Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

20.1. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДОЛОГІЯ

Поняття системи національних рахунків. Вона являє собою сукупність взаємопов'язаних показників, що характеризують виробництво, розподіл, перерозподіл і використання національного продукту і доходу. Методологія системи національних рахунків була запозичена з практики бухгалтерського обліку і побудована на принципах подвійного запису та бухгалтерських балансів. Перші балансові побудови за кордоном почалися в 30-і рр.. XX в. під впливом ідеї кейнсіанства про необхідність переходу від мікро-до макроекономічних досліджень та втручання держави в господарську діяльність. Проблемами розрахунку національного доходу, його розподілу і використання в цей час займалися такі економісти, як АБоулі, К.Кларк, С.Кузнец та ін; теорію балансів розвивали Р.Стоун, Д.Дерксен, Дж. Хікс та ін

Перехід до міжнародної методології обліку і статистики вносить істотні зміни у зміст застосовуваних у вітчизняній практиці понять і категорій і передбачає розгляд нових. Змінюється уявлення про виробництво як виді людської діяльності, вводиться поділ економіки на сектори, деталізуються поняття продуктів, товарів і послуг, вимагають пояснень категорії "резидент" і "нерезидент", "внутрішня і національна економіка".

Межі виробництва в СНР. Важливе значення для побудови системи національних рахунків має вибір теоретичної концепції виробництва. Їх дві - марксистська і розширена концепція виробництва. Крім них існувала і проміжна, застосовувана у Франції, проте вона перестала використовуватися в 1968 р. Відповідно до останньої економічна діяльність включала виробництво матеріальних благ і ринкових послуг, а безкоштовні послуги виключалися з національного продукту. Згідно розширеної концепції виробництво включає створення матеріальних благ і послуг, одержуваних у результаті використання наявних факторів виробництва, що задовольняють потреби і володіють певною вартістю або ціною. Отже, до складу виробництва входять блага та послуги, вироблені для ринку, послуги органів управління і некомерційних організацій, продукти домашніх господарств, вироблені для особистого споживання.

Якщо спробувати структурувати поняття "виробництво", що застосовується в рамках СНР, то воно буде включати в себе насамперед ринкове виробництво. Остання складається з наступних елементів: товарів і послуг, вироблених і реалізованих на ринку; товарів і послуг, вироблених і обмінюваних за бартером; товарів і послуг, вироблених і надаються як натуральної форми оплати праці; будь-які поставки товарів і послуг між ланками одного і того ж підприємства. Крім того, виробництво включає й інші види діяльності, зокрема незаконне виробництво, тобто заборонене законом, і (або) легальну діяльність, яка стає протизаконною через відсутність дозволу на її здійснення; приховане виробництво і підпільна економіка (легалізовані види діяльності, однак вони навмисно приховуються від державних органів, щоб уникнути оподаткування), незавершене виробництво; виробництво товарів домашніми господарствами; послуги найманої домашньої прислуги; капітальний ремонт осель; орендні послуги з використання власних будівель домашніми господарствами, державою, некомерційними організаціями.

Категорії внутрішньої і національної економіки. Система національних рахунків використовує категорії внутрішньої і національної економіки, такі, як "економічна територія", "резидент", "центр економічного інтересу". Економічна територія являє собою простір, адміністративно кероване урядом даної держави, в межах якого особи, товари і гроші можуть безперешкодно переміщатися. Крім цього дане поняття включає в себе повітряне та водне простір, а також "територіальні анклави" (посольства, консульства і т.д.) за кордоном. Резидент - інституціональна одиниця, центр економічного інтересу, який знаходиться на території певної держави. Якщо при дослідженні охоплюється діяльність тільки резидентів, незалежно від їх місця розташування (на економічній території чи ні), то ми маємо справу з національною економікою. Що ж стосується внутрішньої економіки, то вона охоплює активність ре-зидента і нерезидентів на економічній території даної держави.

Угрупування по галузях і секторах. Для обліку результатів функціонування економічної діяльності в СНР застосовується угруповання по галузях і секторах. Галузь включає в себе всіх виробників однорідних продуктів і послуг. Вони можуть бути класифіковані за чотирма категоріями: 1) галузі, що виробляють товари та ринкові послуги; 2) галузі, що виробляють неринкові послуги на базі державних установ; 3) галузі, що виробляють неринкові послуги приватних некомерційних організацій; 4) галузі, які надають неринкові послуги, вироблені домашніми господарствами.

