Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с., 2003 - перейти до змісту підручника

14.3. Поняття «МОДЕЛЬ» 14.3.1. Загальне уявлення про модель

Ключовим поняттям методу виступає категорія модель. Подібно моделюванню, це поняття має не одне значення. Фахівці вважають, що число різних тлумачень моделі досягло вже кількох десятків, і спостерігається тенденція до його збільшення [403]. Тому в довідковій літературі це поняття зазвичай розкривається через перерахування окремих конкретних видів моделей.

Найбільш суттєві і поширені варіанти трактування моделі: 1) модель як тип конструкції (наприклад, автомобіль такий-то моделі, модельне взуття чи одяг. Звідси творець такого одягу - модельєр, а її демонстратор - модель, зокрема топ-модель), 2) модель як еталон для копій, зразок для наслідування (наприклад, держстандарт для будь-якої продукції, оригінал скульптури з глини, надалі впроваджувався у металі, камені або дереві. Звідси натурника, тобто людини позує художнику, скульптору, фотографу, теж часто називають моделлю, зокрема фотомоделлю), 3) спеціальне подання якого об'єкта, реконструюють його суттєві (в певному контексті) риси.

У пізнавальному процесі взагалі і в психологічному дослідженні зокрема модель розглядається переважно в третьому значенні. Модельованими об'єктами в психології в самому загальному плані виступають психіка (з її психофізіологічними механізмами), особистість, діяльність, спілкування, поведінка.

Наведене вище визначення моделювання включає в себе і визначення моделі в її третьому значенні. З цього визначення ясно, що модель заміщає досліджуваний об'єкт, будучи посередником між ним і дослідником. Таке заміщення можливо, якщо між моделлю і представляється нею реальністю існує певна відповідність, тобто модель є в тій чи іншій мірі аналогом досліджуваного об'єкта.

Поняття аналогії багатозначне. Узагальнивши все безліч трактувань, можна виділити три види аналогій: 1) як подібність відносин, 2) як ізоморфізм, тобто повне подобу, або взаимнооднозначное відповідність елементів і структур двох об'єктів, 3) як гомоморфізм, тобто часткову подібність, при якому оборотності відповідності немає [51, 290, 425]. Моделювання як пізнавальний метод зазвичай передбачає наявність третього виду аналогії, коли між моделлю та її прототипом є і схожість, і відмінності. Саме до моделювання слід віднести відомий афоризм: «сутність аналогії - неповнота». Дійсно, якби між оригіналом і його моделлю не було б відмінності, то не було б сенсу створювати модель, простіше було б вивчати безпосередньо сам об'єкт. Основними відмітними особливостями моделі, що дозволяють віддати перевагу її досліджуваному об'єкту, виступають її менша складність в порівнянні з об'єктом і наочність. Часткове подібність може полягати або у подібності об'єктивних характеристик (просторових, тимчасових, енергетичних, інформаційних), або у подібності функцій (в межі - зв'язків із середовищем), або в тотожності математичного опису «поведінки» об'єкта та його моделі. Модель виконує свою роль тільки тоді, коли ступінь її відповідності об'єкту строго визначена. Досліджуючи модель, аналогічну досліджуваному об'єкту реальності, отримують нове знання про самому цьому об'єкті.

14.3.2. Функції моделей

Залежно від характеру одержуваного знання моделі (а значить, і моделювання) можуть виконувати такі функції.

На емпіричному рівні 1.

Реконструюють (відтворення якісної спеціфікіоб'екта). 2.

Вимірювальна (одержання кількісних характерістікоб'екта).

3. Описова (забезпечення наочності і зрозумілості). На теоретичному рівні

4. Інтерпретаційна (пояснення, узагальнення та вичерпний опис).

Зазвичай акцент робиться на поясненні, але не менш важливо, що модель «дозволяє в стислій формі загального закону описати безліч приватних випадків, які можуть бути виведені з неї логічно і не вимагають спеціального опису. Функція узагальнення великого числа даних з найбільшою переконливістю виступає на заключних етапах дослідження, коли життєздатність моделі вже доведена численними експериментами »[106, с. 6]. 5.

Прогнозуюча (пророкування поведінки об'єкта-прототипу). 6.

Критеріальна (перевірка істинності, адекватності знанійоб об'єкті). 7.

