Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціальна робота → 
« Попередня Наступна »
Невлева І. М., Соловйова Л.В. Теорія соціальної роботи: Навчальний посібник. - Білгород: Кооперативний освіта. - 431 с., 2005 - перейти до змісту підручника

19.1. Професійний портрет соціального працівника

Соціальна робота є універсальним видом діяльності. Вона вимагає від фахівця знань в різних областях і умінь їх застосовувати на практиці. У кваліфікаційному довіднику соціальному працівнику наказаний вельми широкий перелік посадових обов'язків.

Соціальний працівник зобов'язаний: -

виявляти сім'ї та окремих осіб, які потребують соціально-медичної, юридичної, психолого-педагогічної, матеріальної та іншої допомоги, в охороні морального, фізичного і психічного здоров'я; -

встановлювати причини виникаючих у них труднощів, конфліктних ситуацій (за місцем роботи, навчання, в сім'ї і т.д.), надавати їм сприяння у вирішенні цих труднощів і соціальний захист ; -

брати участь у спільній діяльності різних громадських і державних організацій та установ щодо надання необхідної соціально-економічної допомоги нужденним групам населення; -

надавати допомогу в сімейному вихованні, укладанні трудових договорів про роботу на дому жінкам, які мають неповнолітніх дітей, інвалідам, пенсіонерам; -

проводити психолого-педагогічні та юридичні консультації з питань сім'ї та шлюбу, виховну роботу з неповнолітніми дітьми з асоціальною поведінкою; -

виявляти та сприяти дітям і дорослим, які потребують опіки та піклування, влаштування в лікувальні навчально-виховні установи, отриманні матеріальної, соціально-побутової та іншої допомоги; -

організувати громадський захист неповнолітніх правопорушників, виступати (у необхідних випадках) як їх суспільного захисника в суді; -

брати участь у роботі зі створення центрів соціальної допомоги сім'ї (усиновлення, піклування та опіки, соціальної реабілітації; притулків ; молодіжних, підліткових, дитячих та сімейних центрів; клубів та асоціацій, об'єднань за інтересами тощо); -

організовувати і координувати роботу з соціальної адаптації та реабілітації осіб, які повернулися з місць позбавлення волі і спеціальних навчально-виховних установ.

Основні функції у діяльності соціального працівника: -

реалізація діагностичної функції припускає вивчення соціальним працівником особливостей групи, шару, окремої людини, ступеня і спрямованості на них мікросередовища і постановку « соціального діагнозу »; -

прогностична функція реалізується шляхом програмування і прогнозування впливу на об'єкти соціальної роботи всіх соціальних інститутів суспільства, вироблення певної моделі соціальної поведінки цих суб'єктів; -

попереджувально -профілактична (або соціально-терапевтична) функція дозволяє передбачити і привести в дію соціально-правові, юридичні, психологічні та інші механізми попередження та подолання негативних явищ, організувати надання Соціотерапевтичні, соціально-побутової, психолого-педагогічної, медичної, юридичної та іншої допомоги нужденним , забезпечити захист прав сім'ї, жінок, підлітків, дітей, молоді. Попереджувально-профілактична функція, таким чином, спрямована не тільки на надання всілякої допомоги і підтримки вже оступившимся, слабо захищеним верствам, а й на попередження всіляких негативних наслідків в положенні, поведінці, діяльності верств, груп людей, окремих особистостей; -

правозахисна функція у соціальній роботі передбачає використання всього комплексу законів і правових норм, спрямованих на надання допомоги і підтримки, захист населення. Це стосується як населення, що проживає в країні, так і тієї частини, яка з тих чи інших причин опинилася за її межами; -

відповідно до соціально-педагогічної функцією соціальний працівник покликаний виявляти інтереси і потреби людей в різних видах діяльності (культурно-дозвільної, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої творчості, туризму) і залучати до роботи з ними різні установи, організації, громадські, творчі та інші союзи, фахівців, тренерів, організаторів культурно-дозвільної діяльності і т.

д. -

психологічна функція передбачає різні види консультування та корекції міжособистісних відносин, допомога в соціальній реабілітації всім нужденним, покликана сприяти соціальній адаптації особистості; -

при реалізації соціально-медичної функції соціальний працівник зобов'язаний організувати роботу з профілактики здоров'я, допомагати опановувати основами надання першої медичної допомоги, культурою харчування, санітарно-гігієнічними нормами, організувати роботу з планування сім'ї, формувати відповідальне ставлення до сексуальної поведінки, сприяти підготовці молоді до сімейного життя, розвивати трудотерапию, сприяти формуванню здорового способу життя; -