Застосовувана в рамках СНР угруповання по секторах має своєю метою аналіз потоків доходів і витрат, що здійснюються між господарюючими суб'єктами. Відповідно до прийнятої класифікації виділяють такі типи суб'єктів:

нефінансові підприємства (суб'єкти, основною функцією яких є виробництво товарів і надання нефінансових послуг);

фінансові установи (інститути, що здійснюють фінансові операції на комерційній основі, - кредитні та страхові установи);

державні установи (інститути, зайняті виробництвом суспільних товарів, а також перерозподілом національного доходу і багатства);

громадські організації, що обслуговують домашні господарства (діяльність у сфері освіти, охорони здоров'я, відпочинку, соціального обслуговування, політичні партії, профспілки тощо);

домашні господарства (підприємницька діяльність, яка не може бути відокремлена від домашнього господарства ні з юридичної, ні з економічної точки зору. Цей сектор також охоплює індивідів як споживачів);

решта світу (економічні одиниці в тій мірі, в якій вони здійснюють операції з резидентами даної держави) .

При аналізі секторів необхідно вказати на особливий характер зв'язку, що здійснюється між ними за допомогою економічних операцій. Останні являють собою дії за взаємною згодою між суб'єктами з метою створення, передачі, перетворення вартості. За характером здійснення економічні операції розділені на операції, що реалізуються на компенсаційній основі, тобто коли потік товарів і послуг має зустрічний йому - грошовий, і на трансферти, мають односторонню спрямованість.

Прикладами можуть служити податки, штрафи, рента, відсоток і т.д. Якщо в основу класифікації економічних операцій покласти інший критерій - характер зв'язку економічних суб'єктів, то можна виділити три основні групи: 1) операції з продуктами і послугами. Вони відносяться до виробництва, розподілу і обміну продуктів і послуг у різних секторах економіки; 2) розподільні опера-ції - діяльність по руху доданої вартості, створеної у виробництві; 3) фінансові операції - діяльність по зміні фінансових активів у секторах економіки.

Методологія СНР. Вона базується на принципах теорії рівноваги і бухгалтерських балансів.

Теорія рівноваги базується на таких постулатах: основою життєдіяльності є ринкова економіка; економічна активність здійснюється в умовах досконалої конкуренції, а ціни встановлюються в залежності від співвідношення попиту та пропозиції;

основна мета виробництва - витяг максимального прибутку;

мета споживача полягає в отриманні максимуму корисності при мінімумі витрат;

макроекономічну рівновагу є результатом рівноваги попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг .

Теорія рівноваги є базисом для побудови балансів, так як вона дозволяє розглядати будь-яке явище, стан взаємопов'язаних величин, якісне вираження відносин між сторонами будь-якої діяльності, які повинні один одного врівноважувати. Саме ж поняття балансу представляє форму звітності, що відбиває в грошовій формі наявність, розміщення і джерела коштів господарського суб'єкта. Оформляється у вигляді двосторонньої таблиці, де ліва частина - актив - вказує на склад і розміщення коштів; а права - пасив - показує джерела їх формування і цільове призначення. Підсумки активу і пасиву завжди рівні між собою. Це забезпечується за допомогою подвійного запису, тобто кожна господарська операція проводиться через актив і пасив.

