Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

18.4. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ТА ЇХ ВИДИ

Макроекономічні пропорції та їх види. Макроекономічними пропорціями визнається кількісне співвідношення між окремими частинами і сферами суспільного виробництва. Розрізняють загальноекономічні, між-і внутрішньогалузеві, територіальні та міждержавні пропорції.

Загальноекономічні пропорції являють собою співвідношення між сферами економіки, які виконують різну роль у про-громадської відтворенні і характеризующимися, як правило, однотипними видами діяльності. В основу виділення елементів в даному випадку можна покласти вельми різноманітні критерії. Наприклад, за способом участі у створенні продукту можна виділити дві сфери і розглядати загальноекономічні пропорції між матеріальним і нематеріальним виробництвом. Вичленення груп галузей, що забезпечують створення продукту, його переміщення до споживача та ін, дозволяє аналізувати співвідношення між виробництвом, обігом та споживанням. Як приклади даного роду пропорцій можна навести співвідношення між споживчими та інвестиційними витратами, базовими галузями та інфраструктурними, сферою створення матеріально-вещес-ничих благ і сферою послуг і т.д.

Міжгалузеві пропорції - це кількісне співвідношення між якісно однорідними господарськими одиницями з особливими умовами функціонування в системі суспільного розподілу праці. Таким чином, можна зіставляти, наприклад, промисловість і сільське господарство, машинобудування і транспорт і т.п.

Внутрішньогалузеві пропорції являють собою співвідношення виробництв в рамках однієї галузі. Наприклад, виробництво одягу і взуття в легкій промисловості, молока і м'яса в харчовій, рослина »і тваринництво в сільському господарстві.

Територіальні пропорції - це кількісні співвідношення між підрозділами, сферами, галузями, які виділяються в рамках адміністративно-територіальних утворень. Прикладами можуть служити співвідношення між споживчими та інвестиційними витратами юридичних і фізичних осіб Мінська; промисловістю та сільським господарством у Мінській області та т.п.

Міждержавні пропорції складаються між окремими державами на основі міжнародного поділу праці.

Крім того, можуть бути виділені матеріально-речові пропорції - між виробництвом і споживанням окремих видів продукції в натуральному вираженні; і вартісні, що характеризують розподіл окремих частин вартості ВНП.

Збалансованість економічного розвитку. Макроекономічна пропорційність лежить в основі збалансованого розвитку економічної системи. Дійсно, мало встановити певне кількісне співвідношення між частинами цілого, необхідний механізм підтримки відповідності між елементами економіки, в якості яких виступають галузі, сфери, підрозділи суспільного виробництва. У командно-адміністративній економіці пропорційність і збалансованість підтримувалася свідомо, в ході здійснення директивного планування. Формально це виражалося у складанні та необхідності виконання балансу народного господарства. Що ж до ринкової економіки, то пропорційність і збалансованість встановлюються під дією стихійних сил.

Про збалансованості макроекономіки можна говорити лише в тому випадку, якщо величина і структура сукупного попиту збігаються з аналогічними параметрами сукупної пропозиції, т.

тобто якщо весь вироблений продукт буде спожитий. З точки зору виробництва це передбачає відповідний розподіл ресурсів між усіма галузями виробництва. Припустимо, що на якомусь ринку попит починає падати. Це викличе надлишки товарної продукції, в результаті чого для стимулювання необхідно буде знизити ціну. У той же час в рамках національної економіки буде мати місце інший ринок, де можна буде спостерігати зворотну ситуацію. Відбуваються зміни цін у результаті коливань попиту і пропозиції будуть свідчити про розбалансований-ності економіки. Ситуація буде нормалізована в результаті процесу переливу капіталу, коли ресурси стануть направлятися в ті галузі, де попит перевищує пропозицію, і йти з тих, де має місце інша ситуація.

