Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

15.1. РИНОК І КРИТЕРІЇ РИНКОВИХ СТРУКТУР

Поняття ринкової структури. Ринок як соціально-економічний інститут забезпечує можливість продавцям і покупцям вступати в контакт один з одним з метою здійснення взаємовигідних торговельних угод. Існують відмінності по об'єктах угод та умов їх реалізації в кожному конкретному випадку. Звертаються на кожному конкретному ринку блага можуть бути зовсім або частково взаємозамінними. У першому випадку функціонує ринок гомогенного блага, в другому - ринок гетерогенного блага. Розрізняються ринки і за умовами їх функціонування. На організованих ринках рівновага встановлюється за допомогою спеціальних агентів, на неорганізованих попит і пропози-ються врівноважуються стихійно. Залежно від того, наскільки кожному окремому продавцю або покупцю доступно участь у ринкових операціях, ринки поділяються на відкриті та закриті. Одні угоди виникають на "точковому" ринку, тобто продавці і покупці зустрічаються у встановлений час і у встановленому місці, інші - на "просторовому" ринку, де товар реалізується в різний часовий відрізок у невстановленому місці.

Всі названі класифікації визначають відмінності структури і характер ринкових процесів. Однак визначальний вплив на ціноутворення надає число діючих на ринку продавців і покупців і ступінь досконалості ринку.

З точки зору числа і поведінки суб'єктів, що діють на ринку, можна виділити наступні характеристики пропозиції та попиту: Поліполія, олігополія, монополія.

Поліполія пропозиції означає наявність на ринку великої кількості продавців, олігополія - ??наявність невеликого їх кількості, а в умовах монополії пропозиції існує один-єдиний продавець.

З точки зору попиту насамперед виділяють олігополію і монополію попиту. Прикладом олігополії попиту є виникаючі ринкові відносини між відносно великою кількістю виробників харчових виробів і відносно невеликою кількістю торгових концернів, що виступають у ролі оптових покупців. Типовим прикладом олігополії попиту можуть служити ринкові відносини між виробниками комплектуючих виробів та автомобільними концернами. Монополію попиту має, наприклад, уряд, коли вона здійснює закупівлю озброєнь для військових цілей. У цих трьох прикладах покупці володіють на ринку більшою владою, ніж продавці.

При визначенні форм ринку користуються поняттями "багато", "мало" і "один". Створюється враження, що в основі виділення ринкових форм лежать кількісні критерії. Однак це неправильно, тому що визначальним тут є поведінка учасників ринкових угод. В умовах полиполии відсутня орієнтованість на реакцію інших учасників у разі підвищення або зниження ціни. Інша справа при олігополії: захист високої частки ринку змусить фірму реагувати на рішення іншої в галузі політики збуту (наприклад, на зниження цін або оновлення продукції). Незважаючи на те що в умовах монополії немає конкуренції, при встановленні цін монополісту слід враховувати:

а) поява на ринках замінюють товарів або прихід потенційних конкурентів;

б) сильне скорочення попиту і зменшення обороту, а отже, і зменшення монопольного прибутку, що викликаються при еластичному попиті на блага підвищенням цін.

289

10 Зак. 1635

З точки зору ступеня досконалості ринку існують різні види полиполии і олігополії.

Поліполія на досконалому ринку відповідає моделі досконалої конкуренції. Проте насправді у продавців є певні переваги, пов'язані, наприклад, з місцем розташування, особливою якістю виробів, індивідуальним сервісом і т.д., які допускають різну ступінь незалежності при встановленні цін. Чим більше переваг вдається отримати фірмі в порівнянні зі своїми конкурентами, тим автономніше буде вона при встановленні цін. Її позиція на ринку наближається до монополістичної. Це ситуація монополістичної конкуренції, тому що окреме підприємство може варіювати свої ціни в межах визначених кордонів, не звертаючи серйозної уваги на конкурентів при аналізі попиту.

