Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2.11. ЗАХИСТ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЇХ ПОРУШЕННЯ НЕЗАКОННИМИ АКТАМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Право на підприємницьку діяльність включає можливість захисту від неправомірних дій як інших підприємців, так і з боку держави в особі її органів, в тому числі право на оскарження їх поведінки, яка ущемляє це право.

Захист підприємців від втручання в їх діяльність державних органів має конституційну основу. У відповідності зі ст.55 Конституції України «кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб». «Кожен

має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень »(ст.56 Конституції України).

Якщо Вищий господарський суд скасовує дію якого акта, рішення суду повинно бути опубліковано. Відповідно до роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України «Про доповнення роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 10.12.96 р. № 02-5/422« Про судове рішення »від 11.11.98 р. № 02-5/425, визнаючи повністю або частково недійсним акт нормативного характеру державного чи іншого органу, в тому числі акт вищого чи центрального органу виконавчої влади, господарському суду, крім інших даних, слід також покладати на орган, що видав такий акт, обов'язок опублікувати резолютивну частину рішення господарського суду в тому ж органі (тим же способом), де був опублікований визнаний недійсним акт. У рішенні господарського суду України визначається термін, протягом якого повинна бути здійснена така публікація.

Таким чином, у публікації має бути викладено, що постанова, наказ, інструкція або який-небудь інший акт, опублікований у цьому виданні, визнано недійсним повністю або в частині. Необхідно також вказати номер видання та дату публікації, дату прийняття акта та його * назву.

Одним з важливих і поширених засобів захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності є визнання в судовому порядку виданого державним або ііим органом незаконного акта недійсним (повністю або в частині).

Як свідчить господарська практика, в актах державних та інших органів достатньо часто містяться положення, які тягнуть за собою порушення порядку створення, ліквідації та реорганізації підприємств, порядку видачі або вилучення земельних ділянок, пов'язані з передачею майна, із зміною форми власності та ін Господарська практика показує помітний ріст кількості справ про визнання недійсними актів ненормативного характеру, прийнятих міністерствами та відомствами, обласними та районними радами і т.д. Велика кількість підзаконних актів, виданих центральними органами державної влади, не тільки не відповідають законам, у розвиток яких вони видаються, але часто і суперечать їм.

Разом з тим, останнім часом подальший розвиток набуває тенденція збільшення звернень до судових органів суб'єктів підприємницької діяльності для захисту своїх інтересів.

Згідно ч.7 ст. 19 ГК України дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені суб'єктом господарювання у встановленому законодавством порядку. Відповідно ч.7 ст.23 ГК України спори про поновлення порушених прав суб'єктів господарювання та відшкодування завданої їм шкоди внаслідок рі-шень, дій чи бездіяльності органів, посадових або службових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень вирішуються в судовому порядку.

Згідно ст.20 ГК України одним із засобів захисту прав суб'єктів господарювання є визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб'єктів господарювання.

Отже, у разі видання державним чи іншим органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства, підприємець має право звернутися до суду або господарського суду із заявою про визнання такого акта недійсним. Засобом захисту прав підприємців є не сама можливість звернення до господарського суду з такою заявою, а результат його задоволення, тобто визнання недійсним незаконного акту.

Акт державного управління визначається як дія, спрямована на встановлення або зміну правил поведінки, на виникнення, зміну або припинення правовідносин у сфері управління, як одностороннє владне волевиявлення, одностороннє веління. Для визнання господарським судом недійсними актів державного чи іншого органу вони повинні бути неправомірними, порушувати права і законні інтереси підприємців.

Підставою застосування цього засобу захисту є видання державним чи іншим органом акта, який не відповідає його компетенції або вимогам законодавства. Оскільки це дві самостійні підстави, то може бути визнаний недійсним як акт, що відповідає вимогам законодавства, але прийнятий з перевищенням компетенції відповідного органу, так і, навпаки, прийнятий у межах його компетенції, але такий, що суперечить законодавству.

Перевищення компетенції державного органу означає видання ним акта поза його компетенцією. Порушення актом державного органу вимог законодавства - це протиріччя законодавству прийнятого акту як щодо його змісту, так і за формою, порядку і термінів прийняття.

