НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

20.3. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ. СКЛАД і СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ

Валовий внутрішній продукт являє собою валовий вартість усіх товарів і послуг, створених на території даної держави протягом певного терміну за вирахуванням проміжного споживання. Таким чином, ВВП характеризує вартість, створену як резидентами, так і нерезидентами даної держави, але не враховує вартість, вироблену резидентами за межами країни.

У національній статистиці деяких держав, наприклад в американській і японській системах, основним макроекономічним показником вважається ВНП. У кількісному співвідношенні різниця між ВНП і ВВП невелика і складає, як правило, не більше 2%. На відміну від ВВП ВНП характеризує вартісний обсяг кінцевої продукції, створений резидентами на території даної держави і іноземним сектором економіки, але не включає діяльність нерезидентів на економічній території цієї країни. Тобто при визначенні ВВП використовується територіальний принцип, відповідно до якого товари та послуги створюються внутрішніми факторами даної держави незалежно від того, хто ними фактично володіє. В основу ж розрахунку ВНП покладений національний принцип: враховується вартість продукції, виробленої резидентами, незалежно від їх знаходження. Таким чином, величина ВНП відрізняється від величини ВВП на суму, що дорівнює сальдо торгового балансу, тобто це різниця між вартістю експорту та імпорту країни. Позитивне сальдо збільшує розміри продукту суспільства, і, отже, ВНП буде більше ВВП.

Способи розрахунку ВВП. Валовий внутрішній продукт може бути обчислений трьома способами: виробничим, розподільним і кінцевого використання.

В основі розрахунку ВВП виробничим способом лежить такий мікроекономічний показник, як валовий випуск. Останній являє собою вартість товарів і послуг, вироблених господарськими одиницями - резидентами - за певний період. Крім того, в обсяг валового випуску включаються деякі категорії вироблених, але не реалізованих благ:

продукти, вироблені підприємствами для внутрішньовиробничого споживання;

продукти, використані для будівництва будівель і виробництва інших основних фондів;

продукти та послуги, обмінені по бартеру; продукти та послуги, використані для оплати праці в натуральній формі;

сільськогосподарські та харчові продукти, вироблені домашніми господарствами для власного споживання;

інші продукти, вироблені домашніми господарствами; умовно обчислені доходи від проживання у власній оселі;

умовно обчислена оплата послуг фінансових посередників. Що ж до земельної ренти, то вона розглядається як дохід від власності та не включається до валового випуск.

Розрахунок ВВП виробничим способом полягає в обліку валового випуску звітного періоду виробничих одиниць всіх галузей в цінах виробництва за вирахуванням їх вартості проміжного споживання за цінами споживання.

Тобто ВВП є сума до-доданої вартості всіх виробників товарів і послуг даної держави. Під доданої ж вартістю мається на увазі вартість проданої виробником продукції за мінусом витрат на вироби, куплені і використані для їх виробництва. Щоб визначити її величину, необхідно з ринкової ціни виробленого обсягу виробництва відняти вартість спожитих сировини і матеріалів, палива та енергії, інших ресурсів, придбаних у постачальника.

ВВП, обчислений виробничим способом, крім суми доданих вартостей, включає чисті непрямі податки. У системі національних рахунків це податки на виробництво та імпорт. Звідси випливає, що ВВП дорівнює загальному обсягу валового випуску продуктів і послуг у внутрішній економіці за вирахуванням проміжного споживання плюс податок на додану вартість і чисті податки на імпорт ЧНІ без ПДВ:

ВВП = Валовий випуск - Проміжне споживання + ПДВ + ЧНІ.

ВВП за розподільчим способу є загальна сума доходів всіх господарських одиниць і населення від усіх видів економічної діяльності, а також амортизаційних відрахувань. Точніше кажучи, ВВП як потік доходів представлений, по-перше, доходами власників факторів виробництва (тобто сумою заробітної плати, відсотка, рентних платежів та інших майнових доходів на власність до сплати податків), по-друге, доходами держави у вигляді різних непрямих податків, по-третє, доходами підприємницького сектора, в яких необхідно враховувати амортизаційні відрахування, що йдуть на покупку інвестиційних товарів.

