НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниПравоохоронні органи → 
« Попередня Наступна »
Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004 - перейти до змісту підручника

15.4 Взаємодія органів попереднього розслідування з розкриття та розслідування злочинів

Під взаємодією органів попереднього слідства та органів дізнання розуміється узгоджене по цілях, місцю і часу, засноване на законі (підзаконних актах) і спільності завдань у кримінальному процесі найбільш ефективне використання правового статусу, методів роботи і засобів, властивих кожному з зазначених посадових осіб (установ), обумовлене розходженням їх можливостей і спрямоване на розкриття злочинів, всебічне, повне і об'єктивне розслідування кримінальних справ, а також

168

розшук злочинців, що сховалися.

Аналіз літератури та практики діяльності органів розслідування дозволяє говорити про існування процесуальних та організаційних форм їх взаємодії.

Процесуальні форми взаємодії. До таких процесуалісти відносять: 1.

Виконання доручень (вказівок) слідчого:

а) виконання органом дізнання слідчих і розшукових дій за дорученням слідчого;

б) залучення слідчим представників органу дізнання для надання сприяння (допомоги) у виробництві окремих слідчих дій.

В) прийняття заходів, покликаних створювати необхідні умови для успішного виробництва окремих слідчих дій, як охорона місця події, оточення будівлі і т. д.

г) виконання постанов слідчих про привід. 2.

Сприяння органу дізнання слідчому в стадії порушення кримінальної справи. 3.

Порушення кримінальних справ, за якими обов'язковим є попереднє слідство, виробництво по них невідкладних слідчих дій і направлення їх прокурору. 4.

Використання слідчим даних, отриманих органом дізнання за допомогою оперативно-розшукових заходів. 5.

Спільна злагоджена діяльність в період виробництва органами дізнання невідкладних слідчих дій у справі, по якому провадження попереднього слідства обов'язково.

Організаційними формами взаємодії називають: 1)

спільну узгоджену діяльність у складі слідчо-оперативних груп; 2)

негайне повідомлення слідчого органом дізнання про виявлення злочинів, що вимагають провадження попереднього слідства; 3)

організацію слідчо-оперативних груп (бригад), в які включаються слідчі і співробітники органу дізнання для розслідування складних і трудомістких справ про небезпечні злочини; 4)

узгоджене планування слідчих, оперативно-розшукових та розшукових дій; 5)

спільний виступ перед населенням і проведення профілактичних заходів; 6)

міжвідомчі оперативні наради працівників прокуратури, слідчих, співробітників органів дізнання;

П \ -169 7)

спільне проведення занять.

Без ефективної взаємодії органів слідства і дізнання неможливо повне, об'єктивне та всебічне доведення обставин скоєного злочину. Встановлення істини у справі представляє істотну складність для слідчих, співробітників органів внутрішніх справ та інших органів дізнання.

15.5 Органи дізнання

15.5.1 Поняття органу дізнання

Орган дізнання - це установа чи посадова особа, на яку законом покладено обов'язок (надано право) виробляти спрямовану на забезпечення розслідування кримінально-процесуальну та іншу діяльність у зв'язку з наявністю у нього інформації про можливе скоєння злочину.

Під іншою діяльністю тут розуміється не кримінально-процесуальна діяльність, обумовлена ??оперативно-розшуковими або іншими адміністративно-владними повноваженнями установи (посадової особи) наділеного статусом органу дізнання.

15.5.2 Система (види) і підвідомчість органів дізнання

170

Види органів дізнання і межі їх підвідомчості визначені ст. ст. 40, 157 КПК. Закон наділив повноваженнями органу дізнання в одному випадку установа (органи внутрішніх справ, органи виконавчої влади, наділені у відповідності з федеральним законом повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності, органи Державної протипожежної служби), а в іншому випадку керівника установи - посадова особа (командира військової частини, з'єднання, начальника військової установи або гарнізону та ін.)

