НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психология общения / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЕкспериментальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Нікандров В.В.. Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Речь». - 480 с., 2 003 - перейти до змісту підручника

13.5. Об'єктивні тести

В рамках об'єктивного підходу діагноз виноситься на підставі інформації про особливості виконання діяльності і її результативності. Ці показники в мінімальному ступені залежать від уявлень випробуваного про себе (на відміну від суб'єктивних тестів) і від думки особи, що проводить тестування та інтерпретацію (на відміну від проективних тестів).,

Залежно від предмета тестування та види завдань можна провести наступну класифікацію об'єктивних тестів:

Тести особистості. Тести інтелекту:

а) вербальні;

б) невербальні;

в) комплексние.Тести здібностей:

а) тести загальних здібностей;

б) тести спеціальних способностей.Тести креативності.

Тести досягнень:

а) тести дії;

б) письмові;

в) усні.

Тести особистості, так само як і особистісні опитувальники, спрямовані на виявлення особистісних особливостей, проте вже не на основі самоопису цих особливостей випробуваним, а через виконання ним низки завдань з чітко структурованою, фіксованою процедурою. Наприклад, тест замаскованих фігур (EFT) має на увазі пошук випробуваним простих чорно-білих фігур всередині фігур складних кольорових. Результати дають інформацію про перцептивном стилі особистості, визначальним показником якого авторами тесту вважається «полезалежність» або «поленезависимость». Швидко завдання виконуються індивідами «поленезалежних» (легко виділяють стимул на фоні), що корелює з успішністю навчання, деякими особливостями міжособистісних відносин та іншими особистісними показниками.

Тести інтелекту - тести, спрямовані на оцінку рівня інтелектуального розвитку. При вузькій трактуванні поняття «інтелект» застосовуються методики, що дозволяють оцінити тільки розумові (розумові) особливості людини, її розумовий потенціал. При широкому розумінні категорії «інтелект» застосовуються методики, що дозволяють характеризувати на додаток до мислення та інші пізнавальні функції (пам'ять, просторове орієнтування, мова та ін), а також увагу, уяву, емоційно-вольової та мотиваційний компоненти інтелекту [159, 171, 172].

Вимірюванню підлягають як понятійне (словесно-логічне), так і образне і наочно-дієве (предметне) мислення. В першому випадку завдання носять зазвичай вербальний (мовної) характер і пропонують випробуваному встановити логічні відносини, виявити аналогії, зробити класифікацію або узагальнення між різними словами, що позначають будь-які предмети, явища, поняття. Застосовуються також математичні завдання. У другому випадку пропонується виконати завдання невербального (немовного) характеру: операції з геометричними фігурами, складання картинок з розрізнених зображень, угруповання графічного матеріалу і т. п. Звичайно, диада «образне мислення - понятійний мислення» не те ж саме, що диада «невербальне мислення - вербальне мислення », оскільки словом позначаються не тільки поняття, а й образи і конкретні предмети, а розумова робота з предметами і образами вимагає звернення до понять, наприклад при класифікації чи узагальненні невербального матеріалу. Проте в діагностичній практиці часто вербальні методики співвідносяться з вивченням вербального інтелекту, де основним компонентом вважається понятійне мислення, а невербальні методики - з вивченням невербального інтелекту, основою якого виступає образне або предметне мислення. Враховуючи сказане, акуратніше говорити не про вивчення видів мислення або інтелекту, а про види застосовуваних методик з вивчення інтелекту: вербальні - невербальні методи.

До першої категорії належать такі тести, як «Прості і складні аналогії», «Логічні зв'язки», «Відшукування закономірностей», «Порівняння понять», «Виключення зайвого» (у вербальному варіанті), шкільний тест розумового розвитку (ШТУР). Приклади методик другої категорії: «Піктограми», «Класифікація картинок», тест «Прогресивні матриці» Равена, методика Брунера, методика «Подвійний стимуляції» в різних модифікаціях (наприклад, Виготського-Сахарова або Говоркова).