Аналогічна ситуація можлива і при олігополії на недосконалому ринку. Фірми диференціюють якість і дизайн певних виробів, вони займаються рекламою і організують збут продукції, щоб зберегти незалежність цінової політики по відношенню до конкурентів. Інша справа при олігополії на майже досконалих ринках, де вироби в значній мірі гомогенні або майже ідентичні (наприклад, бензин, тютюнові вироби). Оскільки тут можливості диференціації вироби обмежені, підприємства нерідко, особливо в період кризи збуту, приходять до картельних угод. Це вимагає певних законодавчих заходів з боку держави у напрямку забезпечення конкуренції через проведення активної політики на її захист (у багатьох країнах цей закон іменується законом про картелі).

Обмеження конкуренції з боку держави мають деякі важливі галузі економіки, де ринкові механізми спрацьовують в недостатній мірі (економісти називають цей процес недоліками ринку) і тому необхідне втручання держави. Пропоновані цими галузями товари та послуги іменуються громадськими благами. До них відносяться блага (наприклад, маяки, будівництво доріг), якими можна користуватися безкоштовно, але для їх виробництва неможливо знайти приватних замовників і підприємців. Так звані суспільно цінні блага в принципі можуть надаватися і вільним ринком, проте результати такої діяльності суспільством не визнаються задовільними. Прикладами таких благ є послуги, пропоновані в сфері освіти, охорони здоров'я та житлового господарства. Приватне підприємництво не дало б можливості соціально слабким верствам скористатися такого роду послугами. Ряд економістів вважає, що до цих благ мають бути віднесені і природні ресурси. Їх запаси є обмеженими, будь-яке їх споживання зменшує запаси на шкоду майбутнім поколінням. Однак ринкові ціни відображають лише доступність ресурсів зараз, а не потреба, що виникає в майбутньому. Тому з боку держави було б доцільним встановлювати такий рівень цін на ресурси, щоб спонукати підприємців до їх економного використання.

Крім переваг споживача та рівня його добробуту, з одного боку, і умов виробництва благ - з іншого, групу ціно-утворюючих факторів формує конкретна структура ринку.

Під структурою ринку розуміють її характеристику з точки зору впливу ринку на становище і поведінку окремих товаровиробників, а також вплив окремих підприємств на галузевий ринок. Дослідження структури ринку містить масштаби пропозиції продавців, характер виробленої продукції, легкість входу і виходу з нього, доступність інформації.

Знання структури ринку необхідно для того, щоб визначити можливі обсяги продажів при різних рівнях цін і те, як поведуть себе фірми-конкуренти під впливом кроків, що робляться. Тому структура ринку впливає на ступінь його конкурентності.

Конкурентні моделі ринку. Аналіз характеристик ринку складає його конкурентну модель, що показує, як фірми, рухомі метою максимізації прибутку, реагують на зміну цін і використовувані фактори виробництва.

Вихідною моделлю для економістів є модель досконалої конкуренції. Вона заснована на спрощених для сучасного стану ринку припущеннях: свобода входу і виходу, безліч дрібних фірм, інформованість фірм про кон'юнктуру ринку, стандартизированность продуктів. Якщо названі ринкові умови не виконуються, аналіз моделей ускладнюється умовами монополістичної конкуренції, олігополії або монополії. Ці конкурентні моделі відображають встановлення різного рівня ринкової ціни і різну ступінь контролю над ними.

Дослідження ринку чистої конкуренції має особливе теоретичне і практичне значення в силу не тільки великої ролі в економічному житті суспільства (модель досконалої конкуренції без глибоких модифікацій застосовна лише в сільськогосподарській галузі), а й розкриття методології пізнання інших структур ринку. Для того щоб конкурентна модель мала хоча б одне рішення, тобто можна було б визначити хоча б один рівень цін і необхідний обсяг виробництва для фірми, яка прагне максимізувати прибуток і мінімізувати витрати, необхідно ввести два припущення: 1)

фірма виробляє тільки один продукт, 2)

можлива максимізація прибутку від продажу одного продукту в кожному періоді. Покриваючи всі свої витрати, фірма отримує нульову економічний прибуток. Мета фірми - не тільки покрити витрати, а й максимізувати економічний прибуток.