у діяльності соціального працівника важлива реалізація соціально-побутової функції, а саме: соціальний працівник зобов'язаний сприяти в наданні необхідної допомоги та підтримки різним категоріям населення (особливо інвалідам, людям похилого віку, молодим сім'ям та ін) в поліпшенні їх житлових умов, організації нормального побуту; -

комунікативна функція покликана встановлювати контакти з нужденними в тій чи іншій допомозі та підтримці , організовувати обмін інформацією; -

рекламно-пропагандистська функція соціальної роботи виявляється в організації реклами соціальних послуг, у пропаганді ідей соціального захисту людини; -

морально-Гумманістічеськая функція надає соціальної роботи високі гуманістичні цілі, створює умови для гідного функціонування людини, груп і прошарків у суспільстві; -

реалізація організаційної функції полягає в тому, щоб сприяти організації соціальних служб на підприємствах і установах, а також за місцем проживання, залучати до їх роботи громадськість.

Соціальний працівник може виконувати названі обов'язки і реалізовувати функції тільки в тому випадку, якщо він володіє великим колом відповідних знань і умінь. Вимоги, що пред'являються до знань і вмінь фахівця в галузі соціальної роботи, викладені у Державному освітньому стандарті вищої та професійної освіти, затвердженому Госкомвузом Російської Федерації в 1994 р. Ці вимоги представлені кількома групами: 1) загальними вимогами до освіченості фахівця; 2) вимогами до знань і вмінням по циклу загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін; 3) вимогами до знань і вмінь по циклу загальних математичних і природничо-наукових дисциплін; 4) вимогами до знань і вмінь по циклу загально-професійних дисциплін і 5) вимогами до знань і вмінь по циклу спеціальних дисциплін.

Вимоги до фахівця в галузі соціальної роботи. Згідно з Державним стандартом по циклу загально-професійних дисциплін напряму (соціальної роботи) фахівець повинен: -

знати специфіку роботи в різній соціальному середовищі; -

знати і вміти використовувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід соціально-культурної діяльності; -

вміти забезпечувати посередництво, з одного боку, між особистістю та сім'єю, а з іншого - між різними громадськими та державними структурами; -

вміти забезпечувати зв'язки між особистістю і микросредой, дітьми і дорослими, сім'єю і суспільством; -

вміти впливати на відношення між людьми і ситуацію в малій групі, стимулювати клієнта до виконання соціально-значущої діяльності; -

вміти працювати в умовах неформального спілкування, сприяти прояву ініціативи та активної життєвої позиції клієнта; -

знати основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; -

вміти дати психологічну характеристику особистості (її темпераменту, здібностей тощо), інтерпретацію власного психічного стану, володіти прийомами психодіагностики і психічної саморегуляції; -

мати наукове уявлення про соціологічний підході в трактуванні особистості, факторах її формування в процесі соціалізації, основних закономірностей і формах регуляції соціальної поведінки, про соціальних спільнотах і соціальних групах, видах соціальних процесів; -

знати типологію, основні джерела виникнення і розвитку масових соціальних рухів , типи і структури соціальних організацій та інститутів; -

володіти основами соціологічного аналізу; -

знати основи загальної педагогіки та її спеціальних розділів; -

знати форми, засоби і методи педагогічної діяльності; -

знати і вміти використовувати форми і методи виховної роботи і освіти; -

знати національні особливості побуту і сімейного виховання, народні традиції регіонів і вміти використовувати їх у соціальній роботі; -

знати норми сімейного, трудового, житлового законодавства, що регулюють охорону материнства і дитинства, прав неповнолітніх, пенсіонерів, інвалідів та забезпечують їх соціальний захист; -

знати основи кримінального та цивільного права; -

знати порядок та організацію опіки, піклування, усиновлення, позбавлення батьківських прав, напрямки в спеціальні навчально-виховні установи; -

знати організацію медико-соціальної роботи, санітарної освіти та пропаганди здорового способу життя; -

вміти вести організаційно-управлінську діяльність на різних об'єктах професійної діяльності; -

уміти надавати першу медичну допомогу.