Повний перелік органів дізнання-установ наступний: 1)

органи внутрішніх справ, 2)

органи федеральної служби безпеки, 3)

прикордонні органи федеральної служби безпеки, 4)

федеральні органи державної охорони, 5)

органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, 6)

митних органи Російської Федерації, 7)

органи Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, 8)

органи Міністерства юстиції Російської Федерації, 9)

органи Державної протипожежної служби.

Крім того, органами дізнання визнані посадові особи

(а не очолювані ними установи): 1)

Головний судовий пристав Російської Федерації , 2)

головний військовий судовий пристав, 3)

головні судові пристави суб'єктів Російської Федерації, їх заступники; 4)

старші судові пристави; 5)

старші військові судові пристави; 6)

старші судові пристави Конституційного Суду України, Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ; 7)

командири військових частин, з'єднань; 8)

начальники військових установ або гарнізонів; 9)

капітани морських суден; 10)

керівники геологорозвідувальних партій і зимівлі; 11)

глави дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації.

Виходячи зі змісту ст. 2 Положення про Міністерство внут-

171

ренних справ Російської Федерації органами внутрішніх справ визнаються міністерства внутрішніх справ республік, головні управління, управління та відділи внутрішніх справ країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів, районів, міст, районів у містах, закритих адміністративно - територіальних утворень, управління (лінійні: управління, відділи, відділення) внутрішніх справ на залізничному, повітряному і водному транспорті, управління (відділи) на особливо важливих і режимних об'єктах, регіональні управління по боротьбі з організованою злочинністю, територіальні органи управління установами з особливими умовами господарської діяльності, окружні управління матеріально-технічного та військового постачання, освітні, науково-дослідні установи та інші підрозділи, підприємства, установи та організації, створені для здійснення завдань, покладених на органи внутрішніх справ і внутрішні війська.

Основна частина кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ як органів дізнання здійснюється співробітниками міліції. Причому міліція в РФ - це система державних органів виконавчої влади, покликаних захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань та наділених правом застосування заходів примусу в межах, встановлених законами. Міліція входить до системи Міністерства внутрішніх справ РФ і підрозділяється на кримінальну міліцію і міліцію громадської безпеки (місцеву міліцію) (ст. ст. 1, 7 Закону РФ «Про міліцію»).

До складу кримінальної міліції входять оперативно-розшукові, науково-технічні та інші підрозділи, необхідні для вирішення поставлених перед нею завдань і надання допомоги міліції громадської безпеки (місцевої міліції) (ст. 8 Закону РФ «Про міліції »).

До складу міліції громадської безпеки (місцевої міліції) входять чергові частини, підрозділи патрульно-постової служби, державної інспекції безпеки дорожнього дви-вання, міліції позавідомчої охорони, дільничні інспектори міліції, ізолятори тимчасового утримання підозрюваних і звинувачених органів внутрішніх справ та інші підрозділи, необхідні для вирішення поставлених перед нею завдань (ст. 9 Закону РФ «Про міліцію»).

Дізнавача органів внутрішніх справ Російської Федерації проводиться дізнання в повному обсязі по всіх справах, в яких попереднє слідство не обов'язково, за винятком тих, дізнання по яких вправі робити інші органи дізнання (дізнавачі) (п. 1 ч. 3 ст. 151 КПК).

До органів федеральної служби безпеки відносяться: -

федеральний орган виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки; -

управління (відділи) федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки по окремих регіонах і суб'єктах Російської Федерації (територіальні органи безпеки); -

управління (відділи) федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки в Збройних Силах РФ, інших військах і військових формуваннях, а також в їх органах управління (органи безпеки у військах); -

управління (відділи, загони) федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки по прикордонній службі (прикордонні органи); -

інші управління (відділи) федерального органу виконавчої влади в галузі забезпечення безпеки, що здійснюють окремі повноваження даного органу або забезпечують діяльність органів федеральної служби безпеки і прикордонних військ (інші органи безпеки); -

авіаційні підрозділи, центри спеціальної підготовки, підрозділи спеціального призначення, підприємства, освітні установи, науково-дослідні, експертні, судово-експертні, військово-медичні і військово-будівельні підрозділи і інші установи та підрозділи, призначені для забезпечення діяльності федеральної служби безпеки (ст. 2 Федерального закону «Про федеральну службу безпеки»).

До органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин відносяться: -

Державний комітет РФ з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин за суб'єктами Російської Федерації;

- управління Державного комітету РФ з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин за суб'єктами Російської Федерації.

Компетенція органів з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин обмежена пригодами, які мають ознаки незаконних виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів або психотропних речовин; схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного культивування заборонених до обробітку рослин, що містять наркотичні речовини; організації або утримання притонів для вживання наркотичних засобів або психотропних речовин; незаконних видачі або підробки рецептів чи інших документів, що дають право на отримання наркотичних засобів або психотропних речовин, а також незаконного обігу сильнодіючих або отруйних речовин з метою збуту.

Згідно з положеннями, що містяться у ст. ст. 3 та 30 Закону РФ «Про державний кордон РФ» органами дізнання визнаються не тільки прикордонні органи федеральної служби безпеки, а й входять до складу федеральної служби безпеки прикордонні війська.

172

Прикордонні органи і прикордонні війська федеральної служби безпеки вправі робити дізнання в повному обсязі по кримінальних справах про злочини, передбачені ст. ст. 253 і 256 (в частині, що стосується незаконного видобутку водних тварин і рослин, виявленої прикордонними органами Російської Федерації), ч. 1 ст. 322 та ч. 1 ст. 323 КК, а також про злочин, передбачений ч. 1 ст. 188 КК (в частині, що стосується контрабанди, затриманої прикордонними органами Російської Федерації за відсутності митних органів Російської Федерації) і невідкладні слідчі дії про незаконний перетин Державного кордону Російської Федерації (ч. 2 ст. 322 КК) і протиправне зміні Державної кордону Російської Федерації (ч . 2 ст. 323 КК).

Митними органами визнаються митні пости РФ, митниці РФ, регіональні митні управління РФ і Державний митний комітет РФ (ст. 8 Митного кодексу РФ).

Відповідно до ст. 222 Митного кодексу РФ митні органи Російської Федерації є органами дізнання у справах про контрабанду, про ухилення від сплати митних платежів, а також у справах про інші злочини, провадження дізнання по яких віднесено до компетенції митних органів Російської Федерації.

 У системі Міністерства юстиції РФ кримінально-процесуальною діяльністю займаються співробітники (зазвичай начальники і оперуповноважені) виправних установ та слідчих ізоляторів. 

 Вони порушують кримінальні справи і проводять невідкладні слідчі дії у справах про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками установ і органів кримінально-виконавчої системи Міністерства юстиції РФ, а одно про злочини, вчинені в розташуванні зазначених установ та органів іншими особами.

 Органи Державної протипожежної служби - це відповідні підрозділи Міністерства Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (п. 1 Указу Президента РФ «Про вдосконалення державного управління в 

 173 

 галузі пожежної безпеки »). 

 Згідно п. 6 ч. 3 ст. 151 КПК дізнавачі органів Державної протипожежної служби здійснюють дізнання у кримінальних справах про злочини, передбачені ч. 2 ст. 168, ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 261 КК. 

 Поняття "командири військових частин, з'єднань, начальники військових установ або гарнізонів" підлягає розширеному тлумаченню. До таких також відносяться капітани кораблів, начальники військово-навчальних закладів, підприємств та органі- 

 -174 

 зацій. 

 Підвідомчість зазначених посадових осіб обмежена містять ознаки злочину пригодами, досконалими підлеглими їм військовослужбовцями, громадянами, що проходять військові збори, а також особами цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків або в розташуванні частини , з'єднання, установи, гарнізону і т. п. 

 Виходячи з положень ст. 20 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил РФ, що містять ознаки об'єктив-ної сторони складу злочину випадки, які мали місце на території гарнізону, але вчинені військовослужбовцями, не проходять службу в частинах гарнізону, підвідомчі начальникам гарнізону, де мало місце шукане діяння, як органам дізнання . 