Неправомірні акти державних органів, що зачіпають права підприємців, порушують дві заборони, встановлені Господарським кодексом України. Перший - заборона, встановлена ??в ч.5 ст. 19 ГК України, згідно з яким незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються. Другий - заборона, встановлена ??в ч.4 ст.23 ХК, відповідно до якого незаконне втручання органів та посадових осіб місцевого самоврядування у господарську діяльність суб'єктів господарювання забороняється.

Визнання недійсним не відповідному закону акта органу державного управління або місцевого органу державної влади, за позовом власника або особи, права якої щодо володіння, користування чи розпорядженням належним їм майном порушені виданням такого акта, передбачено ч.1 ст.57 Закону України «Про власність».

Це засіб захисту може застосовуватися як єдине (коли для захисту підприємців достатньо визнання акта недійсним), або поєднуватися з іншими заходами захисту і відповідальності. Так, визнання недійсним акта державного чи іншого органу може з'єднуватися із застосуванням цивільно-правової відповідальності - стягненням судом або господарським судом за позовом підприємця збитків, заподіяних йому в результаті виконання вказівок державних чи інших органів або їх посадових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємця. Відповідно до 4.2 ст.57 Закону України «Про власність» збитки, завдані громадянам, організаціям та іншим особам у результаті видання не відповідають закону актів органів державного управління або місцевих органів державної влади, підлягають відшкодуванню в повному обсязі, включаючи і неодержані доходи, за рахунок коштів, наявних у розпорядженні відповідного органу влади або управління.

Нерідко в практиці об'єднується вимога про визнання недійсним актів державних органів з позовом про повернення (зворотне стягнення) необгрунтовано списаних цими органами в примусовому порядку сум. Суб'єкти підприємницької діяльності нерідко звертаються до господарського суду з позовами про повернення з бюджету незаконно списаних штрафів, інших фінансових санкцій, недоїмок з податків та інших обов'язкових платежах до бюджету.

З метою однакового і правильного вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних та інших органів, президія Вищого арбітражного суду України (зараз - Вищий господарський суд України) дав роз'яснення «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів »від 26.01.2000 р. № 02-5/35 (далі - Роз'яснення).

Відповідно до п. 1 цього Роз'яснення акт державного чи іншого органу - це юридична форма рішення цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

Залежно від компетенції органу, який прийняв такий документ, характеру та обсягу відносин, врегульованих їм, акти поділяються на нормативні і не мають нормативного характеру, тобто індивідуальні.

Нормативний акт - це прийнятий уповноваженим державним чи іншим органом у межах його компетенції офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер і застосовується неодноразово. Що ж до актів ненормативного характеру (індивідуальних актів), то вони породжують права і обов'язки тільки у того суб'єкта (чи визначеного ними кола суб'єктів), якому вони адресовані.

Форми, найменування і порядок прийняття актів державними чи іншими органами (далі - акти) залежать від місця даного органу в системі відповідних органів, його компетенції і регламентуються Конституцією України, відповідними законами України та положенням (статутом) про такий орган.

Підставами для визнання акта недійсним є невідповідність його вимогам чинного законодавства та / або визначеній законом компетенції органу, який видав цей акт. Обов'язковою умовою визнання акта недійсним є також порушення у зв'язку з прийняттям відповідного акта прав та охоронюваних законом інтересів підприємства чи організації - позивача у справі. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, у господарського суду немає правових підстав для задоволення позову.

Недотримання вимог правових норм, які регулюють порядок прийняття акта, у тому числі щодо його форми, строків прийняття тощо, може бути підставою для визнання такого акта недійсним лише в тому випадку, якщо відповідне порушення спричинило прийняття неправильного акта. Якщо ж акт в цілому узгоджується з вимогами чинного законодавства і прийнятий у відповідності зі сформованими обставинами, то окремі порушення встановленої процедури прийняття акту не моїут бути підставою для визнання його недійсним, якщо інше не передбачено законодавством (п.2 Роз'яснення).

Відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 р. «Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів виконавчої влади» з 01.01.93 р. зазначені нормативні акти підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції Україна або його відповідних органах. Згідно п.З Роз'яснення господарським судам слід виходити з того, що така реєстрація не є незаперечним доказом відповідності даного акта чинному законодавству України. Тому на підставі ст.4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК) господарські суди не повинні застосовувати акти, які не відповідають законодавству України, навіть якщо вони і були зареєстровані в установленому порядку.

Чинним законодавством України не передбачено винятків щодо застосування позовної давності до вимог про визнання актів недійсними як форми захисту цивільних прав. Тому до таких позовами застосовується загальний строк позовної давності, встановлений Цивільним кодексом України. Слід мати на увазі, що у випадках, коли державний чи інший орган, акт якого оскаржується, ліквідовано в установленому порядку, відповідачем у справі може бути орган, до компетенції якого віднесено виконання функцій ліквідованого органу (п.4 Роз'яснення).

Відповідно до п.5 Роз'яснення слід враховувати, що згідно з ч.

 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Тому у випадках, коли чинним законодавством України передбачено право суб'єкта підприємницької діяльності чи іншої юридичної особи оскаржити акт державного чи іншого органу, їх посадових осіб у порядку підлеглості, підприємство, установа, організація має право на власний розсуд вирішувати питання про оскарження актів таких органів у порядку підлеглості або про звернення до господарського суду із заявою про визнання акта недійсним. 

 Згідно ст. 12 ГПК господарським судам підвідомчі спори про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві. При вирішенні спорів цієї категорії господарським судам слід виходити з такого. 

 Господарський суд не вправі здійснювати оцінку конституційності (відповідності Конституції України) актів Кабінету Міністрів України, оскільки вирішення цього питання віднесено до повноважень Конституційного Суду України (ст. 150 Конституції України, ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України»), Що ж стосується відповідності згаданих актів іншим, крім Конституції України, законам України та актам Президента України, то воно оцінюється господарським судом на загальних підставах згідно з чинним законодавством. 

 Не підлягають розгляду господарськими судами, зокрема, заяви про визнання недійсними: -

 актів слідчих, судових і прокурорських органів, щодо яких чинним законодавством встановлено спеціальний порядок оскарження, зміни або скасування; -

 постанов спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, оскільки згідно ч.1 ст. 114 Кримінального кодексу України слідчий є самостійною процесуальною фігурою і, таким чином, всі рішення щодо проведення слідчих дій він приймає від свого імені, а не від імені органу, в якому працює; -

 різного роду листів, інформашш, роз'яснень тощо, які направляються державними чи іншими органами на адресу підпорядкованих їм структур та ін з приводу конкретних ситуацій; -

 виконавчих написів нотаріусів, оскільки згідно п.2 ст. 349 ЦПК України такий напис є виконавчим документом, а скарги на дії нотаріусів підлягають розгляду судами загальної юрисдикції (ч.1 ст. 50 Закону України «Про нотаріат» і глава 39 ЦПК). 

 Не можуть оскаржуватися у господарському суді також акти ревізій, документальних перевірок, дії службових осіб, вчинені у процесі чи за результатами перевірок тощо, оскільки ці акти не мають обов'язкового характеру. 

 Що ж до визнання недійсними актів, прийнятих митними органами України, то згідно зі ст. 103 Митного кодексу України адміністративні стягнення за порушення митних правил юридичною особою (підприємством, організацією тощо) накладаються не так на підприємство чи організацію, а на їх посадових осіб, які і мають право оскаржити постанову у загальному суді (ст. 143 Митного кодексу Україна). Інші акти митних органів (наприклад про відмову в митному оформленні вантажу) можуть визнаватися арбітражними судами недійсними на загальних підставах. 

 Інкасові доручення (розпорядження) державних органів на безспірне списання коштів підприємств та організацій є розрахунковими документами, а не актами відповідних органів. Тому зазначені документи не можуть визнаватися недійсними. Це не позбавляє підприємства та організації права на звернення з позовами про визнання інкасових доручень (розпоряджень) не підлягають виконанню. 