Конкурентні моделі ринку наочно показують, як ідеально фірма вибирає оптимальний обсяг виробництва, який дозволяє отримати максимальний прибуток. При цьому необхідно пам'ятати, що в невеликих фірмах прибуток дійсно домінує в усіх рішеннях. У більш великих фірмах керівники при прийнятті рішення мають деяку свободу в управлінні фірмою і можуть до певної міри ухилятися від завдання максимізації прибутку. Нерідко керівники великих фірм переслідують мету максимізації доходів, щоб добитися їх зростання або виплати дивідендів. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді становить інтерес для акціонерів, а для керівників фірм більший інтерес представляє при-бувальщина в короткостроковому періоді. Однак прагнення керівників до досягнення інших цілей, ніж максимізація прибутку в довгостроковому періоді, обмежене певними рамками. По-перше, фірми, що не ставлять за мету максимізацію прибутку, мають мало шансів на виживання. По-друге, акціонери або рада директорів можуть змістити керівника і передати фірму новому керівництву. Тому має сенс припущення про максимізацію прибутку в конкурентних моделях не тільки досконалою, а й монополістичної конкуренції, олігополії і монополії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.1. РИНОК І КРИТЕРІЇ РИНКОВИХ СТРУКТУР "
 1. Наслідки ринкових маніпуляцій людиною
  ринок здатний більш гнучко задовольняти потреби людини. Але чи всі? Людина складніше, глибше всіх спрощень, в тому числі по частині оцінки первинність і достатності економічного чинника в його житті. Ринкові відносини можуть забезпечити на якийсь час статус «переможця» за ступенем матеріального володіння, але істинно людське в людині вони піддають серйозному
 2. Введення
  ринок, як на інструмент мобілізації економічних ресурсів, не забезпечує необхідних можливостей для стійкого процесу розвитку регіону в майбутньому. Це приводить до думки про необхідність поєднання ринкових форм відносин з макроекономічним механізмом регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресурсів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як з
 3. 10.5. ВЗАЄМОДІЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ. Ринкової рівноваги. Рівноважна ціна
  ринок буде перебувати в рівновазі за умови, що ціна товару встановиться такий, що попит покупців буде дорівнює пропозиції з боку виробників товару. Ринкова рівновага, як і функції попиту та пропозиції, можна розглядати табличним, аналітичним і графічним способами. Функції попиту і пропозиції, задані табличним способом, виглядають наступним чином: Р 1 2 3 4
 4. ГЛАВА 8 РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  ГЛАВА 8 РИНОК: СУТНІСТЬ , ФУНКЦІЇ,
 5. ГЛАВА 24 ГРОШОВИЙ РИНОК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА
  ГЛАВА 24 ГРОШОВИЙ РИНОК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА
 6. 6.1. Ринкові відносини - соціально-економічна основа маніпуляції людьми
  критерієм взяв на себе конгрес США. Отримали статус «країни з ринковою економікою», часто однобічно відкритою для експансії Заходу, держави як би відразу переходять в розряд демократичних і можуть розраховувати на більш прихильне ставлення Америки. Ті, хто намагається захистити свої ринки і національні інтереси, оголошуються західною пресою країнами тоталітарними та недемократичними.
 7. Ринок та інформаційно-психологічні проблеми росіян
  ринок »на ваші стосунки з друзями і родичами? 4. Якою вам бачиться економіка майбутньої
 8. 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  ринок не забезпечує необхідних можливостей для здійснення інвестиційного процесу в частині мобілізації ресурсів. Необхідне поєднання ринкового механізму з макроекономічним механізмом регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресурсів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як із загальнодержавною точки зору, так і в розрізі конкретного регіону.