 Головним судовим приставом РФ, головним військовим судовим приставом, головними судовими приставами суб'єктів Російської Федерації, їх заступниками, старшими судовими приставами, старшими військовими судовими приставами, а також старшими судовими приставами Конституційного Суду України, Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ провадиться дізнання в повному обсязі по кримінальних справах про втручання в діяльність суду з метою перешкоджання здійсненню правосуддя (ч. 1 ст. 294 КК), неповазі до суду (ст. 297 КК), розголошенні відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді, присяжного засідателя чи іншої особи , що у відправленні правосуддя, судового пристава, судового виконавця, потерпілого, свідка, інших учасників кримінального процесу, а так само щодо їх близьких, якщо це діяння вчинено особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з його службовою діяльністю (ч . 1 ст. 311 КК), незаконні дії щодо майна, підданого опису чи арешту або підлягає конфіскації (ст. 312 КК), невиконанні вироку суду, рішення суду або іншого судового акта (ст. 315 КК). 

 Порушувати кримінальні справи в порядку, встановленому ст. 146 КПК, і виробляти невідкладні слідчі дії капітани морських і річкових суден, що перебувають у далекому плаванні, має право тільки у кримінальних справах про злочини, вчинені на даних судах; керівники геологорозвідувальних партій і зимівлі, віддалених від місць розташування органів дізнання-установ, органів служби судових приставів Міністерства юстиції РФ, а також військових частин, з'єднань, військових установ і гарнізонів - у кримінальних справах про злочини, вчинені за місцем знаходження даних партій і зимівлі; глави дипломатичних представництв та консульських установ Російської Федерації - у кримінальних справах про злочини, вчинені в межах територій даних представництв та установ (ч. 2 ст. 40 КПК). 

 15.5.3 Права та обов'язки органів дізнання 

 За загальним правилом орган дізнання вправі робити в межах своєї компетенції кримінально-процесуальну, оперативно-розшукову та іншу діяльність. До його компетенції належить виробництво наступних видів кримінально-процесуальної діяльності: 1)

 перевірка заяви (повідомлення) про злочин (ст. ст. 140-148 КПК); 2)

 виконання невідкладних слідчих дій у кримінальних справах, в яких провадження попереднього следст- 

 175 

 вия обов'язково (ст. 157 КПК); 3)

 дізнання у кримінальних справах, в яких провадження попереднього слідства не обов'язково (ст. ст. 223-226 КПК) 74; 4)

 виконання доручень та вказівок слідчого (п. 4 ч. 2 ст. 38 КПК). 

 Здійснюючи перевірку заяви (повідомлення) про злочин орган дізнання вправі: -

 збирати докази без виробництва слідчих дій (ч. 1 ст. 86 КПК); -

 вимагати виробництва документальних перевірок, ревізій та залучення до їх участі фахівців (ч. 1 ст. 144 КПК); -

 вимагати від засобу масової інформації наявні в розпорядженні у нього документи та матеріали, що підтверджують повідомлення про злочин, а також дані про особу, яка надала зазначену інформацію, за винятком випадків, коли ця особа поставила умову про збереження в таємниці джерела інформації (ч. 2 ст. 144 КПК); -

 проводити огляд місця події (ч. 2 ст. 176 КПК). 

 При цьому він зобов'язаний: -

 приймати, розглядати і вирішувати всі підвідомчі заяви (повідомлення) про злочин; -

 видаватиме заявникові документ про прийняття повідомлення про злочин із зазначенням даних про особу, її прийняв, а також дати і часу його прийняття; -

 реєструвати заяви (повідомлення) про злочин; -

 за наявності до того підстав порушувати і відмовляти в порушенні кримінальної справи, направляти заяву (повідомлення) про злочин за підсудністю. 