Звичайним справою є поєднання в одній методиці і вербальних, і невербальних завдань. Наприклад, в тестах Біне, Амт-Хауер, Векслера. Такі тести будемо називати комплексними. Так, одна з найпопулярніших методик - тест вимірювання інтелекту дорослих Д. Векслера (WAIS) - складається з 11 субтестів: 6 вербальних і 5 невербальних [274, 382, ??491]. Завдання вербальних субтестів спрямовані на виявлення загальної обізнаності, тями, легкості оперування числовим матеріалом, здібностей до абстрагування та класифікації, завдання невербальних субтестів - на вивчення сенсомоторної координації, особливостей зорового сприйняття, здібностей до організації фрагментів в логічне ціле і т. д. За результатами виконання завдань обчислюються коефіцієнти інтелекту: IQ-вербального, IQ-невербального і загального IQ-показника.

Головний недолік тестів інтелекту - це неясність, що ж вони вимірюють? Чи то дійсно розумовий потенціал людини, чи то ступінь навченості, тобто його знання та навички, які дуже сильно залежать від умов його розвитку та виховання. Цей факт навіть послужив підставою для позначення результатів тестування «тестовим» або «психометрическим» інтелектом. Систематично спостережувані неузгодженості між фактичними досягненнями в розумової діяльності і «тестовим інтелектом» призвели до того, що в психодиагностическую практику введено поняття «несправедливих» тестів. Особливо різко ця «несправедливість» проявляється при використанні тестів, розроблених для однієї спільності (соціальної групи, соціального шару, національності і т. п.), в обстеженні людей іншої спільності, з іншими культурними традиціями, з іншим рівнем освіти.

Зараз стало очевидним, що класичні тести інтелекту дозволяють вимірювати тільки рівень так званого конвергентного мислення - нетворчого, «обережного». Інший компонент інтелекту - дивергентное (творче) мислення не піддається подібному тестування. Отримувані коефіцієнти (IQ) не дають уявлення про цей бік інтелекту. Це призвело до спроб розробки спеціальних методів - тестів креативності, про які мова трохи далі. До того ж в науці вимальовується думка про те, що інтелект не має творчої складової, що остання - самостійний вид психічної активності [117, 118].

Тести здібностей - методи, спрямовані на оцінку можливостей людини в оволодінні знаннями, вміннями та навичками як загального, так і приватного характеру. В першому випадку мова йде про оцінку загальних здібностей (сенсорних, моторних, мені-вів і т. д.), у другому випадку - про оцінку спеціальних здатностей, зазвичай пов'язаних з професійною діяльністю (математичних, музичних, художніх, швидкості читання і т. д.).

Залежно від завдань дослідження тести здібностей часто об'єднуються в ті чи інші батареї, іноді включаються вбатареі з тестами інтелекту, наприклад, для більш повної оцінки здібностей людини при проведенні профвідбору та профорієнтації.

Батарея тестів загальних здібностей GATB, розроблена американською Службою зайнятості в 1957 р., містить 12 субтестів на вербальні, математичні здібності, просторове сприйняття, моторику пальців, моторику рук і т. д. На даний момент батарея GATB за рахунок розробки ряду її модифікацій для окремих груп професій відноситься до числа найбільш широко застосовуваних у закордонній професійної діагностики, зокрема в США [54, с. 216]. Найбільш відомим тестом для вивчення музичних здібностей є тест Сішора, що складається із завдань на розрізнення звуків і музичних фраз різної гучності, тембру, тривалості, висоти. Досить популярний при оцінці художніх здатностей тест суджень про мистецтво Мейєра, що складається із завдань, в яких випробуваному для вибору найбільш кращого зображення пропонуються картини якого відомого майстра і її копія з деякими спотвореннями, що стосуються пропорції, симетрії, гармонії. Фахівці визнають корисність цих тестів для відбору музично чи художньо обдарованих дітей [307, с. 108-109].

Окремий вид здібностей представляють собою творчі здібності. Сукупність творчих здібностей називають креативністю (отлат. creatio - 'створення', 'створення'). Сумніви відповідно вираження інтелектуальних і творчих здібностей призвело до розуміння недостатності дослідження одних тільки інтелектуальних здібностей для характеристики потенціалу особистості. Це зумовило появу ряду тестів креативності, найбільш відомими з яких є тести Дж. Гілфорда і Е. Торренса, розроблені на рубежі 50-60-х років XX в. Тест Е. Торренса складається з трьох субтестів, що дозволяють оцінити рівні розвитку вербального, образного і звукового творчого мислення, отримати уявлення про якісну своєрідність цих структур креативності у різних людей [372]. Завдання вимагають від випробуваного продукувати ідеї у вербальній формі, у формі деякого малюнка, зображення. Залежно від кількості та оригінальності ідей судять про рівень розвитку креативності випробуваного.