 Господарські суди розглядають на загальних підставах справи у спорах про визнання недійсними актів, прийнятих (виданих) іншими, крім державних, органами, у тому числі актів органів господарських товариств, громадських організацій тощо, які відповідно до закону або установчими документами мають обов'язковий характер. Оскільки відповідний орган не є юридичною особою, стороною у спорі може бути підприємство чи організація, яка здійснює свої права і бере на себе зобов'язання через цей орган (наприклад, відповідачем у спорі про визнання недійсним рішення загальних зборів або виборного органу підприємства має бути це підприємство) . 

 Не допускається прийняття державними органами актів, які визначають привілейоване становище суб'єкта підприємницької діяльності однієї форми власності щодо суб'єктів підприємницької діяльності інших форм власності. У разі прийняття державним органом такого рішення господарський суд повинен відмовити у задоволенні вимог, що грунтуються на цей акті, посилаючись на ч.2 ст. 4 ГПК (п.7 Роз'яснення). 

 Згідно п.8 Роз'яснення якщо у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства оспорюваний акт перестав відповідати новим вимогам, він може бути визнаний недійсним з моменту вступу в силу законодавчого акта, тобто лише на майбутнє. У разі визнання акта недійсним з моменту його прийняття, особи, які на виконання такого акта здійснили певні дії (наприклад, передали майно, перерахували грошові засоби тощо), має право звернутися з вимогою про відновлення первісного стану, якщо воно не заявлено разом з вимогою про визнання акта недійсним. Однак у випадку необхідності захисту порушеного права підприємства чи організації господарський суд не позбавлений права на підставі п.1 ч.2 ст.83 ГПК вийти за межі позовних вимог і прийняти рішення про відновлення первісного стану, навіть якщо таку вимогу і не було заявлено. 

 Відповідно до п.9 Роз'яснення в разі, якщо в результаті виконання підприємством або організацією приписів акта їм завдано шкоди, вони вправі звернутися з вимогою про її відшкодування на загальних підставах, визначених главою 40 ГК України, ст. 27 Закону України «Про підприємства в Україні» та іншими законодавчими актами. Така вимога може бути об'єднано з вимогою про визнання акта недійсним-ним. У дозволі таких спорів слід враховувати роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 01.04.94 р. № 02-5/215 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди» (з наступними змінами та доповненнями). 

 Однією з поширених у судовій практиці категорій спорів про визнання недійсними актів державних органів ненормативного характеру є визнання недійсними актів органів державної податкової служби. Юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності часто звертаються з подібними позовами, використовуючи право оскаржити приписи органів державної податкової служби про застосування штрафів та інших санкцій, тобто про списання грошових сум у дохід бюджету. При задоволенні господарським судом заявленої вимоги та визнання спірного приписи недійсним незаконно стягнута державною податковою інспекцією сума підлягає поверненню з бюджету. 

 Президія Вищого арбітражного суду України в п.1 роз'яснення «Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів» від 12.05.95 р. № 02-5/451 вказав, що актами державних податкових органів, які можуть визнаватися недійсними господарським судом, може вважатися тільки відповідне рішення державної податкової інспекції, прийняте начальниками державних податкових інспекцій або їх заступниками. Що ж стосується рішень про застосування та стягнення фінансових санкцій, то вони повинні відповідати формі, встановленій Інструкцією про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 20.04.95 р. № 28. 

 Складені іншими посадовими особами державних податкових інспекцій акти перевірок грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків (платежів), та інші матеріали документальних перевірок (довідки, розрахунки тощо) не можуть розглядатися як актів ненормативного характеру. Викладені в цих документах обставини можуть служити лише підставою для прийняття начальником державної податкової інспекції або його заступником відповідного рішення. 

 Підписання керівником і відповідною посадовою особою підприємства, установи, організації акта про проведення перевірки (п.2 ст.9 Закону України «Про систему оподаткування») не позбавляє це підприємство, установу, організацію права на звернення в подальшому до господарського суду за захистом своїх прав і порушених законом інтересів (п. 1-1 роз'яснення від 12.05.95 р.). 

 Підприємство, установа, організація має право звернутися до господарського суду із заявою про визнання недійсним рішення державної податкової інспекції або об'єднати цю вимогу з вимогою про повернення стягненої суми (ст.58 Господарського процесуального кодексу України), а також звернутися до господарського суду із заявою про визнання розпорядження державної податкової інспекції-ції про безспірне стягнення грошових сум не підлягає виконанню (п.2 роз'яснення від 12.05.95 р.). 

