Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

20.5. Психологічна автобіографія

Психологічна автобіографія - збірне найменування великої групи способів отримання біографічної інформації від самого досліджуваного людини. Ці методи дозволяють отримати дані психологічного анамнезу, відомості про найважливіші події та етапи життєвого шляху особистості, про її ставлення до прожитому і про особливості її антиципації.

Відомості загального характеру (стать, вік, освіта, сімейний стан, професійні відомості, стан здоров'я і т. п.) можна отримати за допомогою бесіди, анкети, біографічних опитувальників. Специфічні відомості (оцінка минулих і можливих майбутніх подій, ставлення до себе та інших, суб'єктивне сприйняття свого життєвого шляху і т. п.) отримують різними способами. Найбільш поширений і простий - усне або письмове оповідання про свого життя з одночасним описом свого психічного стану у відповідні періоди.

Оповідання може бути полегшено за допомогою пропонованої випробуваному схеми викладу. Схема містить окремі опорні точки, які відносяться до різних вікових періодах життя людини і до різних областей його діяльності.

Популярний в таких дослідженнях прийом автопортрета. Випробуваному пропонується накреслити прямий горизонтальний відрізок, крайні точки якого уособлюють народження і смерть. На відрізку випробуваний вибирає точку, відповідну даному моменту його життя. Тим самим він співвідносить своє минуле і майбутнє, оцінює свої тимчасові можливості.

На цих двох дільницях їм відзначаються найбільш важливі події: доконаний в минулому і очікувані в майбутньому. Ці віхи бажано супроводити емоційною оцінкою.

Ще один відомий прийом - керована фантазія. Він може здійснюватися в різних варіантах. Наприклад, «вживання» в свій уявний образ в старості з підбиттям підсумків життя. Або «прискорення часу» шляхом неодноразового послідовного подання себе все старше і старше.

З останніх розробок вкажемо на методику Є. Ю. Корж-вої, запропоновану в 1994 р. для виявлення самосприйняття життєвого шляху особистості [164]. Відповіді та опису біографа стосуються його минулого, сьогодення і можливого майбутнього, але переважно подій його недавнього минулого. Передбачена процедура формалізації та уніфікації автобіографічного матеріалу, що дає можливість його кількісного представлення. Способи інтерпретації даних, передбачені методикою, дозволяють віднести її до розряду подієво-біографічних методів. А оскільки в аналізі матеріалу на перший план виступає особистісне значення (тобто сенс) відповідей, то дану методику (втім, як і в цілому метод психологічної автобіографії) можна віднести до групи експресивних проективних методів. Автором розроблені критерії аналізу даних. При інтерпретації враховуються такі особливості сприйняття подій особистістю: 1) формальні характеристики - продуктивність відтворення образів минулого і майбутнього; значимість для себе даної події в порівнянні з іншими; бажаність подій; ступінь впливу подій на подальший хід життя суб'єкта; час їх антиципації (передбачення) і ретроспекції; 2) змістовні характеристики - тип і вид значущих подій; їх «оригінальність-популярність» (частота народження); їх «сила-слабкість» (переважний вплив особистісних або ситуаційних змінних).

Суб'єктивна картина життєвого шляху розглядається як цілісний образ людського буття: відчуття, сприйняття, емоційні та інтелектуальні переживання і оцінки власного життя і в кінцевому рахунку ставлення до неї. Аналізу підлягає ряд компонентів цієї внутрішньої картини свого життя: 1) соматический (тілесний) компонент - відношення до свого здоров'я, віком, змінам в тому і іншому і т. п.; 2) особистісний (індивідуально-психологічний) компонент - відношення до себе як до особистості; 3) ситуаційний (соціально-психологічний) компонент - відношення до життєвих ситуацій, в які було включено дана людина. Результати по конкретному випробуваному зіставляються з нормативними, отриманими для кон-тінгенти соматично здорових і хворих людей. Здорові диференційовані на дві професійні групи: педагоги та інженерно-технічні працівники (ІТП). Методика дозволяє проводити діагностику психічних станів. Можливо її використання як для індивідуального, так і групового дослідження та обстеження.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.5. Психологічна автобіографія "
 1. ЛІТЕРАТУРА
  1КердЕ. Гегель. М., 1898. С. 306. 2 Stirling J. Н. The secret of Hegel, being the Hegelian system in origin, principal, form and matter. L., 1865. Vol. I. P. XII. 3 Bradely F. H. The principles of logic. L., 1922. Vol. II. P. 408, 409. 4 Богомолов А. С. Абсолютний ідеалізм / / Сучасна буржуазна філософія. М., 1972. С. 183. 5 Давидов Ю. Н. Неогегельянство / / Філософський
 2. Глава III. АВТОБІОГРАФІЯ ЯК ІСТОРІЯ І ІСТОРІЯ ЯК АВТОБІОГРАФІЯ
  автобіографіях, достовірність яких чи не та ж, що достовірність романів. Звичайно, попередження про обережність при використанні деяких видів текстів доречно. Однак, строго вживаючи терміни, ця форма листа (яку тільки як літературний жанр можна відокремити від щоденників, листів та інших оповідань про приватне життя) відображає, як і романи, не тільки приємні комбінації
 3. Нікандров В. В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

