Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

20.5. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО: СТРУКТУРА І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ

Національне багатство в грошовому вираженні являє собою сукупність споживчих вартостей, накопичених суспільством за весь період його виробничої діяльності. Вперше національне багатство було перелічені представником школи фізіократів У. Петті в 1664 р., у Франції - в 1789 р., в США - 1805 р., в Росії - в 1864 р. Найбільш відомим дослідником в цій області є Р.Голдсміт, йому належить заслуга розрахунку національного багатства США за 1898-1948,1905-1950,1945-1958 рр..

У сучасній економічній літературі єдиний підхід до визначення структури національного багатства не склався. Одні економісти включають в нього весь запас матеріальних благ, створених працею і використовуваних для виробництва та споживання; при цьому природні багатства і праця є джерелами і умовами створення національного багатства. Інші вводять як елемента і природні ресурси. Треті вважають, що національне багатство може містити в собі і нематеріальні цінності - будівлі, інформацію, культуру і т.п.

При широкому трактуванні національне багатство включає в себе два основних елементи: матеріальні та нематеріальні активи і пасиви.

Матеріальні активи

Відтворення Оборотні фонди, оборотні кошти, цінності

Невідтворювані Земля, ресурси

Нематеріальні активи і пасиви Фінансові Валюта, цінні папери

Інші нематеріальні активи Патенти й авторські права

Активами визнаються ті об'єкти, щодо яких здійснюється право власності і від використання яких можуть бути отримані економічні вигоди. Пасив являє собою джерело формування активів господарюючого суб'єкта.

Як правило, активи і пасиви еквівалентні один одному.

У системі національних рахунків активами можуть бути тільки ті об'єкти, на які поширюється право власності, тобто в даному плані не враховуються екологічні ресурси (повітря, море), значна частина товарів споживання тривалого користування, "людський капітал" (знання, вміння, досвід), а також досягнення культури.

Як видно з табл. 20.2, матеріальні активи діляться на відтворювані і невідтворювані. Перші є результатом праці за весь період його існування, другі не відповідають цим вимогам, але необхідні для здійснення процесу виробництва. Таким чином, матеріальні активи як продукти людської діяльності включають в себе основні фонди, оборотні кошти, матеріальні та художні цінності.

Оборотні кошти включають сировину, матеріали, паливо, напівфабрикати, незавершене виробництво тощо До основних фондів належать товари тривалого користування, використовувані в процесі виробництва - будівлі, будівлі, споруди, машини, устаткування і т.п. Цінності - це товари значної вартості, які не використовуються у сфері виробництва чи споживання, а зберігаються тривалий період часу в якості заощаджень. До них відносяться дорогоцінні метали, ювелірні вироби, картини і т.д. Крім цих елементів до складу матеріальних активів включаються кошти, які не є результатами виробництва. Однак щодо їх можуть здійснюватися права власності і вони можуть використовуватися в людській діяльності. Йдеться про землю і її надра, тобто природних ресурсах, включених у виробництво.

Земля в СНС розглядається як ділянка землі, до неї ставиться рослинність, а також внутрішні водойми.

Під нематеріальними активами в СНС розуміють права, які дозволяють їх власникам займатися певними видами діяльності, зокрема розробкою родовищ, тиражуванням виробів і т.п. Формально ці права приймають форму патентів, торговельних марок, авторських прав, книг, музичних творів і т.д. Основний елемент нематеріальних активів - фінансові, тобто ті об'єкти, які приносять прибуток. Тут можуть бути виділені золото, цінні папери, позики і т.п.

В основу розрахунку національного багатства покладено балансовий метод. Баланс показує вартість запасів активів і пасивів на певний момент, як правило, на початок і кінець року. Запаси активів і пасивів виникають в результаті безперервних надходжень і вилучень щодо обсягу чи вартості, що відбуваються протягом часу перебування їх у власності. Різниця між сумою всіх активів і всіх зобов'язань суб'єкта господарювання, сектора, економіки на початок або кінець періоду становить власний капітал. Він служить мірою багатства господарської одиниці, сектора, економіки в цілому в той чи інший період часу.

Література

Статистика: національні рахунки, показники і методи аналізу: Справ, посібник / За ред. І.Є. Теслюка. Мн., 1995.

Економіка і бізнес / Под ред В.Д. Камаева. М., 1993.