 У роз'ясненні Президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання, які виникають при вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними рішень органів державної податкової служби та зворотним стягненням списаних ними у безспірному порядку сум» від 19.03.98 р. № 02-5/98 зазначено наступне. 

 Відповідно до 4.2 ст.11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» на керівників органів державної податкової служби, їх заступників покладено, зокрема вирішення питань, пов'язаних із застосуванням до підприємств, установам і організаціям фінансових санкцій та стягненням до бюджетів та державних цільових фондів донарахованих за результатами перевірок сум податків, інших платежів, недоїмок по податках і платежах. 

 За змістом абзацу 6 п.7 і п.8 ст. 11 названого Закону застосування фінансових санкцій та стягнення до бюджетів та державних цільових фондів зазначених сум здійснюється на основі відповідного рішення державного податкового органу, яке приймається у термін не пізніше 10 днів з дня складання відповідного акта перевірки. До того ж рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій має відповідати формі, встановленій Інструкцією про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 20.04.95 р. № 28 (з наступними змінами та доповненнями). 

 Ст.ст.12, 14 цього Закону передбачають можливість скасування рішень органів державної податкової служби та їх оскарження у встановленому законом порядку. 

 Отже, при вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними рішень органів державної податкової служби та зворотним стягненням списаних ними у безспірному порядку сум, господарським судам відповідно до вимог зазначених вище актів законодавства слід виходити з того, що право керівника або заступника керівника органу державної податкової служби на застосування до підприємства, установи, організації санкцій та стягнення недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах повинно реалізовувати-тися у формі рішення як управлінського акта зазначеного органу. 

 Що ж до списання коштів з рахунку підприємства на погашення недоїмки та стягнення фінансових санкцій, то у всіх випадках воно має здійснюватися на основі рішення органу державної податкової служби, підписаного керівником цього органу або його заместігтелем. Інкасове доручення (розпорядження), яке складається відповідно до ст.6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» не може вважатися рішенням податкового органу, оскільки є розрахунковим документом. 

 Президія Вищого арбітражного суду України роз'яснив, що відносини, які виникають між підприємствами, установами, організаціями та державною податковою інспекцією у зв'язку з осуществлени-ем ними своїх контрольних функцій відповідно до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» не є цивільно-правовими . Тому строки позовної давності, встановлені Цивільним кодексом України, до них не застосовуються. 

 За змістом ст.5 Господарського процесуального кодексу України вимоги щодо досудового врегулювання господарських спорів не поширюються на спори про визнання недійсними рішень податкових органів.

 Що ж до спорів, пов'язаних із зворотним стягненням списаних цими органами в безспірному порядку сум, то дотримання досудового порядку їх врегулювання є обов'язковим. 

 Ст. 12 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» Державної податкової адміністрації України, а також державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних податкових інспекцій в містах з районним поділом (крім міст Києва та Севастополя) надано право скасовувати рішення нижчестоящих податкових органів у разі їх невідповідності актам законодавства. 

 Одночасно відповідно до ст. 14 зазначеного Закону рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку. 

 Отже, підприємства, установи та організації у разі незгоди з рішенням чи діями податкових органів вправі за власним вибором вирішувати питання про оскарження цих рішень (дій) в порядку підлеглості або про захист своїх майнових інтересів шляхом звернення до господарського суду. В останньому випадку попереднє звернення зі скаргою до відповідного органу не є обов'язковим. 

 Представлені сторонами копії скарг до вищестоящих податкових органів і рішення за цими скаргами оцінюються господарським судом нарівні з іншими документами у справі. 

 Відповідно до п.2 ст.8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» до функцій Державної податкової адміністрації України віднесено розробку і видання інструктивних і методичних документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків, інших обов'язкових платежів до бюджетів, внесків до державних цільових фондів. 

