НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
« Попередня Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

14.1 »ПОНЯТТЯ ДОХОДУ І ПРИБУТКУ. ЕКОНОМІЧНА І БУХГАЛТЕРСЬКА ПРИБУТОК

Дохід і прибуток. Аналізуючи діяльність фірми, економісти використовують поняття сукупного, середнього і граничного доходу.

Розмір сукупного доходу R (Q) залежить від обсягу випуску продукції. Середній дохід являє собою ціну одиниці продукції AR, а граничний MR відображає прирощення доходу, одержуваного від продажу додаткової одиниці продукції, що випускається.

Так як дохід фірми є реалізована продукція, то на його величину впливають як чинники, максимизирующие виробничу функцію, так і ринкові: ціна, попит і тип конкуренції, що впливає на характер попиту.

Якщо крива попиту має нахил вниз, ціна товару, а отже, і середній дохід вище граничного доходу, так як всі одиниці продукції продаються за однаковою ціною. Щоб збільшити збут на 1 од. товару, ціна повинна впасти. У гаком випадку вся продана продукція, а не лише додаткова, буде приносити менше доходу.

Р

Взаємозв'язок між сукупним, середнім і граничним доходом показана на рис. 14.1. Сукупний дохід R (Q) збільшується або знижується залежно від еластичності попиту. Попит еластичний в тій частині графіка, де сукупний дохід збільшується, а граничний дохід має позитивне значення, так як збільшення обсягу реалізації збільшує і дохід. Попит нееластичний, де знижуючи-ється сукупний дохід, а граничний дохід від'ємний, так як при зростанні випуску продукції (і зниження ціни) скорочується дохід. У разі конкурентоспроможності фірми крива ринкового попиту відрізняється від індивідуального. Так як рішення окремих фірм не впливають на ринкову ціну, крива попиту для окремої конкурентної фірми задається горизонтальної лінією. Коли окрема Рис. 14.1. Зміна граничного фірма стикається з попитом, і середнього доходу

вираженим горизонтальною лінією, вона може продати додаткову одиницю без зниження ціни. Тому сукупний дохід зростає на величину, рівну ціні. У той же час середній дохід, отриманий фірмою, також буде величиною постійною, оскільки кожна вироблена одиниця товару буде продана за одну і ту ж ціну.

Отже, якщо фірма знаходиться на ринку, коли при продажу більшої кількості товару фірмі необхідно знизити ціну, то крива попиту матиме негативний нахил. В цьому випадку крива граничного доходу буде лежати нижче кривої середнього доходу. Якщо ж ціна не залежить від продаваного кількості товару, криві попиту фірми, її середнього і граничного доходів збігаються і являють собою горизонтальну лінію.

З величиною ціни тісно пов'язана прибуток фірми, що є однією з основних цілей її господарської діяльності. В умовах досконалої конкуренції ця мета об'єктивно зумовлена: щоб не опинитися витісненої з ринку, фірма повинна всю свою діяльність орієнтувати на максимізацію прибутку.

При використанні інформації про величину доходів і витрат можливе ухвалення рішення про обсяг випуску продукції, максимизирующего прибуток.

Оскільки у короткостроковому періоді розмір капіталу постійний, необхідно використовувати поєднання змінних факторів виробництва (праці і матеріалів), яке б максимізувати прибуток.

Кількісно прибуток - це різниця між обсягом реалізованої продукції (виручкою) і загальними витратами на її виробництво. При заданій системі цін прибуток залежить тільки від обсягу випуску:

П (О) = Р Q - ГС (О), (14.1)

де П - прибуток; PQ-виручка; ТС - загальні витрати.

У цьому випадку необхідною умовою максимізації прибутку є рівність

dP / dQ = Р - (dTC / dQ). (14.2) (14.3)

Р = MC (Q).

Достатньою умовою максимізації прибутку є від'ємне значення другої похідної функції прибутку, тобто (14.4)

d2U / dQ2 = (іd2TC / dQ2) <0. Друга похідна функції прибутку буде негативною в тому випадку, якщо перша похідна функції граничних витрат буде позитивною.

Графічно умова максимізації прибутку і її визначення може бути представлено у вигляді рис. 14.2.