Економічна теорія: Підручник / За ред. Н.І. Базильова, С.П. Гурко. Мн., 1997. Економічна теорія: Практикум / За ред. Н.І. Базильова, Л.В. Воробйової. Мн., 1997.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.5. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО: СТРУКТУРА І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ "
 1. 20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. Динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД
  національна економіка в цілому. Результати функціонування на національному рівні прийнято називати макроекономічними. Вони зазвичай формуються як сумарний результат мікроекономічних показників. Справа в тому, що кожному з основних макроекономічних показників, як правило, відповідає аналог, що розраховується на рівні первинної господарської ланки. Більше того, значна частина
 2. 2.1. СТРУКТУРА СІМ'Ї
  структури сім'ї, аналізується циркулярна модель Олсона для типів сімейних структур, показуються її переваги і недоліки. У розділі 2.1.3 розвиваються ідеї використання трикутника в якості одиниці аналізу структури сім'ї, наводяться виділені автором механізми функціонування структури трикутника в сімейній системі. Розділ 2.1.4 присвячений розробці узагальненої класифікації
 3. 2.4.3. Зведений перелік інформаційних даних про роботу і стан галузей народного господарства
  структура Зведеного переліку (кодификатора) Найменування Код показника Вид інформації Періодичність Ознака показника Примітка показника і представлення одиниці виміру даних Рис. 15 б. Єдина структура абонентських переліків інформаційних даних звернення, товарообіг, житлово-комунальне господарство, народна освіта і культура, матеріально-технічне постачання, зовнішня
 4. 11.2. ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КОРИСНОСТІ. Кардиналізма ІОРДІНАЛІЗМ В ОЦІНЦІ корисності блага
  структуру споживання так, щоб придбати максимальну суму ютілов. У результаті аналізу за допомогою гіпотез кількісного виміру корисності можна встановити умову рівноваги споживача, а також зробити висновок про те, що обсяг попиту на благо знаходиться в прямій залежності від величини бюджету споживача і в зворотній - від своєї ціни. Теорія порядкового виміру корисності
 5. 3. Рішення задачі ідентифікації (розпізнавання образів).
  Його істинному стані з урахуванням імовірнісних характеристик можливих помилок при контролі, похибок виконуваних вимірювань і перешкод. Умовно це завдання можна назвати етапом побудови моделі контрольованого об'єкту і безпосереднього контролю ОУ. За прийнятою термінології процес побудови моделі об'єкта називається ідентифікацією оператора ф. На практиці оператор ф ідентифікується
 6. Стрілець Ю.Ш.. Сенс життя людини у філософсько-антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ, 2003. - 139 с., 2003
  способи його освоєння, приблизна тематика рефератів, курсових і дипломних робіт, контрольні питання для
 7. Мід Джордж Герберт (1863-1931)
  структуру соціального процесу. Соціальна концепція Міда справила великий вплив на подальший розвиток соціальної психології і лягла в основу символічного інтеракціонізму. Ряд дослідників не без підстав зближує подання Міда про соціального життя з ідеями феноменологічної соціології. (Деякі ідеї та побудови Міда отримали істотний розвиток в роботах Щюца.) Праці російською
 8. МАНЕРИ
  національні традиції, обряди, норми етикету. На особливості національного етикету впливають: клімат, природа, мова, релігія, культура харчування, сусіди та ін фактори. Національні, індивідуальні, загальнолюдські особливості етики та етикету містять в собі, як риси позитиву, так і негативу. Минущі і неминущі цінності етики і етикету: конфесійні та світські, побутові та
 9. 37. Мікросвіт
  структуру елементарних частинок, фундаментальних взаємодій і більшості явищ, відомих сучасній науці. Таким чином, предмети, що оточують нас, а також саме тіло людини не є єдиним цілим. Все це складається з «частин», тобто молекул. Молекули, в свою чергу, також діляться на більш дрібні складові частини - атоми. Атоми теж, у свою чергу, діляться на ще дрібніші
 10. Запитання для закріплення.
  Вимір особистості? Що таке розумна поведінка особистості? Що таке моральний вимір суспільства? Чому громадянська зрілість суспільства визначається рівнем розвитку суспільно-етичної свідомості? Ш Література А. А. Гусейнов. Р.Г. Апресян. Етика. - М.: Гардарика, 1998. - 472 с. Словник з етики. Під редакцією І.С. Кона. -М., 1981. Дробницкий О.Г. Поняття моралі. -М., 1974. - С.15-63. Садчиків
 11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  Його залежить розуміння і зміст чеснот у свідомості і життєвих орієнтирах особистості? Від чого залежить мінливість соціальної моралі? Як ви розумієте значення терміна конформізм? Що таке моральний вимір особистості? Зачем (етики, психологи, педагоги, соціологи, журналісти, політики тощо) виробляють моральний вимір суспільства? Література Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика. Підручник. -
 12. ТЕМА 4 Виробництво соціальної структури
  структурі та культурі, будують припущення про розвиток соціальних подій, концептуалізуються уявлення про організацію їх суспільного миру. Як ми визначили вище, різні погляди соціологів на суспільство впливають і на визначення соціальної структури: «суспільство людей» дозволяє виявити структуру «діючих груп», «суспільство відносин» - структуру «статусної диспозиції», а «суспільство культури» -
 13. ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  структура, типи. Діяльнісний підхід в соціальній філософії. Детермінація соціальної дії. Мотиви людської діяльності. Соціальна реальність та основні підходи до її дослідження. 1. Методологічний номіналізм і реалізм в соціальній філософії. Соціальні норми і соціальні інститути як об'єкти філософського аналізу. Суспільні відносини: поняття і типи. Категорії «соціальне
 14. Міжрегіональні економічні взаємодії
  національної економіки (республіки колишнього СРСР, регіони сучасної Росії), так і для аналізу переходу до взаємодії нових національних економік (країни СНД і Балтії як колишні регіони СРСР), а також для аналізу трансформації регіонів національних економік у регіональні економіки міждержавних союзів (регіони Європейського союзу). Іншими словами, мова йде про якусь метатеоріі,
 15. буржуазну мораль
  його добування - сенс життя в умовах буржуазних відносин в суспільстві. Гроші заради грошей. Нажива заради наживи. Прибуток будь-якою ціною. Хто смів, той і з'їв. Гроші - не пахнуть. Щастя протегує зухвалим. Мета виправдовує засіб. Людина - людині - вовк. Єдність і протилежність моральних уявлень у народів Заходу і Сходу. Колективізм як фундаментальний принцип християнської,
 16. Зразкові плани семінарських заняття Заняття 1. Наука і соціальні цінності
  структура і динаміка. Теми для доповідей та дискусій 1. Наука і цінності техногенної цивілізації. 2. Традиційність науки і види наукових традици fr. Основна література Наука в системі соціальних цінностей. М., 1995. Наука та її місце в культурі. Новосибірськ. ^ 990. Наука та цінності. Новосибірськ, 1987. Стьопін B.C. Наукове пізнання і цінності техногенної цивілізації / /