 При вирішенні спорів зазначені акти Головної державної податкової інспекції України застосовуються господарськими судами на загальних підставах відповідно до сг.4 ГПК України з урахуванням вимог ч. 2 цієї статті. Що ж до роз'яснень, у тому числі письмових, які видаються Головною державною податковою інспекцією України відповідно до п.4 ст.8 зазначеного Закону, то вони не є нормативно-правовими актами і при вирішенні спорів повинні оцінюватися господарськими судами нарівні з іншими матеріалами в справі. 

 Нерідко в судовій практиці виникають труднощі, пов'язані з визнанням недійсними рішень органів державної податкової служби про застосування до суб'єктів підприємництва фінансових санкцій. 

 Так, до арбітражного суду звернулося підприємство (далі - Позивач) із заявою про визнання недійсним рішення міської податкової інспекції (далі - Відповідач) про застосування до Позивача фінансових санкцій. 

 Арбітражний суд задовольнив вимоги Позивача, посилаючись на те, що розрахунки за договорами оренди і контрактами на навчання не є операціями з реалізації (експорту) продукції, послуг, робіт, а тому застосування податковою інспекцією фінансових санщій з посиланням на ст.ст. 1 і 4 Закону України «Про порядок розрахунків в іноземній вапюте» є необгрунтованим. 

 Постановою за результатами перевірки рішення в порядку нагляду голова арбітражного суду рішення скасував і в задоволенні вимог Позивача відмовив, посилаючись на те, що передачею судів іноземним компаніям у користування за тайм-чартеру Позивач надає компаніям послуги, а тому виручку від таких операцій Позивач зобов'язаний був отримати в дев'яностоденний строк, як це передбачено вищезгаданим Законом. Оскільки виручка в цей термін отримана не була, Відповідач правомірно застосував передбачені Законом України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті» санкції. 

 За заявою Позивача судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов перевірила законність і обгрунтованість постанови голови арбітражного суду в порядку нагляду і скасувала його, залишивши в силі рішення. При цьому судова колегія вказала у своїй постанові, що операції з передачі майна в оренду не підпадають під перелік господарських операцій внешнееконаміческой діяльності, передбачених ст. 1 Закону України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті». Дія цього Закону на орендні відносини не поширюються, а тому фінансові санкції застосовано до Позивача неправамерно. 

 Відповідач звернувся в судову колегію Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов з клопотанням про перегляд постанови судової колегії з нововиявленими обставинами, посилаючись при цьому на наступне. 

 Головна державна податкова адміністрація України листом від 06.02.98 р. роз'яснила, що передача суден в оренду нерезидентам вважається експортом товарів, а плата за оренду судна - валютною виручкою. Тому порядок розрахунків за такими операціями повинен відповідати Закону України «Про порядок розрахунків в іноземній валюті». Відповідач вважає цю обставину нововиявленою і просить скасувати постанову судової колегії по справі, залишивши в силі рішення арбітражного суду. 

 Розглянувши матеріали справи, судова колегія Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов зазначила наступне. 

 Згідно cm 112 Арбітражного процесуального кодексу України рішення може бути переглянуте за двох умов: нововиявлені обставини повинні мати істотне значення для справи і бути виявлені після прийняття рішення по справі. 

 Виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору не можуть бути підставою для перегляду рішення по правшам глави XIII АЛ До України. 

 Лист Головної державної адміністрації України, на яке посилається Відповідач як на підставу для перевірки відбулися у справі рішень, датована 06.02.98 р., тобто видано після прийняття як рішення арбітражного суду, так і постанови судової колегії Вищого арбітражного суду України. Крам того, зазначений лист не є нормативним актом, який може враховуватися при розгляді справи. Беручи з цього питання роз'яснення від 28.04.95 р. № 02-5/310 «Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами», президія Вищого арбітражного суду України вказав, що скасування або зміна нормативного акта, на якому грунтувалося рішення, може вважатися нововиявленою обставиною за умови, що в акті, скасовувати або змінювати предидупцій, зазначено про надання йому зворотної сили. 

 Згідно ст.8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» Державна податкова адміністрація України розробляє і видає інструкції та методичні документи про порядок застосування законодавства про податки. Такі документи підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку. 