 9. Фромм Еріх (1900-1980)
    ринковий. Сучасне суспільство розглядалося Фроммом як щабель відчуження людської сутності шляхом «машинізації», «комп'ютеризації» і «роботизації» людини в ході НТР. Це обумовлює яскраво виражений антітехніцізма Фромма. Особливість поглядів Фромма - критичне ставлення до капіталістичного суспільства як суспільству, що доводять до межі процес самовідчуження особистості. Праці російською
 10.  10.1. ПОНЯТТЯ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
    ринок незалежно від його конкретного виду підпорядковується стихійному порядку, при якому суб'єкти ринку, грунтуючись на інформації та стимулах, координують свої дії у відповідності зі сформованими умовами. Таким чином, механізм формування ринку - це процес взаємодії суб'єктів ринку з приводу формування цін, розподілу ресурсів, встановлення обсягу і структури виробництва.
 11.  Нові парадигми та концепції регіону
    ринок (ринковий ареал), регіон-соціум. Регіон як квазідержава представляє собою відносно відокремлену підсистему держави і національної економіки. У багатьох країнах регіони акумулюють все більше функцій і фінансових ресурсів, що раніше належали "центру" (процеси децентралізації і федералізації). Одна з головних функцій регіональної влади - регулювання економіки регіону.
 12.  Питання для самопідготовки
    ринкового
 13.  (Додаткові матеріали) ЕТИКА буржуазно-КАПІТАЛІСТИЧНОГО ПЕРІОДУ.
    ринкових
 14.  10.2. ПОПИТ І ЙОГО ЧИННИКИ
    ринок складається з трьох покупців облицювальної плитки; попит Du D2, Ds - попит кожного із споживачів на ринку облицювальної плитки. Таблиця 10.1. Індивідуальний і ринковий попит, тис. м2/нед. Ціна, дол./м2 Попит Dx D2 Яз ринковий D 8 - 1 - 1 червня - 3 - 3 4 2 5 2 9 2 4 7 6 13 На підставі даних табл. 10.1 побудуємо криві індивідуального та ринкового попиту (рис. 10.1). 3 січня 5 7 9 Q, 1 3 5 7
 15.  Схема функціонування економіки регіону
    ринок відчуває вплив зовнішніх конкуруючих і доповнюють ринків товарів, праці і капіталу. Регіон як підсистема національної економіки має економічні зв'язки з федеральними регулюючими системами (федеральним центром), з іншими регіонами і зовнішнім світом. Відносини між регіонами і зовнішнім світом є переважно торговельними, хоча останнім часом регіони стають учасниками
 16.  2.1. СТРУКТУРА СІМ'Ї
    структури сім'ї, аналізується циркулярна модель Олсона для типів сімейних структур, показуються її переваги і недоліки. У розділі 2.1.3 розвиваються ідеї використання трикутника в якості одиниці аналізу структури сім'ї, наводяться виділені автором механізми функціонування структури трикутника в сімейній системі. Розділ 2.1.4 присвячений розробці узагальненої класифікації
 17.  Ш.1 еми рефератів з філософсько-методологічним проблемам соціально-гуманітарних наук 161.
    ринкова економіка: від класичного капіталізму до постіндустріальних моделями. 181. Державне регулювання економічного розвитку та можливості соціально-орієнтованої економіки. 182. Економіка і право: форми рівні взаємодії. 183. Економічний розвиток та екологія: до питання про ціну економічного процвітання. 184. Філософія і література: загальне і особливе в осягненні
 18.  2.1 СУТНІСТЬ І МЕХАНІЗМ формування ресурсної бази РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    ринок не забезпечує необхідних можливостей для здійснення програм розвитку в частині мобілізації ресурсів. Необхідне поєднання ринкового механізму з макроекономічним механізмом регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресурсів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як із загальнодержавною точки зору, так і в розрізі конкретного регіону. З