Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.2. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Поняття беззбитковості виробництва. Фірма, приймаючи рішення про організацію виробництва або його розширенні, повинна з певною часткою ймовірності бути впевнена, що її витрати окупляться і принесуть прибуток. Для отримання прибутку необхідно, щоб обсяг виручки від продажів перевищував суму постійних і змінних витрат. Однак при розрахунку обсягу продажів, коли валові витрати фірми окупаються, було б неправильно просто скласти постійні та змінні витрати. Сума змінних витрат буде різною при різному обсязі виробництва, і визначити її можна тільки у випадку, якщо відомий обсяг виробництва.

Для розрахунку обсягу виручки, що покриває постійні та змінні витрати фірми, доцільно розрахувати суму покриття, що дозволить визначити суму коштів фірми, що виробляє і реалізує свою продукцію з тим, щоб окупити постійні витрати і отримати прибуток. Разом з сумою покриття використовують середню величину покриття. У цьому випадку застосовують не загальну виручку фірми, а ціну окремого товару.

Сумою покриття називається різниця між виручкою від реалізації і всією сумою змінних витрат. Суму покриття можна розрахувати і іншим способом, наприклад як суму постійних витрат і прибутку. Для розрахунку суми покриття крім прямих витрат з виручки необхідно відняти частину накладних витрат, які залежать від обсягу виробництва і тому відносяться до змінних витрат. Сума покриття показує результативність діяльності фірми в покритті постійних витрат і отриманні прибутку. Середня величина покриття - це різниця між ціною товару та середніми змінними витратами. Середня величина покриття відображає внесок одиниці виробу в покриття постійних витрат і одержання прибутку.

Використання величин суми покриття і середньої величини покриття дозволяє визначити, з одного боку, величину прибутку у разі різного об'єму продажів, а з іншого - при запланованого прибутку ціну, за якою необхідно реалізувати продукцію.

Визначення точки беззбитковості фірми.В витратах фірми одним з компонентів є нульовий прибуток як компенсація за послуги підприємницького фактора. Виручка і відповідний їй обсяг виробництва фірми, при яких покриваються всі її витрати і нульова прибуток, дозволяють визначити точку беззбитковості.

Розрахунок точки беззбитковості дає можливість фірмі вирішити наступні три завдання.

1. Так як майбутній обсяг продажів і ціна товару значною мірою залежать від ринку, купівельної спроможності споживачів, еластичності попиту, виробник повинен бути впевнений, що його витрати окупляться і принесуть прибуток у майбутньому. Якщо обсяг попиту, що дозволяє окупити витрати і отримати прибуток, які не мо-же бути досягнутий, то це краще прорахувати заздалегідь, до початку процесу виробництва і здійснення інвестицій. 2.

Оскільки виручка залежить від ціни товару і його кількості, заздалегідь можна визначити, як повинен змінитися один компонент у випадку, якщо зміниться інший, для збереження розміру одержуваної раніше прибутку. 3.

Нарешті, прибуток підприємства тим більше, чим більше різниця між фактичною виручкою і виручкою, відповідної точці беззбитковості. Порівнюючи ці два значення виручки, можна оцінити, наскільки фірма може допустити зниження виручки без побоювання опинитися в збитку.

Для визначення точки беззбитковості вводиться припущення, що при розширенні обсягу продажів фірма не змінює продажну ціну. Дане припущення невірно по відношенню до тривалого проміжку часу і великому обсягу виробництва, але вірно для короткострокового періоду і невеликих оо'емов продажів. Тому графік валової виручки має вигляд прямої (рис. 14.6).

Що стосується витрат, то при розширенні обсягу виробництва швидкість їх зміни різна, так як в цьому виражається дія закону спадної віддачі: з більшою завантаженням виробничих потужностей ростуть граничні витрати. Якщо підприємство працює з нормальною завантаженням і сильних коливань в обсязі випуску не спостерігається, то можна припустити, що витрати ростуть рівномірно.