Графік оощей виручки при заданою ціною блага є пряма, що утворює з віссю абсцис кут, тангенс якого дорівнює ціні блага. При обсязі випуску менше, ніж Qi, фірма несе збитки, так як загальна виручка не покриває загальних витрат на виробництво, TR <ТС. Після обсягу випуску Q2 фірма знову несе збитки. Прибутковим є ділянка між обсягом випуску Q \ і Q2. Згідно з умовою формули (14.2) прибуток досягає максимуму в точці дотику кривої ГС з прямою, паралельною TR.

Величина прибутку залежить від фізичних витрат на виготовлення продукції і цінності витрачених коштів. Для оцінки ролі цих

(14.5)

факторів в освіті прибутку розглянемо виробництво, в якому використовується тільки один фактор виробництва - праця. Технічні умови виробництва відображаються на графіку виробничої функції, на якому відсутня ділянку із зростаючою граничною продуктивністю праці. Це пов'язано з відсутністю другого чинника виробництва - капіталу. Економічні умови господарювання, що визначають цінність витрачених коштів і випуску, можна представити у вигляді прямої, відповідного прибутку (ізопрофіти) (рис. 14.3). Щоб отримати рівняння цієї прямої, вирішується рівняння прибутку щодо випуску:

а а а

Рис. 14.2. Максимізація прибутку при фіксованих цінах на основі загального прибутку

П = PQ - rz / I,

де п - продуктивність праці; L - праця; Q - кількість продукції.

(14.6)

О-Б + V *.

Р Р

Використовуючи рівняння (14.6), можна побудувати ізопрофіту, кожна точка якої вказує на комбінацію QL, що забезпечує заданий обсяг прибутку.

Для ходіння максимального розміру прибутку, який можна -? I

П / Р Рис. 14.3. Крива рівного прибутку рис 14.4. Вплив технологічних

та економічних умов на отримати при існуючих технічних та економічних умовах, на графіку загального випуску необхідно побудувати ізопрофіту і паралельно зміщувати її до точки дотику з кривою випуску (рис.

14.4).

При фіксованих цінах і на основі середньої виручки крива витрат С в умовах конкурентних фірм буде збігатися (рис. 14.5).

Відстань у кожній точці між цінами і середніми витратами відповідає середнього прибутку на одиницю реалізованої продукції. Відповідно до умов рівнянь (14.2 - 14.4) максимум прибутку фірми досягається тоді, коли пряма Р перетинає висхідний ділянку АС.

За рівняння (14.1) прибуток як різниця загального доходу (виручу ки) і загальних витрат максимизируется в точці, в якій невеликий приріст обсягу виробництва залишає прибуток без змін, тобто

ЛП (0) / А0 = 0.

Тоді

ДП (0) / Д0 = AR (Q) / AQ - ATC (Q) / AQ = 0. (14.7)

Так як AR (Q) / AQ - це відношення змін доходу до зміни обсягу продукції, що випускається, тобто граничний дохід. ATC / AQ - граничні витрати, отже, можна вивести таку закономірність: прибуток досягає максимуму в точці рівності граничних витрат і граничного доходу:

MR (Q) = ММ «2). (14.8)

Ця умова обов'язково як для конкурентних, так і для неконкурентних фірм.

Економічна та бухгалтерський прибуток. При оцінці розміру одержуваного прибутку необхідно враховувати різне економічне зміст зовнішніх і внутрішніх витрат. Економісти розрізняють економічну та облікову, або бухгалтерську, прибуток.