В основі системи національних рахунків лежить модель народногосподарського обороту, яка дозволяє аналізувати потоки доходів і витрат, що здійснюються між агентами. Припустимо, що в рамках економічної системи функціонують тільки два ринки (продуктів і ресурсів) і чотири суб'єкти господарювання (домашні господарства, фірми, держава і закордон). Домашні господарства постачають на відповідні ринки ресурси, в результаті використання яких отримують дохід у формі заробітної плати, відсотка або ренти. Частково їх доходи витрачаються, а деяка частина зберігається. Фірми отримують доходи в результаті здійснення процесу виробництва і реалізації товарів і послуг; їхні витрати становлять платежі за ресурси та інвестиції. Держава функціонує в економічній системі за допомогою справляння податків, здійснення трансфертних платежів, виробництва суспільних товарів. У разі перевищення витрат держави над доходами можливі позики на фінансовому ринку. Облік іноземного сектора економіки дозволяє враховувати дві групи операцій: експорт та імпорт товарів і послуг та фінансові операції між господарськими агентами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.1. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ: ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДОЛОГІЯ "
 1. Розділ 4 ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ РАХУНКІВ ТА РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  Розділ 4 ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ РАХУНКІВ І РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ
 2. Зразкові плани семінарських заняти и Заняття 1. Наукове дослідження як предмет методологічного аналізу Питання для обговорення 1.
  Систем і віртуальна реальність. М., 1995. Наука, технологія, обчислювальний експеримент. М., 1993. Нікітін Є.П. Пояснення - функція науки. М., 1970. Сачков Ю.В. Проблеми методології сучасного природознавства. М 1998. Штофф В.А. Проблеми методології наукового пізнання. М., 1978. Яблонський Л.І. Моделі та методи дослідження науки. М., 2001. Мова і наука кінця XX століття. М., 1995. гема
 3. 3.1. Поняття методології. Опозиція методологічних стратегій в соціології, можливість їх узгодження
  методології. Опозиція методологічних стратегій в соціології, можливість їх
 4. А.І. Зеленкова. Філософія та методологія науки: навч. посібник для аспірат ов / А.І. Зе Ф56 Лєнков, Н.К. Кисіль, В.Т. Новиков [и др.]; під ред. А.І. Зеленкова. - Мінськ: Асагом. - 384 с., 2007