Точка А - це точка беззбитковості, яка знаходиться на перетині прямих валової виручки і валових витрат. Ділянка до точки перетину характеризує розмір збитків фірми, вище точки перетину - величину прибутку. Виручка R * і обсяг виробництва Q * називаються відповідно порогової виручкою і граничним обсягом виробництва. Найбільш важливе значення має показник порогової виручки, так як пороговий обсяг продажів може бути різним в залежності від рівня ціни.

Для того щоб знайти точку беззбитковості алгебраїчно, введемо поняття "коефіцієнт покриття". Коефіцієнтом покриття називається частка суми покриття у виручці від реалізації або (для окремого товару) частка середньої величини покриття в ціні товару.

Щоб знайти точку беззбитковості, необхідно знайти той рівень виручки, при якому прибуток стане нульовий. При цьому не можна просто скласти перемінні і постійні витрати, тому що при зниженні виручки перемінні витрати також знизяться:

Д = FC / K, (14.9)

де R - фактична виручка; FC - постійні витрати; К - коефіцієнт покриття.

Для оцінки того, наскільки фактична виручка від продажу перевищує виручку, що забезпечує фірмі беззбитковість, розраховують запас міцності, або процентне відхилення фактичної виручки від порогової:

St = (( Д-Д ') / Я) 100%, (14.10)

де St - запас міцності; R' - порогова виручка.

Відсотки запасу міцності показують суму отриманої фірмою прибутку, якщо в силу зміни ринкової ситуації її виручка скоротиться менше, ніж запас міцності. Якщо відсоток скорочення виручки фірми буде більше, ніж очікувалося, то фірма виявиться в збитку.

Залежність прибутку від виручки показує виробничий важіль. Чим вище ефект виробничого важеля, тим більш ризикованим з погляду мінливості прибутку є положення фірми:

ОІ = ДЯг / ДЯ, (14.11)

де OL - виробничий важіль ; ДРГ - зміна прибутку,%; AR - зміна виручки,%.

Виробничий важіль показує, на скільки відсотків скоротиться (збільшиться) прибуток при зменшенні (збільшенні) виручки на 1%.

Ефект виробничого важеля можна розрахувати з урахуванням постійних і змінних витрат:

OL = (R - VC) / Рг або ^ п

= (14.12)