 4. ПРИМІТКИ
  автобіографія Лейбніца «Vita е seipso breviter delineata»; Muller К., Kronert G. Leben und Werk von G. W. Leibniz. Eine Chronik. Frankfurt a. M., 1969; Geschichte der Philosophie / Hg. W. Rod. Munchen, 1984. Bd. VIII. S. 67-72; Герье В. Лейбніц і його століття. СПб., 1868; Майоров Г. Г. Теоретична філософія Лейбніца. М., 1973; Нарский І. С. Готфрід Лейбніц М., 1972. С. 5-27. 2 Погребисскіі І. Б.
 5. ЛІТЕРАТУРА
  Сен-Симон, Конт 1 Див: Kuhn Th. The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change. Chicago; L., 1977. 2 Poggi S., Rod W. Geschichte der Philosophie. Bd. X. Die Philosophie derNeuzeit. Munchen, 1989. Bd. 4. S. 13-19. 3 Твори Сен-Симона: (Euvres de Saint-Simon et d'Enfantin, publiee par le membres du conseil institue par Enfantin. 47 vol. P., 1865 - 1878.
 6. ЛІТЕРАТУРА
  автобіографії. Париж, 1949. С. 294. 6 Lacroix J. Sentiments et la vie morale. P., 1957. P. 86. 7 Mounier E. Revolution personnaliste et communautaire / / (Euvres. Vol. 1. P. 277-282. 8 Mounier E. Declaration des droits des personnes et de communautds / / Ibid. Vol. 4. P. 69. 9 Lacroix J. Personne et amour. P., 1955. P. 94 - 95 . 10 Муньє Е. Що таке персоналізм? М., 1994. С. 15. "
 7. Література 1.
  Бокль Г.Т. Історія цивілізації в Англії: Пер. з англ. Т. 1,2. СПб., 1906. 2. Ковальов АТ. Еволюційна соціологія Г. Спенсера: перший досвід системного підходу / / Історія теоретичної соціології / Відп. ред. Ю.М. Давидов. Т. 1 . М., 1997. 3. Мілль Дж.Ст. Система логіки силогістичної і індуктивної: Виклад принципів докази в зв'язку з методами наукового дослідження / Пер. з англ. під
 8. Глава 10 Психологічні теорії відчуттів і сприйнять
  Глава 10 Психологічні теорії відчуттів і
 9. Е.Б. Старовойтенко. Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с., 2004

 10. 14.5.2. Психологічне моделювання
  психологічних закономірностей, і, по-третє, розробляти ефективні прийоми впливу на людей з метою надання їм психологічної допомоги. Основні особливості психологічного моделювання 1. Природні об'єкт і предмет дослідження - люди (тварини) та їх психіка. 2. Штучність умов дослідження (наприклад, експериментальна лабораторія, діагностичний центр,
 11. ЛІТЕРАТУРА 1.
  автобіографії. - М., 1991. 4. У пошуках сенсу. Мудрість тисячоліть / Упорядник А.Е.Мачехін. Изд. 2-е. - М., 2002. 5. Гусейнов А.А. Великі моралісти. - М., 1995. 6. Дубровський Д.І. Проблема ідеального. - М., 1983. 7. Ільєнко Е.В. Проблема ідеального / / »Питання філософії», 1979, № 6 -7. 8. Кант І. Критика практичного розуму. Соч., т.4, ч.1. - М., I965. 9. Коган ЛЛ. Мета і сенс
 12. Г. Спенсер Автобіографія
  автобіографія Герберта Спенсера, що складається з двох величезних томів у тисячу сто сторінок щільною, убористим друку, є вкрай цікавим і характерним твором цього роду. У цій "Природній історії самого себе" ("A natural history of myself '), як називає Спенсер свої записки, ми знайомимося перш за все з генезисом ідеї еволюції, обробці якої великий філософ присвятив все своє
 13. 62. Криза підліткового віку в психологічних концепціях
  психологічна напруженість, яка супроводжує формування цілісності особистості, залежить не тільки від фізіологічного дозрівання, особистої біографії, але і від духовної атмосфери суспільства, в якому людина живе, від внутрішньої суперечливості суспільної ідеології. - У науковій концепції Ж. Піаже описується, що в віці від - 2 років і до 4-5 років здійснюється остання
 14. 1 січня. ПРЕДМЕТ вікової психології
  психологічних особливостях особистості людей різного віку. Головний принцип - принцип розвитку психіки у діяльності, отже, вікову психологію не можна уявити поза розвитку (генези), поза розгортання. На будь-який щаблі досліджень дана область ніколи не виступає як щось незмінне. Предмет вікової психології - вивчення і представлення у вигляді наукових фактів
 15. СПИСОК
  автобіографії. - М., 1991. Троцький Л.Д. До історії російської революції. - М., 1990. Тойнбі А. Візантійська спадщина Росії / / Вільна думка. - 1992. - № 10. Федотов Г.П. Росія і свобода / / Прапор. - 1989. - № 12. Хуторський В.Я. Історія Росії: від Рюрика до Єльцина. - М.,
 16. 52 . ТРУД ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
  психологічного вивчення є не праця в цілому, а психологічні компоненти трудової діяльності. У праці розкриваються і формуються здібності людини, його характер, особистість у цілому. Вивчення умов, що впливають на продуктивність праці , показало, що в процесі виробництва для людини немає байдужих факторів. Забарвлення приміщень, організація робочого місця, режим напруження і
 17. 5. Принципи, структура і завдання психології
  психологічного вивчення): 1) загальна психологія досліджує найбільш загальні закономірності психічної діяльності дорослої нормальної людини; 2) вікова психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини, становлення різних психічних процесів і психічних властивостей особистості; 3) педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчання і виховання,