 Орган дізнання на стадії порушення кримінальної справи має і інші права (обов'язки). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "15.4 Взаємодія органів попереднього розслідування з розкриття та розслідування злочинів"
 1.  15.1 Виявлення та розслідування злочинів і викриття осіб, винних у їх скоєнні, як одна з найважливіших правоохоронних функцій. Види цієї діяльності: оперативно-розшукова, дізнання і попереднє слідство. Їх загальна характеристика
    органів приймає на себе обов'язок забезпечити права і свободи громадян, виявити злочин, порушити кримінальне переслідування відносно особи, яка вчинила злочин, провести розслідування, викрити осіб, винних у його скоєнні, незалежно від умов, при яких злочин мав місце, безвідносно від бажання чи небажання на те потерпілого (потерпілого). Захист
 2.  Глава 15. Організація виявлення і розслідування злочинів
    розслідування
 3.  15.1.1.3 Змішане попереднє розслідування
    органу дізнання у справах, в яких попереднє слідство обов'язковий-але. Даний вид діяльності не завершує стадію попереднього розслідування і тому не може у відриві від триваючого після нього попереднього слідства називатися формою попереднього розслідування. Попереднє розслідування в цьому випадку буде складатися з двох елементів: - невідкладних слідчих
 4.  Рижаков А.П.. Правоохоронні органи. М.: Инфра-М р. - 447 с., 2004

