Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

18.2. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЦІЛІ

Зміст поняття "національна економіка". Буденна свідомість пов'язує поняття "національна економіка" з мистецтвом ведення господарства. Це, безсумнівно, вірно з точки зору його етимології. Наше завдання - дати наукове визначення категорії. До визначення змісту зазначеного поняття існують два підходи: технологічний та соціально-економічний.

Технологічний підхід акцентує увагу на структурі та елементах народного господарства даної держави або групи країн з урахуванням рівня розвитку продуктивних сил суспільства, продуктивності праці і т.д. При такому аналізі національна економіка являє собою сукупність галузей, видів виробництв, їх стан і характеризується обсягом виробленої продукції або виконаних послуг, їх якістю, рівнем використання ресурсів, ступенем виконання договорів і т.д. Наприклад, виходячи з технологічного підходу в національній економіці можна виділити наступні елементи: матеріальне і нематеріальне виробництва. Їх можна ще структурувати і більш детально. Матеріальне виробництво, як відомо, передбачає перетворює вплив людини на природу, в результаті чого створюються предмети споживання і засоби виробництва. Воно має складну галузеву структуру і включає промисловість, сільське і лісове господарства, галузі, безпосередньо пов'язані з доведенням продукту до споживача (транспорт, торгівля, зв'язок). Нематеріальне виробництво передбачає надання праці у формі послуги. Це загоїтись, інформування, навчання і т.д.

Соціально-економічний підхід заснований на понятті суспільного виробництва, що представляє собою процес взаємодії людського суспільства і природи, спрямований на задоволення потреб. Таким чином, суспільне виробництво інтегрує в собі дві форми відносин. По-перше, відносини людей до природи, що знаходить вираз у категорії "продуктивні сили", по-дру-яких, людей один з одним, що представляють собою "виробничі відносини", в яких визначальними виступають відносини власності. Звідси випливає, що національна економка - це сукупність виробничих відносин, відповідних даній стадії розвитку продуктивних сил, базис суспільства, визначальним елементом якого є відносини власності.

Цілі розвитку національної економіки. Людське суспільство не може розвиватися, не маючи перед собою визначеної мети, не спрямовуючи свої зусилля на її досягнення. Кожна економічна система в конкретний період часу ставить перед собою мету виходячи зі своїх реальних можливостей і застосовуваних засобів. У цьому плані вона буде носити приватний характер. Однак можна стверджувати, що можливе формування спільної мети, так як у людей є подібні матеріальні, психологічні, гуманістичні та інші надії та ідеали. Якщо говорити про цілі, властивих різним економічним системам, то можна виділити наступні.

1. Економічне зростання. Дане поняття має на увазі такий розвиток, коли має місце збільшення реального ВНП або НД. Мірою економічного зростання служить темп приросту ВНП або НД в цілому або на душу населення. В основі цього поступального процесу лежить суперечлива зв'язок між виробництвом і його результатом - здатністю задовольняти потреби людини. Справа в тому, що самі економічні потреби породжуються виробництвом, їх задоволення ж диктує необхідність повторення виробництва, його зростання і вдосконалення. Зростаючі потреби громад-тва економіка повинна забезпечити безперервним приростом благ. Життєздатність ж економічної системи визначається саме тим, якою мірою вона може вирішити цю проблему. 2.

Забезпечення ефективної зайнятості, при якій кожен бажаючий отримати роботу витрачає на цей час або має можливість відповідної перекваліфікації. Хотілося б відзначити, що реально для ринкової економіки складно застосувати поняття повної зайнятості в силу існування ряду об'єктивних причин, які будуть охарактеризовані в курсі макроекономіки. Таким чином, в умовах ринкової економіки справедливо говорити не про досягнення повної зайнятості, а про ефективність. 3.

Ефективність виробництва. У даному випадку мається на увазі отримання максимальної віддачі при мінімумі витрат наявних обмежених ресурсів. Необхідно відзначити, що в даному випадку суспільство прагне до досягнення економічної ефективності: найбільші результати при найменших витратах. Разом з тим необхідно досягнення соціальної ефективності, т.

тобто відповідності результатів господарської діяльності соціальним цілям суспільства. 4.

Стабільний рівень цін. Процес довгострокового зниження купівельної спроможності грошей викликає інфляцію. При невисоких темпах вона стимулює розвиток виробництва. Однак якщо ціни зростають значно, то можливі руйнівні наслідки: неефективність виробничої діяльності, знецінення грошових доходів, їх перерозподіл, погіршення керованості економіки і т.д. 5.

Справедливий розподіл доходів. У рамках ринкової економіки справедливими будуть доходи від вкладених факторів виробництва, розміри ж їх будуть визначатися ефективністю виробляють ресурсів. Однак у суспільстві є люди (особи похилого віку, діти, інваліди тощо), які не володіють ні одним з факторів виробництва, їм нічого запропонувати на ринку факторів виробництва. Не одержують ринкового доходу і зайняті у виробництві суспільних товарів, оскільки їх зміст стає долею держави. Таким чином, ринок не забезпечує рівності в розподілі доходів і скоригувати цей недолік може держава за допомогою трансфертних платежів (допомоги з безробіття, пенсії по старості та інвалідності) або шляхом втручання в механізм ціноутворення (законодавство про мінімальну заробітну плату, встановлення закупівельних цін для сільськогосподарських виробників і т.п.). 6.