 Виходячи з викладеного, судова колегія не знайшла підстав вважати лист Головної державної податкової адміністрації України від 06.02.98 р. нововиявленою обставиною, а тому постанову судової колегії залишено в силі [Бізнес. Бухгалтерія. - 1999. - № 22. -С. І 2]. 

 Основними заходами захисту майнових прав суб'єктів підприємницької діяльності від незаконних дій органів державної податкової служби є визнання недійсними актів про застосування до них економічних (фінансових) санкцій та повернення з бюджету незаконно списаних з них в примусовому порядку сум. Ці заходи захисту є результатом задоволення господарськими судами вимог про визнання недійсним рішення державної податкової інспекції та про зворотне стягнення списаних в примусовому порядку сум. Вищевказані заходи захисту можуть застосовуватися суб'єктами підприємницької діяльності для захисту своїх майнових прав від незаконних дій інших державних органів, яким надано право застосовувати до них такі санкції, списуючи грошові суми в безспірному порядку. 

 Важливим засобом захисту прав підприємців - юридичних осіб є нерідко вживане в практиці визнання господарськими судами недійсними неправомірних рішень (актів) державних та інших органів про ліквідацію або реорганізацію суб'єктів підприємницької діяльності. Це може бути, наприклад, визнання госпо-тиментом судом недійсними рішень (актів) про реорганізацію або ліквідацію підприємств, прийнятих (винесених) державними або іншими органами, які не є власниками майна або не мають від них відповідних повноважень (за позовами підприємств або одного або кількох засновників); визнання недійсними рішень державних органів, уповноважених управляти державним майном, про реорганізацію або ліквідацію об'єднань, створених підприємствами на добровільних засадах, які прийняті з перевищенням їх повноважень. 

 Визнання в судовому порядку недійсним незаконного акта державного чи іншого органу виключає необхідність скасування цього акту який видав його органом. Однак господарський суд не може скасувати цей акт, оскільки таким повноваженням він не наділений. Результатом розгляду господарським судом спору може бути рішення про визнання такого акта недійсним. 

 Нерідко в практиці розглядаються спори про визнання недійсними рішень державних органів про стягнення штрафів. 

 Так, до арбітражного суду області звернулася комерційна фірма (далі - Позивач) із заявою про визнання недійсною постанови обласного управління у справах захисту прав споживачів (далі - Відповідач) про стягнення штрафу. 

 Рішенням арбітражного суду області позов задоволено з посиланням на те, що Відповідач застосував до Позивача штрафні санкції, не передбачені ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів». 

 Головою арбітражного суду області рішення залишено в силі по таму ж мотиву. 

 Ие погодившись з такими, що відбулися у справі рішеннями, Відповідач звернувся в судову колегію Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов із заявою про скасування рішення і постанови у справі, посилаючись при цьому на те, що проведена ним перевірка виявила наявність партії оселедця з вичерпаним терміном зберігання, яка належала Позивачу і зберігалася в холодильнику третій організації. Частина цієї партії оселедця реалізовувалася Позивачем і на день перевірки. 

 Розглянувши матеріали справи, судова колегія встановила слідую-гцее. 

 Постановою Відповідача від 31.01.97 р. до Позивача застосовано штрафні санкції у зв'язку з тим, що згідно з актом перевірки від 10.12.96 р. виявлено факт зберігання в холодильнику третій організації партії свіжомороженої оселедця, що належить Істг (у, термін зберігання якої закінчився. В цей холодильник товар був завезений у вересні 1996 року, та за період з дня завезення до дня перевірки частина партії оселедця була реалізована. 

 Виходячи з цього. Відповідач застосував до Істі (у штрафні санкції за реалізацію оселедця, якість якої не відповідала вимогам нормативної документації. Разом з тим з акту перевірки не видно факт реалізації через торговельну мережу неякісної оселедця. Згідно з представленими Позивачем до-кументаи в період з вересня по грудень 1996 через торгову мережу Позивачем реатзовивалась оселедець солоний, а свіжоморожена на підставі договору № 105 реалізовувалася на корм худобі. 

 Відповідно до ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» стягнення штрафних санкцій у розмірі 50% вартості отриманого для реалізації товару, якість якого не відповідає вимогам нормативної документації, встановлено для випадків виявлення факту реалізації такого товару. Відповідачем же не представлені докази реалізації через торговельну мережу оселедця з вичерпаним терміном зберігання. 