 5. Основні методи естетики
  систему, що складається з безлічі елементів, взаємопов'язаних і взаємообумовлених. Структурний метод припускає збирання та аналіз різноманітних фактів, складання їх повного переліку, встановлення взаємозв'язку між фактами, їх групування і виявлення відносин між ними, побудова системи їх готівки елементів, що створює цілісний єдиний об'єкт дослідження. Структуралізм входить в загальну
 6. Теми рефератів, орієнтовані на дослідження і аналіз методологічних ідей і концепцій найбільших представників сучасно \ філософії і природознавства
  системі сучасного наукового знання. Формування і розвиток географічного середовища в сучасному суспільстві, "еографіческін детермінізм і геополітика. 189. Структура та основні напрямки розвитку сучасного географічного знання. 190. Філософсько-методологічні проблеми математизації сучасної географії. 191. Біологічна парадигма в сучасній екології. 192. Екологія людини в
 7. 4.1. ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКАХ УКРАЇНИ
  національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі - Інструкція). Право на відкриття рахунку в банку мають зареєстровані у встановленому законодавством порядку юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи суб'єктів
 8. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  методології управління регіональною економікою здійснюється за двома головним лініях: Розширення і поглиблення змісту досліджень (додаток класичних теорій новими чинниками, вивчення й осмислення нових процесів і явищ). Посилення методології досліджень (особливо застосування математичних методів і інформатики). Відповідно до загальною структурою теорії управління регіональної
 9.  Колоквіум з теми «Міждисциплінарні методології в пізнанні історії: специфіка і евристичні можливості» Питання для обговорення 1.
    систем. СПб., 1999. Гумільов Л.М. Етіосфера: історія люде:, і історія природи. М., 1993. уревіч А.Я. Історичний синтез і школа «Анналів». М., 1993. Де Моз Л. Психоистория. Ростов н / Д, 2000. Рєпіна Л.П. Тендерна історія: проблеми і методи дослідження / / Нова і новітня історія. 1997. № 6. Спори про головне: дискусії про сьогодення і майбутнє історичної науки навколо французької школи
 10.  Зразкові плани семінарських занять Заняття 1. Структура наукового пізнання і його основні форми Питання для обговорення 1.
    системна організація. 3. Проблема і гіпотеза як форми нау чного пошуку й організації знання. Теми для доповідей та дискусії 1. Особливості процедури інтерпретації результатів дослідження в некласичної і постнекласичної науці. Проблема обгрунтування та перевірки гіпотез у сучасному науковому пізнанні. Проблема лідера в сучасному природознавстві. Основна література Елсуков
 11.  Колоквіум з теми «Фізика в сучасній науковій картині світу» Питання для обговорення 1.
    системі сучасного наукового знання. 2. Постнсклассіческая фізика: проблема розвитку сучасної наукової картини світу. 3. Сучасна фізична картина світу і нові світоглядні орієнтири цивілізаційного розвитку. Література Алексєєв І. С. Методологія обгрунтування квантової теорії (історія і сучасність). М., 1984, Казютінскій В.В. Астрономія і сучасна картина світу. М.,
 12.  3.1.1. Методологія та методологічні стратегії
    система цих принципів, але і "вчення про цю систему", усвідомлення того, якими принципами ми керуємося, створюючи соціологічні теорії і здійснюючи соціологічну діяльність. Методологія виступає стосовно соціології як своєрідна метатеорія (що буквально означає'' після теорії "), для якої сама соціологія (і соціологічні теорії) є об'єктом аналізу. Але
 13.  II. Теми рефератів, орієнтовані на дослідження і аналіз методологічних иде:! та концепції крупнеГ ших представників сучасної філософії та соціально-гуманітарного знання 129.
    системної динаміки Дж. Форрестера і його роль у становленні методології глобального моделювання. 156. Методологія глобального прогнозування у творчості А.С. Панаріна 157. Теорія структурации Е. Гідденс як форма «інтегральної методології» соціального пізнання. 158. Проблеми методології соціального пізнання у творчості Н. Лумана. 159. Філософія нового наукового духу Г. Башляр. 160.
 14.  ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш. Ш. Байбусінов
    системою національних рахунків (СНС-93). Для цього розроблена «Державна програма переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки». Взаємини діяв Загальносоюзного класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ) прийнятий і з 01.01.2003 р. введено в дію Загальноросійський
 15.  Тема 15. Основні парадигми у розвитку естественнонауіного знання Питання для обговорення
    системних об'єктів та їх освоєння в розвивається природознавстві. 3. Класичне природознавство: становлення перших наукових програм. 4. Становлення і розвиток дисциплінарно-організованого природознавства. 5. Особливості некласичної наукової раціональності. 6. Діяльнісний підхід як методологічна основа некласичного природознавства. 7. Постнекласичні природознавство і
 16.  ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ ФІЛОСОФІЯ і НАУКА НА МЕЖІ XX - XXI СТОЛІТЬ
    національної культури та державності. Філософія як методологія міждисциплінарного синтезу знань. Інтег-ративні тенденції в розвитку науки і перспективи синергетичного стилю мислення. Г роблема научноі-раціональності та форми її еволюції в сучасній філософії науки. Приблизний тематичний план навчального курсу «ФІЛОСОФІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ» (120 годин) Зміст курсу Лекції
 17.  Ш.1 еми рефератів з філософсько-методологічним проблемам соціально-гуманітарних наук 161.
    систем. 180. Ринок і ринкова економіка: від класичного капіталізму до постіндустріальних моделями. 181. Державне регулювання економічного розвитку та можливості соціально-орієнтованої економіки. 182. Економіка і право: форми рівні взаємодії. 183. Економічний розвиток та екологія: до питання про ціну економічного процвітання. 184. Філософія і література: загальне і
 18.  11. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ і оригінальний текст ПО Філософсько-методологічні проблеми природничих і гуманітарних ПОЗНАНЬ
    основних завдань практичних занять з аспірантами з проблем пропонованого курсу полягає в тому, щоб забезпечити їм можливість освоєння найбільш референтних традиції і напрямків розвитку філософсько-методологічному думки на основі роботи з оригінальними текстами і творами, авторами яких є відомі зарубіжні та вітчизняні представники філософії та методології науки . Для
 19.  9. ПРІМЕРНИІ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА кандидатських іспитів з філософії та методології НАУКИ для аспірантів і здобувачів природничонаукових СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 1.
    системі соціальних комунікацій. Цінності масового суспільства і особистість. 16. Аксіологічні параметри буття людини у світі. Екзистенційний досвід особистості. 17. Свідомість людини як предмет філософського осмислення Багатомірність і поліфункціональність свідомості. 18. Свідомість, мова, комунікація. Проблема штучного інтелекту. 19. Соціальна філософія та її місце в системі