Нарешті, тести досягнень являють собою тести оцінки рівня оволодіння знаннями, вміннями та навичками в якій-небудь конкретної діяльності і використовуються переважно в сферах навчання і профвідбору. За типом завдання розрізняють тести дії, письмові та усні тести. Тести дії з'ясовують ступінь уміння виконувати дії з певними інструментами, знаряддями, матеріалами, механізмами і т. п. Наприклад, тестування друкарки, складальника деталей, водія автомобіля і т. д. Письмові тести являють собою систему питань і можливих відповідей на спеціальному бланку. Іноді питання супроводжуються малюнками, супроводжуючими питання. Завдання випробуваного - вибрати або правильний словесний відповідь, або відзначити на графіку відображення описаної у запитанні ситуації, або знайти в малюнку деталь, що дає правильне рішення відповідного питання. Усні тести - це системи усних запитань, що передбачають обхід труднощів, що виникають через відсутність досвіду у випробуваного у формулюванні відповідей. Тести досягнень використовуються в першу чергу в сферах навчання і профвідбору. Останнім часом тести досягнень отримали величезну популярність у вигляді різноманітних ігор на радіо і телебаченні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.5. Об'єктивні тести "
 1. есхатології
  - (або ешатологія - грец. Eschatos - останній і logos - вчення) - релігійне вчення про кінцеву долю світу. Згідно християнської догматики, історія людства складається з моментів теологічної еволюції людини і людства, які отримують покарання за гріхи, за гордість і порушення інших десяти заповідей. ТЕСТИ залік ЗАПИТАННЯ І
 2. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам,
 3. 37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I
  Методи наукових досліджень - це ті прийоми | та засоби, за допомогою яких видобуваються факти, використовувані для доведення положень, з яких, у свою чергу, складається наукова теорія. Основні методи психологічних досліджень та їх варіанти, які застосовуються для збору первинних даних: Основний метод; Варіант основного методу; Спостереження; Опитування; Тести; Експеримент; Зовнішнє (спостереження
 4. з: КАТЕГОРІЯ МАТЕРІЇ І ПРОБЛЕМА ІСТИНИ
  об'єктивної істини. Оскільки речі і явища природи 'І суспільства існують поза нами, являють собою об'єктивну реальність і
 5. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  тести. Метод спостереження. Метод спостереження - цілеспрямоване вивчення на основі сприйняття дій і вчинків особистості в різних природних ситуаціях. Спостереження ведеться в природних умовах трудової, навчальної або ігрової діяльності людини. Дуже важливо, щоб люди, за якими ведеться спостереження, не знали про цьому, тому що в противному випадку може зникнути природність їх
 6.  Передмова
    тести. Особливе місце в практикумі займають методи ческие розробки семінарських та практичних занять. Всього в практикумі міститься 32 таких розробки. При цьому залежно від змісту досліджуваного матеріалу і цільової установки пропонуються самі різні форми проведення занять: ділові, дидактичні та ситуаційно-рольові ігри; дидактичні тренінги; ігри-семінари та ін Крім
 7.  Моралізування
    об'єктивних закономірностей, а на абстрактних ідеалах і
 8.  1.5. Проблеми, пов'язані з заволодінням науковими знаннями 1.5.1. Ставлення наукового дослідження і наукових знань до об'єктивної реальності. Валідність в організації наукового дослідження та його результатів
    об'єктивно існуючих явищ, б) знань і уявлень про таких явищах, якими володіє наука і які фіксовані в знаково-символічних засобах. У зв'язку з цим у науковому дослідженні слід розрізняти: - досліджувану реальність - ту сторону процесів і явищ, яка вичленяється в якості предмета дослідження; - ідеальне дослідження - уявлення вченого про дослі
 9.  МИКОЛА Гартман (1882-1950)
    об'єктивний ідеаліст. Представник сучасної буржуазної аксіології. Його ідеї викладені в кн.: «Етика»
 10.  Перший етап навчання в навчальному центрі
    тести з бойової підготовки, які називаються «призи рейнджера» («Ranger Stakes»). Дані тести містять:? збірку карабіна М4 і кулемета М240В з перемішаних деталей;? пристрілювання карабіна і поразка мішені;? зашифрування і розшифрування донесення з використанням польового коду КТС 600;? передачу і прийом радіограми;? надання першої допомоги на іоле бою при пораненнях різного ступеня