Згідно способу кінцевого використання ВВП - це кінцеве споживання матеріальних благ і послуг, капвкладення, приріст матеріальних оборотних коштів і сальдо зовнішньоторговельних операцій. Таким чином, ВВП буде включати три потоку витрат:

споживчі витрати. Це витрати домашніх господарств на предмети споживання тривалого користування, а також витрати на послуги (сукупність зазначених витрат позначається ТУКУ С);

валові приватні внутрішні інвестиції I. Вони являють собою витрати приватного підприємницького сектора даної держави на приріст інвестицій в даному році (чисті інвестиції), а також інвестиційні товари, призначені для відшкодування спожитих машин, обладнання, приладів і т.п., тобто амортизацію;

витрати держави на споживання G, держава в особі своїх органів влади виступає як споживач, виробляючи закупівлі товарів і послуг, наприклад військової техніки. Необхідно відзначити той факт, що державні закупівлі виключають всі державні трансфертні платежі, оскільки ця категорія витрат не відображає збільшення поточного виробництва і є просто передачею частини державних доходів певним категоріям осіб;

чистий експорт, тобто різниця між експортом та імпортом Хп. Виходячи з викладеного ВВП за способом кінцевого використання дорівнює:

ВВП = С + / + G + Х ".

Розрахунок ВВП на основі різних складових неминуче призводить до неспівпадання його кількісних оцінок. Найчастіше виникають розбіжності викликані тим, що зібрані статистичні дані не дають абсолютно достовірного відображення кількісного змісту економічних операцій. У країнах з розвиненою статистичною службою подібні відхилення незначні і на рівні ВВП, як правило, не перевищують 1 - 2%. У статистичних довідниках неспівпадання між обчисленими різними способами значеннями ВВП, а також деяких інших макроекономічних показників відображаються в спеціальній графі "Статистичні розбіжності".

Номінальний і реальний ВВП. Оцінка ВВП за період часу дає можливість судити про динаміку економіки. Якщо, наприклад, величина ВВП зросла на 2%, це означає, що збільшилася маса вироблених товарів і послуг. Однак зростання ВВП не завжди свідчить про прогрес у розвитку. Оскільки ВВП - це вартісний показник, він залежить від рівня цін в економіці. Виходячи з цього в економічній теорії і на практиці виділяють номінальний і реальний ВВП. Номінальний ВВП - це показник в поточних цінах, тобто сформованих на момент його розрахунку. Реальний ВВП - це ВВП у незмінних цінах, тобто скоригований з урахуванням інфляції. Коригування здійснюється за формулою:

Реальний ВВП = Номінальний ВВП / Індекс цін.

Діяльність суб'єктів господарювання на рівні економіки в цілому може бути охарактеризована за допомогою цілої системи макроекономічних показників.

Чистий національний продукт - це валовий національний продукт за вирахуванням тієї частини виробленого продукту, яка необхідна для заміни засобів виробництва, зношених в процесі випуску продукції (амортизації).

Валовий національний доход (ВИД) - сума первинних доходів, отриманих резидентами даної держави у зв'язку з їх прямим або непрямим участю у виробництві ВВП своєї країни і ВВП інших держав.

Чистий національний дохід дорівнює різниці між ВИД і споживанням основних фондів, тобто амортизацією.

Розташовуваний національний дохід - чистий національний доход плюс поточні трансферти з-за кордону. Таким чином, він вимірює суму доходів, яку резиденти можуть використовувати або на споживання, або на заощадження.

Валовий національний наявний дохід (ВНРД) дорівнює ВВП у ринкових цінах плюс (мінус) чисте сальдо по податках на про-ництво та імпорт, субсидіях, оплаті праці, доходів від власності та підприємницького доходу, операціями страхування та іншими трансфертами.

Чистий національний наявний дохід дорівнює ВНРД мінус споживання основного капіталу.

Валове національне заощадження - частина ВНРД, яка не йде на кінцеве споживання і дорівнює сумі валових заощаджень всіх секторів.