Підтримання платіжного балансу, що є комплексним показником зовнішньоекономічної діяльності держави і відображає всі операції з грошовими коштами між резидентами даного та інших держав. Стан платіжного балансу має важливі наслідки для економіки. Сильні коливання в ту або іншу сторону небажані. Якщо, наприклад, має місце позитивне сальдо, то це веде до зростання грошової маси в обігу і провокує інфляцію. Негативне сальдо може викликати падіння валютного курсу і відбитися на зовнішньоекономічної діяль-ності держави. Тобто для стабілізації операцій на міжнародних ринках необхідна збалансованість платіжного балансу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.2. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЦІЛІ "
 1. Міжрегіональні економічні взаємодії
  поняття" регіон ": від регіону країни до держави і від регіону національної економіки до регіону міждержавного союзу . У системному аналізі міжрегіональних взаємодій найважливішу роль грають три фундаментальних поняття: оптимум Парето, ядро, економічну рівновагу. Оптимум Парето в багаторегіональної системі - це безліч варіантів розвитку економіки, які не можна поліпшити для одних
 2. СУЧАСНІ СОЦІОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ, ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ
  національних конфліктів, екологія , соціокультурна динаміка і ін Формаційний (одноваріантного) і цивілізаційний (поліваріантний) підходи до оцінки якісного стану суспільної системи. Шляхи подолання пережитків соціологічного натуралізму. Роль політики, економіки, ідеології, культури, геополітичного простору, національних традицій і менталітету, науки, людського фактора на
 3. Основні моделі управління розвитком регіону
  економіки як науки протягом вже майже двох століть характеризується послідовним проникненням математичних моделей в дослідження проблем регіонів, розміщення діяльності регіональних систем, просторової структури економіки. Для ряду наукових шкіл в регіональній економіці дослідження моделей є головним способом отримання теоретичних знань. Створюються моделі для нових
 4. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  економікою здійснюється за двома головними лініями: Розширення і поглиблення змісту досліджень (додаток класичних теорій новими чинниками, вивчення й осмислення нових процесів і явищ). Посилення методології досліджень (особливо застосування математичних методів і інформатики). Відповідно із загальною структурою теорії управління регіональною економікою існує чотири
 5. Схема функціонування економіки регіону
  національної економічної системи. В адміністративно-планової економічної системі СРСР окремий регіон (адміністративно-територіальна одиниця) представляв насамперед частина національної економіки (єдиного народногосподарського комплексу) і в набагато меншій мірі - економічну підсистему (регіональний господарський комплекс). Внутрішні матеріальні та фінансові зв'язки регіону були
 6. ВСТУП
  національних округів, що входять в області, і Чечні). Поряд з характеристикою економічного потенціалу регіонів даються результуючі показники їх соціально-економічного розвитку: обсяг валового регіонального продукту і рівень життя населення. Наводяться методика розрахунку індексу розвитку людського потенціалу і його рівень для регіонів і Росії в
 7. Бібліографічний список
  економіці / / Питання економіки, 2000, № 6, с. 36-49 Ланцов В.А., Бабкіна Л.М., Песецький Є.В. Потенціал території: економічні, соціальні та екологічні аспекти. - СПб.: УРСС, 1994. Оцінка вартості підприємства (бізнесу). - М.: Изд-во ЕКМОС, 2000. Шлях у ХХІ століття: стратегічні проблеми і перспективи російської економіки. - М.: Економіка, 1999. Регіони Росії: Статистичний збірник. Т.1, 2. -
 8. Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2006

 9. Безпека соціальної системи
  національна економіка протягом ряду років переживають гостру кризу, соціально-економічна напруженість сприяє поглибленню соціальних та етнічних конфліктів. Політична нестабільність і відсутність концептуальних стратегій в області розвитку зовнішніх зв'язків, національних інтересів, регіональної політики Росії, недолік вивірених соціально-економічних програм призводять до
 10. Ш.1 еми рефератів з філософсько-методологічним проблемам соціально-гуманітарних наук 161.
  Національна культура. 191. Сучасні методології аналізу тексту в постіндустріалізму. 192. Філософські проблеми сучасної семіотики. 193. Філософські проблеми сучасної психолінгвістики. 194. Філософські проблеми сучасної соціолінгвістики. 195. Методологія дискурсивного аналізу в сучасному
 11. Нові парадигми та концепції регіону
  національної економіки. У багатьох країнах регіони акумулюють все більше функцій і фінансових ресурсів, що раніше належали "центру" (процеси децентралізації і федералізації). Одна з головних функцій регіональної влади - регулювання економіки регіону. Взаємодія загальнодержавних (федеральних) і регіональних влад, а також різні форми міжрегіональних економічних відносин
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  економіки, Зовнішня торгівля, Ділові люди, Маркетинг в Росії і за кордоном , МЕіМО, Суспільство і економіка, Право і економіка, Проблеми теорії та практики управління, Промислова власність, РЕЖ, Господарство право, ЕКО, Економіка і життя, Економіст, Аргументи і факти, Російська