Евристична (сприяння генерування новихідей і гіпотез щодо досліджуваного об'єкта і пов'язаних з ним інших об'єктів реальності. Крім того, модель, сприяючи формалізації даних про об'єкт, облегчаетпостроеніе і перевірку гіпотез і теорій).

На практичному рівні: 8.

Пізнавально-ілюструє.

9.

Навчальна.

10. Розважально-ігрова.

14.3.3. Класифікація моделей

У науці запропоновано чимало різновидів моделей і способів їх угруповання. Наведемо найбільш суттєві, на наш погляд, класифікації.

I. За способом реалізації 1.

Речові. 2.

Знакові. 3.

Образні. 4.

Ситуаційні.

II. За характером відтворюваних сторін оригіналу

1.Субстанціальние.

2.Структурние.

3. Функціональні.

4.Смешанние.

III. По повноті представлення об'єкта

1. Повні.

2.Неполние (часткові).

IV. По області знань

1. Технічні.

2.Соціальні.

З.Біологіческіе.

4.Псіхологіческіе та ін

Речові моделі являють собою певне фі-, зіческое втілення оригіналу. Вони виконуються у вигляді осяп Позика предметів. Найбільш вживані такі форми, як макети, муляжі, живі організми. Близьке за змістом зміст вкладається в поняття «фізична модель». Іноді фізичну модель розглядають як окремий випадок матеріальної, що включає в себе ще й геометричні, та комп'ютерно-математичні моделі, і протиставлюваної моделям ідеальним [88].

Знакові моделі є представленням об'єкта-оригіналу за допомогою умовних позначень. Зазвичай ці моделі виконані в графічній формі (малюнки, графіки, креслення, формули, буквено-словесні описи, спеціальні зображення і т. п.). Не виключається презентація знакової моделі і в речовій формі, тобто коли самі знаки і символи представлені якими фізичними предметами, речами. Важливо лише, щоб ці речі уособлювали деяку умовність. Такі, наприклад, амулети. У літературі зустрічаються різні назви цього типу моделей: логіко-математичні, абстрактні, формальні. При знаковому моделюванні корисно використовувати відомості з науки про знаки - семіотики.

Образні моделі - це ідеальне уявлення досліджуваних об'єктів у свідомості людини. Фактично це будь-які образи: первинні (сенсорні і перцептивні) і вторинні (образи пам'яті та уяви, іменовані в психології уявленнями). Говорячи про образному моделюванні як дослідному методі, зазвичай мають на увазі групу вторинних образів. У них поєднана інформація, отримана за допомогою безпосереднього чуттєвого сприйняття і за допомогою абстрактно-логічного мислення. Оскільки образи можливо трактувати як знаки, то деякі вчені образні моделі включають в розряд знакових.

Ситуаційні моделі - це штучне уявлення реальних обставин існування природного об'єкта, що обумовлюють його поява (народження), розвиток, функціонування або зникнення. Відтворення подібних обставин носить провокуючий і цілеспрямований характер. На відміну від інших видів моделей ці моделі імітують не саме досліджуваний об'єкт (або предмет), а умови його існування. У психології за допомогою ситуаційних моделей провокується і стимулюється функціонування об'єктів - носіїв психіки, тобто той чи інший вид психічної діяльності людей і тварин. Ситуаційні моделі поєднують в собі ознаки речових, знакових, а іноді і образних моделей. З речовими моделями їх зближує матеріально-фізичний характер їх обстановки. Зі знаковими - їх сигнальне значення для «включення» і розвитку певної поведінки досліджуваного об'єкта. У психологічній практиці нерідкі і випадки ідеального уявлення психогенних ситуацій за допомогою пам'яті або уяви спостережуваних людей. У таких випадках можна говорити про образному характері ситуаційних моделей.

Субстанціальні моделі - це моделі, чий матеріальний субстрат за своїми деяким (зазвичай основним) властивостям ідентичний субстрату оригіналу. Наприклад, тварина як біологічна модель людини, група як модель людського суспільства, гідравлічна установка як модель річки і т. д. Створення подібних моделей можливо двома принциповими шляхами? 1) масштабна деформація оригіналу або 2) включення в модель;. частин та елементів оригіналу. У першому випадку припускаєте *;-якісна стійкість об'єкта вивчення, зміни підлягають просторові, тимчасові або енергетичні характе - ристики. Образний вислів такого підходу - «буря в стака-s НЕ». У другому випадку передбачається, що взяття у оригіналу erd; частини визначає за досліджуваним властивостями необхідне з ним-схожість моделі в цілому. Характеристика субстанциальности;! звичайно, в першу чергу відноситься до речових моделям, г, хоча не виключається і субстанціональні знакові і образні моделі.