 Виходячи з викладеного, судова колегія Вищого арбітражного суду України не знайшла підстав для скасування відбулися у справі рішення і постанови [Бізнес. Бухгалтерія. - 1999. - № 18. - С. 101]. 

 Таким чином, засобами захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності від незаконних актів державних органів, їх втручання в господарську діяльність підприємців є: 

 визнання недійсними (повністю або в частині) актів державних та інших органів, що не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси суб'єктів підприємницької діяльності; 

 повернення з бюджету грошових коштів, необгрунтовано списаних державними органами в примусовому порядку; 

 відшкодування збитків, заподіяних підприємцям неправомірними актами державних органів. Розділ З 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.11. ЗАХИСТ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ ЇХ ПОРУШЕННЯ НЕЗАКОННИМИ АКТАМИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ"
 1.  Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем
    правити рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцем проживання такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; документ,
 2.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    захисту прав суб'єктів підприємництва на знак для товарів і послуг, фірмового найменування, зазначення походження товарів, винахід, корисну модель і промисловий зразок. У розділі 15 викладені способи зашиті прав підприємців у таких поширених у практиці випадках їх порушення, як видання державними органами та органами місцевого самоврядування незаконних актів, а
 3.  2.4. Захист відомостей, що становлять державну та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію та інтелектуальну власність
    захист відомостей, що містять державну, комерційну та іншу таємницю, а також конфіденційну інформацію та інформацію, складову інтелектуальну власність. Правові основи захисту інформації За останні роки в Росії сформовані і продовжують формуватися правові механізми, що сприяють створенню цілісної системи обмеження доступу до інформації, що становить таємницю або
 4.  Порушники авторських і суміжних прав
    захисту і несанкціонованого видалення або зміни інформації про управління правами. Включені до Закону нові ст. 481 і 482, засновані на формальному перенесенні в російське законодавство положень ст. 11 і 12 Договору ВОІВ про авторське право і ст. 18 і 19 Договору ВОІВ про виконання і фонограми, для російських юристів, які звикли до більш-менш чітким законодавчим правилам,
 5.  Загальні положення
    захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Він створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться спеціально
 6.  Реєстрація юридичної особи
    захисту своїх прав суб'єкт господарювання має право оскаржити в судовому порядку відмову в державній реєстрації. Засобом захисту прав підприємця є визнання в судовому порядку недійсним рішення органу державної реєстрації про відмову в реєстрації. При цьому господарський суд не лише визнає відмову в державній реєстрації недійсним, але і зобов'язує
 7.  Розділ V. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ
    захисту авторського права і суміжних прав 1. Технічними засобами захисту авторського права і суміжних прав визнаються будь-які технічні пристрої або їх компоненти, контролюючі доступ до творів або об'єктів суміжних прав, запобігають або обмежують здійснення дій, які не дозволені автором, володарем суміжних прав чи іншим власником виключних прав, щодо
 8.  4.4. Організаційне забезпечення інформаційної безпеки
    захист державних інформаційних ресурсів, насамперед у федеральних органах державної влади та органах державної влади суб'єктів РФ, на підприємствах оборонного комплексу; забезпечення контролю над створенням і використанням засобів захисту інформації за допомогою обов'язкового ліцензування діяльності в даній сфері та сертифікації засобів захисту інформації;
 9.  § 4. Особливості цивільно-правової відповідальності публічно-правових утворень
    захист і на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями (або бездіяльністю) органів державної влади або їх посадових осіб ". У судовій практиці найбільш спірним є питання про відповідальність публічно-правових утворень у випадках, коли так чи інакше скарбниця несе субсидіарну відповідальність за боргами державних або муніципальних установ.
 10.  «Складний об'єкт»
    захист репутації автора ввів набагато більш жорстке правило, що стосується «права на недоторканність твору». Згідно ст. 1266 ЦК РФ не допускається без згоди автора або його спадкоємців «внесення в його твір змін, скорочень і доповнень, постачання твори при його використанні ілюстраціями, передмовою, післямовою, коментарями чи якими б то не було