Р Р

* г * г

У разі рівняння (14.12) виробничий важіль показує, на скільки потрібно скоротити постійні або змінні витрати фірми, щоб компенсувати дана зміна виручки від реалізації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА "
 1. Лінійний механізм стимулювання
  аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу 1 і планованих рівнів безпеки виробництва для підприємств буде колишній, то, по-перше, всі підприємства при гіпотезі слабкого впливу повідомляють достовірні оцінки ri
 2. Механізми обмеження ризику (квот)
  виробництва, заборони будівництва і т.д). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, 80 застосовуваних технологій виробництва (будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки виробництва. Норми і нормативи обмежують, як правило, гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. Позначимо w - встановлену квоту на рівень безпеки
 3. Механізми економічної відповідальності.
  Виробництва, заборони будівництва та ін). Відповідні стандарти стосуються, в першу чергу, застосовуваних технологій виробництва (або будівництва), організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки виробництва, обмежень на гранично допустимі концентрації, викиди або скиди. До цієї ж групи механізмів віднесемо механізми експертизи (проектів, підприємств), в яких оцінка
 4. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні сили, виробничі
 5. 12.3. ВИРОБНИЦТВО У довгостроковому періоді
  аналізу двомірне графічне простір). Отже, існує і двофакторна виробнича функція, що характеризує залежність між витратами праці і капіталу та максимальним обсягом продукції, що випускається. Так як обидва чинники змінні, то виробництво одного й того ж обсягу продукції може здійснюватися шляхом використання їх різних комбінацій. За виробничої
 6. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  виробництві Заходу. 8. «Економічне диво» як результат стратегічного інноваційного управління. 9. Управління персоналом: національні традиції та ефективність. 10. Розвиток механізмів управлінської мотивації. 11. Зміна соціальної та кратической структури сучасного виробництва. 12. Проблеми бюрократизації
 7. 12.1. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТІ
  виробництва. Приступаючи до процесу виробництва, підприємець знає, що випускається їм продукція може бути створена за допомогою використання різних комбінацій необхідних факторів. Його завдання полягає у виборі такої комбінації, яка забезпечить технологічну ефективність, тобто дозволить виробити максимальний обсяг продукції при мінімальних (оптимальних) витратах факторів виробництва.
 8. Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
  аналізу ризиків Якісний і кількісний У кількісному аналізі використовують Імовірнісний метод (статистичний), аналити-чний, мінімаксний та ін В даний час особливого значення набувають Інноваційні, впроваджувальні та конкурентні ризики , управління якими дозволяє подолати опір середовища (в основному, зовнішньої в ЗЕД) та оптимізувати структуру фірми 1. Які організації
 9. Х'Р (х'.
  виробництво С. П. Обнорського рос. Хороший з Х'рс', а цієї форми з осет. Ирон. Xorz, ДІГОР. Xvarz ' хороший '(Обнорский не перший запропонував виводити хороший від осет. xorz, см. у Фасмера), причому остання розглядається як епонім божества, може бути підтримане так само паралелями, які він наводить із осет. ДІГОР. Xvarz Nikkola - звичайний епітет св. Миколи і з сван, ijgerag - ім'я св.
 10. Ростоу Уолт Уітмен (р. 1916)
  виробництва, широке впровадження досягнень науки і техніки, зростання міського населення до 60 - 90% і т.д.); 5) ера високого масового споживання (основні проблеми суспільства - проблеми споживання, а не виробництва; основні галузі промисловості - сфера послуг і виробництво товарів масового споживання). Згідно Ростоу, економічні зміни є результатом «неекономічних людських
 11. В.Н. Щукові. Економічний потенціал регіонів Росії і ефективність його іспользованіяУчебное посібник Іваново 2002, 2002
  виробництва, в функціонування регіонального господарства. У посібнику розглядаються питання змісту та структури економічного потенціалу: дається поняття і характеристика еколого-економічного (природно-ресурсного) потенціалу, наводяться показники виробничого потенціалу. Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також
 12. ТЕМА 1. ТЕХНІКА
  виробництва. Три основні етапи в розвитку техніки. Основні поняття: техніка, технічна революція, техніцизм, технологічний спосіб виробництва. Джерела та література: Кемеров В.Є., Керімов Т.Х. Хрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 305-326, 342-347, 350-368. Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол. 6. Філософія: Підручник. 2-е вид. / Відп. ред. В.Д. Губин, Т.Ю. Сидорина.
 13. ПРИБЛИЗНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  аналізу. Суспільні відносини: поняття і типи. Категорії «соціальний простір» і «соціальний час» як способи структурування соціальної реальності. Специфіка соціальних систем. Суспільство як система. Проблеми теорії суспільно-економічної формації. Цивілізація і культура як соціальні системи. Проблема закону в сучасній соціальній філософії. Соціальний детермінізм як філософська
 14. ПРОБЛЕМИ інтелектуалізації СТАТИСТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М. М. Лері
  аналізу даних. Однак, проблема некоректного використання статистичного програмного забезпечення залишається гострою досі, оскільки рівень статистичного освіти в нашій країні залишається недостатнім (Кулаичев, 1995; Тюрін, Макаров, 1998), а найбільш відомі зарубіжні продукти орієнтовані на підготовленого користувача. У зв'язку з цим, одним з напрямків розробки
 15.  1.1. СУТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ДВІ СТОРОНИ
    виробництва. Багато тисячоліть людство шукало відповідь на питання, що є основою життя суспільства. Тривалий час розвиток суспільства уявлялося хаотичним скупченням випадковостей, де все залежало від волі і свідомості великих особистостей - королів, імператорів, міністрів чи визначалося географічним середовищем. Розвиток економічної науки спростувало ці вкорінені століттями