Чисте національне заощадження дорівнює різниці між ВНС і споживанням основного капіталу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.3. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ. СКЛАД і СПОСОБИ РОЗРАХУНКУ "
 1. 20.2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ. Динаміки макроекономічних показників В КРАЇНАХ СНД
  валова Прибуток чистий Підприємницький дохід Основні та оборотні фонди Національне багатство Основним показником СНР є ВВП. На відміну від раніше використовувався в нашій статистиці сукупного суспільного продукту ВВП не включає, з одного боку, вартість спожитих предметів праці і таким чином виключає повторний рахунок, з іншого - крім результатів матеріального
 2. ВСТУП
  валового регіонального продукту і рівень життя населення. Наводяться методика розрахунку індексу розвитку людського потенціалу і його рівень для регіонів і Росії в
 3. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  внутрішній продукт ВТД Зовнішньоторговельна діяльність СОТ Світова організація ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність ГАТТ Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГС Гармонизированная система ГТК Державний митний комітет ЄС Європейський Союз ШІ Іноземні інвестиції ІСО Міжнародна організація по стандартизації КОКОМ Координаційний комітет з експортного контролю
 4. ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш . Ш. Байбусінов
  валового внутрішнього продукту (ВВП) статусу основної характеристики національної економічної діяльності. ВВП відображає функціонування всієї економіки, є основою міжнародних економічних зіставлень, оцінки ступеня інтеграції країни в світогосподарські зв'язки. Відповідно до загально методологічні підходами СНС Територіальний орган Федеральної служби державної
 5. ПРО ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРА ПОСЛУГ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ А. А. Сафронов
  валового регіонального продукту засноване на прискоренні обороту головним чином промислового капіталу (Программа., 2000). При цьому розвиток сектора послуг (у контексті підвищення ефективності суспільного виробництва Республіки Карелія) розглядається все з тієї ж позиції природно-ресурсного потенціалу, оскільки основою соціально-економічного розвитку Республіки Карелія є
 6. 2.1. Рівень економічного розвитку
  валового внутрішнього продукту (ВВП), а для регіонів - валового регіонального продукту (ВРП), який сумарно менше ВВП (не включає митні збори та інші загальнофедеральні послуги). Валовий внутрішній продукт являє собою додану вартість всього обсягу товарів і послуг у всіх сферах економіки незалежно від національної належності підприємств, розташованих на території країни,
 7. Оподаткування і звітність результатів спільної
  валової витрати у передавальної сторони (учасника) і не підлягає включенню до складу валового доходу у приймаючої сторони (подп. 4.2.5 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»), Згідно п. 1.4 Закону «Про податок на додану вартість» ці операції не обкладаються ПДВ. Спільна діяльність підпадає під визначення господарської діяльності, і, отже, її визначення, дане в
 8. 14.2. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА
  валові витрати фірми окупаються, було б неправильно просто скласти постійні та змінні витрати. Сума змінних витрат буде різною при різному обсязі виробництва, і визначити її можна тільки у випадку, якщо відомий обсяг виробництва. Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно розрахувати суму покриття, що дозволить визначити
 9. ГЛАВА 20 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  ГЛАВА 20 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО
 10. 15.2. ЦІНОУТВОРЕННЯ В умовах досконалої конкуренції
  валових показників, а другий - граничних величин. Оптимізація обсягу виробництва пов'язана з граничними витратами, відображають випуск кожної наступної додаткової одиниці продукції. Граничні витрати - це завжди граничні змінні витрати, динаміка яких визначається дією законів продуктивності. Взаємозв'язок граничних і середніх витрат виражається в закономірності,
 11.  1. Виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
    продукту, створеного із застосуванням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, а також застосування способу, що охороняється патентом на винахід. Введення в господарський оборот, в свою чергу, охоплює такі дії, як виготовлення, застосування, ввезення, зберігання, пропозиція до продажу, продаж і т.д. продукту, створеного з використанням охоронюваного рішення, а також застосування
 12.  20.1. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДОЛОГІЯ
    внутрішня і національна економіка ". Межі виробництва в СНР. Важливе значення для побудови системи національних рахунків має вибір теоретичної концепції виробництва. Їх дві - марксистська і розширена концепція виробництва. Крім них існувала і проміжна, застосовувана у Франції, проте вона перестала використовуватися в 1968 г . Відповідно до останньої економічна
 13.  Утворення СРСР
    валової продукції в ряді галузей промисловості СРСР обігнав Німеччину, Великобританію, Францію чи впритул наблизився до них, проте відставав від цих країн з виробництва продукції на душу населення. За загальним обсягом промислового виробництва він вийшов на 1-е місце в Європі і на 2-е у світі. Були створені нові галузі промисловості - верстатобудівельна, авіаційна, автомобільна, тракторна,