Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
Наступна »
Колектив авторів. «Психологія: Шпаргалка»: РИОР; M.;, 2010 - перейти до змісту підручника

1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. Предметом Об'єкт НАУКИ. ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ. ДУША ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

В основі розвитку психології лежить інтерес до природи людського буття, умовам його розвитку та формування в суспільстві, особливостям відносин людини з іншими людьми. Сама назва предмета у перекладі з давньогрецької означає - наука про душу (по грецьки psyche - душа, logos - наука).

Предметом наукового вивчення в психології є конкретні факти психічного життя, які характеризуються якісно і кількісно. Але наукова психологія не обмежується описом психологічного факту, вона вимагає переходу від опису явищ до їх поясненню. Це передбачає розкриття законів, яким підкоряються ці явища. Отже, предметом вивчення в психології є психологічні закони.

Основне завдання психології - вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. Область явищ, досліджуваних психологією, - різні процеси стани і властивості людини, що мають різну ступінь складності. Теоретична робота включає зіставлення і з'єднання накопичуються знань, їх систематизацію. Її головна мета - розкрити сутність досліджуваних явищ. Тому виникають методологічні проблеми. Б.Ф. Ломовим були висунуті основні категорії психології: відображення, діяльність, особистість, спілкування, поняття «соціальне» і «біологічне». Виявлення зв'язків соціальних і природних властивостей людини - ще одне завдання психології.

Дослідження системи психічних явищ, спрямованих на розкриття об'єктивних законів, яким вони підкоряються, має важливе значення для створення наукової бази психології, вирішення суспільних завдань і т. д.

У всі часи предметом психології була душа людини. У різний час в це поняття вкладався різний зміст. В епоху Античності душа розумілася як першооснова тіла, тобто душа - це основа світу, з якої складається все живе. Головне завдання душі - додання тілу активності, так як, за уявленнями вчених-психологів, тіло є інертною масою, яку приводить у рух саме душа.

В епоху Середньовіччя душа стала предметом богослов'я. Тому в область дослідження входило вивчення видів активності тіла і всього чуттєвого пізнання світу. Вольова поведінка, логічне мислення вважалися прерогативою божественної волі, а не матеріальної душі.

У Новий час психологія прагнула стати об'єктивною, раціональної, тобто заснованої на доказах, на розумі, а не на вірі. Тому предметом психології стає свідомість. Це призвело до того, що вже до XVIII в. предметом психології стало вивчення пізнавальних процесів. Але поведінка людини, емоційні процеси, особистість не увійшли в цей предмет.

Завдяки розвитку біології, а також теорії еволюції Ч.

Дарвіна, роботам Г. Спенсера та інших дослідників психологія відійшла від філософії, з'єднавши себе з природними дисциплінами. Тепер крім пізнавальних процесів в предмет психології входять і поведінка, і емоційні процеси.

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ уявлення про предмет ПСИХОЛОГІЇ

Психологія пройшла тривалий шлях розвитку, в якому можна виділити наступні етапи:

I - донаукових - до VII-VI ст. до н. е..

Це період, коли ще не існувало різних наукових досліджень психіки, її змісту і функцій. У цей час всі уявлення про душу грунтувалися на міфах і легендах, на переказах, релігійних звичаях і традиціях.

II - науковий, починається на рубежі VII-VI ст. до н. е.. У цей період психологія розвивалася під впливом філософії. Цей етап отримав назву «філософського періоду». Душа розглядається як джерело активності тіла, володіє функціями пізнання і регуляції поведінки. Спеціальних методів дослідження поки ще немає. Використовуються методи інших наук - філософії, медицини, математики. Головні досягнення - визначення основних проблем психології, пов'язаних з дослідженням пізнання, активності душі і т. д.

III - ассоціаністіческая психологія (кінець XVIII - початок XIX ст.). Предметом психології в цей період є свідомість, яка складається з відчуттів, почуттів і уявлень. Для дослідження психіки використовуються логіка, природничі науки. З'являється перша психологічна школа, виникають концепції про адаптаційної функції психіки, розвиток теорії рефлексу.

IV - експериментальна психологія (середина XIX - початок XX в.). Основне досягнення - це головним чином поява перших симптомів методологічної кризи.

V - методологічний криза і поділ психології на окремі школи (10-30-і рр.. XX ст.). Психологія ділиться на кілька предметів: спочатку - елементи психіки (структуралізм), функції психіки (функціоналізм), далі основні предмети - поведінка, структури психіки (гештальтпсихология), вищі психічні функції і діяльність (радянська психологія). З'являються такі нові методи, як психоаналіз і проективні методи.

VI - подальший розвиток психологічних шкіл (1940-1960 рр..). Виникають напрямки психології, які роблять акцент на внутрішній світ людини, його сутність (гуманістична психологія). У центрі уваги - інтелект людини. Серед методів досліджень з'являються такі, як опитувальники.

VII - сучасна психологія (друга половина XX ст.). Удосконалення експериментальних методів дослідження психіки.

3. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Основними методами психологічного дослідження є спостереження й експеримент.

Дуже популярні анкети, тести і аналіз творчої діяльності.

Самоспостереження (інтроспекція) - один з перших психологічних методів. Це вибір методу для дослідження душевних явищ, гідністю якого є здатність безпосереднього, прямого спостереження за думками, переживаннями, прагненнями людини. Недолік методу - його суб'єктивність. Важко перевірити отримані дані і повторити результат.

Найбільш об'єктивний метод - експеримент. Існують лабораторний і природний види експерименту. Гідність методу: висока точність, можливість вивчити факти, не доступні ока спостерігача, спеціальними приладами.