Скажімо, при моделюванні почерку чи уявному \ експериментуванні з фізичної субстанциальной моделлю № |:

Структурні моделі імітують внутрішню організацію ^ об'єкта-прототипу. Ця організація може розглядатися як в «статичному», так і в «динамічному» плані. У першому випадку мова йде головним чином про просторове співвідношенні якісно своєрідних частин об'єкта. Така планетарна модель атома, структурні формули молекул, «кристалічні решітки», план місцевості, адміністративна схема підприємства. У психології це моделі структури особистості і психіки, класифікації методів психології, класифікації психологічних дисциплін і т. п. Гранично наочний приклад - локо-грами в соціометрії.

Структурні моделі другого типу - це штучне уявлення процесів. У них відображаються тимчасові й енергетичні боку об'єктів. Приклади: формула ядерного розпаду, формули хімічних реакцій, антропологічна, археологічна та історична періодизації соціо-, антропо-і культуро-генезу. У психології: вікові структури онтогенезу людини, соціально-психологічні експерименти та тренінги як моделі процесу спілкування. У моделюванні зазвичай розрізняють відображення стабільних і нестабільних процесів. У комп'ютерному моделюванні в першому випадку вдаються до лінійного програмування, у другому - до динамічного.

Функціональні моделі імітують способи взаємодії об'єкта з середовищем, тобто поведінки. Роль такої моделі грають знамениті формули біхевіоризму «стимул - реакція», «стимул - проміжні змінні - реакція». Функціональними моделями є схеми співвідношення експериментальних змінних і співвідношення основних компонентів експерименту [241]. Сам лабораторний експеримент є модель «життєвих» ситуацій, а дії випробуваного - модель його поведінки в цих ситуаціях.

Зазвичай функціональні моделі демонструють і структуру об'єкта. Тоді говорять про змішаних моделях. Класичними прикладами таких моделей в знаковій формі виступають: принципова схема роботи функціональних систем по П. К. Анохін [14, 15]; схеми сенсорних систем (аналізаторів), що приводяться в деяких психологічних підручниках [264,265,331]; схеми рефлекторних актів - «дуга» по І. М. Сеченову [343], «кільце» за М. А. Бернштейна [30, 31], «воронка» за Ч. Шеррінгтоном [406] і А. С. Батуева [24, 25, 340, 378]. Змішаними речовими моделями є різні комп'ютерні реалізації психічних функцій типу «перцептрона» і «штучного інтелекту».

Повні моделі реалізують максимально можливе число (в межі - всіх) властивостей і елементів об'єкта-прототипу, необхідних у контексті даного дослідження. Якщо ж вдається домогтися ідентичності моделі і оригіналу за всіма параметрами, то можна говорити не тільки про моделювання останнього, а й про його відтворенні, що для експериментально-наукової практики явище навряд чи можливе і недоцільне.

Неповні моделі володіють тільки частиною властивостей оригіналу. Як правило, при моделюванні доводиться обмежуватися найбільш суттєвими по завданням дослідження властивостями, а отже, і неповними моделями.

Моделі, одержувані в певних сферах буття і діяльності людини заради вивчення специфічних для цих сфер об'єктів і предметів дослідження, іменують за назвами відповідних областей знання: технічні, соціальні, біологічні і т. д. Психологічні моделі - це різного ступеня відповідності (наближення) аналоги психіки та її проявів. Вони можуть бути реалізовані в будь-який з перерахованих вище форм.

 Необхідно, мабуть, згадати ще про одну класифікації моделей як найбільш розгорнутої і розробленої стосовно психології. Однак ці переваги не спокутують, як нам здається, нечіткості критерію і недостатності аргументації виділення класів. У найбільш повному вигляді ця класифікація представлена ??в роботі А. А. Братко [46] і включає дев'ять видів моделей: 

 1) образні; 

 2) концептуальні (вербальні у вигляді гіпотез, теорій, знаків); 

 3) математичні (знакові у вигляді символів і формул); 

 4) жорстко-алгоритмічні (знаково-речові, найпростіші моделі програмного типу); 

 5) евристичні (програмні з урахуванням психологічних принципів); 