Економічна прибуток являє собою різницю між загальною виручкою, отриманої від реалізації продукту, і всією сукупністю витрат, як зовнішніх, так і внутрішніх. Під бухгалтерської прибутком розуміють прибуток, яка отримана в результаті віднімання із загальної суми отриманої виручки за реалізовану продукцію зовнішніх витрат виробництва. Тому бухгалтерський прибуток завжди більше економічної на величину внутрішніх витрат. Специфіка внутрішніх витрат фірми полягає в тому, що до їх складу входить і підприємницький фактор. А це означає, що у внутрішні витрати включається прибуток як плата за підприємницький талант з управління фірмою. Цей прибуток називається нормальною і вказує на те, що на підприємстві зовнішні та внутрішні витрати відшкодовуються, а підприємець отримує дохід, що дорівнює мінімальній величині відшкодування підприємницьких зусиль. Термін "нормальна прибуток" означає, що підприємець, вклавши свій капітал в будь-яке інше справу або підприємство, отримав би ці грошові кошти. Тому поняття нормального прибутку тотожне поняттю "альтернативні витрати капіталу". Нормальна прибуток не є економічним прибутком, так як остання виступає як результат функціонування всіх задіяних у процесі виробництва ресурсів і зіставлення їх з досягнутими результатами в грошовій формі. Отже, дохід, що перевищує суму внутрішніх і зовнішніх витрат, утворює економічну, або чисту, прибуток.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.1 »ПОНЯТТЯ ДОХОДУ І ПРИБУТКУ. ЕКОНОМІЧНА І БУХГАЛТЕРСЬКА ПРИБУТОК"
 1. Оподаткування і звітність результатів спільної
  доходу, отриманого учасниками від спільної діяльності, прирівнюються до виплат дивідендів в порядку, передбаченому подп. 7.8.2, 7.8.6-7.8.8 ст.7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». У разі, коли доходи від спільної діяльності не розподіляються протягом звітного періоду з метою оподаткування, вони вважаються розподіленими між учасниками згідно з умовами
 2. Механізми оподаткування
  прибуток зменшується з зростанням рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на практиці може
 3. Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ШІ)
  економічної ефективності. Питання 1. Цілі, шляхи створення, управління підприємствами з ІІ Вищою формою співпраці є створення спільних підприємств (підприємств з іноземними інвестиціями), на яких іноземні та вітчизняні інвестиції з'єднуються разом в ланцюзі: разові торгові угоди - створення експортних служб - відкриття торгових представництв - технічне сприяння,
 4. Порядок використання торгового патенту
  дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг), витрати, які відносяться на собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), прибуток від реалізації продукції , балансовий прибуток, додатково вказати види діяльності, які підлягають патентуванню. У зв'язку з тим, що при визначенні авансового внеску податку на прибуток за звітний період враховується сума сплаченої вартості торгового
 5. 13.1. ПОНЯТТЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
  зрозумілим, якщо ми введемо поняття явних (зовнішніх) і неявних (імпліцитних, або внутрішніх) витрат. Явні (зовнішні) витрати - грошові виплати, які фірма виробляє постачальникам факторів виробництва в тому випадку, якщо фактори їй не належать. У число явних витрат входять зарплата робочих, платню менеджерів, комісійні виплати торговим фірмам, виплати банкам і іншим постачальникам
 6. Підвищення капіталізації банків
  доходів бюджету за рахунок збільшення виробництва і ділової активності підприємств і організацій різних галузей, ініційованих банківськими кредитами. У 2002 році з'явився важливе джерело капіталізації комерційних банків. Це пов'язано з тим, що 22 червня 2001 Державна Дума РФ ухвалила у другому читанні главу «Податок на прибуток» Податкового кодексу РФ, знизивши податок на прибуток до
 7. Бухгалтерський облік об'єднання підприємств
  доходи і витрати придбаного підприємства; б) відобразити в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.
 8. Тема 8. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА
  дохід / Дохід від реалізації) х (Дохід від реалізації / Активи) х (Активи / Акціонерний капітал) 1) Вперше використана у фірмі «Дюпон-де-Немур». Формула Дюпона дозволяє отримати попередню оцінку фінансового положення фірми, розчленувавши рентабельність на три частини: контроль над доходами; використання активів; використання позик 3. Аналіз тенденцій Потенційних експортерів, як правило,
 9.  Бухгалтерський облік операцій з оренди
    доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів). Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта
 10.  Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)
    дохід MR зменшується на величину ТТекс, 14? рівність граничних витрат МС і MR (МС = MR) переміщається на графіку з точки F в точку G (рис. 1.5). При цьому зменшується обсяг виробництва, ціна, дохід підприємства. Q1 Q2 Q3 P D S CC Pw * б Рис. 1.6 Внутрішні субсидії вітчизняного товаровиробника (СС) На малюнку 1.6 Q3-Q1 - імпорт до надання СС. Після осуще ствления СС
 11.  Правове регулювання інвестиційної діяльності в окремих ВЕЗ
    поняття, як «спеціальний режим інвестиційної діяльності» та «територія пріоритетного розвитку». Згідно з визначенням, даному в ст.1 цього Закону, спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти,
 12.  11.1. ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
    доход) або досягається соціальний ефект. Інвестиції також визначають як матеріальні та нематеріальні блага, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку і досягнення позитивного соціального ефекту. За критерієм характеру цінностей, які вкладаються в об'єкти діяльність, Закон класифікує інвестиції таким чином: -
 13.  Тема 7. ЕКОНОМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
    доходу) та катастрофічна (зміна власності) зони Методи аналізу ризиків Якісний і кількісний У кількісному аналізі використовують Імовірнісний метод (статистичний), аналити-чний, мінімаксний та ін В даний час особливого значення набувають Інноваційні, впроваджувальні та конкурентні ризики, управління якими дозволяє подолати опір середовища (в основному, зовнішньої
 14.  Механізми, що визначають цільові напрямки діяльності адміністрації області в рамках реалізації програм розвитку
    доходи і витрати по всіх періодах планування. При формуванні програми розвитку регіону необхідно визначити її оптимальний стан з урахуванням потоку незалежних доходів і витрат, фінансування адміністрацією всіх проектів і потоку доходів, що використовуються на поточні потреби. Подібна програма розвитку дозволить оцінити рівень її кінцевого стану і забезпечити заданий потік доходів і
 15.  Київські митрополити
    прибув до Києва, згадується в 1072-73) Іоанн II (до 1077/78-1089) Іоанн III (1090-91) Микола (згадується в 1097-1101) Никифор! (1104-21) Микита (1122-26) Михайло I (1130-1145/46) Климент Смолятич (1147-59; в 1155-58 був вигнаний з Києва, визнаний не у всіх єпархіях) Костянтин I (визнаний не у всіх єпархіях , висвячений в 1155, прибув до Києва в 1156-59) Феодор (1160-1161/62) Іоанн IV (1163-66)
 16.  Механізми резервування на випадок надзвичайних ситуацій.
    прибутку як головної мети господарської організації. 74 Рис. 3.1. Структура системи економічних механізмів. Розглянемо етапи функціонування системи управління рівнем безпеки (рис. 3.2). 1 етап. Збір інформації. На цьому етапі органу керування (ОУ) проводить збір і обробку інформації, необхідної для визначення параметрів системи економічних механізмів. Ця інформація
 17.  Укрупненная модель функціонування економіки регіону
    доходи і витрати (федерального і регіонального бюджетів, позабюджетних фондів); основні балансові співвідношення; індикатори соціально-економічного розвитку регіону. Виробництво товарів і ринкових послуг. Блок виробництва. У моделі використовуються "класичні" виробничі функції, що показують залежності обсягів випусків від факторів виробництва (функції Кобба - Дугласа): X = Fx (Lx, Ф *),
 18.  ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш. Ш. Байбусінов
    доходи нижче прожиткового мінімуму. Академік Д.С. Львів (2003) відзначає, що частка заробітної плати у ВВП Росії приблизно в 2-2,5 рази нижче, ніж в будь-якій західній країні. Аналіз структури ВВП Росії за джерелами утворення доходів у 1996 - 2004 рр.. показує, що темпи зростання офіційного і прихованого оплати праці найманих працівників (у 7,5 рази) істотно відставали від зростання ВВП (в 8,3 рази), в
 19.  7.5. Договором міни (бартеру)
    поняття «звичайна ціна» містяться і в інших нормативно-правових актах. Так, в п. 13 Указу Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.98 р. № 817/98 встановлено, що індикативні або звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митних цілях встановлюються на підставі статистичної оцінки рівня цін
 20.  Умови про винагороду в авторському договорі
    поняття «мінімальна гарантія", яка, як правило, означає суму, що підлягає виплаті в рахунок майбутніх роялті, і являє собою фактично який не підлягає поверненню авансовий платіж. Після виплати мінімальної гарантії, наприклад, на початку року, роялті зазвичай не виплачують доти, поки їх сума не перевищить суму виплаченої раніше мінімальної гарантії, а потім здійснюються виплати