За циклу спеціальних дисциплін напрямку (соціальної роботи) фахівець повинен: -

володіти методикою і технологією соціального прогнозування і проектування, вміти використовувати отримані знання в реальних проектах; -

володіти процедурою і методами соціальних інновацій, творчо використовувати інновації в практиці соціальної роботи; -

знати особливості соціальної екології, методи оцінки стану навколишнього середовища, володіти екологічною культурою; -

знати і вміти вирішувати актуальні проблеми геронтології, вміти організувати медико-соціальне обслуговування людей похилого та старечого віку, знати специфіку соціальної роботи з цим контингентом; -

застосовувати отримані знання в вирішенні сучасних проблем зайнятості населення, вміти вести соціальну роботу серед безробітних, надавати їм моральну та матеріальну підтримку, допомогу в працевлаштуванні; -

вміти використовувати знання спеціальних розділів психології і педагогіки соціальної роботи; -

знати і вміти застосовувати методи соціальної статистики, використовувати статистичні вимірювання в соціальній роботі; -

вміти вести соціальну роботу з урахуванням сучасної етнографічної та демографічної ситуації; -

знати конкретний досвід діяльності територіальних органів та центрів солільний захисту населення і вміти використовувати його в практичній діяльності; -

володіти методикою дослідницької роботи при аналізі конкретних явищ і процесів у соціальній сфері, вміти використовувати і впроваджувати отримані результати досліджень; -

знати і використовувати в практичній діяльності особливості спеціалізованої підготовки: організації допомоги населенню, соціальної роботи в трудових колективах, медико-соціальної допомоги населенню, соціальної роботи з молоддю, сім'ями та дітьми, соціальної реабілітації і трудотерапії, геронтології та роботи з людьми похилого віку та інвалідами, організації пенсійного забезпечення населення, економіки та менеджменту в соціальній сфері.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.1. Професійний портрет соціального працівника "
 1. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 1. "Сімейний портрет в інтер'єрі": сімейна терапія / Пер. з англ. Т.К. Круглової - М.: Незалежна фірма "Клас". - 304 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1998

 2. 11.5. Професійно-етичні якості, принципи і норми діяльності соціального працівника
  професійно-етичні якості соціального працівника. Американські вчені Хоппс і Піндерхьюс підкреслюють, що ряди соціальних працівників повинні поповнювати талановиті люди, здатні критично мислити, відповідати на прохання про допомогу. Професійно-особистісні характеристики соціального працівника дано фахівцями зі Швеції, Великобританії, США, Німеччини, Фінляндії, Ізраїлю та інших країн
 3. 11.2. Рольовий репертуар соціального працівника
  професійної діяльності соціального працівника (І.А. Зимова) включають: практичну соціальну роботу з клієнтом; організацію та координацію цієї роботи; управління соціальною роботою на рівні соціальних служб; навчання соціальній роботі; дослідження в соціальній роботі. Виділяють групи професійних ролей соціального працівника: практичний соціальний працівник, організатор,
 4.  11.1. Професійне виховання і навчання фахівців соціальної роботи
    професійного виховання і навчання фахівців. Зеер виділяє п'ять стадій саморуху особистості до вершин професіоналізму. 1. Оптация (лат. - бажання) - це усвідомлений вибір професії. 2. Професійна підготовка - це набуття досвіду теоретичної і практичної діяльності. 3. Професійна адаптація - освоєння нової професійної ролі, вміння
 5.  Економічні питання охорони праці
    професійні »« під-ленашш *. Дейсі вис закону поширюється ні грямимн РФ, «ІГ / * '-Тр * і і ліці (при необхідності), їх і | южіванне до харчування;? протезування;? забезпечення спеціальним транспортом, його ремонт і витрати Нє гир>. - г; * професійне навчання (перенавчання). Допомога з тимчасової непрацездатності у зв'язку з нещасним випадком «-І виробництві або професійним
 6.  12.3. Соціальна адаптація та реабілітація - основне завдання соціального працівника
    професійній взаємодії соціального працівника і клієнта велика увага приділяється вирішенню завдань соціальної адаптації та реабілітації, відновленню соціального функціонування. Соціальний працівник покликаний впливати на процес соціальної адаптації особистості, що потрапила у важку життєву ситуацію. Соціальний працівник повинен володіти навичками професійного впливу на
 7.  11.4. Особистість фахівця соціальної роботи
    професійну компетентність »і« професіоналізм ». Професійна компетентність містить: 1. Управлінську компетентність, що включає теоретичні та практичні знання або соціальний досвід. 2. Психолого-педагогічну компетентність, яка складається на основі знань психології та педагогіки. Відзначимо кілька розумінь «професіоналізму». Безумовно, це
 8.  Портрети соціологів
    Портрети
 9.  Портрети соціологів
    Портрети
 10.  Портрети соціологів
    Портрети
 11.  СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ В ІНТЕР'ЄРІ
    СІМЕЙНИЙ ПОРТРЕТ В
 12.  13.1. Сутність, види і прояви професійної деформації особистості соціального працівника
    професійні хвороби. Процес трудової активності в ситуації особливого ризику призводить до зниження трудової здібності людини і негативних змін психіки. З'являється психічна втома, як початок деформації професійної діяльності, звідси відбувається зниження результативності праці. Тому важливо приділяти особливу увагу створенню системи профілактики та забезпечення психогігієни