Проблеми макроекономічної пропорційності та збалансованості тривалий час займали і займають увагу економістів. Найбільшу популярність придбали тільки три моделі: таблиця Кене, теорія відтворення К. Маркса і міжгалузевий баланс В. Леонтьєва.

У 1758 придворний лікар Людовика XV Ф. Кене описав процес відтворення ВНП за аналогією з механізмом кровообігу людини. Вчений представив економіку як результат взаємодії трьох господарюючих суб'єктів: селян, які виробляють щорічно продукції на 5 млрд од., Ремісників, що виготовляють виробів на 2 млрд, і земельних власників, які отримують ренту, рівну 2 млрд. Таким чином, ВНП дорівнює 7 млрд од. Наявність 2 млрд у власників землі, складових ренту за попередній рік, дозволяє цього класу витратити гроші на придбання предметів харчування на суму 1 млрд і промислових виробів на ту ж суму. Ремісники на отримані гроші купують у фермерів предмети споживання, а в обмін продають сільськогосподарські знаряддя праці, необхідні для здійснення процесу відтворення. Наступним моментом є покупка сільськогосподарської сировини ремісниками у фермерів. В результаті описаного процесу реалізується сільськогосподарська продукція у розмірі 3 млрд і промислові вироби на суму 2 млрд. Земельні власники отримують в якості орендної плати 2 млрд одиниць.

Наступна балансова модель з'явилася в економіці більш ніж через 100 років і відома як теорія відтворення К.Маркса. Проблема була розглянута ним на основі аналізу двох секторів економіки з урахуванням натурально-речової і вартісної форм їх продуктів. Заслугою К.Маркса було виведення умов простого (табл. 18.1) і розширеного відтворення, які і зумовлюють можливість збалансованого розвитку.

Таблиця 18.1. Модель простого відтворення сукупного суспільного продукту Натурально-речова форма сукупного суспільного продукту Вартісна форма Разом З V \ М Виробництво засобів виробництва 4000 1000 1000 6000 Виробництво засобів споживання 2000 500 500 3000 Разом 9000 К.Марксом сформульовані три умови простого відтворення.

Сума доходів від праці і капіталу I підрозділу суспільного виробництва повинна дорівнювати спожитому постійному капіталу II підрозділу:

I (У + М) = II С.

Весь продукт I підрозділу повинен йти на заміщення спожитого капіталу всієї економіки:

I (С + V + М) = I С + І С.

Продукт II підрозділу має дорівнювати національному доходу суспільства:

і (с + v + м) = і (у + м) + II (у + м).

Основою розширеного відтворення, на думку К.Маркса, є зростання виробництва I підрозділу, тобто основною умовою є

I (V + М)> II с,

що тотожно висловом: сума доходів праці і капіталу I сектора економіки повинна перевищувати суму спожитого постійного капіталу II .

Подальшим розвитком проблем збалансованості і пропорційності з'явилася модель міжгалузевого балансу (МОБ), розроблена в 30-і рр.. XX в. В.Леонтьєва. Цікавий той факт, що перший баланс економіки був побудований дещо раніше, в 1923 - 1924 рр.., В СРСР. У ньому почали розроблятися показники і таблиці, що характеризують міжгалузеві зв'язки в господарстві, проте робота не отримала розвитку і була відновлена ??лише в другій половині 50-х рр..

Модель ВЛеонтьева в даний час широко використовується в практичних розрахунках витрат виробництва, цін, ресурсномістке ™ продукції, структури сукупного суспільного продукту і т.п. У спрощеному вигляді для економіки, що складається з двох секторів, її можна представити у вигляді табл. 18.2.

Як видно з моделі, в ній виділяються три квадранта. У першому відображені потоки проміжної продукції. Коефіцієнт% поки-

Таблиця 18.2. Модель МОБ Галузі - споживачі Галузі - виробники Вартість сукупного суспільного продукту Сукупний суспільний продукт Матеріальні витрати Використання НД 1 2 3 CSV Вартість СОП матеріальні витрати 1. Промисловість а \ \ х \ апхг М \ С \ S \ V \ Х \ 2.