Велике поширення мають лонгітюдние і «зрізовий» дослідження. Вони застосовуються тоді, коли вивчається певна група людей протягом тривалого періоду часу.

У психології існує і формуючий експеримент при аналізі. Випробовуваних поділяють на контрольну та експериментальну групи, а робота проводиться тільки з експериментальною групою. Рівень розвитку досліджуваного параметра змиритися в обох групах до початку і в кінці експерименту. Потім аналізується різниця між показниками. На підставі цього аналізу і робиться висновок про ефективність формуючого впливу.

Анкети використовуються в психології для отримання даних у великої групи піддослідних. Існують відкриті і закриті типи анкет. У відкритому типі відповідь на питання формується самим піддослідним, в закритих анкетах випробуваним треба вибрати один з варіантів запропонованих відповідей.

Інтерв'ю (або бесіда) проводиться з кожним випробуваним окремо, тому не дає можливості отримати детальну інформацію так само швидко, як при використанні анкет. Але дані бесіди дозволяють зафіксувати емоційний стан людини, її ставлення, думку до деяких питань.

На рубежі XIX-XX ст. з'явився новий метод - тест. Його автор - англійський учений Ф. Гальтон. Для діагностики що у школу дітей він розробив серію питань різного ступеня складності і на підставі відповідей визначав рівень інтелекту, відсіваючи дітей з відставанням або затримкою розумового розвитку. Для кожного віку розроблені питання, відповідні рівню.

Крім тестів інтелектуального розвитку та творчості існують і тести, спрямовані на вивчення індивідуальних особливостей людини, структури його особистості.

Різновид анкет - опитувальники; випробуваний не повинен уявляти собі, яка якість аналізує те чи інше питання.

Крім опитувальників до тестів ставляться і проективні тести. В їх основі лежить один з механізмів психологічного захисту - перенесення своїх переживань і прагнень на інших людей.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. Предметом Об'єкт НАУКИ. ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ. ДУША ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ "
 1. 1. Предмет і завдання вікової психології
  завдання вікової психології - р криття загальних закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, встановлення вікових періодів цього розвитку та причин переходу від одного періоду до іншого, визначення можливостей розвитку. Об'єктом вивчення вікової психології є дитина, підліток, юнак і ін, Проблеми сучасної вікової психології: проблема органічної та середовищної
 2. 35. Об'єкт ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  як наука вивчає факти, закономірності та механізми психіки. Сам термін «психічне» походить від грецького слова «псюхе», що означає «душа». Предметом психології є факти психічного життя, механізми та закономірності психіки людини й формування психологічних особливостей його особистості як свідомого суб'єкта діяльності й активного діяча соціально-історичного
 3. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  предмета
 4. Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003

 5. 2. Становлення вікової психології як науки
  як гілка порівняльної психології наприкінці XX в. Точкою відліку для систематичних досліджень психології дитини служить книга німецького вченого-дарвініста Вільгельма Прей-ра «Душа дитини», в якій він описує результати ас щоденних спостережень за розвитком власного сина. В. Прейер перший здійснив перехід від інтроспективного до об'єктивного дослідження психіки
 6. 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  як вивчення душі людини, її психічного світу методом самоспостереження (інтроспекції) і самоаналізу йде далеко в глиб століть, в філософські та медичні навчання. Термін «психологія» з'явився в науковому вживанні лише в середині XVI в. Датою початку наукової психології вважається 1879 р., коли в Лейпцигу В. Вундтом була відкрита перша психологічна лабораторія. З другої половини XIX в.
 7. 1 січня. ПРЕДМЕТ вікової психології
  як щось незмінне. Предмет вікової психології - вивчення і представлення у вигляді наукових фактів і відповідних наукових теорій основних особливостей психологічного розвитку людей, причому при їх переході від одного віку до іншого. У предмет вивчення завжди включаються розгорнуті, науково обгрунтовані психологічні характеристики індивідів з різних вікових груп.
 8. 10. Зародження і розвиток психології як науки
  як самостійної області духовного життя пов'язане з виникненням класового суспільства. Психічні явища стали предметом філософських робіт. У філософії Стародавньої Греції склалися дві діаметрально протилежні, ясно виражені точки зору на психіку: матеріалістична і ідеалістична, «лінія Демокріта і Платона». Демокріт вважав, що психіка, як і вся природа, матеріальна.
 9. 5. Принципи, структура і завдання психології
  як і психіка в цілому, розуміються як вторинне утворення, як явища, причинно обумовлені об'єктивною дійсністю, як відображення цієї дійсності. По-друге, цей принцип означає, що всі психічні явища розглядаються як обумовлені діяльністю мозку. По-третє, даний принцип передбачає при вивченні психічних явищ обов'язкове встановлення причин,
 10. 1. Поняття про предмет психології
  як самостійна галузь людського знання має свій особливий предмет. Предметом науки психології є закономірності виникнення, розвитку і прояву психіки взагалі і свідомості людини як конкретно-історичної особистості особливо. Психологія вивчає внутрішній світ людини як свідомого суб'єкта суспільного розвитку, який слід враховувати в процесі виховання
 11. Зміст
  природничонаукових знань на Стародавньому Сході 4 НАУКА СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ 6 елліністичної-РИМСЬКА НАУКА 12 арабо-мусульманського середньовіччя НАУКА 15 ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКА РАННЬОГО І РОЗВИНЕНОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V-XIV ст.) 18 НАУКА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ (кінець XIV-середина XVII ст.) 21 ВИНИКНЕННЯ НАУКИ НОВОГО ЧАСУ (друга половина XVII ст.). . 29 НАУКА епохи Просвітництва (XVIII ст.) 35 ТРІУМФ КЛАСИЧНОЇ
 12.  Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В.. Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005