розглянемо випадок, коли ринок праці збалансований, а рівень цін постійний (рис. 22.3). Рівновага попиту та пропозиції спостерігається в точці Е при + Q ^ Q номінальної заробіток ної плати Wo і повної

^, ч зайнятості N. Припустимо,

Рис. 22.2. Класична (а) і кеінсіанская (6) що кількість грошей в

теорії пропозиції праці зверненні збільшуючи-ється. При незмінних цінах номінальне збільшення грошової маси викликає зниження норми відсотка і підвищення платоспроможного попиту, що, у свою чергу, призводить до зростання цін. Через те, що рівень повної зайнятості залишається колишнім, відбудеться зміщення кривих попиту і пропозиції до нового рівноважного стану в точці Е \ при більш високою номінальною ставкою заробітної плати W \.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22.2. ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ "
 1. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 2. 1.5. Трудовий (кадровий) потенціал
  проблема подолання безробіття, створення додаткових робочих
 3. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ реформує ТОВАРИСТВА (за даними соціологічних ОБСТЕЖЕНЬ м. Петрозаводська) М. В. Дьяконова
  проблема працевлаштування. Скасування обов'язкового розподілу випускників і те, що близько половини всіх типів професій, за якими ведеться підготовка у навчальних закладах, не потрібні на ринку праці, значно знизили можливості працевлаштування молоді. Реформування в системі освіти співпало з реформуванням системи трудового законодавства. У 1992-1993 рр.. почалася
 4. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення та закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 5. Додаток № 6. Розподіл комерційних банків за величиною коефіцієнта достатності капіталу
  безробіття. 1 Бюлетень банківської статистики. - Тюмень, 2002, с. 28.
 6. 21.2. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ І ЙОГО ЧИННИКИ
  зайнятості населення. При такому обсязі національного продукту виникає природний рівень безробіття. Потенційний характер рівня реального обсягу виробництва ви-р ражается в тому, що на горизонтальному відрізку висвітлено стан виробництва, значно менша, ніж при повній зайнятості. Економіка в даному випадку знаходиться в стані глибокої кризи, спостерігається величезна недовантаження
 7. ТЕМА 5. ІСТОРІЯ XX СТОЛІТТЯ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОСОФІЇ РОСІЇ
  проблема / / Вісник МГУ. Сер. «Філософія». 1993. № 2. Фукуяма Ф. Кінець історії / / Питання філософії. 1990. № 3. Ясперс К. Сенс і призначення історії. М., 1991. Заняття 2. План заняття: Проблема детермінації і закономірності в історії. Парадоксальний характер законів суспільного розвитку. Проблема сполучення матеріального і ідеального в історичному процесі. Проблема прогнозування майбутнього.
 8. 11.2 Гельмут Шельскі: безробіття та професійна непідготовленість молоді
  проблем, керуючись соціологічним розумінням еволюції даного, конкретного типу 141 Навчальний курс суспільства. Таке міронастроеніе Шельскі чітко виразилося в програмі і результатах теоретико-емпіричного дослідження "Безробіття і необхідність професійної підготовки молоді", виконаного під його науковим керівництвом. Це дослідження було зроблено на початку 1950-х рр..
 9. ТЕМА 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
  проблем сучасності в статиці і ймовірнісної динаміці. Системна взаємозв'язок всіх глобальних проблем. Стихійність і нерівномірність розвитку людства як системоутворюючий фактор. Глобальні проблеми як вираз сучасного антропологічної кризи. Основні поняття: глобальні проблеми сучасності, антропологічна криза, модернізація. Джерела та література: Філософія: Підручник /
 10. ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНІ ЗАКОНИ ЯК об'єкт філософського аналізу
  заняття: Проблема закону в сучасній соціальній філософії. Об'єктивні закони суспільства і діяльність людей. Критика волюнтаризму і фаталізму. Роль випадковості в житті суспільства. Основні поняття: соціальний закон, волюнтаризм, фаталізм. Джерела та література: 1. Філософія історії: Антологія / За ред. Ю.А. Кімелева. М., 1995. (Див. фрагменти творів Конта, Вундта, Брей-лізингу). Кемеров В.Є.,
 11. Примірний план семінарського заняття Заняття 1. Специфіка соціальної реальності Питання для обговорення 1.
  Проблеми. М., 1999. Додаткова література Ареф'єва Г.С. Суспільство як об'єкт соціально-філософського аналізу. М., Арон Р. Етапи соціологічної думки. М., 1993. Бхаскар Р. Товариства / / Соціо-Логос. М., 1991 Вебер М. Вибрані твори. М., 1990. Крапізенскій Е М. Соціальна філософія. М., 2002. Раца В.В. Соціальна стратифікація / В.В. Радаєв, О.І. Шкаратан. М., Сучасні
 12. Примірний план семінарського заняття Заняття 1. Основні проблеми соціальної динаміки Питання для обговорення 1.
  Проблема вибору шляхів розвитку суспільства в умовах перехідного періоду. Основна література Гобозов І.А. Введення у філософію історії. М., 1993. Сергейчик М.Є. Філософія історії. СПб., 2002. Філософія історії: антологія / упоряд., Ред. і вступить, ст. Ю.І. Кімелева. М., 1995. Філософія історії / / Філософія: підручник / за ред. ВД. Губіна, Т.Ю. Сидо-ріной. М., 2004. Додаткова
 13. ТЕМА 6. КУЛЬТУРА
  проблема / / Філософія і суспільство. 1998. № 4. Кравченко С.А. Іграізація російського суспільства: (До обгрунтування нової соціологічної парадигми) / / Суспільні науки і сучасність. 2002 № 6. Перепьолкін Л.С., Стельмах В.Г. Екокультурная безпека Росії: суспільні виклики та державна політика / / Суспільні науки і сучасність. 2003. № 3. Шляхи Євразії: російська інтелігенція і долі