Сільське госпо-Лллкап гп сі \ / п у "

Д21 * 1« 22 * ??2 М2 2 лютого V2 Л 2

стві 3.

Разом Ml М2 2М ЄС ZS 2М ZX

Зарплата W \ W2 2 W Дохід від майна п \ т 2 п розподіл НД зивает, яка кількість продукції z-й галузі спожито в j-й у розрахунку на одиницю випуску. У другому представлено використання національного доходу в виділених галузях, у третьому - розподіл національного доходу за галузями.

Дослідження міжгалузевих зв'язків на основі балансу дозволили перейти від загальної характеристики проблем до конкретного кількісного аналізу пропорцій між I і II підрозділами, взаємозв'язку виробленого і використаного національного доходу, співвідношення між галузями економіки, рівня розвитку держав та ефективності їх виробництва.

Література

Введення в ринкову економіку / Под ред. А.Я.Лівшиця. М., 1994. Гол. 4.

Гальперін В.М., Гребенніков П.І. та ін Макроекономіка. СПб., 1994. Гол. 1,2.

Макконнелл К.Р., Брю СЛ. Економікс: Принципи, проблеми і політика: У 2 т. М., 1992. Т. 1. Гол. 1.

Основи ринкової економіки. Кн. 2. Національна економіка в цілому. М., 1991. Гол. 12.

Сучасна економіка / За ред. О.Ю.Мамедова. Ростов н / Д, 1994. Гол. 12.

Економіка і бізнес / Под ред. В.Д. Камаева. М., 1993. Гол. 15.

Економічна теорія: Підручник / За ред. Н.І. Базильова, С.П. Гурко. Мн., 1997.

Економічна теорія: Практикум / За ред. Н.І. Базильова, Л.В. Воробйової. Мн., 1997.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.4. СИСТЕМА МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ ТА ЇХ ВИДИ "
 1. В. М. Катц, Н. В. Кобишева, В. П. Мелешко та ін. Оцінка макроекономічних наслідків змін клімату на території Російської Федерації не період до 2030 р. і подальшу перспективу, 2011