 6) блок-схемні (вищий тип програмних моделей); 7) гіпотетичні (речові моделі імовірнісного характеру); 

 8) бионические (речові, засновані виданих виміру); 

 9) біологічні (речові з використання біологічного субстрату). 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "14.3. Поняття« МОДЕЛЬ » 14.3.1. Загальне уявлення про модель "
 1.  І. Загальні положення
    поняттям «корисна модель» зазвичай охоплюються такі технічні нововведення, які за своїми зовнішніми ознаками дуже нагадують патентоспроможні винаходи, проте є менш значними з точки зору їх внеску в рівень техніки. Законодавство тих країн, які передбачають особливу охорону подібних об'єктів, встановлює, як правило, більш спрощений порядок видачі на них охоронних
 2.  3.7 Короткі висновки.
    загальне аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші. Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5,4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних вологості (1.7%
 3.  МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНО-БЕЗПЕРЕРВНОЇ СТРУКТУРИ ПРОСТОРУ-ЧАСУ
    поняття «фундаментальної довжини». Серед найбільш екзотичних пророкувань дискретно-безперервної моделі - релятивістський ефір, основним кинематическим властивістю якого є інваріантний спокій щодо будь-якого інерціаль-ного вещественно-польового спостерігача [Корухов, 2002]. Мета нашого аналізу - розкрити передумови та виявити наслідки цього незвичайного слідства моделі, знову,
 4.  ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
    Першим кроком є ??звернення до ідеальних координатам становлення особистості, що містяться у філософських вченнях, де підкреслена зв'язок індивідуального і суспільного в життєдіяльності людини. Розвиток індивіда відбувається в суб'єктивному духовно-діяльному освоєнні суспільного буття. Дане філософське положення, що виражає цілісний світогляд, зіграло у вітчизняній психології
 5.  ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
    загальне аналітичне рішення запропонованої математичної моделі та вирішена задача Коші. 4. Представлена ??програмна реалізація отримання аналітичного рішення моделі, а також ідентифікації коефіцієнтів моделі. 5. Формалізована задача оптимізації управління процесом сушіння за критерієм мінімізації енерговитрат. 6. Розроблено оптимальний алгоритм управління процесом сушіння сипучих
 6.  2.3 Короткі висновки.
    модель процесу сушіння в сушильній установці барабанного типу будується поруч авторів на основі рівнянь матеріального і теплового балансів. Ця модель являє собою систему рівнянь в приватних похідних. Така модель може бути вирішена тільки чисельним способом. Чисельне рішення моделі отримано автором роботи методом звичайно-різницевих рівнянь. Дане чисельне рішення взято за основу
 7.  3.3 Рішення задачі Коші
    представлені на малюнку 3.1. Малюнок 3.1. Результати рішення систем M_L_YP_RV1 (X, Tg.Tm) та системи M_LT_RV1 (Х1, Tg1, Tm1). При виборі моделі M_L_YP_RV2 пропонується два способи вирішення для порівняння з базовою моделлю: чисельний та аналітичний. Порівняння з чисельним рішенням представлено на малюнку 3.2. Малюнок 3,2. Результати рішення систем M__L_YP_RV2 (X, Tg, Tm) та системи
 8.  Основні моделі управління розвитком регіону
    моделей в дослідження проблем регіонів, розміщення діяльності регіональних систем, просторової структури економіки. Для ряду наукових шкіл в регіональній економіці дослідження моделей є головним способом отримання теоретичних знань. Створюються моделі для нових теорій, проводиться модернізація класичних теорій регіональної економіки за допомогою їх вираження на мові
 9.  Частина II МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ Розділ А Загальне уявлення про систему методів у психології
    уявлення про систему методів у
 10.  3. Суперечка про універсалії: номіналізм та реалізм.
    поняттях). Питання ставилося так: чи існує загальне поза людського розуму саме по собі чи ні? Це питання має відношення перш за все до обгрунтування існування бога в трьох Особах - Бога-батька, Бога-Сина і Бога-Духа Святого і взагалі докази буття Божого. Ансельм Кентерберійський наполягав на тому, що те, що є в думки, є і в дійсності. Є поняття Бога в думки - він є і в
 11.  3? Б Експериментальна перевірка адекватності запропонованої моделі.
    моделі (3.1) реальному процесу сушіння використовувалися експериментальні дані сушки кальциту в БСУ (див. Додаток), Коефіцієнти А]