 5.  2.2. Вивчення нормативних правових актів, рішень Конституційного Суду РФ, постанов Пленуму Верховного Суду РФ, ознайомлення з судовою практикою, методичною літературою
    органах прокуратури, а також в інших відомствах, які здійснюють функції попереднього розслідування, інформаційні комп'ютерні програми "Автоматизоване робоче місце слідчого" і "Автоматизоване робоче місце державного обвинувача". За допомогою цих програм (очевидно, користувачі повинні будуть попередньо пройти спеціальну підготовку) з'являться нові можливості для
 6.  Прокуратура району (міста). Організація роботи прокуратури району (міста)
    взаємодія з ними у розкритті та розслідуванні транснаціональних злочинів, забезпечити суворе і неухильне виконання міжнародних договорів і угод, регулярно аналізувати та узагальнювати практику виконання міжнародних доручень про правову допомогу, вживати необхідних заходів до її вдосконалення; 15) покращувати постановку інформаційно-аналітичної та методичної роботи,
 7.  15.1.2.1 Загальна характеристика
    органи дізнання наділені повноваженням виробляти оперативно-розшукову діяльність. Оперативно-розшукова діяльність - це система передбачених законом та відомчими нормативними актами дій (заходів), здійснюваних гласно і негласно оперативними підрозділами уповноважених на те державних органів, у межах їх повноважень з метою захисту життя, здоров'я, прав і
 8.  1.2 Функції (направлення) правоохоронної діяльності
    організаційне забезпечення діяльності судів; 4) прокурорський нагляд і інші напрямки діяльності прокуратури; 5) виявлення та розслідування злочинів: - попереднє слідство, - дізнання, - оперативно-розшукова діяльність; 6) кримінально-виконавча діяльність; 7) нотаріальні дії; 8) юридична допомога та захист у кримінальних справах (надання
 9.  14.3 Напрямки діяльності прокуратури
    органами виконавчої влади, представницькими (законодавчими) і виконавчими органами суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління і керівниками комерційних і некомерційних організацій, а також за відповідністю законам видаваних ними правових актів , 2) нагляд
 10.  ВСТУП
    організації протидії зазначеної загрозу особливо велике значення надається ефективної діяльності прокуратури щодо кримінального переслідування терористів, забезпечення невідворотності їх кримінальної відповідальності. Підтримання прокурорами державного обвинувачення у справах про злочини терористичного характеру - один з головних напрямків цієї діяльності. Хоча справ про такі
 11.  14.9 Прокуратури суб'єктів Російської Федерації та прирівняні до них військові та спеціалізовані прокуратури, наукові та освітні установи, оголошені юридичними особами
    взаємодіють з іншими прокуратурами; 4) здійснюють інші види діяльності. Наукові та освітні установи системи прокуратури РФ крім науково-дослідної діяльності, а для освітніх установ - і навчального процесу, також як і прокуратури суб'єктів Російської Федерації займаються оперативним управлінням наявних у них об'єктів соціально-побутового та
 12.  1.3 Предмет дисципліни «Правоохоронні органи», його співвідношення з іншими юридичними дисциплінами
    взаємодія органів попереднього розслідування з розкриття та розслідування злочинів; 46) поняття і види органів дізнання; 47) поняття і види органів попереднього слідства; 48) правове становище і процесуальна самостійність слідчого; 49) система слідчих підрозділів ОВС, ФСБ, прокуратури та органів з контролю за обігом наркотичних засобів і
 13.  ВІД АВТОРА
    розслідування вбивства хибним шляхом. Таке блюзнірське ставлення до пам'яті Кірова зобов'язує мене, комуніста, залишити в архівах партії документ, який у належний час і при підходящої політичної обстановці, тричі перевірений і зважений, дозволить нашій партії сказати своє останнє слово, Вважаю за необхідне зробити два зауваження, що відносяться до роботи над спогадами про
 14.  14.8.3 Колегія Генеральної прокуратури РФ, порядок її утворення, склад, компетенція
    орган, іменований колегією. До складу колегії Генеральної прокуратури РФ входять дві групи посадових осіб, перші з яких є членами колегії у зв'язку з призначенням їх на певну посаду, другі - прокурорські працівники, призначаються в колегію Генеральним прокурором РФ. За посадою до складу колегії входять Генеральний прокурор РФ, його перший заступник та заступники.
 15.  2.3. Взаємодія зі слідчим, спілкування з потерпілими, свідками та експертом
    взаємодіяти з посадовими особами, які проводили попереднє розслідування, використовувати в строгій відповідності з вимогами процесуального закону наявну у них інформацію (п. 5 Наказу від 17.08.2006 N 61). Практика показує, що спілкування зі слідчим краще почати до вивчення матеріалів кримінальної справи, щоб швидше зорієнтуватися в них, знаючи вже про слабкі і сильні
 16.  3.4.2.1 Перша інстанція
    органів попереднього розслідування, проаналізувати пред'явлене підсудному обвинувачення (обставини спору), вирішити питання про його винність або невинність, про призначення винному покарання і винести обвинувальний або виправдувальний вирок (рішення по суті справи). Судом, що розглядає справу по першій інстанції, може виступати будь-який суд судової системи, за винятком
 17.  2.4. Підготовка державного обвинувача до окремих етапів судового розгляду
    попередньому слуханні справи; 2) для участі у підготовчій частині судового засідання; 3) при формуванні колегії присяжних засідателів; 4) для участі в судовому слідстві; 5) при постановці питань, які підлягають вирішенню колегією присяжних засідателів; 6) при обговоренні наслідків вердикту присяжних засідателів ; 7) для участі в дебатах сторін. Зрозуміло, до участі
 18.  Від автора
    органи »- це вступний курс. Він повідомлений давати загальне уявлення про поняття, системі, структурі та компетенції суду, прокуратури, органів попереднього розслідування, адвокатури та інших органів (посадових осіб), діяльність яких потім буде вивчатися в рамках дисциплін кримінальний процес, цивільний процес (арбітражний процес), адміністративне право (адміністративна діяльність,
 19.  5.2.2.4 Правовий статус суду при винесенні вироку
    попереднього розслідування або судового розгляду такої вже виникав (ч. 1 ст. 300 КПК). 7) Відмовити в задоволенні цивільного позову, якщо не встановлено події злочину або обвинувачений непричетний до скоєння злочину. 8) Залишити позов без розгляду в інших випадках (ч. 2 ст. 306 КПК). 9) Скласти вирок на тій мові, на якому проводилося
 20.  Конституція Російської Федерації про прокуратуру РФ і її місце в системі державних органів
    організацією і діяльністю прокуратури віднесені Конституцією РФ до ведення Російської Федерації (п. «о» ст. 71 Конституції РФ). Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури РФ визначаються Федеральним законом від 17 січня 1992 р. «Про прокуратуру Російської Федерації» (ч. 5 ст. 129 Конституції РФ). 14.2 Прокуратура Російської Федерації - єдина федеральна централізована