 2. 40. Поліклет
  пропорцію (ті fiioov) в кожному виді тваринного і взагалі в усьому дано не кожному. Їм володіє лише той, хто завдяки винятковій працьовитості, довгому досвіду і глибокому знанню вміє знаходити належну пропорцію всіх одиничних речей. Так, лешцікі і живописці, скульптори і взагалі скульптори в кожному виді малюють і ліплять найпрекрасніший екземпляр, наприклад найкрасивішого людини, коня, бика або лева,
 3. Тема 4. Морфологія мистецтва
  системний характер існування сучасних видів мистецтва. Перш за все, з'ясуйте причини поділу мистецтв на види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати
 4. Додаток № 1. Система оцінки фінансової стійкості комерційного банку
  макроекономічні показники Тюменської області в 2001 году67 в т о м ч і з л е: ВСЬОГО: Ханти-Мансійський автономний округ Ямало-Ненецький автономний округ січня. - Декаб 2000р. Січень. - червень 2001р. Січень. - декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. 1. Обсяг промислової продукції,
 5. ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
  ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 6. ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш. Ш. Байбусінов
  системою національних рахунків (СНС-93). Для цього розроблена «Державна програма переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки». Взаємини діяв Загальносоюзного класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ) прийнятий і з 01.01.2003 р. введено в дію Загальноросійський
 7. § 2. ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
  § 2. ВИДИ ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО
 8. Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
  Глава 2. Поняття і види речових
 9. 18.1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  систему як ціле і її найважливіші складові елементи, такі, як сукупне виробництво, загальний рівень цін, цілі і проблеми економічної політики, зовнішньої торгівлі, безробіття, інфляції, функціонування державного сектора і ін Найважливішою особливістю макроекономіки є використання агрегованих параметрів. Саме поняття "агрегування" являє собою об'єднання,
 10. Морфологія мистецтва
    систему викладу взаємозв'язку конкретних видів мистецтва дав Гегель у лекції «Система окремих мистецтв», в фундамент якої він поклав співвідношення ідеї та форми, створивши класифікацію видів мистецтв від скульптури до поезії. У ХХ сторіччі Фехнер класифікував види мистецтва з психологічної точки зору: з позицій практичної користі виду мистецтва. Так він відніс до мистецтва і кулінарію, і
 11.  1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    системи. Зовсім по-іншому справа йде в країнах з перехідною економікою, до яких належить і Росія. У них, як правило, ще відсутні багато умови для використання сил ринку. Значна частина економічних структур, що виникли в ході ринкової трансформації, знаходиться в стадії становлення. У таких умовах опора тільки на ринок не забезпечує необхідних можливостей для здійснення
 12.  ДОКАЗИ, ЯКИМИ, МАБУТЬ, доводити, що БОГ НЕ МОЖЕ БУТИ БАЧИМО ЧЕРЕЗ СУТНІСТЬ, ТА ЇХ РОЗ'ЯСНЕННЯ
    пропорція між пізнає і пізнаною річчю. Але немає ніякої пропорції між створеним інтелектом, навіть вдосконаленим раніше названим світлом, і божественною субстанцією: бо все ще залишалася б нескінченна дистанція. Отже, створений інтелект не мо-же бути зведений небудь світлом до вйденію божественної субстанції. З цих та подібних їм міркувань, деякі люди
 13.  54. Прорив. Амикл. Клині
    пропорцій, але за однієї, яку викрав Сим, зникли й інші. 3. Ямвліх. Ком, до Никомаху, с. 116, 1 Pist.: Сказано і про три пропорціях, наступних за першими, якими користувалися [теоретики гармоніки] від Платона до Ератосфена і початок відкриттю яких, як ми сказали, поклали математики Архіт [47 У 2] і Гиппас [гл. 18, 15]. Не слід обійти мовчанням і чотири інші пропорції,
 14.  Питання до заліку
    Предмет естетики. Завдання естетики. Система категорій естетики. Прекрасне і потворне. Піднесене і нице. Трагічне і комічне. Художник і духовне життя суспільства. Фантазія і уява. Естетичний смак художника. Естетичні ідеали. Види мистецтва. Художній образ як інтегральна структура мистецтва. Структура естетичної свідомості. Естетика античності. Естетика Візантії.
 15.  ПЕРЕДМОВА
    систему і з адаптації до кліматичних змін. У 2009 р. Президент Російської Федерації підписав Кліматичну доктрину. Вона стала фундаментом політики держави щодо проблеми змін клімату і визначила основні напрямки розвитку нормативно-правових, економічних та інших інструментів, покликаних забезпечити захищеність суспільства і держави від несприятливих наслідків
 16.  Два рівня соціологічного аналізу
    системи, міжгрупові відносини і фундаментальні процеси; - микросоциология - теорії, що описують вплив міжособистісних відносин, малих груп, колективної поведінки на процес виникнення і розвитку конкретних соціальних явищ. Якщо спробувати пояснити відмінність між цими двома підходами, то можна зіставити їх базові поняття: суспільство - група, влада - лідерство, норма - стереотип,
 17.  ВИСНОВОК
    систем. Це налаштовує на оптимістичний лад, але підступність екологічних проблем добре відомо. Вже 10-15 відсотків території РФ не відповідає екологічним вимогам. За оптимістичними оцінками, РФ витрачає на охорону навколишнього середовища близько 2 відсотків ВВП, включаючи витрати на управління, що вкрай мало на загальносвітовому фоні. Реально ці витрати включають кошти федерального, регіональних