 11.  Повертаючись до Бору
    об'єктивним і суб'єктивним знанням, у той час як в цьому контексті обговорення об'єктивності знання відмінність між пп. «А» і «б» практично відсутня. Фактично п. «б» відображає лише твердження, що ми можемо описати тільки те, що ми «бачимо» або можемо «побачити». Досягнення об'єктивності - це своєрідний перехід від п. «в» до п. «а». Ми використовуємо знання про нашій взаємодії з природою для
 12.  Глава 3 Проблеми наукового дослідження психічних явищ. Як домогтися вірності, правдоподібності, об'єктивності знань, одержуваних в ході дослідження?
    об'єктивності знань, одержуваних у ході
 13.  § 18. Що таке модальність судження смаку?
    об'єктивна необхідність, коли можна знати a priori, що кожен відчуватиме це задоволення від предмета, який я назвав прекрасним; і не практична необхідність, коли за допомогою понять чистої волі розуму, яка служить правилом для вільно діючих істот, це задоволення є необхідний наслідок деякого об'єктивного закону і означає тільки те, що безумовно (без
 14.  Михайлівський Микола Костянтинович (1842-1904)
    об'єктивного спостереження, з «правдою-справедливістю», відповідної моральним уявленням соціолога. Якщо досягнення «правди-істини» можливо на шляхах застосування об'єктивного метода при відборі, списання і розтині причин явищ, то при їх оцінці вирішальне значення має «правда-справедливість», У цьому, по Михайлівському, суть «об'єктивного методу» в соціології. У центрі соціології стоїть
 15.  1. Ідейно-теоретичні витоки
    об'єктивності. Для Гуссерля філософське осмислення життєвого світу є передумовою вироблення загального уявлення про систему людського знання, включаючи й знання наукове. На його думку, індивіди бачать світ впорядкованим. Для них соціальний світ постає добре організованим і структурованим. Однак люди не обізнані про те, що саме вони його впорядковують певним
 16.  Принципи і правила соціокультурного аналізу громадянського суспільства
    об'єктивність та ін), в соціотеоріі громадянського суспільства розробляються і використовуються спеціальні принципи. Вони поділяються нами на дві групи: принципи пізнання, які визначають наукову картину громадянського суспільства; принципи, які виражають його специфіку й істотні риси. Загальні принципи пізнання, які визначають наукову картину громадянського суспільства. 1. Принцип єдності і
 17.  Два види реалізму
    об'єктивна реальність, яка не залежить від нас? Один з можливих відповідей «так, існує», і це означає визнання метафізичного реалізму. Протилежна точка зору, відповідно до якої не існує реальності, незалежної від нас, а те, які речі «насправді», залежить від наших впливів на реальність, процесу спостереження або наших уявлень про реальність, - це метафізичний
 18.  6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу і поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
    об'єктивного і суворого природничо-наукового підходу до вивчення психічних явищ становлять інтерес пояснювальні принципи, сформульовані в рамках класичного біхевіоризму в США. Відзначимо, що в якості одного із засновників об'єктивної психології поведінки називають російського фізіолога І. П. Павлова. В даний час основні положення бихевиорист-чеських теорій
 19.  Методи дослідження емпіричного рівня
    об'єктивності експертних оцінок досягається шляхом ретельного підбору експертів; підвищення ними надійності інформації, що представляється; створення умов для їх продуктивної роботи; збереження інформацією експертів без спотворення; застосування найбільш ефективних способів і прийомів обробки експертної інформації і т.п. (5, с. 270-272). 15. Метод монографічний (від грец. Monos - один,
 20.  4. ФІЛОСОФІЯ ДУХУ ГЕГЕЛЯ
    об'єктивно-ідеалістичної філософської системою. Тепер звернемося до цих стрижневим поняттям філософії Гегеля докладніше і на матеріалі зрілої системи філософа. Що Гегель розумів під духом? Що за проблеми вирішує він в системі філософії духу? Тут ставиться багато завдань. Головне завдання - інтерпретація ключових для філософії понять, а саме, "дух?, (Розділений на суб'єктивний, об'єктивний,